В края на изминалата седмица на много места в страната паднаха повсеместни валежи, а в районите на Враца, Монтана, Ловеч, Кюстендил, София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Сандански, Кърджали, Хасково бяха измерени стойности от над 20-40 l/m², което ще подпомогне преодоляването на настъпилия през последните дни остър дефицит на почвена влажност и ще подобри условията за протичането на вегетационните процеси при зимните житни култури и вече засетите посеви със слънчоглед и царевица.

През първите дни от следващия седемдневен период отново се очакват валежи и следващо подобрение на почвените влагозапаси. Средноденонощните температури ще са около и малко под климатичните норми.

Критични минимални стойности на температурите за овощните видове в Североизточна България, намиращи се във фаза цъфтеж, се очакват в четвъртък и петък, когато съществува вероятност за образуване на слани.

През периода при посевите със зимни житни култури ще протичат фазите преход от братене към вретенене (Николаево, Кнежа, Бъзовец, Сливен, Пазарджик) и вретенене (Новачене, Павликени, Хасково, Долни чифлик, Главиница, Силистра, Търговище).

При слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще протичат фазите поникване и листообразуване.

В края на периода се прогнозира малка вероятност за валежи, и създаване на по-подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания при пшеницата, ечемика и овощните видове, провеждане на почвообработки и сеитба на слънчоглед и царевица.

Драгомир Атанасов

агрометеоролог в НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

До края на второто десетдневие на март агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. Понижение на температурите се очаква през втората половина от периода, но средноденонощните им стойности ще останат в граници, които ще поддържат активна вегетацията на есенните посеви.

През периода очакваните слаби превалявания няма да доведат до съществена промяна в нивата на почвените влагозапаси. Вследствие поднормените валежи през февруари и първата половина на март в по-голямата част от южните и югоизточни райони на страната почвените влагозапаси при зимните житни култури и рапицата в 50 см слой са незадоволителни за началото на пролетната вегетация на културите. Сравнително по-добри са влагозапасите при есенните посеви на места в Северна България (Враца, Монтана, Лом, Плевен, Свищов, Добрич), където през изтеклия период паднаха валежи със стопанско значение, между 15-20л/м².

През следващия период при пшеницата ще преобладава фаза братене. При малка част от посевите ще се наблюдава фаза трети лист. При рапицата ще протича фаза розетка.

При овощните култури ще се наблюдават различни фази: от набъбване и разпукване на пъпките до бутонизация и цъфтеж прикостилковите видове (бадем, кайсия и праскова) в южните райони на страната. При лозата ще протича сокодвижение, набъбване и разпукване на пъпките.

По-подходящи условията за провеждане на растителнозащитни пръскания при овощните култури ще има през първата половина от периода. При ябълката и крушата, през периода разпукване на пъпките - фаза миши уши, е необходимо да се извърши третиране срещу болестта струпясване. При сортовете ябълки, чувствителни на брашнеста мана, се препоръчва употребата на препарати ефикасни срещу двете болести (струпясване и брашнеста мана): Дитан ДГ- 0,2%, Дитан М - 0,2%, Скор 250 ЕК – 0,02%, Строби ДФ – 0,02%, Шавит Ф 72 ВДГ – 0,2%. Във фаза цветен бутон при костилковите овощни видове (праскова, кайсия, череша, вишна), трябва да се извърши пръскане срещу причинителя на ранното кафяво гниене: Хорус 50 ВГ – 0,04%, Делан 700 ВДГ - 0,05%, Сигнум – 0,03%, Топсин М 70 ВДГ- 0,12%, Дифкор 250 ЕК – 0,02%.

Следващият период съвпада с оптималния агротехнически срок за сеитбата на слънчогледа в Южна България. В южните райони условията ще позволяват провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от топло за сезона време с наднормени температури. Това доведе до активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата, и до промяна във фенологичното състояние на посевите.

            През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна като се прогнозират валежи и понижение на температурите. Това ще възпрепятсва провеждането на сезонните агротехнически мероприятия, като извършване на предсеитбени почвообработки (култивиране, брануване) на площите предвидени за сеитба на пролетни култури.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите трети лист, начало на фаза братене и масово братене. При овощните видове ще протича набъбване и разпукване на пъпките.

През периода в овощните насаждения и лозовите масиви ще се провеждат фитосанитарни резитби (срещу огнения пригор по семковите и екскориозата по лозите). При овошките може да се извърши третиране с бордолезов разтвор с концентрация 1% с цел ограничаване на фитопатогените.

По-подходящи условия за работа на полето ще има през първия ден от периода и през почивните дни.

В края на периода започват да текат агротехническите срокове за сеитбата на слънчоглед в Южна България.

Публикувана в Агропрогноза

В началото на март агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. През първото десетдневие в по-голямата част от полските райони на страната прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

В началото на второто десетдневие се прогнозира понижение на температурите, по-съществено в Северна България и високите полета, което ще ограничава и задържа развитието на земеделските култури. През десетдневието условия за протичане на забавена вегетация при зимните житни култури ще се създават главно в крайните югоизточни и южни райони на страната.

В края на второто и началото на третото десетдневие на март се очаква подобрение на температурните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. До края на март по-голямата част от закъснелите в развитието си посеви с пшеница и ечемик, презимували във фазите 2-3 лист, ще встъпят във фаза братене. При братилите през есента зимни житни култури ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост. В края на март рапицата, зимувала във фаза розетка, ще формира разклонения.

През март при овощните култури ще протичат фазите набъбване и разпукване на пъпките. В края на месеца при раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) ще се наблюдава фаза цветен бутон, а на отделни места, главно в южните райони - и начало на фаза цъфтеж.

През месеца прогнозираните минимални температури, до минус 8°С, ще представляват опасност за най-напредналите в развитието си овошки встъпили във фазите бутонизация и цъфтеж

Очакваните валежи през март, около нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и в по-дълбоките почвени слоеве. В края на февруари в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при зимните житни култури в еднометровия слой бяха над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ). Изключение имаше на места в Дунавската равнина (агростанция Новачене), в крайните южни (Хасково) и източни райони (Д.Чифлик), където нивото на влагозапасите бе по-ниско - 85-86% от ППВ.

През месеца по-подходящи условия за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури, за извършване на растителнозащитни пръскания при овошките ще има в началото месеца, през втората половина от второто и в средата на третото десетдневие. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчогледа в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури спрямо климатичните норми. В полските райони на страната средноденонощните им стойности бяха около и над биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетация при пшеницата и ечемика. Така се увеличи делът на зимните житни култури встъпили във фаза трети лист.

През първата половина от следващия период се очаква понижение на температурите и ниски средноденонощни стойности, което ще доведе до затихване и частично прекратяване на вегетацията при пшеницата, ечемика и рапицата. Прогнозираните отрицателни минимални температури ще са над критичните за зимните земеделски култури. През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите листообразуване (начало на фаза трети лист – Казанлък, Бъзовец, Кнежа и масово – Хасково, Пазарджик), начало на фаза братене (Пазарджик, Николаево) и масово фаза братене (Новачене, Павликени, Силистра, Карнобат). При рапицата наблюдаваната фаза е образуване на розетка. Семковите и костилковите овощни видове са във фаза набъбване на пъпките. В югозападните райони на страната (Сандански) е регистрирано начало на сокодвижението при лозата.

През втората половина от предстоящия период и първите дни от месец март се прогнозира съществено повишение на температурите, които ще достигат биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

През по-голямата част от следващия седемдневен срок условитя ще са подходящи за извършване на почвообработки на свободните площи, за подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, за провеждане на резитби при овошките. През по-топлите и слънчеви дни в края на периода ще се създадат условия за извършване на растителнозащитни пръскания в овощните насаждения.

            Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен период агрометеорологичите условия се определяха от по-високи, спрямо климатичните норми средноденонощни температури. Това доведе до преминаване на зимните житни култури от дълбок в относителен покой, а в южните райони на страната се създадоха условия за протичане на забавена вегетация. При ранноцъфтящите овощни видове (бадем), в района на Пловдив, бе наблюдавано преждевременно разпукване на пъпките.

След настъпилото краткотрайно застудяване през изминалия период, в началото на следващия седемдневен срок отново се прогнозират наднормени температури. Средноденонощните им стойности ще са около биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури. Най-масовите фази, в които се намират есенните посеви с пшеница и ечемик са листообразуване (2 -3 лист).

През втората половина от периода се прогнозира понижение на температурите, което ще предотврати излизането на овощните видове от състоянието им на принудителен покой. Критични минимални температури за есенните посеви с пшеница, ечемик и рапица не се очакват.

Честите превалявания през периода ще ограничават възможността за извършване на резитби в овощните и лозовите масиви, за провеждане на фунгицидни третирания при овошките. Условията ще са неподходящи за извършване на почвообработки на площите предвидени за пролетни култури.

Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

През първото десетдневие на февруари агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури. В част от източните и южните райони на страната, вследствие задържалото се топлото за сезона време в края на януари и прогнозираните високи температури в началото на февруари, ще се създават условия за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури. На отделни места в Югоизточна България, където се очакват максимални стойности над 15-16°С, има вероятност някои раноцъфтящи овощни видове (бадем, кайсия, праскова) да излязат от принудителен покой.

В края на първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Очакваното застудяване ще възстанови покоя при есенните посеви, ще предотврати нежелателната, преждевременна, вегетация при някои трайни насаждения в южните райони.

През втората половина на февруари прогнозираните температури, близки до климатичните нормите, ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури в по-голямата част от страната. Изключения ще се наблюдават по Черноморието и в южните райони, където през третото десетдневие средноденонощните температури ще се доближават до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

През февруари прогнозираните стойности на минималните температури, до минус - 13оС, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват опасност за пшеницата и ечемика във фазите 1-3 лист, за посевите с рапица, които вследствие продължителното есенно засушаване не формираха розетка. В края на януари на места в югоизточните райони при част от есенни посеви, зимуващи в начални фази от развитието си, са констатирани частични повреди от измръзване. Тези посеви през най-студените януарски дни, през втората половина от първото десетдневие (06-09.01), не бяха защитени от снежна покривка.

Прогнозираните валежи през февруари, около нормата за месеца, ще увеличават есенно-зимните влагозапаси в двуметровия почвен слой. В края на януари почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой, с изключение на част от източните райони, достигнаха нива до пределната полска влагоемност (ППВ).

Честите валежи през месеца ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве, което на много места в страната ще затруднява провеждането на някои агротехнически мероприятия - подхранването на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).

По-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви ще има през първото и през третото десетдневие. В районите с регистрирани ниски отрицателни температури, под минус 15-16°С, резитбите на десертните сортове лози е желателно да се извършват след вземане на проби за установяване на евентуални повреди от измръзване.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 28 Януари 2019 12:34

Агрометеорологична прогноза 28.01-03.02.2019

След краткотрайното застудяване в края на изтеклия период в началото на следващия се очаква повишение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия.

В Западна България и високитеполета през периода прогнозираните температури ще останат в граници, които ще запазят покоя при есенните посеви.

В Източна България в края на януари отново се очакват високи максимални температури (до 12-14°С) и средноденонощни стойности близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. В Югоизточна България при част от посевите с пшеница и ечемик, предимно тези, които са в начални фази от развитието си (поникване, 1-3 лист), ще се наблюдават забавени вегетационни процеси.

В края на януари и началото на февруари очакваните валежи ще повишават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. В края на второто и началото на третото десетдневие на януари, след снеготопенето, при зимните житни култури в много райони на страната (агростанциите: Бъзовец, Кнежа, Николаево, Павликени, Търговище, Силистра, София, Кюстендил, Сандански, Пазарджик, Казанлък, Карнобат) почвените влагозапаси в еднометровия слой достигнаха нива до и над 95% от пределната полска влагоемност (ППВ). Изключения имаше на отделни места в Източна България (агростанциите: Царев брод, Разград, Долни чифлик, Сливен), където нивото на влагозапсите в 50 и 100см слой бе най-ниско, между 75-85% от ППВ.

През периода прогнозираните чести валежи ще възпрепятстват провеждането на някои агротехнически мероприятия – подхранване на есенниците с азотни торове, зимното третиране на овошките с медсъдържащи фунгициди (бордолезов р-р).

В края на януари - началото на февруари в южните райони започва подготовката за производството на ранни картофи. Клубените (посадъчният материал) се поставят при подходящи условия за рътене. Картофите се рътят в светли помещения при температура 15-16ºС и относителна влажност на въздуха над 80%. Процесът рътене продължава около 30-40 дни (кълновете по клубените трябва да са с дължина 3-4см.).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 21 Януари 2019 11:58

Агрометеорологична прогноза 21-27.01.2019

В края на второто десетдневие на януари настъпи съществено повишение на температурите и промяна в агрметеорологичните условия. На много места в страната максималните температури достигнаха 10-12°С, а средноденонощните – надвишиха значително климатичните норми за десетдневието.

През следващият седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от меко за сезона време. В полските райони се прогнозират положителни, наднормени, средноденонощни температури и част от зимните житни култури, с изключение на посевите в Западна България, ще преминават от дълбок в относителен покой.

В югоизточните райони, където се очакват максимални температури над 10-12°С, средноденонощните – ще се доближават до биологичния минимум (5°С) необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В началото на третото десетдневие на януари в агростанциите към НИМХ предстои първият зимен преглед за оценка състоянието на посевите, за установяване на евентуални повреди от измръзване при зимните житни култури и рапицата в районите с регистрирани критично ниски януарски температури, под минус 14-15°С (агростанция Кнежа – минус 20°С). Очакват се в различна степен повреди от измръзване при пшеницата и ечемика зимуващи във фазите 1-3 лист, при посевите с рапица не успели да формират розетка през есенната си вегетация.

По-подходящи условия за провеждане на резитби в овощните насаждения ще има през първата половина от периода. Най-напред те се извършват при студоустойчивите овощни видове (ябълка, круша, слива) и започват от по-старите плододаващи дървета. Успоредно с резитбите за просветляване и съкращаване се извършват и фитосанитарни - унищожават се закържавелите, изсъхнали, нападнати от болести клони и леторасти. При провеждане на фитосанитарни резитби отрезите трябва да са на разстояние 30-40cм. от мястото на повредата, а инструментите след всеки отрез - дезинфекцират.

През третото десетдневие на януари в култивационните съоръжения започва отглеждането на разсад, предназначен за ранно полско производство на зеленчуци. Семената на доматите се сеят в периода 15.01-10.02, на пипера и патладжана -между 25.01-10.02.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 10 Декември 2018 11:08

Агрометеорологична прогноза 10-16.12.2018

През първото десетдневие на декември агрометеорологичните условия бяха с повишена динамика. След краткотрайните зимни прояви на времето в началото на месеца, довели до прекратяване на вегетацията на есенните посеви, през втората половина от десетдневието настъпи повишение на температурите, по-съществено в Източна България и по Черноморието. На много места в източните райони максималните температури надвишиха 10-12оС, а средноденонощните се доближиха до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури и рапицата.

И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се задържат динамични. В по-голямата част от страната те ще се определят от температури близки до климатичните норми, които ще поддържат в покой есенните посеви. Изключения се очакват на места в Югоизточна България, където в началото на периода се прогнозират наднормени температури. В част от югоизточните райони при пшеницата и ечемика е възможно протичане на слабо изразени вегетационни процеси, но те няма да доведат до промяна във фенологичните фази на културите.

През втората половина от периода се очаква понижение на температурите, но без критични минимални стойности за зимуващите земеделски култури.

В средата на декември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази: от поникване, 2-3 лист до начало на фаза братене. При рапицата ще преобладава фаза 4–5 лист. Малък е делът на посевите с рапица встъпили във фаза розетка, в която растенията успешно зимуват.

В началото на периода в част от полските райони условията ще позволяват провеждане на дълбока оран на освободените от пролетните култури площи. В южните райони периода е подходящ за предзимни сеитби на някои студоустойчиви зеленчукови култури (грах, моркови, спанак, магданоз и др). Продукцията от засетите в края на есента моркови се реколтира месец по-рано в сравнение с тази - от пролетната сеитба. Семената на морковите се сеят преди трайното понижение на температурите, за да се изключи възможността те да поникнат до началото на зимата. Подходящи за отглеждане на моркови са леките, структурни и пропускливи почви (наносни, глинесто-песъкливи, структурните черноземи).На по-големи площи се препоръчва редова сеитба през 10-12 см., на дълбочина 1,5-2 сm. На малки площи сеитбата може да се извърши разпръснато при посевна норма 1-1,5 g /1m2.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта