Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки.  

     Земеделските стопани, могат да кандидатстват при следните условия:

а) Да притежават минимум 5 броя крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;

б) Максималният брой за подпомагане е 200 броя крави и/или юници и/или биволици;

и/или:

в) Да притежават минимум 10 броя овце-майки и/или кози-майки, заявени за подпомагане по съответна схема за обвързано подпомагане за кампания 2016 г.;

г) Максималният брой за подпомагане е 500 броя овце-майки и/или кози-майки.

д) Да имат заявени не повече от 10 декара постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили за подпомагане такива площи;

Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

Ще се подпомагат: крави, юници, биволици, малакини, овце-майки и кози-майки.

Размер на помощта:

  • за крава и/или щница и/или биволица и/или малакиня - 25,00 лв./бр.

  • за една овца- майка и/или коза-майка - 6,00 лв./бр.

Документи за предоставяне на помощта:

Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

  • ЕИК за ЕТ и ЮЛ);

  • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;

  • размер на получена друга минимална помощ от 01.01.2014 г. по (ЕС) № 1408/2013;

  • размер на отпусната друга минимална помощ от 01.01.2014 г. по de minimis;

  • Наличие на свързаност по т. 3.4. във връзка с т. 2.2.2. на настоящите указания.

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

Срокове на помощта:

Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на     ДФ”Земеделие” – от 11 октомври 2016 г. до  21 октомври 2016 г.

Срок за изплащане на помощта: до  04 ноември 2016 г.

Публикувана в Животновъдство

75 животновъди заявиха подпомагане във втория транш от Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. След обработката на данните за страната най-голям интерес е регистриран в областите Велико Търново, Русе и Шумен, в които заявления за подпомагане са подали по деветима свиневъди. Във втория транш по схемата е заявено хуманно отглеждане на общо 348 789 животни.

Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта за отглеждане на прасета за угояване е до 1 месец след крайната дата за подаване на заявления.

Припомняме, че в рамките на първия транш 87 кандидати заявиха хуманно отглеждане на 318 345 животни. Помощта за прасета за угояване е за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение и се предоставя на три транша през годината. На 10 октомври ще започне последният - трети транш, като приемът на заявления ще продължи до 21 октомври.

Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажименти за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години. Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 година.

Публикувана в Животновъдство

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които вече са обнародвани в Държавен вестник, регулират пасищните площи, които се полагат на животновъдите.

За имоти от първа до седма категория пасищата, които се ползват на правно основание, не може да надвишават 15 декара за една животинска единица или 30 декара за една животинска единица в имоти от осма до десета категория.

На животновъдите отглеждащи месодайни говеда или такива от автохтонни породи се дават до 20 декара за животинска единица в имоти от първа до седма категория, и до 40 декара в имоти от осма до десета категория.

На стопаните на млечни и месни говеда и овце или кози, преминаващи към биологично животновъдство и поддържащи го, се полагат до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Свободните пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд ще се отдават под наем чрез търгове, които ще се провеждат от областната земеделска дирекция за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите ще се сключват за една стопанска година.

При сключване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой, няма да се дължи наем или аренда 2 години.

Публикувана в Животновъдство

Икономическа устойчивост в месодайното говедовъдство може да бъде достигната при размер на стадото от 40-50 месодайни животни. Това показват анализите на експертите по животновъдство от ИнтелиАгро. От една страна това е оптималният брой животни, за които може да се грижи едно домакинство без да използва наемен труд. От друга страна, при определени допускания (95% отелвания, 5% смъртност, 14% ремонт, 100% наети общински пасища, реализация на животните при настоящите пазарни цени и пр.), това е размерът, който гарантира месечен доход на лице, равняващ се на 125% от средната работна заплата за страната.

Ако се направи сравнение с данните за страни с развито месодайно говедовъдство (като например САЩ), се вижда, че през последните 20 години най-силно са намалели стопанствата, отглеждащи под 50 животни. Причината винаги е икономическата ими неустойчивост. Данни за САЩ показват, че при стадата в категориите от 20-49, 50-99 и 100-199 най-ниски оперативни разходи имат стопанствата между 50-99 животни (в долари - съответно 635, 480 и 516). Ето защо плащането на глава трябва да бъде насочено към стопанства с 40 и повече крави. Стопанствата с между 10 и 39 крави ще бъдат стимулирани да увеличат поголовието чрез осигуряване на плащане равно на 60% от това на стопанствата с 40 и повече крави. За тези стопанства може да се помисли за осигуряване на кредитиране от ДФЗ за закупуване на животни, каквато практика вече е имало. По този начин ще се постигне двоен ефект – увеличаване поголовието с около 20 000 месодайни крави в цялатастрана и стимулиране на по-малките ферми да се превърнат в устойчиви пазарни стопанства. Получаването на по-висока субсидия (достигайки прага от 40 животни) ще обезпечи връщането на финансирането на държавата.

В настоящата бюджетна рамка, действаща от 2014 до 2020 г., месодайното говедовъдство се подпомага пряко и косвено по няколко направления - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници със ставка от 250 лв./глава за 2015 година. Плащането се дава на стопанства с поне 5 крави или юници. Втора е Схемата за обвързано подпомагане за млечни, месодайни крави и биволици под селекционен контрол със ставка от 368 лв./глава за 2016 година. Плащането се дава на стопанства с поне 10 крави.Същевременно животновъдите получават средства и от Директни плащания на площ за обработваеми земи, пасища и ливади – между 30 и 70 лв./дка в зависимост от местоположението и вида на земята. Те имат право да ползват пасища, ливади и мери от общинския поземлен фонд без търг по 10 дка на една животинска единица. Към тези средства следва да се добавят и други, по-малки суми по Националната ветеринарно-медицинска програма. През 2016 г. се очаква да бъде въведена и Схема за хуманно отношение към животните към ПРСР, която ще обезпечи допълнителни средства за стопаните, отглеждащи животните на открито, поне през 150 дни от годината (което те без друго се предполага да правят) от близо 50 лв./крава.

Държавното подпомагане трябва да е такова, че да се мотивират по-малките стопанства да увеличават броя животни, да излизат на светло и да полагат целенасочени усилия за развъдна работа.

Публикувана в Животновъдство

Собствениците на животновъдните обекти за едри и дребни преживни животни трябва да увеличат мерките за биосигурност, да извършват дезинфекция и дезинсекция.

Оборите трябва да замрежат и да се обработват фермите и животните с репеленти, за да се избегне заразяването на животни чрез кръвосмучещи насекоми.

При съмнение за заболяване или при смърт на животно незабавно да се информира ветеринарния лекар за обекта. Посещенията на фермата следва да се ограничат, но при невъзможност - да се извършва дезинфекция на всички влизащи и излизащи от обекта превозни средства, а на посетителите да се осигуряват защитни облекла.

Най-важните мерки за предпазване от страна на фермерите:

1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицинските власти.

2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършавано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!

3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.

4.   Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.

5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.

6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратява навлизането на насекоми.

7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!

Публикувана в Животновъдство

Животновъдите от Кюстендилско трябва да заявят площите за ползване за следващата стопанска година. Това заяви пред журналисти председателят на Консултативният съвет по животновъдство в Кюстендил Юлия Коюнджийска, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. По време на провелото се заседание на консултативния съвет беше посочено, че е имало удължаване на сроковете за заявяване на площи и на животни за настоящата година, но предстои и заявяването на площите за ползване за следващата стопанска година, а срокът е до края на месец юли. На заседанието животновъди бяха запознати с указания във връзка с установеното заболяване заразен нодуларен дерматит, а представители на част от общините в региона изясниха процедурата по издаване на разрешителни за сеч на единични дървета в земеделски земи.

Публикувана в Животновъдство

Животновъдите, които имат унищожени животни заради заболяването „заразен нодуларен дерматит” по говедата, ще получат 2 милиона лева по схемата de minimis, реши на последното си заседание управителният съвет на фонд „Земеделие“. Заявленията ще се приемат от 8 юни в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ на областните дирекции на Фонд „Земеделие”.

Срокът за изплащане на средствата е до 10 дни след подаване на заявлението.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и също предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни данъчни години.

Определената максимална ставка за едри преживни животни (ЕПЖ) под селекционен контрол по държавната помощ е 900 лв., а за стоковите едри преживни животни – 350 лева. Ето и сумите, които ще се отрускат за отделните животни.

За едрите преживни животни под селекционен контрол

900 лв.          за животни над 24 месеца

720 лв.          за животни над 12 месеца до 24 месеца (включително)

540 лв.          за животни от 6 месеца до 12 месеца (включително)

320 лв.          за животни под 6 месеца

За стокови едри преживни животни

350 лв.          за животни над 24 месеца

280 лв.          за животни над 12 месеца до 24 месеца (включително)

210 лв.          за животни от 6 месеца до 12 месеца (включително)

140 лв.          за животни под 6 месеца

Публикувана в Животновъдство

След среща в Стара Згора 24 организации на животновъди обявиха вчера, че ще организират всеобщ протест на 24 март, 2016 година. Те възнамеряват да протестират пред Министерски съвет, Парламент, да блокират и пътища. Протестните действия ще са във връзка с това, че има картел на преработвателите на мляко (мандрите), а органите от които зависи контролът не вземат мерки. Животновъдите протестират, защото ДАНС, Прокуратура и Митница не вземат мерки във връзка с това, че млечните продукти са 4 пъти повече от произвежданото в страната мляко, чиято изкупна цена е от 40 до 57 стотинки. В същото време цените на млечните продукти непрекъснато растат. Никой не го е грижа от каква вносна суровина се произвеждат млечните продукти, с които се храни падрастващото население на страната ни.

Публикувана в Животновъдство

В момента, в който се обнародва в държавен вестник актуализацията на бюджета ще се извършат плащанията на животновъдите. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при представянето на екипа си, предаде репортер на Агенция „Фокус”. На въпрос какво би направило новото ръководство на МЗХ за животновъдството, Танева отговори: „Първото, което направихме това е, че бе приета актуализация на бюджета на първото извънредно заседания на Министерски съвет. Като за ДФЗ бяха приети, очакваме да бъдат и одобрени от НС, 70 млн. лв., 60 млн. от тях са за подкрепа на животновъдството и помощи за другите интензивни сектори. 
„В предишният мандат бях народен представител от опозицията в 42-то НС, когато се приемаше бюджетът на кабинета „Орешарски” и бяха заложени в сектор „Животновъдство” 60 млн.лв. нямаше стачки и беше ясно, че този бюджет е крайно недостатъчен. Тогава съм говорила от трибуната на НС, че няма как с този бюджет по никакъв начин да се осигурят плащанията на животновъдите. Това беше един на практика планиран проблем с животновъдите от кабинета „Орешарски”. Надявам се актуализацията да се случи възможно най-бързо и можем да гарантираме, в момента в който бъде обнародвано това в държавен вестник плащанията ще бъдат получени”, посочи Танева.
На въпрос за обществена поръчка в в Контролно-техническата инспекция (КТИ) при Министерството на земеделието и горите, относно даването на външна фирма 170 000 лева за изготвянето на анализ на дейността на държавната институция, разработването на проект за Устройствен правилник, длъжностни характеристики, провеждането на две кръгли маси и до три обучения на чиновниците, министър Танева коментира: „Научих днес за обществената поръчка, за мен тази поръчка не е нормална”. Танева обясни, че тази поръчка е по одобрен проект по ОП "Административен капацитет”. Тя допълни, че обществената поръчка е пусната в изпълнение на проект спечелен от агенцията по ОПАК и това е одобрено от съответния управляващ орган. „Това не е Министерство на земеделието и храните”, посочи още тя.

Публикувана в Животновъдство

Масови протести до края на месеца ще има от животновъди от цялата страна.

Напрежението ескалира след като министерството на земеделието обяви, че компенсацията за умрели животни от син език ще е по 2,37 лв. за килограм. Епидемията достигна шокиращи мащаби. Умрели от заразата и принудително убити са 25 923 броя овце, 184 кози и 345 говеда, съобщават от Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/.

Гневът на фермерите идва от факта, че служебният министър на земеделието Васил Грудев им обещаваше до 200 лв. за овца,

а при обявената тарифа обезщетението ще е около 100-150 лв.

„Фермерите излизат на протести и ще се борят докрай за исканията си защото държавата допусна епидемията и директно уби бизнеса на хората“, заяви Бойко Синапов, шеф на Националната асоциация на животновъдите, цитиран от „Труд”.

От Националната овцевъдна асоциация също потвърдиха, че целият млечен бранш е в стачна готовност.

„Не знаем как ще изкараме зимата. Овцете от най-разпространената порода у нас българска млечна тежат до 65 кг. Сметките показват, че земеделието ще ни даде не повече от 154 лв. за животно. Към тази сума настояваме за още 50% за всички умрели селекционирани овце. Никой не може да си купи хубава овца за 150 лв.“, каза шефът й Бисер Чилингиров.

Друг мотив за протест на фермерите е, че за първи път в средата на октомври няма да получат 90 млн. лв. субсидии за отглежданите животни,

защото са заложени в бъдещата актуализация на бюджета.

Според Чилингиров, животновъдите търпят също щети и заради това, че овцете, които са прекарали син език масово са абортирали. Отделно вечерният час за паша, според който тя бе забранена след 17 часа и през лятото, е принудило фермерите да харчат пари за фуражи./bnews.bg

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта