На 31 януари Държавен фонд ,,Земеделие” ще изплати втория транш по Преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството. Това е доплащането, което ще извършат от схемата, започнала през изминалата година.

През месец февруари ДФЗ ще започне с първите плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“.

На 21 февруари бенефициентите може да очакват плащане по две направления – за пасторализъм и редки местни породи. Доплащанията и по останалите направления по мярка 10 ще стартират на 1 април и ще продължат до 20 април. Плащанията отново са свързани с окончателния слой.

На 28 февруари се очаква да бъде изплатена Преходната национална помощ за тютюн.

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци- схемите за плащане са 8, те ще бъдат разположени поетапно във времето между 13 март и 20 март 2020 г.

На 23 март ще започне плащането на Схемата за преразпределително плащане (СПП). Индикативният бюджет е от 109 млн. лева.

За 17 април е планирана Схемата за зелени директни плащания. 467 млн. лева е нейният бюджет.

Плащанията по Мярка 12 "Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите" ще започнат от 4 май.

Схемата за протеинови култури е заложена за плащане на 8 май. Следва плащането по схемата за памук на 10 май.

Плащанията по мярка 11 ще стартират на 20 май. Като е необходимо регистърът, който се изготви през 2019 г., да бъде абсолютно оперативен и пълен с данни за всички наши земеделски производители. Той трябва да бъде наличен на 100% към края на месец март.

В средата на месец май ще бъдат извършени и окончателните плащания по НР1 и НР2.

В началото на юни ще бъдат направени и всички окончателни, изравнителни плащания по СЕПП, по Схемата за дребни земеделски стопани и по Схемата за млади земеделски стопани.

На 10 юни за млади земеделски стопани, на 20 юни за дребни земеделски стопани и в периода 1–10 юни - окончателното плащане заедно с изравнителнатата ставка по СЕПП.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година Проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2020 календарна година

 Съгласно проектографика се предвиждат приеми по следните подмерки:

  • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)“ с общ бюджет по процедурата-  до 6 000 000 евро; допустими кандидатит са земеделски стопанства (физически лица, еднолични търговци, ЕООД), отглеждащи свине, овце, кози и птици; прием в периода януари- март 2020;
  • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ март- април 2020;
  • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ с общ бюджет по процедурата- до 5 000 000 евро; прием в периода април- юни 2020;
  • Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ с общ бюджет по процедурата- до 8 560 000 евро; прием в периода юни-септември 2020;
  • Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ с общ бюджет по процедурата- до 4 477 401 евро; прием през август 2020;
  • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности с общ бюджет по процедурата- до 647 544 евро; прием в периода септември- декември 2020;
  • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ с общ бюджет по процедурата- 6 000 000 евро; допустим кандидат е Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ); прием в периода октомври-ноември 2020;
  • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ с общ бюджет по процедурата- до 15 000 000 евро; прием в периода октомври-декември 2020 г.

УО на ПРСР 2014-2020 уточнява, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2020 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.

Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Публикувана в Бизнес
През май 2019 г. се подготвят за отваряне процедури по три мерки, а именно:
- мярка 1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения”;
- мярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура”;
- мярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки стопанства”
 
Индикативната програма планира отварянето на мярка 7.6 “Проучвания и инвестиции за възстановяване на природното и културно наследство” през месец юни, следвана от мярка  19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” през месец август.
 
През есента на 2019 година фермерите могат да очакват и евентуалния старт на мерки 16.4 “Сътрудничество за участниците по веригата за доставки” през септември и на мярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности” през месец ноември.
Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат извършени през календарната 2018 година.

 
До момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017г. над 785 млн. лв. бяха изплатени на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.
 
Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. 
 
Припомняме, че от началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. В ДФ „Земеделие“ е създадена необходимата организация на работа за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.
Публикувана в Бизнес

От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Държавен фонд „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016, които ще бъдат извършени през 2017 година.

   Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане” и на всички специализирани слоеве по отношение на прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.

Публикувана в Бизнес

По повод постъпили въпроси на земеделски стопани, свързани с публикувания от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) индикативен график за плащания за Кампания 2016, информираме, че няма забавяне на оторизациите. 

 

Съгласно разпоредбите на приложимото законодателство (чл. 75 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА) плащанията по схемите за подпомагане се осъществяват от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Плащанията не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост. 

Въпреки това всички усилия на ДФЗ-РА и МЗХ са насочени към ускоряване на обработката на заявленията и финализиране на плащанията.

 

Важно е да се отбележи също, че в представения индикативен график е заложено основните разплащания /оторизации/ по схемите и мерките за директно подпомагане да приключат в рамките на май 2017 година. Това е с месец по-рано спрямо 2016г.

 

За сравнение, към февруари 2016 по линия на директните плащания са разплатени 816,5 млн. лв., а до края на настоящия месец сумата е повече от 827 млн. лв.

Ето и основните причините за настъпилите промени в публикувания сега график, спрямо миналагодишния:

- Прилагането на директните плащания (нотифицирани са над 20 различни схеми и мерки за подпомагане) е сложен процес и е свързан с обработка на специализирана информация, постъпваща от различни институции и организации. Тази информация се използва в хода на извършваните от ДФЗ – РА проверки. Периодите на изплащане зависят от предоставянето както на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане”, така и на всички специализирани слоеве, свързани с прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.

- Реформата в ОСП промени изцяло в полза на кандидатите алгоритмите за изчисление на сумите за подпомагане и създаде нов модел за налагане на санкции, които се въвеждат от ДФЗ –РА - т. нар. система „Жълт картон“. Системата предвижда намален размер на административните санкции, но се въвежда и проследяването им в следващите кампании. 

- Директните плащания се обвързват с механизма „Финансова дисциплина“ – досега прилаган единствено в „старите“ страни членове на ЕС;

- Плащанията от европейските земеделски фондове подлежат на постоянни проверки от структури на ЕК, като препоръките налагат въвеждане на допълнителни контроли по заявленията на стопаните преди оторизация на средства за кампания 2016. В противен случай съществува риск от налагане на санкции на България;

- Важно е да се отбележи, че от началото на март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с въвеждане на нови схеми и допълнителни изисквания към тях.

 

Към момента ДФЗ и МЗХ са съсредоточили усилията си както за навременно стартиране на кампания 2017 за прием на заявления, така и при подготовката за извършване на оторизации.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните публикува Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 година. От нея става ясно, че се очаква приемът по мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства да стартира пред януари 2017 г. с бюджет До левовата равностойност на 12 500 000 евро. Прием ще има и по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, с бюджет до левовата равностойност на 85 000 000 евро, насрочен за месец февруари 2017 г. Очаква се и прием по мярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери през Юли 2017 г. с обща сума до левовата равностойност на 41 500 000 евро. През месец март 2017 е планиран прием и по мярка 10 на ПРСР – Агроекология и климат и др. 

 
Индикативен график на предстоящите приеми ПРСР 2017 г.
 

3

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Модернизиране на физически-те активи на малките земеделски стопанства

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 12 500 000 евро

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството .

Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;; Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги..

60-80%

4

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 85 000 000 евро

Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9; ЕТ и ЮЛ, различни от посочените

Допустими са дейностите, посочени в чл. 4 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г

Допустими са разходите, посочени в чл. 30 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

40-50%

5

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване на заетостта

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 41 500 000 евро

Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план

Непр.

6

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 50 200 000 евро

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Инвестиции в неземеделски дейности

Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони

75%

7

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 159 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.

Общини, ЮЛНЦ, ВиК оператори, читалища

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;

Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;Общи разходи,например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивостНематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки

До 100%

13

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“

Насърчаване учредяването на групи и организации на производители; подобряване сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието, и на хранително-преработвателната промишленост

Подбор на проектни предложе-ния

Не

До левовата равностойност на 3 900 000 евро

Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са официално признати до края на 2020 г.

Помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство

Разходи за учредяване на групи и организации на производители

Непр.

14

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Запазване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

Опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния статус на местата от Натура 2000;

Опазване на застрашените от изчезване редки породи и традиционни сортове растения;

Повишаване на почвеното плодородие;

Предотвратяване на ерозията на почвите

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани в ИСАК

Дейности по възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

контрол на почвената ерозия;

традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство; подсигуряване естествено опрашване и разнообразна паша за пчелите

Разходи по възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение;

контрол на почвената ерозия; традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

опазване на застрашени от изчезване местни породи и местни сортове, важни за селското стопанство; осигуряване на естествено опрашване чрез преместване и разполагане на пчелни семейства

Годишно компенсаторно плащане

15

Мярка 11 „Биологично земеделие“

Насърчаване на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), регистрирани в ИСАК

Дейности за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;

за дейности за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

Разходи за преминаване към практики и методи за биологично земеделие;

за дейности за поддържане на практики и методи за биологично земеделие

Годишно компенсаторно плащане

16

Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“

Опазване на биологичното разнообразие и защита, поддържане и възстановяване на благоприятния консервационен статус на местата и видовете от Натура 2000, на база задължителните ограничения, наложени от плановете им за управление и заповедите за обявяването им

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани, регистрирани в ИСАК (физически и юридически лица и еднолични търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000

Годишни плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ ограничения/  за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000;

Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000

Годишно компенсаторно плащане

17

Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

Предотвратяване на изоставянето на земеделските земи в необлагодетелстваните райони на страната; опазване на биоразнообразието

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски стопани (физически и юридически лица) по смисъла на чл. 9 на Регламент  (ЕС) 1307/2013 и съответното национално законодателство;

физически лица, еднолични търговци и юридически лица - земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП)

Годишни плащания на хектар

Компенсаторни плащания, отразяващи сумата от загубата на приходи и направените допълнителни разходи заради природни или други специфични ограничения в необлагодетелстваните райони

Годишно компенсаторно плащане

18

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Насърчаване на хуманното отношение към животните, безопасността на храните и опазване на околната среда

Подбор на проектни предложе-ния

Не

Непр.

Земеделски производители с животновъдни стопанства от сектор „ЕПЖ” /говеда и биволи/ и сектор „ДПЖ” /овце и кози/

Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт (телета и крави/биволици на възраст над 24 месеца; овце и кози);

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ (говеда над 6 месечна възраст и биволи; овце и кози)

Плащанията по мярката  се предоставят на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на свободна подова площ или свободно отглеждане на открито и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите.

Плащания на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи, свързани с изпълнение на поетите ангажименти и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите

Публикувана в Бизнес
МЗХ актуализира индикативния график за прием на проекти по ПРСР 2014-20 през 2016. От публикуваната таблица става ясно, че прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства ще има от 10 Октомври до 6 Ноември.
 
Приемът на проекти по подмярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства продължава до 14 Август.
 
Прием на проектни предложения по подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура започва от 22 Август, като ще продължи до 2 Октомври. 
Публикувана в Бизнес

От 30 май трябваше да започне приемът на проекти по подмярка  6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Според индикативния график на министерството на земеделието прозорецът е отворен за малко повече от месец и трябва да продължи до 3 юли. От фонд „Земеделие” обаче все още не е пусната официалната информация за началото на този прием.

Публикувана в Бизнес

На сайта на ДФ "Земеделие" е публикуван индикативният график за прием на заявления за календарната 2016 година по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

    Очаква се още от януари да започне прием по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР). От март е предвидено да стартират мерките Агроекология и климат, Биологично земеделие и Хуманно отношение към животните.

    През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства (ТПП). Земеделските стопани, които имат интерес към Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, ще могат да кандидатстват през юни. Кандидатите по подмярка 4.1 ще подават заявления през юли месец, а през септември и октомври ще има прием по Мярка 9 за Учредяване на групи и организации на производителите. По подмярка 4.2 заявления ще се приемат в края на годината.

    Пълния график за прием на заявления за 2016 г. по новата Програма за развитие на селските райони може да намерите тук.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта