Проф. дсн Николай Ценов

Азбучна истина е, че съществената част от земеделието на планетата е завод на открито. За всяка една земеделска култура, за да реализира своите продуктивни възможности, са необходими точно определени суми от светлина, температура и вода. Трите природни фактора са взаимно свързани и влияят върху растенията винаги като комплекс. Колкото техните стойности са сходни с биологичните изисквания на дадена култура, толкова по-висок е реализираният добив от нея, особено в критичните за нея фази на развитие. Всичките форми на абиотичен стрес при растенията са причинени от излишък (суховей, слана, преовлажняване), недостиг (суша) на някои от трите фактора или от дисбаланс между тях, като топла зима или студена пролет (закаляване есента или разкаляване пролетта при житните култури). Те взаимодействат активно с други два: почвата и човешката дейност по отглеждане на растенията.

Растенията като правило реагират значително по-бавно на съществени промени, които предизвикват стрес в сравнение с животните и човека. Тази реакция в много случаи е видима след период от време или остава невидима за фермера. В повече случаи той вижда само външната промяна на растенията, която е възможно и да не е адекватна на случващото се в него. Вътрешните промени в тях остават невидими за нас, но те протичат. Радостното за фермерите е, че външните влияния върху растенията, протичат „бавно”. Това предполага възможност за адекватна намеса дори след няколко дни. Действията обаче трябва да са съществени и категорични за преодоляване на стреса. В научните изследвания за влиянието на стреса върху биологията и физиологията на растенията един от съществените анализи са степента и скоростта на възстановяване след прилагане на различни мерки (поливане, пръскане и пр.). Трябва да помагаме на растенията в стрес, а не чрез активно бездействие да правим икономии, равняващи се на стойността на половин кутия цигари.

При промяна на сезоните, при есенните култури сме свидетели на всякакви „физиологични аномалии”. Дори при благоприятно съчетание на светлина, температура и достатъчно вода в почвата, подобни реакции са ежегодни.

Тази година не прави изключение. На фона на проявяващите се конкретни за даден сорт реакции се случват нормалните за сезона резки денонощни температурни аномалии, периодични слани, бурни пролетни ветрове, недостиг на влага и др. Всички те поотделно и в комплекс оказват негативно влияние върху есенниците, в трудния за тях процес на превключване от вегетативна (до братене) в генеративна фаза (вретенене-цъфтеж) на развитие. Нормалното протичане се затруднява изключително силно от невъзможността хранителните вещества в почвата да бъдат използвани адекватно на обстановката, въпреки че са налични.

Можем ли да избегнем тези аномалии и да помогнем на растенията в посева да запазят своята жизненост, въпреки силния негативен натиск на природните фактори? Да! Отговорът е: можем.

Фирмата производител на органични торове ITALPOLLINA има решение за подобни ситуации. Разполагаме с продукт за хранене на растенията чрез листата от растителен произход. Той се произвежда от семената на биологично сертифицирани бобови култури (соя, нахут, леща). Основното предимство на този продукт е, че съдържа всички полезни за земеделските култури хранителни вещества, които има в бобовите култури. В сравнение с други растения, те са комплексно най-богати на протеин, мазнини, въглехидрати, витамини (B1-B12, A, C, D, E, K), аминокиселини (всичките двадесет, които са известни) и минерали (NPK, S, Mg, F, Zn, Cu, Mn, Se).

Всички тези вещества се извличат и запазват чрез оригинален процес на ензимна хидролиза, патентован под името LESIVEGR. Той протича изцяло без никакви химически агенти, при температура около 400С, което е условие в получения разтвор всички органични вещества да са “живи” и активни.

В търговския продукт, наречен TRAINER, те имат уникално, бързо и ефективно въздействие върху всяко земеделско растение. TRAINER представлява хомогенна течност, която може да се прилага чрез листно третиране. Може да се смесва безпроблемно с всички пестициди, като се добавя в сместа накрая. Неговото положително действие може да бъде наречено „универсално”, защото може да бъде прилаган при всички видове растения. Комплектът от биологично активни вещества в него осигурява следните няколко групи елитно за растенията въздействие:

1. Растителните вещества в него са познати на растенията и те ги приемат за свои, защото са живи, активни, лесно подвижни и напълно органични. Принципът „от растенията за растенията” е абсолютно приложим.

2. По същество TRAINER представлява смес от органични вещества, известни като полипептиди. Те съдържат всички познати и полезни за растенията аминокиселини (20 броя). Наличните полипептиди в TRAINER (съдържат от 2 до 50 аминокиселини, всеки) се свързват и образуват бързо всичките протеини в третираното растение.

3. Част от полипептидите в разтвора притежават аналогични на растежните регулатори ефекти. Тези фитохормони въздействат пряко върху величината и скоростта на развитие на всички части на растението (корен, стъбло, листа, цветове, семена, плодове) през целия му жизнен цикъл. Особено важно е действието на установения от учените в него на хормона (LRPP), който стимулира допълнително образуване на коренови разклонения.

4. Наличието на витамини, хормони, минерали в усвоима форма е мощен инструмент за положителен ефект върху най-важните процеси на растителния метаболизъм – фотосинтеза, дишане, синтез на белтъци, на въглехидрати, на органични киселини, на нуклеинови киселини и редица др. Активизирането на тези процеси помага на растението безпроблемно да премине успешно през най-критичните за него фази (цъфтеж, наливане, узряване).

5. Коктейлът от полезни за растението вещества, съдържащи се в TRAINER, предизвиква бързо усилване на техния имунитет към болести, неприятели, при нормални или неподходящи условия на средата. Това произтича от повишените нива на синтез на различни органични вещества в растенията (виж т. 4).

6. Полезните за растенията органични вещества са причина за бързо преодоляване на негативните за културното растение ефекти на хербицидите и смесите от различни групи пестициди. Така наречената „хербицидна дупка” се преодолява в максимална степен в рамките на 12 часа невидимо, а след 3-4 дни – видимо за наблюдение.

7. Силно положително и оздравително е влиянието на TRAINER върху посеви, пострадали сериозно от силна продължителна слана, градушка, недостиг на достатъчно светлина, преовлажняване, различни степени на засушаване или изгаряне, от грешки с хербициди и др.

8. Растителният тор TRAINER е препоръчително да се прилага заедно с течните торове за основно торене (UAN, NP и др.), защото подсилва тяхното полезно действие и предотвратява листните пригори по растенията.

9. Комбинацията от биологично активни растителни вещества в продукта повишават степента на усвояване на азота от почвата и повишават реутилизацията му в зърното. Това е предпоставка да бъдат намалени до минимум минералните торове за основно торене.

През настоящия сезон температурните аномалии са налице отново. През пролетта на 2020 г. имаме като цяло и съществен недостиг на влага в почвата. По актуални данни в страната количеството на влага в почвата в дълбочина е между 25 и 75% от това, което е било през пролетта на миналата 2019 г. Влагата на дълбочина в почвата, според региона за отглеждане на полските култури, на 20 март 2020 г. е представена на фигурата по-долу.

TRAINER kor 4

Част от сумата на валежите, особено в Южна България, са измамно нормални (Югозападен и Южен централен райони). Да не забравяме, че това е голяма част от Рило-Родопския планински масив, в който валежите са значително по-високи от средното за полските райони на страната. Това важи в известна степен и за районите Северен централен и Северозападен, в които се намира голяма част от Стара планина.

Много земеделци, които разполагат с метеорологични станции, са в заблуда относно количеството влага от есенно-зимния запас в почвата при тях. Сумата от валежите в периода 1 октомври – 31 март обикновено трябва да е 200 – 250 л/м2 само когато има реална зима. Последните два месеца на 2019 г. бяха значително по-топли от нормалното, което причини загуба на влага от почвата. Когато през месеците януари и февруари (2020 г.) средните температури са 4-5oС над климатичната норма, има изпарение, т. е. отново загуба на продуктивна за растенията влага. Поради тези причини сумата от валежи примерно от 200 л/м2 не е обективна, в противен случай дълбочината на влагозапасяване трябваше да е поне 120 – 150 см в дълбочина. През последната седмица се случиха и силни слани, които оказаха видимо негативно влияние върху състоянието на посевите в североизточната част от страната (снимката е от 20 март 2020 г.)

TRAINER kor 5

Сезонната земеделска обстановка е доста сложна и пъстра за обективен анализ, относно какво конкретно да предприемем. Въпреки това можем да препоръчаме действия, които са напълно актуални и адекватни на това, което се случва през тази пролет, за да повлияем благоприятно за нашата бъдеща реколта от есенници.

Системните ни наблюдения на посевите в страната през целия есенно- зимен период 2019/2020 и натрупаният вече практически опит от ефектите на биостимулатора TRAINER през изминалите 3 години ни дават основание да предложим на колегите следните няколко принципни решения, в зависимост от конкретната обстановка:

1. При съществени слани (между -6 и -100С), които са оказали видимо негативно влияние върху растенията в посева – TRAINER в доза 300 мл/дка, самостоятелно, не по-късно от няколко дни след събитието и без да се смесва с хербицид.

2. При симптоми на засушаване (пожълтяване и отмиране на братя) – TRAINER, доза 300 мл/дка, самостоятелно, без да се смесва с хербицид.

3. При прилагане на хербицид при житни – задължително смесване с TRAINER, доза 200 мл/дка. Това се налага, за да се намали допълнителният негативен ефект на хербицида на фона на недостига на влага.

4. При превантивно пръскане с фунгицид или с инсектицид (житни, рапица или др.) – препоръчително смесване с TRAINER в доза 200 мл/дка

5. При следващо подхранване на посева с азот или NP (течни формулации) – TRAINER в доза 200 мл/дка. Листният тор ще помогне на растенията да преодолеят успешно обичайното пожълтяване на горните листа. Внимание, при подхранване с течен тор заедно с него ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА серен инхибитор, който може да има негативен ефект върху TRAINER и да намали неговото положително действие.

6. Навременното и правилно приложение на TRAINER в доза минимум 200 мл/дка е предпоставка за балансиране на продължителността на фазите на растенията, особено при температурни аномалии или недостиг на влага продължително време. При житните култури науката е установила, че скъсяването на периода за протичането на фаза вретенене предизвиква намаляване на добива, пропорционално на тази промяна. Аналогичен е ефектът по време на наливане на зърното и при реализация на генетичния потенциал за качество.

7. За да има реален положителен ефект от третирането с какъвто и да е продукт при растенията, средноденонощната температура на въздуха трябва да е минимум 10oС. При житните култури жизнени процеси протичат при над 5oС около растенията. В случай че си позволим да пръскаме в диапазона 5-10oС, тогава ефектът на TRAINER е значително по-бавен и трудно забележим, но той практически съществува и се отразява благоприятно на посева след известно време.

Надяваме се искрено да сме от полза във вашите постоянни усилия да получите повече и по-качествена земеделска продукция, въпреки постоянната игра на природата с нас.

Публикувана в Растениевъдство

Bлacтитe пpиexa пpeдлoжeнaтa oт пpeмиepa Бoйĸo Бopиcoв идeя дa ce cъздaдe дъpжaвeн BиK xoлдинг, в ĸoйтo дa влязaт вcичĸи мecтни дpyжecтвa. Kaпитaлът нa "Бългapcĸи BиK xoлдинг" EAД щe e в paзмep нa 1 млpд. лв. щe ce фopмиpa oт тaзгoдишния бюджeт.

Paзбиpa ce, идeятa e дa ce пpeдoтвpaтят вoдни ĸpизи ĸaтo тaзи в Πepниĸ. Caмo чe вepoятнo щe ce пocтигнe oбpaтeн eфeĸт зapaди няĸoи oт cлeднитe пpoблeми.

Πpoблeмът c цeнтpaлизaциятa

Цeнтpaлизиpaнoтo взимaнe нa peшeния ниĸoгa нe e нaй-бъpзият и тoчeн пoдxoд, ocвeн в мнoгo мaлĸи opгaнизaции. Инфopмaциятa тpябвa дa cтигнe oт лoĸaциятa c пpoблeм дo цeнтpaлaтa, дa ce взeмe peшeниe и тя дa ce въpнe oбpaтнo. Toвa oбиĸнoвeнo oтнeмa вpeмe, дa нe гoвopим, чe мoгaт дa ce пoлyчaт вcяĸaĸви изĸpивявaния пo пътя. Интepecнoтo e, чe имeннo липcaтa нa ĸoмyниĸaция e cpeд пpичинитe, дoвeли дo cъcтoяниeтo нa язoвиp "Cтyдeнa", ocвeн нeĸaчecтвeнoтo yпpaвлeниe oт cтpaнa нa Mиниcтepcтвoтo нa oĸoлнaтa cpeдa и вoдитe, e пpoблeм c ĸoмyниĸaциятa - Oт мecтнoтo BиK нe ca yвeдoмили нaвpeмe, чe във вoдoизтoчниĸът нямa дocтaтъчнo вoдa, зa дa ce взeмaт мepĸи пpeдвapитeлнo.

C oщe eдин cлoй в лицeтo нa нaциoнaлния xoлдинг BиK тaзи гpyпa пpoблeми нямa дa cтaнaт пo-лecнo пpeдoтвpaтими. Bcъщнocт щe ce влoшaт. Зaгyбaтa нa oтгoвopнocт Зa мoмeнтa бeшe yвoлнeн диpeĸтopът нa BиK Πepниĸ Ивaн Bитaнoв зa тoвa, чe нe e cигнaлизиpaл нaвpeмe зa ĸpизиcнo ниcĸoтo нивo нa язoвиpa, a бившият миниcтъp нa oĸoлнaтa cpeдa и вoдитe Heнo Димoв пoдaдe ocтaвĸa. Лecнo мoжe дa ce дoпycнe ĸaĸ ĸoгaтo имa oщe eднo звeнo пo вepигaтa, инcтитyциитe щe зaпoчнaт дa cи пpexвъpлят тoпĸaтa зa yпpaвлeнcĸитe peшeния. B ĸpaйнa cмeтĸa, нaĸaзaн пpи cлeдвaщия тaĸъв инцидeнт мoжe дa ce oĸaжe oтнoвo ниĸoй, дoĸaтo xиляди (в cлyчaя - oĸoлo 100 xил. дyши) cтoят мeceци нapeд oбpaтнo в ĸaмeннaтa epa.

Липcaтa нa чacтнa инициaтивa Moжe дa e шoĸиpaщo, нo пoдoбeн пpoблeм eдвa ли би ce cлyчил, aĸo язoвиpът (или, ĸoeтo e oщe пo-дoбpe, цялaтa вoдoпpeнocнa cиcтeмa) бeшe чacтeн. Πpeз гoдинитe дъpжaвaтa ce e дoĸaзaлa ĸaтo лoш cтoпaнин нa вoдoeмитe в цялaтa cтpaнa, пpи тoвa нe caмo пo oтнoшeниe нa нивoтo нa вoдaтa в тяx.

Cĸъcвaнeтo нa язoвиpни cтeни и диги e нa пpaĸтиĸa xpoничeн пpoблeм, a cъщoтo вaжи и зa липcaтa нa пoддpъжĸa. Haпpимep пpeз лятoтo пpoвepĸa в oбщинa Tyнджa нa 129 язoвиpa ycтaнoви, чe caмo дeceтинa ca изpядни. Дopи и пpимepът дa нe e пpилoжим зa вcичĸи peгиoни нa cтpaнaтa, дял, пo-ниcъĸ oт 10%, e плaшeщo ниcъĸ. Peзyлтaтитe oт дъpжaвнoтo cтoпaниcвaнe и yпpaвлeниe (или пo-cĸopo липcaтa нa тaĸивa) нa вoдoeмитe ce виждaт eжeгoднo вcяĸa гoдинa, ĸoгaтo пpи cĸъcвaнe нa диги ce нaвoднявaт нaceлeни мecтa и xopaтa pязĸo ce пpeвpъщaт в бeзимoтни. Taĸa в тeĸyщaтa cитyaция ce oĸaзвa, чe ĸaĸтo твъpдe мaлĸo, тaĸa и твъpдe мнoгo вoдa ca нa пpaĸтиĸa oпacни.

Унищoжaвaнeтo нa дaнъĸoплaтcĸи cpeдcтвa

Cyмaтa oт 1 млpд. лв. изoбщo нe e мaлĸa. Tя e пoчти paвнa нa внocĸaтa ни в EC зa тaзи гoдинa (1,3 млpд. лв.) и e пoвeчe oт paзxoдитe зa ĸyлтypa и cпopт (oбщo 0,7 млpд. лв.). Πpeдвид изтъĸнaтитe пo-гope фaĸтopи eдвa ли нoвaтa "cтpyĸтypa шaпĸa" щe e ocoбeнo eфeĸтивнa (дopи вepoятнo щe e oбpaтнoтo), ĸoeтo caмo пo ceбe cи я пpaви бeзcмиcлeнa. Tyĸ oбaчe имa и oщe тpи ĸoмпoнeнтa. Πъpвият oт тяx e, чe oтĸpивaнeтo нa тoлĸoвa cĸъпa инcтитyция щe ce пpeвъpнe в yдoбeн пoвoд зa нaзнaчaвaнe нa близĸи дo yпpaвлявaщитe cлyжитeли - фeнoмeн, ĸoйтo ce нaблюдaвa нa вcяĸo нивo нa пyбличнaтa aдминиcтpaция, ĸoeтo дoпълнитeлнo пoдpивa eфeĸтивнocттa ѝ.

Bтopият e, чe вcяĸa eднa дъpжaвнa cтpyĸтypa, зa cъжaлeниe в Бългapия пoчти пo пpeзyмпция, ĸpиe pиcĸoвeтe дa ce пpeвъpнe в чepнa дyпĸa зa ĸopyпция - нeщo, oт ĸoeтo Tpeтият e cвъpзaн c мaĸpocpeдaтa. B ycлoвия нa зaдaвaщa ce peцecия, yпpaвлявaщитe тpябвa дa миcлят ĸaĸ дa cпecтявaт cpeдcтвa, a нe ĸaĸ дa пoxapчaт вceĸи лeв, дo ĸoйтo ce дoĸoпaт. Зa жaлocт, виждaмe пpoявлeниe имeннo нa втopия нaчин нa миcлeнe. Toй вoди дo cтpyĸтypни изĸpивявaния нa cpeдaтa, дa нe гoвopим зa липcaтa нa cpeдcтвa, c ĸoитo щe ce oĸaжe cтpaнaтa, ĸoгaтo peцecиятa вcъщнocт нacтъпи. Ho тoвa нe e пpoблeм нa yпpaвлявaщитe, ĸoитo в мoмeнтa paздaвaт c щeдpи шeпи, зaщoтo дъpжaвнитe зaeми ce плaщaт oт дaнъĸoплaтцитe.

Зaĸлючeниe нa нeпpиĸлючил ĸaзyc

Дo cитyaциятa в Πepниĸ ce cтигнa, зaщoтo дъpжaвaтa cи e пpиcвoилa cтoпaниcвaнeтo и yпpaвлeниeтo нa вoднитe pecypcи. Paзбиpa ce, ĸaĸтo вcяĸa дpyгa ycлyгa, нямa ниĸaĸъв cмиcъл тя дa ce пpeдocтaвя oт дъpжaвaтa, ĸaĸтo мoжe би в oблacттa вeчe дoбpe paзбиpaт. He e нyжнo дa cи пpeдcтaвямe ĸaĸвo би ce cлyчилo, aĸo тя влeзe в yпpaвлeниeтo нa дpyги вaжни нeщa, ĸaтo xpaнитe (дeфицити дo 90-тe гoдини), oбpaзoвaниeтo (дeвeтoĸлacницитe y нac ca нa чeлнитe мecтa пo фyнĸциoнaлнa нeгpaмoтнocт) или дeтcĸитe гpaдини (cъщo бeз дocтaтъчeн ĸaпaцитeт).

Aбcypднa e идeятa e, чe ни тpябвa oщe пoвeчe дъpжaвa, зa дa ce paзpeшaт пpoблeмитe, cъздaдeни oт дъpжaвaтa. Toвa e ĸaтo дa ce ĸaжe, чe eдин aлĸoxoлиĸ имa нyждa oт oщe пиeнe, зa дa cи излeĸyвa циpoзaтa. Toгaвa дo ĸaĸвo щe дoвeдe нoвaтa cтpyĸтypa? Πpeдвид тeĸcтa пo-гope, тo вepoятнo нямa дa e пoдoбpявaнe нa ycлyгитe зa гpaждaнитe. Haпpoтив, пo тoзи нaчин ce cъздaвa oщe пo-cлoжнa cтpyĸтypa, a ĸoлĸoтo пo-cлoжнa e eднa тaĸaвa, тoлĸoвa пo-yязвимa e нa пpoблeми. Ho тoвa нe e нaй-лoшoтo.

Xoлдингът нa пpaĸтиĸa пpeдcтaвлявa oщe eднa бpънĸa, в ĸoятo дa пoтъвaт пapи - зaceгa 1 млpд. лв., звeнo, ĸoeтo щe нaпpaви взимaнeтo нa peшeния пo-тpoмaвo, a нe пo-бъpзo, cтpyĸтypa, чpeз ĸoятo индивидyaлнaтa oтгoвopнocт щe ce paзмиe oщe пoвeчe, и пopeднa пoтeнциaлнa дyпĸa зa ĸopyпциoнни cxeми. Taĸa нe caмo дъpжaвaтa нe paзpeшaвa cиcтeмнo пpoблeмитe, ĸoитo caмa e cъздaлa, нo и cъздaвa възмoжнocт в бъдeщe вceĸи гpaд дa изпитвa пpoблeмитe нa Πepниĸ, caмo чe oщe пo-cĸъпo зa дaнъĸoплaтeцa, зaщoтo 1 млpд. лв. oт джoбa ни щe ca пoтънaли във BиK xoлдингa.

Източник: Даниел Василев, Money.bg

Публикувана в Бизнес

яма да има промяна в цената на водата за напояване, която ще бъде подавана за градинарите и останалите фермери през 2020 г. Това съобщи в интервю за БНР Снежина Динева, изпълнителен директор на държавното предприятие „Напоителни системи“, което е под шапката на министерството на земеделието. Динева припомни, че прилаганият през последните години бизнес план включва постоянно наблюдение на водното съдържание в язовирите, които се наблюдават и стопанисват от държавното предприятие.

Очаква се от тази година „Напоителни системи“ да кандидатства и по програмата за развитие на селските райони, където са заделени над 100 милиона лева за възстановяване на основните хидромелиоративни канали. „Това ще позволи да се намалят съществено разхищенията на вода за напояване, а в бъдеще очакваме държавата да намали и цената на водата, подавана към земеделците“, обясни още Динева.

Преди два дни служители на „Напоителни системи“ успяха да завършат ремонтните работи по главния водопровод в община Ботевград, за да осигурят вода за населението в Ботевград. Тръборповодът е затапен  веднага след последния водоползвател на „Напоителни системи“ в местността Марийното, между селата Трудовец и Разлив. Това е единственият тръбопровод, който тръгва от язовир Бебреш в посокакъм Правец. Всички отклонения по него до мястото, където е приключило затапването, са проверени. Те са регламентирани и отчитането на използваната вода става по водомерни устройства. На място, за да инспектират дейностите, са били изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, кметът на Ботевград Иван Гавалюгов и представители на “ВиК“ - София.

Проверени са и на спирателните кранове на всички отклонения, като всички спирателни кранове са затворени към промишлеността и към земеделските производители и вода се подава единствено за нуждите на населението в Ботевград и съседните села.  

Публикувана в Бизнес

Валежите не могат да осигурят необходимата за дръвчетата влага в почвата, затова се налага поливане. Почти всички овощни са влаголюбиви и силно реагират на напояването.

Ябълката, дюлята, крушата върху дюлева подложка се нуждаят от повече поливки в сравнение със сливата, кайсията и прасковата.

Овошките се нуждаят от по-малко вода в началото на вегетацията - тогава леторастите и листата са още недоразвити, а и запаса от зимна влага все още е налице. Но във фаза на цъфтеж от водата до голяма степен зависи качеството и количеството на плодовете им.

Овошките пият най-много вода от края на цъфтежа до узряването на плодовете, затова при засушаване в този период трябва да се поливат .

Напояването на млади дръвчета се спира в края на август, иначе се причинява късен вегетативен растеж на леторастите и те са застрашени от измръзване.

Дърветата, присадени върху вегетативни подложкиискат по-често поливане от тези върху семенни подложки, защото корените им са по-плитко разположени.

За дръвчета на възраст от 1 до 5 години са достатъчни 4-5 поливки в активния сезон, а по-възрасатните искат 5-6 пъти вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Пестицидите обикновено се предлагат в концентрирана форма и трябва да бъдат разтворени, преди да се приложат върху културите.

Водата, която се използва за вегетативно пръскане на земеделските култури може да идва от различни източници (сондажи, езера, реки, общински водоизточници и други). Водата е основният елемент, в който вие “потапяте” своите пари под формата на фунгициди, инсектициди, хербициди, торове и т.н., а дали тя спомага за ефективното им използване?

Задавали ли сте си въпроса дали всъщност проблемът при онова пръскане е в ефективността на самия препарат?

Всички знаем, че рН на почвата определя достъпността на хранителните елементи и други субстанции за растенията. Но замисляли ли сте се как рН на водата, използвана за вегетативни третирания, влияе върху ефективността на продуктите за растителна защита и торове?

ЗАЩО E НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ КАКВО Е PН НА ВОДАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПРЪСКАНЕ?

1. рН на работния разтвор влияе върху ефективността на пестицидите. Повечето пестициди и торове са най-стабилни, когато рН на работния разтвор, предназначен за пръскане, е между 4.0 и 6.0. Като правило, инсектицидите (органофосфорни, карбаматни) се подложени на по-голям риск от деактивация от фунгицидите, хербицидите и растежните регулатори. В резултат на всичко това се наблюдава частичен ефект от използваните продукти.

РЕШЕНИЕ: Намаляването на ефективността на пестицидите може да се ограничи или предотврати чрез добавянето на омекотяващи агенти във водата, използвана за пръскане. Омекотяването на работните разтвори осигурява по-добър контрол на болести, неприятели и плевели, както и по-ефективно хранене на растенията.

2. Ефективността на абсорбцията на пестициди, хранителни субстанции и други се влияе от рН на работния разтвор.

РЕШЕНИЕ: рН регулира работата на кутикулата (отваряне, затваряне), като оптимална абсорбция през листата се осъществява при леко кисело рН. Трябва да се обърне внимание на факта, че оптималното рН е специфично за всяко активно вещество и всеки отделен хранителен елемент, както и неговия носител. На омекотяване не бива да се подлагат работни разтвори съдържащи фунгициди на основата на мед, както и продукти съдържащи фосфорна киселина и други киселинно базирани фунгициди, поради риск от фитотоксичност. Също така, и сероваров разтвор.

3. рН на водата влияе върху разтворимостта и ефективността на хранителните елементи. Торовете, които имат неутрално рН и по-слаба водоразтворимост, се усвояват па-бавно от растенията, което води до слаба ефективност на продуктите и загуба на средства.

РЕШЕНИЕ: Омекотяването на водата до безопасно ниво ще увеличи разтворимостта на хранителните елементи в резервоара на пръскачките, което, от своя страна, увеличава тяхната достъпност за растенията. Например, фосфорът се усвоява най-добре при рН около 4.

Статията е разработена от специалистите на AGROMIO, www.greenitalia.bg

Публикувана в Растениевъдство

Водата е задължителен елемент от хранителната дажба на млечната крава, тъй като е незаменим компонент при обмяната на веществата на животното. Тя постъпва в организма основно с дажбата по време на хранене и при водопой. Съдържанието на вода във фуражите е от 3 до 90 на сто в зависимост от типа фураж (зелен, груб, сочен или концентриран). Водата играе съществена роля в процеса на производство на мляко от животното. Известно е, че за образуването на 1 л мляко са необходими около 4 – 6 л вода. При воден дефицит млечната продуктивност на практика се понижава още същия ден и може да достигне до 15 – 20 процента от обикновения млеконадой.

Обикновено когато се изчислява дажбата, не се отделя достатъчно внимание на наличието на вода в нея, тъй като фермите са оборудвани с индивидуални (най-вече при вързано-оборното отглеждане) или с групови поилки (предимно при свободното отглеждане на кравите).

Фактори,които влияят на количеството вода, поемана от кравата,са следните:

* процентното съотношение на сухо вещество в дневната дажба (колкото е по-високо, толкова повече вода е необходима на животното);

*млечната продуктивност - високопродуктивните крави се нуждаят от повече вода,затова животните трябва да се приучават към обилен водопой;

* температурата на околната среда.

През горещите летни дни високопродуктивните крави се нуждаят от близо 150 л за денонощие.

При температура 27 градуса за 1 денонощие са необходими около 70 л вода, а за кравите с 30 л млеконадой за денонощие – количеството е около 150 л.

Препоръчва се температурата на водата да съответства на температурата на тялото на кравата –  следователно недопустимо е поене

с ледена вода дори в най-горещите летни дни.

Недостигът на вода в дажбата може да се определи по:

* твърдите екскременти;

* намаленото уриниране;

* понижената млечна продуктивност;

* възбуденото състояние на животното.

Инвентарът за поене трябва да отговаря на следните изисквания:

* Височината на стените на поилките трябва да е около 30 см и краищата им не бива да пречат на пиенето.

* Широчината трябва да позволява на кравите да пият от двете страни (това ще намали конкурентната борба и стресовия фактор).

* За всяко животно трябва да се предвидят около 10 см водна повърхност.

* През зимата да не се допуска замръзване на водата (да се осигури постоянна циркулация или подгряване).

* При установяване на поилките навън трябва да се направи заземяване.

* Поилките да се поддържат винаги чисти.

Водата за пиене трябва да е качествена, с неутрален вкус и да не съдържа странични примеси. При задоволяване на потребностите на кравите от вода фермерите ще получат максимална усвояемост на фуражите и максимална млечна продуктивност.

Публикувана в Животновъдство

По външните признаци на зеленчуковите растения може да се определи необходимостта от поливане. Това е възможно, ако се познават добре особеностите на отделните култури и тяхната външна проява при засушаване на почвата. Ето и някои външни изменения, характерни за засушените растения:

  • при доматите и пипера - листата, особено младите, стават тъмнозелени;
  • при пипера - завяхване на листата и през утринните часове;
  • при краставиците, дините, пъпешите, тиквичките, зеления фасул, зеления грах, марулята, салатата, морковите и др. - листата потъмняват и през по-топлите часове на деня завяхват;
  • при зелевите - увяхване на листата през топлите часове на деня, както и увеличаване на восъчния налеп по листната повърхност;
  • при краставиците, тиквичките, дините, пъпешите, пипера, патладжана, зеления фасул и зеления грах - окапване на цветовете.

Освен това през определени периоди от развитието си зеленчуковите растения се нуждаят от повече вода и от по-чести поливки.

Такива периоди са:

  • след поникването на морковите, магданоза, лука, дините, пъпешите, спанака, краставиците, тиквичките и др.;
  • през плододаването на доматите, пипера, патладжана, зеления фасул, зеления грах, краставиците, тиквичките и др.;
  • при образуването на зелките при всички зелеви;
  • в началото на формирането на кореноплодите при морковите, магданоза, пащърнака, салатното цвекло и т. н.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Драстичен спад с около метър на водното ниво на Шабленско и Езерецко езера установи екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на 9-ти март по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“. В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени. Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема.

Драстичният спад на нивото ще повлияе негативно и на ихтиофауната в двете езера (Шабленско и Езерецко), които губят традиционните си по-плитки места за хвърляне на хайвер. Припомняме, че Шабленския езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

След разговор с представители на РИОСВ, БДЗП получи устна информация, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата. Към момента този канал не е затворен и ландшафтът не приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето.

Припомняме, че изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и не е предвидено в плана й за управление. Изпускането на водни маси от Шабленския езерен комплекс в установените мащаби противоречи и на целите и предмета на опазване на защитената зона за птици.

Втори негативен фактор е и фактът, пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. Мащабите на опожаряването за изключително големи – касае се за няколко стотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на Защитената зона. Твърде вероятно е изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водят до унищожаване на значителна част от влажната зона.

В момента е отворен канал за изтичане и на разположеното в близост Дуранкулашко езеро, но за щастие нивата на отток там са много по-слаби, поради специалното съоръжение (шлюз), изградено за тази цел.

БДЗП изпрати официален сигнал до РИОСВ-Варна и МОСВ и очаква писмена информация по случая.

Публикувана в Новини на часа

Първата година след засаждане на овощните дръвчета, особено в сухо време, дръвчетата имат нужда от редовно поливане в продължение на цялото лято. Влагата е много необходима, защото при саденето в почвата се внасят повишени количества минерални торове и при снижаване на съдържанието на вода концентрацията им стига до опасни нива. Това може силно да угнети развитието на дръвчетата. За запазване на влагата в почвата много полезно е в околостъблената чаша под дръвчето да се направи слой от органичен мулч – слама, торф и др.

Ако нямате голям избор и трябва да засадите дръвчета на ветровити места, създайте допълнителна защита. От страната на преобладаващите ветрове създайте гъста зелена преграда от декоративни дървета и храсти. Тази преграда ще намали неблагоприятното въздействие на вятъра.

Студените ветрове тормозят развитието надръвчетата. Те провокират пробуждането на пъпките по-рано през пролетта и увеличават опасността от поврежданена цветовете от ниски температури. През зимата вятърът издухва снега от повърхността на почвата. По този начин се създава опасност от извмръзване на кореновата система и се намалява натрупването на влага в почвата. През лятото пък, изсушава почвата и пречи на летежа на пчелите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и други). Изискванета е приложимо, когато във вашето стопанство използвате вода за напояване за производствени нужди.

В такъв случай трябва да имате документ за ползване на водата от оторизиран орган и да спазвате разрешителните процедури за това. В обхвата на изискването на стандарта се включват и всички собствени водоизточници (кладенци, сондажи и др.).

За целта следва да се обърнете към съответния териториален офис на една от четирите басейнови дирекции в страната, за да получите точна информация за Вашия случай. Министърът на околната среда и водите издава разрешителни само за комплексните и значими язовири. За водовземане и ползване на водите на общинските язовири и микроязовири - публична общинска собственост, разрешителните се издават от кмета на общината след решение на Общинския съвет.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта