Изкупните цени на телетата и другите говеда през настоящата година ще се движат около или малко под нивото на 2018 г., съответно 2,98 лв./кг и 2,27 лв./кг, сочат предварителните прогнози на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Посочените нива превишават съответно с 5% и 11% средното равнище на цените за периода 2016-2018 г. Първоначалните оценки показват, че средната годишна цена на едро на тон кланично тегло говеждо и телешко месо ще е с около 1% под осреднената стойност за изминалите три години, което ще доведе до много слабо понижение при цената на дребно - до около 11,72 лв./кг. Посоченото равнище остава над средното за 2016- 2018 г. – 11,56 лв./кг, като причините могат да се търсят в ограничения обем на производството спрямо вътрешните потребности. 

Средната цена на едро на говеждото говеждото и телешко телешко месо в ЕС през месец февруари 2019 г. е с 3% под нивото на същия месец на изминалата година. Ценовото равнище за изминалите два месеца се задържа стабилно под средното ниво за 2016-2018 г., като очакванията на експертите от ЕК са за пониски цени през настоящата година. 
Прогнозира се през 2019 г. изкупните цени на живите свине да отбележат слаб ръст с 1% на годишна база, достигайки 2,20 лв./кг. Очакваното ценово равнище превишава средното за предходните три години с близо 5%. Въпреки това средната цена на едро ще се задържи около нивото на изминалата година, отразявайки динамиката на европейския пазар. Очаква се средните цени на дребно да се покачат до 7,96 лв./кг, поради растящото потребителско търсене в страната. 
Предварителните данни за произведеното в кланиците птиче месо през 2018 г. сочат ръст при месото от бройлери с 10% на годишна база и с 18% при месото от патици. Прогнозира се производството да продължи да се разширява и през 2019 г., което ще се отрази в задържане и дори понижение на средната цена на едро напилешко месо. Очакваното ценово равнище ще се доближава до средното за периода 2016-2018 г. – 2,89 лв./кг, сочат анализите на САРА.
Публикувана в Новини на часа

Изкупните цени при доматите за настоящата 2019 г. по предварителни прогнози на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) са за леко увеличение при полските домати и запазване на равнищата при оранжерийните. Средно за 2019 г., изкупните цени на полските домати се очаква да бъдат около 0,61 лв/кг., докато при оранжерийните -0,92 лв/кг.

По предварителни данни на НСИ, средногодишните цени при доматите през 2018 година са по-ниски отколкото през предходната 2017 г. Полските домати са с около 6% по-ниски цени от тези през 2017 г и с около 8% по-малки от предходните 3 години. При оранжерийните домати, изкупните цени са с 11% по-ниски от тези през 2017 г. и с 8% в сравнение с 2015-2017 г.  
Средногодишните изкупни цени при краставицитепо информация на НСИ през 2018 година е за повисоки нива. Цените на полските краставици превишават тези от 2017 г. с около 15% и са с около 13% по-високи от тези за периода 2015-2017 г. При оранжерийните краставици, изкупните цени са с 3% по-високи от тези през 2017 г. и с 7% в сравнение с 2015-2017 г. 
Текущите прогнози за средните изкупни цени на краставиците през 2019 г. са да останат близки до тези през 2018 г. При полските краставици, изкупната цена се очаква да остане в диапазона около 0,85 лв/кг (-3% в сравнение с 2018 г), докато за оранжерийни краставици, средногодишните изкупни цени ще бъдат около 1,29 лв/кг (+2% на годишна база).
Предварителните наблюдения при пипера за изкупните цени показват намаление с около 18% през 2018 г. в сравнение с предходната година. Очакванията на САРА за новата реколта са изкупните цените да се повишат с 3% и да достигнат 0,68 лв/кг. 
Публикувана в Бизнес

Прогнозира се спад в общото производство на говеждо и телешко месо в ЕС през 2019 г. – с 1,7% на годишна база, коментират експерти от Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Обемът на производството превишава равнището на потребление в рамките на Общността, което обуславя до голяма степен очакванията за понижение на цените. Оценките са цените да са под отчетените през 2018 г., но да се задържат над нивото от 2016 г. 

Според официалните данни производството на свинско месо в ЕС до м.ноември 2018 г. отбелязва ръст с 2,7% на годишна база. Прогнозира се тенденцията да се запази и през 2019 г., което ще е провокирано основно от растежа на продуктивността.
Очакванията са за силен износ на свинско месо през 2019 г., близо до рекордното равнище от 2016 г., което ще доведе до известен ръст на цените. Оценките на USDA са за увеличение в производството и експорта на свинско месо в Испания, докато в Германия и Полша се прогнозира спад. Китай продължава да е основна експортна дестинация за европейските производители, като през изминалата година акумулира 34% от износа. През 2018 г. са изнесени 1,7 млн. птиче месо от ЕС-28, което е с 6% над нивото на износа през 2017 г. Очакванията са за позитивно развитие и през 2019 г., като пазарите с потенциал са Филипините, Виетнам и Украйна. 
Публикувана в Бизнес

По предварителни оценки на Института за икономически изследвания в селското стопанство /САРА/ производството на краве мляко през 2019 година ще бъде на нива около 960 хил.т, като изкупеното от мандрите мляко ще е около 609 хил.т. 

Производството на овче мляко през 2019 г. се очаква да достигне 89 хил.т. Това ще представлява с около 2% по-малко отколкото е добитото мляко през 2018 г. Доставеното до мандрите овче мляко се очаква да остане в диапазона 25-27 хил.т. 
Изкупните цени на млякото у нас ще бъдат детерминирани от движението на европейските цени. Очаква се средногодишната изкупната цена на краве мляко за 2019 г. да бъде 0,59-0,60 лв/кг. Това представлява с около 7% под нивата от 2018 г. Изкупната цена на овчето мляко ще остане на нива 1,10-1,15 лв/кг.
През м.декември изкупеното мляко в ЕС намалява с 0,9% сравнено със същия период на предходната година (184 хил.т.). Това е четвърти последователен месец с намаление на производството на мляко. Половината страни са намалили производството - Холандия (74 хил. т.), Франция (69 хил. т.) и Германия (36 хил. т.), вероятно поради проблеми с фуражите. Значителен ръст се отчита при Ирландия (52 хил. т.), Полша (27 хил. т.) и Румъния (7,9%). 
Общото изкупено сурово мляко за 2018 г. в Съюза нараства по-малко от прогнозите. Заради по-ниските доставки, цените на свободните количества краве мляко в Западна Европа през м.февруари, 2019 г. се търгуват на едни от найвисоките равнища за последните 5 години – 0,37 евро/кг. Корекции надолу се очаква да настъпят в следващите 2-3 месеца. • Намалението на изкупеното мляко се отразява на производството, водейки до намаление с 5% на произведеното пълномаслено сухо мляко и 2% спад на обезмасленото сухо мляко. 
Износът за Китай на годишна база през 2018 г.отчита увеличение по всички категории. С найголям ръст са лактозата (+33%), казеинатите (31%), маслото и млечните мазнини (24%). Облекчаване условията за внос на млечни продукти в Китай през настоящата година съчетано с влизането в сила на споразумението за свободна търговия с Япония дава надежди за увеличение на износа на млечни продукти от ЕС.
Публикувана в Новини на часа

Топлата зима в Европа през последните седмици не създава предпоставки за сътресения на пазара на зеленчуци по отношение на снабдяването. Това води и до леко понижение на февруарските цени в сравнение с тези през януари т.г., съобщавао от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

При доматите, цените на едро в световен мащаб по данни на www.tridge.com намаляват с 1% в сравнение с м.януари, 2019 г. Цената в основните производителки на домати в ЕС – Холандия и Испания през м.февруари е около 1,18 евро/кг. На годишна база цената в основните производителки на ЕС ще бъде с около 12% по-ниска. Цените на едро в съседна Турция на годишна база обаче са по-високи с около 11% и варират около 0,38 US$/кг.
При пипера с изключение на Испания, където цените растат с около 5% в сравнение с предходния месец, в останалите страни на ЕС те леко се понижават, като найниски остават в Холандия – около 0,84 евро/кг. В Турция цената на едро е около 1,20 US$/кг, което е 26% над миналогодишната цена за същия месец. 
През м.февруари, 2019 г. цените на краставиците в основните ЕС производителки (Испания, Холандия и Полша) леко се понижават на месечна база - до около 0,95 евро/кг. На годишна база, цените на едро са с около 30% под миналогодишните, а по-голямо увеличение се очаква от средата на м.март, 2019 г.
Публикувана в Новини на часа

Очаква се ръст в производството на домати, пипер и краставици през 2019 година в сравнение с 2018 г., сочат  първоначалните оценки на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Максималното производство на домати се очаква да достигне 164 хил.т. Това представлява ръст с около 9% в сравнение с предходните 3 години. 

Производството на пипер се очаква да се доближи до годишни нива от 48 хил.т. Това представлява понижение съпоставено с изминалите 3 години, възлизащо на 14%. 
Максималното количество прибрани краставици през 2019 г. се оценява на 70 хил.т. Тези резултати са с около 11% над тези за предходните 3 години. Увеличението което се предвижда в производството на основните зеленчуци се основава на допусканията за добри природни условия и постепенно стабилизиране на производството, където вътрешното предлагане е по-малко отколкото търсенето, основание за повишение на цените. 
Изкупните цени на зеленчуците се отличават, както с големи сезонни колебания, но също и със значителни годишни изменения. При полските домати по настоящи прогнози се предвижда цена от 0,63 лв/кг, с 8% над цената за последните 3 години. При оранжерийната продукция, изкупната цена се изчислява на около 0,92 лв/кг. 
При полския пипер, изкупните цени се очаква да бъдат на нива от 0,68 лв/кг. Тази цена е с около 2% под средната за 2016-2018 година. 
При краставиците на открито, изкупната цена вероятно ще е на нива от 0,85 лв/кг – 5% над средното за последните 3 години, докато при оранжерийното производство, цените ще са около 1,29 лв/кг – 7% над тези от последните 3 год., прогнозират от САРА.
Публикувана в Новини на часа

Първоначалните предвиждания на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за средния добив на пшеница през новата реколта е той да стигне 4,59 т/ха. Максималното общо производство се оценява на 5,5 млн.т., което е с около 4% над нивото от 2018 г. Критичният фактор за извеждане на по-точна оценка ще бъдат природните условия в следващите 2 месеца. 

Първоначалната оценка за добива при ечемика през новата реколта е от 4,22 т/ха. Най-вероятностните максимални обеми при ечемика могат да доближат 564 хил.т. Това представлява около 11% над миналогодишните прибрани количества.
Средните добиви при рапицата от новата реколта се очаква да бъдат около 2,27 т/ха. Общото максимално количество на добитата рапица за 2019/20 г. се прогнозира на 433 хил.т., което е почти на нивото от 2018 г. 
Направените предвиждания при есенните култури показват горните граници на очакваното общо производство, оценявано с вероятност 90%. Очакванията са за лек ръст на площите при тези култури между 2-3%, докато сухата есен ще повлияе на добивите, като следващите 2 месеца ще покажат доколко. Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни 
През м.февруари, 2019 г., FOB цените на зърното от Украйна тръгнаха леко надолу. Хлебната пшеница се котира на цена от 240 US$/т, ечемика на цена 225 US$/т, фуражна пшеница – 225 US$/т. Цената на царевицата се задържа до 180 US$/т. Русия въвежда квоти за основните трейдъри при износа на зърно за следващите месеци заради опасенията, че темповете на експорт могат да надвишат планираните количества от 42 млн.т . До декември, 2018 г. са изнесени 29 млн.т зърно, основно пшеница. През пазарната 2018/19 г. Русия е събрала около 113 млн.т. зърно, като около 67 млн.т. еколичеството на пшеницата. През новата 2019 г. се очаква реколтата да бъде много добра, като общото зърнопроизводство по прогнози на различни агенции, е то да достигне 125 млн.т, от които пшеница - 75 млн.т. Въпросът с добавената стойност от земеделие стои и в Русия, която е един от най-големите износители на селскостопанска продукция. Отчита се, че средната цена на износа на аграрна продукция оттам е около 330 US$/т, докато вносът е за 1300 US$/т. За България по този показател, аграрният износ е за 500 US$/т, докато вносът е за 1000 US$/т. 
В последните 2 месеца цената на палмовото масло се покачва, което се отразява и на цената на слънчогледовото олио, заради високата свързаност. Цената на палмовото масло на пристанище Ротердам се покачва от 450 US$/т до 550 US$/т. FOB цената на слънчогледово олио в Черноморския регион се покачи от 640 US$/т до 675 US$/т, съобщават от САРА.
Публикувана в Бизнес

През 2018 г. реколтираните площи с 5-те основни култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица) се изчисляват на 2,67 млн.ха. През последните години има свиване на тяхната площ с 4%, дължащо се на съкращаване площта на слънчогледа. Първоначалните предвиждания на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за засетите площи  през 2019/20 год. ще достигнат 2,69 млн.ха.

По прогнози на САРА, засетите площи с пшеница за следващага реколта ще достигнат 1,19 млн.ха, което е 1% над тези от 2018 година. Оценката е за нарастване площите с ечемик до 130 хил.ха, над 3% от тези през 2018 година. До декември 2018 г. от страната са изнесени около 2 млн.т пшеница (оценката за износа според САРА до края на сезона е за 3,6 млн.т. ), 179 хил.т. – ечемик (прогнозата е за общ износ 295 хил.т.), 618 хил.т – царевица (очакванията за нетният износ за пазарната година да е 1,8 млн.т.). 
Износът при рапицата до декември 2018 г. достига 395 хил.т. при очаквани общи количества за експорт до 435 хил.т. При слънчогледа има отрицателно търговско салдо, като са изнесени едва 39 хил.т, а вносът е около 130 хил.т. Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни. 
През януари 2019 г. FOB цените на зърнените култури от Украйна продължават лекото си покачване. Хлебната пшеница към края на месеца се котира на цена от 240 US$/т, ечемика е на цена 235 US$/т, фуражна пшеница – 228 US$/т. При царевицата цената нараства до 180 US$/т. Причината за рязкото поскъпване на пшеницата и ечемика през 2018/19 година е стабилното и нарастващо търсене, по-слабата световна реколта, известните ограничения пред износа от страна на Русия, заради по-слабата реколта там, по-лошите от очакванията данни за прибраното зърно в Австралия и Аржентина. Конвертируемостта на пшеницата, както за човешка консумация, фураж и производство на биоетанол я прави ценово печеливша. 
В следващите 2-3 месеца цената ще се определя преобладаващо от развитието на новите посеви и изменението в търсенето. Очаква се да има увеличение на засетите площи с пшеница, специално в САЩ, с около 5%, до 15,2 млн.ха. Прогнозата на Рабобанк е, ако тенденциите се запазят такива, цената на пшеницата в ЕС да падне от пролетта до 180 евро/т. 
Цената на рапицата през настоящия сезон, макар и малко по-висока в сравнение с 2017/18 година (370- 380 евро/т) не нарасна до очакванията заради силното давление от цената на соята и палмовото масло. Ако се постигне търговско споразумение между САЩ и Китай, цената на соята ще тръгне нагоре, което ще развърже допълнително цените на другите маслодайни. 
Публикувана в Растениевъдство

Анализ на Института за икономически изследвания на селскоотостопанство - CAPA, показва, че индексът на конкурентоспособността при говеждото и телешкото месо през 2017 г. е 0,23. Счита се, че при нива по-ниски от 0,25 страната е неконкурентоспособна на световния пазар и зависима силно от вноса на такава продукция. Тази стойност е най-ниска от трите изследвани групи меса и потвърждава високата зависимост на българския пазар от внос. В сравнение с 2016 г. се наблюдава подобряване на конкурентните позиции на страната ни, дължащо се предимно на намаления внос при слаб растеж в производството, както и на повишеното ценово равнище на българската продукция на международния пазар.

Средното равнище на цената на едро при говеждото и телешкото месо през 2018 г. е 4,20 лв./кг, което е над нивото от предходните предходните две години, което донякъде стимулира местното производство.  Индексът на конкурентоспособността при свинското месо възлиза на 0,32 през 2017 г., което е индикатор за слаби пазарни позиции на глобалния пазар. Наблюдава се по-високи нива на стойностната компонентна на индекса, който през 2017 г. е 0,37, докато производствената компонентна е 0,26, което означава, че нарастване на производството в страната расте почти с темповете на световния ръст на свинско месо. През 2018 г. цените на едро на свинското месо се понижиха до 3,40 лв./кг (-11% на годишна база), като причина са по-ниските европейски цени, докато намалението на цените у нас е по-високо отколкото средноевропейското намаление.

Пилешкото месо е с най-висок индекс на конкурентоспособност за 2017 г. – 0,45, което е близко до средните стойности в световен план. Производствената компонентна е на нива от 0,43 и показва слаб прогрес за последните 5 години. Основно подобрението в конкурентоспособността се дължи на покачването на стойностната компонентна заради нарасналите цени, реферирани към износните котировки. 

През 2018 г. цената на пилешкото месо достигна едно от най-високите си равнища от 2014 г. насам – 3,00 лв./кг. Причина бе добрата световна конюнктура при по-слаб натиск от държавите предлагащи пилешко на по-ниски цени. При агнешкото месо цените на едро през 2018 г. бяха едни от най-високите около 11,30 лв./кг, сочат анализите на САРА.
Публикувана в Бизнес

Птичето месо е единственото, при което се прогнозира растеж на производството и консумацията в ЕС в дългосрочен план. Силното световно търсене ще стимулира производството. Оценките на САРА са през 2019 г. цените в ЕС да бъдат по-ниски от 2018 г. заради високите достигнати ценови равнища на фона на нарастващия по-евтин натиск от Бразилия.

Очаква се към 2030 г. общото производство на месо в ЕС да се задържи стабилно – около 48 млн. тона. Близо 90% от произведеното количество ще задоволява вътрешните потребностите, но на човек от населението се прогнозира спад - от 69 кг през 2018 г. до 68 кг през 2030 г. 
Под влияние на повишената осигуреност със свинско месо, консумацията в ЕС през 2018 г. нарасна до 32,5 кг на глава от населението. Към 2030 г. се прогнозира потреблението в рамките на европейските държави да намалява слабо до 31,6 кг. 
За дванадесетте месеца от октомври 2017 г. до септември 2018 г. стойностният размер на износа на свинско месо от ЕС отбелязва намаление от 7% на годишна база. За същия период количеството на износа нараства слабо, но конкурентния натиск на по-ниските цени от САЩ, Бразилия и Канада задържа ниско равнището на експортните цени на европейските производители.
Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта