Събота, 09 Ноември 2019 16:46

Прием по мярка 4.1 ще има през 2020 г.

Догодина ще има прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Това стана ясно по време на Комитета по наблюдение на ПРСР. По предложение на Националната асоциация на зърнопроизводителите максимумът за проектите ще бъде намален до 500 хиляди евро.  До момента той беше в размер на 1 000 000 евро.

Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. Ще се допускат инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“. Също и:
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
• Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
• Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• Инвестиции за съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения , десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

Бенефициенти са земеделски производители (физически и юридически лица) и групи на производители.

Допустими разходи са за:

• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Критерии за допустимост на земеделски производители (физически и юридически лица):

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

Публикувана в Бизнес

От днес стартира процедурата по подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”. Това каза зам. министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева на посещение в Община Кула. По думите й, в общината към момента постъпват инвестиции за над 11 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони.

Според Василева, новостартиралата процедура ще осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в земеделската практика. Чрез подмярката ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката. “Бюджетът, определен по подмярката е на стойност 20 млн. евро, като 2 млн. лв. допълнително по процедурата ще бъдат насочени за целева подкрепа за сектор „Животновъдство”, каза още зам. министър Василева. Подкрепата за сектора е насочена към иновативни решения за превенция и подобряване на здравословно състояние на животните. По този начин ще се осигури възможност за разработване и тестване на нови практики, процеси и технологии. Те ще спомогнат за преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната, както и минимизиране на рисковете за в бъдеще, категорична беше тя.

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект. Членовете на оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани.

Публикувана в Бизнес

До дни ще бъде осигурено  финансиране в размер на над 20 милиона евро за 120-те договори, за които досега нямаше наличен бюджет от първия прием по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства”. Това заяви Атидже Алиева-Вели по време Седмата Национална среща на земеделските производители в България. Вторият ден от работата на най-големия аграрен форум у нас стартира с панела за Програмата за развитие на селските райони. На него беше представено текущото състояние на класацията, оценяването, договорирането и разплащането на проекти по подмярките 4.1, 4.2 и 9.

По подмярка 4 1 за изминалото време от програмния период бяха проведени два приема и към момента има сключени 1475 договора за над 400 милиона евро. От първия прием бяха наддоговорени средства, за които бяха сключени договори без наличен бюджет.

Министър  Румен Порожанов е издал заповед, така че следващите няколко дни ще бъде осигурено финансиране в размер на над 20 милиона евро и за тези договори. Те ще се анексират и кандидатите вече могат да подават заявки за плащане, тъй като има информация, че голяма част от тях са изпълнени, стана ясно още от думите на зам. директорът на ДФЗ.

Публикувана в Агротехника

 С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”-РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени в приема през 2016 година.

Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане от общо 3165 приети. Подготвени са 518 заповеди за одобрение в 100 % от бюджета по приема, като към момента саизготвени499 договори. Общо 52-ма кандидати са оттеглили документите си. Отказани са 55 броя заявления, попадащи в 100 % от бюджета по приема. Спрените от обработка заявления, попадащи в 100 % от бюджета, са 5. Общо изготвените заповеди за отказ на заявления извън 130 % бюджет - под 53 точки, са 2259 броя.

За 251 бр. заявления, оценени в диапазона от 55 до 53 т. се очаква да бъде извършено сключване на договори „под условие“ над бюджета на стойност над 72 000 000 евро, съобразно Заповед на министъра на земеделието, храните и горите, при условията на чл. 35, а от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

За останалите 25 заявления за подпомагане, които са в процес на разглеждане, се очаква обработката да приключи в най-кратки срокове.

Публикувана в Бизнес

Днес, 24 юли 2017 г., Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., подадени съгласно Заповед РД 09-755 от 04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Инвестиционните предложения са на обща стойност над 55 млн. лв., от които субсидията е над 30 млн. лева.

   В рамките на 130 % от бюджета на обработка подлежат 803 от всички подадени 3 165 заявления за подпомагане.

   Инвестициите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ са свързани с напоителни системи и със закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата.

Публикувана в Бизнес

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева подадени заявления за подпомагане от първия прием  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може да  получат финансиране при условията на наддоговаряне.


От тази възможност може ще се възползват бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием по подмярката през 2015 г. и получили между 38 и 33 точки по критериите за оценка. Финансовият ресурс ще бъде осигурен при наличие на неусвоените средства от определения бюджет по първия прием на мярката през 2015 година.


В рамките на левовата равностойност на 49 455 360 евро, което представлява до 30 % от размера на бюджета по мярката, може да се предприемат действия по договаряне над бюджета. Целта е да се предостави възможност на по-голям брой земеделски стопани, които са подали своите проекти през 2015 г., да получат подпомагане по подмярката и да модернизират своите земеделски стопанства.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 03 Октомври 2016 13:42

Предстоящ прием 4.1 - новости

В края на миналата седмица в Държавен вестник беше обнародвана наредбата за изменения и допълнения на Наредба 9 от 2015 г., определяща условията и реда за кандидатстване по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

Обръщаме внимание на следните по-съществени новости и изменения:

 

1. Освен орехите, тиквите и дините, изключени от приоритетните за подпомагане сектори са и следните култури:

  • етерично-маслени и медицински: резене, левзея, чувен;
  • зеленчукови: савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле;
  • овощни: бадеми, лешници.
2. Новият критерий за история и заетост на стопанствата, който носи 10 допълнителни точки, ще се доказва със следните документи:
  • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години (2013, 2014, 2015), заверена от кандидата и НСИ;
  • Копие от годишни данъчни декларации за предходните 3 финансови години, заверени от съответната ТД на НАП.
3. Инвестициите за напояване, като изцяло нова възможност, както и условията за кандидатстване с такива, са подробно описани в Наредбата за изменение, която виждате приложено4. Ще има нов калкулатор за изчисляване на допустимите конски сили за стопанството, който приравнява и ЖЕ (животински единици) към декари, но той още не е одобрен и окончателно приет от МЗХ.

Онези от вас, които ще кандидатстват в рамките на предстоящия прием по подмярка 4.1, е  необходимо да се пререгистрират по Наредба 3 за новата стопанска година, за да подадат проекта с новите анкетни карти.

ВАЖНО!!! Всеки момент се очаква да бъде публикувана заповедта за прием на проекти по подмярка 4.1, който ще бъде обявен с начална дата 26 октомври 2016 и крайна дата 7 декември 2016. Бюджетът за приема ще е 237 млн. евро.

Приложено можете да видите Наредбата за изменение и допълнение, публикувана в Държавен вестник.

Ако имате намерение да кандидатствате и още не сте избрали партньор - не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще подготвим всички необходими документи за кандидатстване и ще бъдем с вас по целия път до успешното завършване на вашия проект.

 "ИнтелиАгро"

Публикувана в Бизнес

„На 26 октомври стартира вторият прием по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и ще продължи шест седмици – до 7 декември“. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време кампанията на Министерство на земеделието и храните „Подкрепяме българското“ в град Пловдив. Той допълни, че приемът ще стартира с целия наличен остатъчен бюджет. „Наредбата за промените по мярката е обнародвана, а на 4 октомври ще има заповед за прием“, каза още Васил Грудев.

Публикувана в Бизнес
В държавен вестник (бр. 76 от 30 септември 2016) е обнародвана Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
В Наредбата се правят няколко изменения и промени. Като начало, минималният стандартен производствен обем трябва да е достигнат и за предходната стопанска година, като се доказва с документите по ал. 2 за предходната стопанска година. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 
За групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти условието по чл. 8, ал. 1, т. 2 се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е над 8000 евро. 
 
За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата, участващи в юридическото лице, или някой от членовете на групата или организацията на производители:
1. притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;
2. участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава:
а) 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта – за юридически лица, които не са признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти, и
б) 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те участват в проекта – за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;
 
В този прием финансова помощ ще се предоставя за инвестиции за напоителни системи. Ето какви са изискванията:
 
1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;
2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;
3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;
4. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.
 
Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими, при условие че:
1. осигуряват най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода, когато се използва вода от водно тяло, определено в съответния действащ План за управление на речните басейни най-малко в добро екологично състояние – за повърхностните води, или добро количествено състояние – за подземните води;
2. осигурява най-малко 15 на сто потенциална икономия на вода и ефективно намаление на консумацията на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия, когато се използва вода от водно тяло, определено в по-ниско от добро екологично или количествено състояние в съответния действащ План за управление на речните басейни и е обосновано изключение по чл. 156в или 156е от Закона за водите.
 
Условията по ал. 2 не се прилагат за инвестиции, свързани само с енергийна ефективност на съществуващо съоръжение, инвестиции за съоръжения за съхранение на вода или за инвестиции, които използват само рециклирани води.
 
Инвестициите по ал. 1, свързани с нетно увеличение на напояваната площ, трябва да не оказват значително отрицателно въздействие върху околната среда, което е преценено по съответната процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
 
Инвестициите по ал. 4, за които екологичното или количественото състояние на водното тяло, което се засяга, е определено в по-ниско от добро състояние, в съответния действащ План за управление на речните басейни трябва да включват и инвестиции в съществуваща напоителна система и по предварителна оценка да осигуряват:
 
1. най-малко между 15 на сто и 25 на сто потенциална икономия на вода съгласно техническите характеристики на съществуващата инсталация и
2. ефективно намаление на потреблението на вода с не по-малко от 50 на сто от потенциалната икономия в рамките на система за съответното земеделско стопанство.
 
Условията по ал. 5 не се прилагат, ако снабдяването с вода на инвестициите по проекта се извършва от съществуващ язовир, въведен в експлоатация преди 31.10.2013 г. и за който в План за управление на речния басейн на Басейнова дирекция за управление на водите са планирани мерки, свързани с определяне на лимит за общо водочерпене или за осигуряване на минимален отток след язовира и не е налице нарушение на тези мерки или изисквания.
 
За проекти с инвестиции по ал. 1 трябва да има разработен инженерен проект от строителен инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване. Инженерният проект трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и трябва да показва изпълнение на условията по ал. 2 и/или ал. 5.
 
Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.
 
 
Като тук под Напоявани площи се има предвид площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване. А под Нетно увеличение на напояваната площ, се има предвид инвестиция, свързана с изграждане на системи за напояване извън напоявани площи към 1 януари 2007 г. 
 
Завиден е и броят на придружаващите общи документи за кандидатстване, като новите, които се появяват в списъка са:
 
1. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по образец). Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът предоставя и декларация с данни за предходната стопанска година – не се изисква за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции. Изисква се за техните членове.;
 
а) Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година, когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 3. (за животновъди).
в) Кандидатът представя същите документи или заповеди и за предходната стопанска година, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение по чл. 8, ал. 3 и когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 2. Това важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година;
 
2. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника на възраст до 7 години.
 
3. Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или Договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
 
4. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ, ведно с документа по т. 21 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
 
5. Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).“
 
В раздел VII. „Придружаващи специфични документи“ в т. 3 „Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай, че е приложимо“:
 
1. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2015 г.)“;
2. Документ за собственост или ползване на животновъден обект и удостоверение за регистрация на животновъден обект (за действащи животновъдни обекти) по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (за проекти с инвестиции, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ и заявен приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 6, в частта проекти, изпълнявани в места по Националната екологична мрежа Натура 2000).
3. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).
4. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на заявление за подпомагане, заверена от кандидата и НСИ (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9).
5. Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване.
6. Копие от годишни данъчни декларации за предходните три финансови години спрямо датата на кандидатстване, заверени от съответната ТД на НАП (представят се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9 в частта 3.2 от раздел IX. „Критерии за оценка“ от приложение № 10).“
 
Ясни са и критериите за оценка на проектите. 

Критерии за оценка на проекта

Приоритет
Критерии
Минимално изискване
Максимален брой точки
Точки
1.
Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство
   
23
 
1.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“
19
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
19 точки
1.2.
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство“
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“
19
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
19 точки
1.3.
 
Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“
19
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
19 точки
1.4.
Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3
Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива, изцяло насочени в най-малко два от секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65 % от общите инвестиционни разходи
20
Над 85 % –
15 точки;
 100 % –
20 точки
1.5.
Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн
Кандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007 – 2009 г.
3
 
2.
Подпомагане на биологичното производство
 
 
15
 
2.1.
 
Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти
Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти
15
Над 50 % –
10 точки;
 Над 85 % –
15 точки
3.
Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост
 
 
20
 
3.1.
 
Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства
*
10
До 5 работни места включително –
5 точки;
 Над 5 до 10 работни места включително – 8 точки;
 Над 10 работни места –
10 точки
3.2.
 
„Проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“
„Средноаритметично от средносписъчния брой на персо­нала от последните три години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“
10
 
4.
Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани
 
 
5
 
4.1.
 
Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020
*
5
 
5.
Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната
 
 
10
 
5.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната
*
10
 
6.
Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения
 
 
14
 
6.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен
*
1
 
6.2.
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч
*
2
 
6.3.
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана
*
5
 
6.4.
 
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения
*
9
 
6.5.
-
Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000
*
9
 
7.
Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
 
 
8
 
7.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата
Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство
8
От 5 % до 10 % включително –
4 точки;
 Над 10 % –
8 точки
7.2.
-
Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството
8
Над 30 % –
4 точки;
 Над 50 % –
5 точки;
 Над 85 % –
8 точки
8.
Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите
 
 
18
 
8.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020
*
4
 
8.2.
Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на производители на земеделски продукти
*
4
 
8.3.
 
Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях
Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях
10
 
9.
Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС
 
 
7
 
9.1.
-
Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС
7
Над 30 % –
4 точки;
 Над 50 % –
5 точки;
 Над 85 % –
7 точки
10.
Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване
 
 
4
 
10.1.
 
Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване
*
2
2 точки
10.2.
 
Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси
Проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи
2
КПД на
напоителните системи' е над 41 % – 2 точки
 
ОБЩО
124
 

 
Средни стойности на КПД в клонове на Напоителни системи
Клон на НС/Речен басейн (РБ)
КПД на НС
КПД на НС в  %
РБ Черно море
   
Бургас
0,19
19,00 %
Шумен
0,03
3,00 %
Варна
0,72
72,00 %
РБ Дунав
   
Монтана
0,74
74,00 %
Плевен
0,21
21,00 %
Русе
0,64
64,00 %
Севлиево
0,39
39,00 %
София
0,39
39,00 %
Търговище
0,11
11,00 %
Велико Търново
0,01
1,00 %
Видин
0,54
54,00 %
Враца
0,68
68,00 %
Източноегейски РБ
   
Хасково
0,19
19,00 %
Пазарджик
0,36
36,00 %
Пловдив
0,51
51,00 %
Сливен
0,44
44,00 %
Стара Загора
0,36
36,00 %
Ямбол
0,44
44,00 %
Западноегейски РБ
   
Дупница
0,63
63,00 %
Гоце Делчев
0,54
54,00 %
Перник
0,53
53,00 %
Сандански
0,54
54,00 %

 
Коефициент на полезно действие (КПД)за действащи Сдружения за напояване по области – придобили общинска собственост по § 3 от Закона за сдружения за напояване
Област/Сдружение за напояване – бр.
КПД на сдруженията за съответната област
КПД в %
1.
Област Видин – 1 бр.
0,49
49,00 %
2.
Област Плевен – 2 бр.
0,45
45,00 %
3.
Област Търговище – 4 бр.
0,36
36,00 %
4.
Област Варна – 7 бр.
0,72
72,00 %
5.
Област Пловдив – 13 бр.
0,61
61,00 %
6.
Област Стара Загора – 10 бр.
0,48
48,00 %
7.
Област Сливен – 11 бр.
0,55
55,00 %
8.
Област Кърджали – 1 бр.
0,32
32,00 %
Публикувана в Бизнес

Очаква се тази седмица да бъде обнародвана наредбата за промените по Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по Програмата за развитие на селските райони, съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева. „Веднага след обнародването, още на следващия работен ден ще се издаде заповедта за обявяването на точната дата за прием на документи”, каза Танева. По думите ѝ това ще се случи от месец октомври, както е било обявено първоначално. Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства – за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на стопанствата, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции за модернизация и механизация. Бенефициенти са земеделски производители и групи на производители. „Според анализа на земеделското министерство, при приема по мярка 4.1 средният процент на неодобрени заявени разходи е 30%”, каза още министър Танева. Земеделският министър поясни, че със заявеното увеличение на бюджета с над 80 милиона евро по първия прием на проекти по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони ще се финансират само проекти, които са получили не по-малко от 55 точки при оценката им. Ако се окаже, че сумата е повече от нужното, разликата ще се възстанови към общия бюджет.

 

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта