Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) остро се противопоставя на публикувания за обществено обсъждане на сайта на МРРБ проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

Така публикуваният проект на наредба не само не решава проблемите на земеделските стопани с придвижването на извънгабаритната селскостопанска техника, а напротив увеличава логистичната и финансова тежест за целия сектор „Земеделие” и прави техническото спазване на нормативните текстове практически невъзможно.

НАЗ припомня, че досега само за извънгабаритните пътни превозни средства, с широчина над 3.50 м, е съществувал разрешителен режим и се е налагало съпровождане (за справка чл.10, ал.1 на Наредба 11). НАЗ счита за абсолютно необосновано да се натоварват с непосилна финансова и логистична тежест малките земеделски производители, които се движат със земеделска техника в рамките на допустимите габарити. Така разписана новата алинея вменява задължения за всички земеделски стопани, независимо от габаритите на техниката им, да плащат годишна такса, да осигуряват два съпровождащи автомобила и да се движат само в светлата част на деня. Нека не забравяме, че всеки един ТИР, който се движи по републиканската пътна мрежа е с подобна широчина на габарита, но не се налага да бъде съпровождан от два автомобила и да се движи само в светлата част на денонощието.

Земеделската техника е оборудвана задължително с една, а на някои машини съществуват и по две мигащи жълти светлини (на комбайните са и по три - две отпред и една отзад), видими в далечина поради големия обем и височина на специфичната земеделска техника и се явява, като доста добра сигнализация, каквато е практиката в цяла Европа. Изискването за два съпровождащи автомобила отпред и отзад, които са по-ниски от всяка една земеделска машина няма да доведе за подобряване на сигнализацията за движение на същата, напротив ще доведе до:

- увеличаване на бавнодвижещите се  участници в движението (до 25 км/ч за комбайни);

- удължаване на бавнодвижещата се колона;

- затруднено и рисково изпреварване на бавнодвижещи се ППС;

- всичко това са предпоставки за увеличаване вероятността за ПТП. 

В една жътвена кампания участва всичката налична техника в едно стопанство и при придвижване всяка една машина ще трябва да се придружава от по два автомобила , т.е. ще се вкарат в републиканския трафик изкуствено още два пъти повече бавнодвижещи се автомобили.

Относно забраната за движение на земеделска техника в тъмната част на денонощието НАЗ твърди, че тя е неприемлива, поради спецификата на земеделската дейност, която е зависима от времевия фактор за навременно прибиране на реколтата и от въздействието на метеорологичните влияния върху неприбраната произведена продукция. За избягване на тази опасност земеделският производител работи с удължен работен ден, за да прибере успешно плодовете на своя труд, а след края на усърдния ден трябва да прибере и техниката от полето, за да бъде обслужена в базите.

НАЗ твърди, че така предложеният от МРРБ проект на НИД на Наредба №11 е невъзможен за изпълнение и приложение. Предложените нормативни изисквания блокират работата на земеделските производители на полето.

НАЗ ще защити с всички възможни средства правото на земеделските стопани да произвеждат храната на България.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с последното разкритие на незаконна рафинерия за дизелово гориво, Националната асоциация на зърнопроизводителите приветства ефективната борба срещу контрабандното производство и разпространение на течни горива. Неотдавна НАЗ предложи на държавните органи пакет от мерки за засилване на контрола, целящи ограничаване на злоупотребите и нелегалната търговия с горива в страната. 

Публикувана в Новини на часа

Днес, 26 ноември 2015 г., заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев ще открие Петия национален агросеминар, който се организира от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Събитието ще се проведе от 13:00 ч. в конферентна зала „Пловдив“ на Новотел „Пловдив“.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с предложението на Управляващия орган на ПРСР за 15-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013г.), Националната асоциация на зърнопроизводителите изказва следното становище:

НАЗ категорично не подкрепя така предложеното от УО на ПРСР 15-то изменение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. НАЗ настоява да бъдат запазени сега действащите условия по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите" до приключване на поетите от бенефициентите петгодишни агроекологични ангажименти.

Аргументите на НАЗ за несъгласие с предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. са следните:

  1. Предложените нови изисквания по направлението сеитбооборот, и по-конкретно изискването за поддържане на растителна покривка през зимата на цялата земеделска площ, описана в плана за сеитбообращение, е практически неприложимо при агро-климатичните условия на зърнопроизводителните региони в страната. Поддръжката на зимна покривка на площи, които са предвидени за сеитба с пролетни култури, води до пълно компрометиране на посевите със слънчоглед и царевица. Традиционна и утвърдена агротехническа практика е извършването на есенна оран на площите, които ще бъдат засети с пролетници. Тази практика не може да бъде спазена при изпълнение на изискването за поддържане на зимна покривка, при което последствията за земеделските производители ще са изключително негативни.

  2. Така предложеното 15-то изменение на ПРСР 2007-2013г. е напълно лишено от икономическа логика. Би следвало при увеличаване на специфичните изисквания по направлението, при които има и повишаване на разходите за земеделските производители за постигането им, ставката на компенсаторното плащане да нараства. Противно на очакванията, предложението на УО на ПРСР е за двойно намаление на сега действащата ставка.

  3. Предложените драстични промени в условията и реда на прилагане, както и в нивата на компенсаторните плащания, касаещи направлението сеитбооборот, са в разрез с принципите на водената обща селскостопанска политика за осигуряване на сигурност, предвидимост и възможност за дългосрочно планиране що се отнася до усилната и рискова дейност на европейските земеделски производители.

В случай че бъдат приети промени в условията и ставките по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, НАЗ настоява да се даде възможност на бенефициентите нормативно да прекратят участието си по агроекологичния ангажимент, без да търпят санкции и да възстановяват средства, преди стартирането на новата стопанска година 2015/16г. (тоест до 15-ти септември 2015г.).

Публикувана в Коментари

С официално писмо до Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, Генералната дирекция по земеделие и развитие на селските райони към Европейската комисия и МЗХ, НАЗ настоява за незабавен отговор относно бъдещото прилагане на направлението за сеитбообръщение на мярка 214 „Агроекологични плащания” на ПРСР 2007-2013 г .

В продължение на няколко месеца тече устна неформална комуникация между Министерство на земеделието и храните и НАЗ относно развитието на съществуващите ангажименти по направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” на м.214. Въпреки входираните в МЗХ по надлежния ред писма-запитвания от страна на НАЗ, земеделските производители в България все още нямат яснота относно това дали поетите петгодишни агроекологични задължения по ПРСР 2007-2013 г. трябва да продължат да се спазват, при липсата на финансиране за оставащия период на ангажимента.

На този етап НАЗ е получила единствено официална информация от МЗХ, че в одобрената нова Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. компенсаторно плащане за ротация на културите за борба с почвената ерозия не е предвидено. В допълнение, НАЗ в информирана, че плащания с финансови средства по ПРСР 2007-20013 г. могат да се извършват до 31.12.2015 г., а земеделските производители са посъветвани да съобразят съществуващите си агроекологични ангажименти с одобрените дейности и направления от ПРСР 2014-2020 г.

НАЗ счита за недопустимо липсата на категоричен и еднозначен отговор, както и официална позиция от страна на МЗХ, по въпроса относно съдбата на агроекологичното направление за сеитбооборот. В новата ПРСР 2014-2020 г. липсва аналогично или подобно направление за борба с почвената ерозия, тоест няма практическа възможност сега съществуващата агроекологична дейност да бъде съобразена с одобрено направление по ПРСР 2014-2020 г.

Българските земеделски производители категорично се противопоставят на едностранната промяна на правилата на дългогодишни агроекологични ангажименти и считат за недопустимо да продължават на изпълняват поетия ангажимент за ротация на културите, да правят допълнителни разходи за поддържането на сеитбооборота, да заплащат по високи ренти за земеделските земи, покрити с агроекологичен ангажимент, а същевременно да не получават полагаемото по направлението компенсаторно плащане.

В тази връзка, НАЗ настоява компетентните европейски и национални органи да се произнесат ясно и категорично относно това дали следва земеделските производители да продължават да изпълняват агроекологичен ангажимент, за който не получават компенсаторно плащане.

С оглед започващата подготовка на площите за новата стопанска година и стартирането на процедурите по изготвяне на доброволните споразумения за ползване на земеделските земи по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/16 година, НАЗ очаква категоричен отговор в най-кратки срокове, но не по-късно от средата на м.юли 2015 г.

Публикувана в Новини на часа

НАЗ категорично се противопоставя на промяната в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана в бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни 2015 г. Нормативните изменения вменяват на земеделските производители непосилната финансова и административна тежест за монтиране на фискални и нивомерни устройства.

Въпреки няколкомесечните дебати с НАЗ, Министерството на финансите не успя да аргументира по достоверен и обективен начин с цифри и факти намерението си за въвеждане на изискванията за отчитане на потребеното в земеделските стопанства гориво.

На проведената в началото на м.юни т.г.  съвместна среща между МФ, НАП, КРИБ, НАЗ и Българска петролна и газова асоциация (БПГА), бе изразено единомислие между НАЗ и БПГА относно това къде и как се случват злоупотребите с горива и че нарушителите следва да се проверяват и санкционират, вместо вината за контрабандата да се прехвърля върху земеделските производители.

Невъзможността на държавата да осъществява своите функции и липсата на ефективен контрол върху производството, вноса и търговията с горива, не оправдава по никакъв начин решението на Министерството на финансите да накаже работещия земеделски сектор. Непонятно остава за НАЗ какво точно се цели с въвеждането на репресивни мерки срещу земеделските производители и защо трябва именно те да бъдат не само излишно обременени, а и ощетени финансово. В тази връзка са налице основания да се предвиди, че неефективните мерки на МФ ще доведат до неефективни резултати.

НАЗ, в качеството си на обществено отговорна браншова организация, подкрепя борбата с контрабандата с цел редуциране на злоупотребите с течни горива. НАЗ счита за крайно наложително извършването на системни проверки на всички рискови обекти и налагане на значителни санкции за нарушителите – глоби, започващи от 100 000 лв.; затваряне на обекти; конфискации на имущество; лишаване от свобода.

По повод промяната в Наредбата и въвеждането на изисквания за монтиране на фискални и нивомерни устройства на съдовете за горива в стопанствата на земеделските производители, НАЗ свиква спешно извънредно заседание на Управителния съвет.

Публикувана в Новини на часа

На Четвъртия национален агросеминар на НАЗ в Пловдив производителите направиха равносметка и погледнаха към предизвикателствата на новия сезон

Петър Кръстев
В рамките на Четвъртия национален агросеминар в Новотел – Пловдив (27 – 29.11.2014 г.) на специална пресконференция Румяна Ангелова – председател на  УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), заяви пред представителите на медиите, че за тях е чест да организират подобно мащабно събитие. На семинара присъстват 462 членове на асоциацията от всички регионални съюзи на зърнопроизводителите в страната, около 60 презентатори и журналисти, отчете г-жа Ангелова.
Ангел Вукадинов, зам.-председател на УС на НАЗ, сподели, че по тяхна оценка това е най-престижният форум, където ежегодно се срещат зърнопроизводителите с представителите на бизнеса, държавните институции в земеделието, търговските компании от агросектора и др., за да направят равносметка и да погледнат към предизвикателствата на новия сезон.
Агросеминарът, превърнал се в ежегодна традиция и очакван от членовете на асоциацията поради ползите за бизнеса им,  се проведе под мотото:
ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО – НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В отговорите на журналистическите въпроси се включи и Радослав Христов, зам.-председател на УС на НАЗ. Той съобщи, че при разговор на ръководството на асоциацията с новия министър на земеделието, Десислава Танева е споделила големите си очаквания – и в бъдеще зърнопроизводството да бъде водещ сектор. Освен това министър Танева е подчертала, че се надява зърнопроизводителите да инвестират и в други подсектори на аграрния отрасъл – животновъдство, преработвателна промишленост, диверсификация на културите и т. н. Спрямо очакванията на държавните институции г-н Христов е на мнение, че всичко зависи от пазара. Той подчерта, че по отношение на диверсификацията на културите от голяма важност са агроклиматичните особености и отново на преден план  изниква проблемът дали производството от по-различни култури ще намери пазар. Ако се създадат благоприятни пазарни условия, в сеитбооборота ще бъдат застъпени с по-големи площи и нови култури, включително протеинови, азотфиксиращи и др. Оправдават се очакванията зърнопроизводителите да инвестират в животновъдството, заяви Радослав Христов. В асоциацията са убедени, че по този начин секторът ще генерира добавена стойност, която ще остава в страната.
Ръководството на НАЗ смята, че
ЗЕЛЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ САМО НА ПРЪВ ПОГЛЕД ИЗГЛЕЖДАТ СЛОЖНИ
Става въпрос по-скоро за схемите, по които ще се кандидатства за допълнителни субсидии. Пред журналистите Румяна Ангелова и Ангел Вукадинов изразиха убеждението си, че ако се подходи внимателно и се обърне внимание на детайлите, земеделските производители, използвайки своите бази с данни, ще могат успешно да подадат заявления за зелени плащания, без да се налага да използват услугите на консултанти. За да улесни членовете си, НАЗ е организирала поредица от семинари в страната, свързани с темата,  и не само с нея, а с новите изисквания за еврофинансиране, които са заложени в новия програмен период 2014 – 2015 г. Предстоят още семинари, заяви председателката.
НЯМА КОНФЛИКТ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА НАЗ И РЕГИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ
На въпроса – има ли конфликт между ръководството на НАЗ и отделни регионални съюзи на асоциацията от страната, които твърдят, че без да са се допитали до тях, на практика ръководството се е съгласило да има таван на плащанията по схемата за единно плащане на площ, отговори Румяна Ангелова, допълнена от своите заместници. Тя съобщи, че когато са подписали становището (б.ред. – на среща, инициирана от МЗХ, в която  участваха 30 браншови организации в земеделието), те са взели предвид категоричното мнение на 15 регионални съюза, стоящи зад предложението да има таван на плащанията, от всичко 21 съюза в страната. Другите не изказаха мнение, въпреки че им беше поискано, допълни Ангелова. За конфликт не може да става и дума, продължи Ангел Вукадинов, защото по съвсем демократичен начин сме поискали становище от всички регионални структури. Отначало документът беше подписан с особено мнение, по-късно дебатът продължи – схемата за тавана на плащанията беше конкретизирана и в този вариант напълно удовлетворява мнозинството от нашите членове, заяви той. На практика голямата част от българските земеделци, с изключение на няколко десетки (б. ред. – 8 фирми), няма да бъде  засегната от т. нар. таван на плащанията.

Мнението на ръководството на НАЗ:
Не правете повече опити за сеитба на есенници
Благоприятният срок изтече,
предупреди Радослав Христов
зърнопроизводителите в страната
На въпрос на „Гласът на фермера“ по текущите въпроси за есенната сеитба и прибиране на реколтата от царевица Радослав Христов потвърди данните, изнесени в последното заседание на Консултативния съвет по зърното. Той съобщи, че към 25.11. т. г. засетите площи с есенници са с 20% по-малко в сравнение с данните от предходната година, което за пшеницата означава, че от 12 млн. дка, засети през 2013 г., сега площите с тази култура са 10 млн. дка. Причините: лоши климатични условия и неприбрани слънчоглед и царевица, вследствие на преовлажняване на полетата. Радослав Христов се обърна към медиите да информират производителите за мнението на НАЗ, а именно – че там, където площите с есенници не са засети, да не се правят повече опити, защото благоприятният срок за сеитба е изтекъл. Същевременно производителите трябва да подадат заявление в общинските земеделски служби  и да съобщят, че поради лоши и форсмажорни обстоятелства не могат да изпълнят плановете си за сеитбообороти, които са им предоставили за кандидатстване за субсидии по различни схеми, и да поискат промени.

Публикувана в Растениевъдство

Стопаните не са информирани за изискванията, които трябва да покрият, за да получат „зелените субсидии“. Това твърди Светлана Боянова, директор на Института за агростратегии и иновации. НАЗ започна обучителни семинари

Лили Мирчева
Земеделските стопани няма да могат да очертаят екологично насочени площи през следващата кампания. А това е задължително условие, за да получат преките плащания на декар обработваема земя за 2015 г. Това прогнозира Светлана Боянова, директор на Института за агростратегии и иновации, пред в. „Гласът на фермера“. По думите й съществуват опасности да се изгубят евросубсидии, ако догодина фермерите не успеят да заявят „зеления компонент“ в нивите, които обработват и поне 5% от стопанството да е  покрита с т. нар. екологично насочени площи.
Същата опасност грози и администрацията на земеделското министерство, която не е наясно как точно ще контролира различните изисквания на „зелените плащания“. Още повече, че трябва да въведе и специален софтуер, за който никой не може да каже на какъв етап на разработка и внедряване се намира.
Европейският регламент дава възможност за предоставяне на „зеленото“ директно плащане на декар, само когато земеделския стопанин изпълнява в своето стопанство три изисквания.
Първото е за диверсификация на културите  
Важи за стопанства над 300 декара. В тях трябва да се отглеждат минимум три култури за една стопанска година. Ако фермерът има между 100 до 300 декара, ще трябва да отглежда две култури. За стопанствата до 100 дка няма изискване за диверсификация. Приема се, че тъй като са много малки, не засягат екологията и няма нужда да спазват тези зелени изисквания, но си получават зелените плащания.
Второто важно изискване, с което трудно ще се справят земеделските стопани и администрацията, е
5% от земеделската площ на стопанството да е покрита с т. нар. екологично насочени площи
Това се отнася за стопанства с над 150 дка обработваема земя. В тях влизат земя, оставена под угар,  тераси, особености на ландшафта, буферни ивици, площи с култури, които обогатяват почвата с азот и т.н. Примерно, на 300 дка това са 15 дка, за които фермерът трябва да докаже, че са част от неговото стопанство, но че той няма да ги ползва директно за земеделие. Тези земи не могат да бъдат оставени необработени и трябва да се поддържат в добро състояние.
Съществува и трето изискване за „зелените плащания“ и то е
поддържане на съществуващи постоянно затревени площи
То се отнася само за стопаните, които имат пасища, мери и ливади.
От трите компонента, най-много са неизвестните около 5-те процента екологично насочени площи. „Може да бъдат дървета, редица от дървета, угар, буферни ивици край реките, може да са азотфиксиращи култури като соя, бобови и др., могат да бъдат междинни култури“, коментира Светлана Боянова. По думите й все още не се знае какво ще обхващат т. нар. междинните култури. Те трябва да бъдат предложени от страната ни и одобрени от Европейската комисия.
Не са ясни и критериите, определящи какво представлява т. нар.

„ОТ ТАЗИ СТОПАНСКА ГОДИНА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ НЕЩАТА, ЗА ДА ГИ УТОЧНИМ И АЗ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ, ЧЕ ХОРАТА НЕ СА НАЯСНО, НЕ СА ИНФОРМИРАНИ ДОСТАТЪЧНО“, КОМЕНТИРА СВЕТЛАНА БОЯНОВА.


слой постоянно затревени площи
Според европейския регламент, в него се включват тези ливади, пасища и мери, които са били заявени през 2012 г. и новите затревени площи, които ще се опишат през 2015 г., обяснява Светлана Боянова. Но тук отново съществува „български вариант“, какъвто няма в нито една страна от ЕС – площ, заявена по документ нива, а на практика си е пасище. „Тъкмо това трябва да оправим, за да знаем какво можем да заявим като пасище, ливада или мера и в същото време да помним, че постоянно затревените площи не бива да се разорават“, коментира Боянова.
Тази година стана пълна каша
„Тези, които имаха животни, заявяваха само с животни пасища и мери, а тези, които нямат животни, но на практика имат ливади и пасища, ги заявиха като ливади за косене. Сега фонд „Земеделие“ си събра едни правни основания и аз не знам какво ще ги правят тези правни основания като ги събраха. Освен това, от следващата година, за да заявиш плащане на декар, не само на зеленото, трябва да е ясно, че могат да заявят само ако предварително е регистрирано правното основание в софтуер. Обаче този софтуер работят ли го, не го ли работи МЗХ – не се знае“, казва още Боянова. Тези уж дребни детайли обаче могат
да спънат целия процес на преките плащания
Все още в пълна мъгла тъне и слоят екологично насочени площи. Повечето стопани не са наясно и с диверсификацията на културите – не знаят, примерно какъв да е сеитбооборота, за да са изпълнени зелените изисквания. А още по-лошото е, че при неспазването им, ще подлежат на санкции. Какви точно – пак никой не им казва.
За да намали донякъде „информационното затъмнение“, от браншовата асоциация на зърнопроизводителите стартираха национална разяснителна кампания. След първата разяснителна среща в Стара Загора, предстоят още две - на 9 септември във Враца, а на 11 септември – в Разград. Защото 2015 г. вече чука на вратата, а тогава ще трябва и българските фермери да са наясно що е то зелен компонент в стопанството и колко ще му струва. Най-малкото защото той обхваща 30% от  пакета по директните плащания.

Публикувана в Бизнес
Сряда, 30 Юли 2014 09:57

Обръщение на НАЗ

Национална асоциация на зърнопроизводителите изказва благодарност на всички браншови организации подкрепили и отстояли позицията си докрай в Общо становище относно прилагането на схемите по директните плащания 2015-2020г.

Обръщаме се към всички министри в оставка с апел, утре на последното заседание на Министерски Съвет, да вземат национално отговорно решение и да подкрепят единната позиция на неправителствения сектор, изразена в Общо становище.

За цялото българско земеделие е жизнено необходимо одобрената Концепция за директните плащания да е подкрепена от реалния земеделски сектор. Предлаганата от МЗХ Схема за дребни земеделски стопани е популистки ход и е в разрез с единния глас на земеделската общественост.  

Обръщаме се към всички настоящи и бъдещи политици да предотвратят разрухата на българското земеделие.

Публикувана в Новини на часа

Националната асоциация на зърнопроизводителите призовава да не се спекулира с очакваните добиви на зърното, защото така се подбива цената му на пазара. Стопаните ги чака тежка жътва, тъй като 80 % от ечемика и 20% от пшеницата са повалени на земята от поройните дъждове.
Заради влагата пшеницата в Русенско е нападната от най-вредните болести – септория, жълта и кафява ръжда, които ще доведат до високи загуби от декар. Падалото по земята зърно е негодно дори за фураж.
Иван Караиванов – член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите: Ние останахме без флагов лист на пшеницата, а той храни последно зърното. Бихме се радвали на 400 кг, 450 кг и мисля, че за България не бихме могли да очакваме 6-те милиона тона, които изрази министърът на земеделието Греков. Едно такова заключение повлиява и върху пазара и върху цената на зърното, което ще се купува, а е и нереалистично.
В началото на изкупната кампания зърнопроизводителите очакват цената на пшеницата да е 300 лева за тон. Не изключват Украйна и Русия допълнително да сринат цените в Черноморския басейн. Въпреки слабата реколта, която се очаква, страната ни няма да остане без пшеница, тъй като са засети и сортове, които издържат на тежки климатични условия, категорични са от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Затова не бива да се спекулира и с темата за повишаване цената на хляба.
 
Източник БНТ

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта