Подпомагането се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не надвишава левовата равностойност на 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на левовата равностойност на 500 евро.

Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие.

Влизането в Схемата за дребни земеделски стопани беше възможно единствено през 2015 г. Земеделските стопани, които през 2015 г. са влезли в Схемата за дребни земеделски стопани, през следващите кампании ежегодно трябва да потвърждават участието по схемата чрез подаване на общо заявление за подпомагане в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

През Кампания 2018 е важно земеделските стопани, които желаят да продължат да участват в схемата, да не забравят да подадат общо заявление за подпомагане като отбележат задължително и СЕПП. Земеделските стопани, които искат да се откажат от участие по Схемата за дребни земеделски стопани могат да го направят чрез общото заявление за подпомагане.

ВАЖНО! През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определен за Кампания 2015.

Отказ от участие

Бенефициентите могат да прекратят участие в схемата, като отбележат в заявлението за подпомагане отказ от схемата. В този случай дължимото финансово подпомагане ще бъде отпуснато на база заявените схеми за директни плащания. Оттегляне от схемата може да бъде направено и след сроковете за подаване на заявления, но не по-късно от 1 декември 2018 г. Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2018 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по- целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим, като се откажете от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.

Публикувана в Бизнес

За разлика от мерките за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, подпомагането е на годишна база. Кандидатите трябва да декларират площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по СЕПП. Плащането по схемата е надбавка от 50% от плащането на хектар по СЕПП.

1) Възраст: Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 г. в годината на първо подаване на заявление.

2) Участници: По схемата могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица. Условието за участие на юридически лица е ефективният и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, и да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години.

Физически лица упражняват 13 ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, ако: а) са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията и б) притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията; или в) са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството; или г) притежават капитала на еднолично търговско дружество.

3) Период на създаване на стопанството: Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата.

За създаване на стопанството се отчита: датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;  датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;  датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв;  датата на вписване в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 4) Допълнителни документи: Кандидатите, които завяват за първи път през 2018 г. участие по схемата и/или досега не са предоставяли документи, трябва да предоставят до 1 декември 2018 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

а) завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или б) завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или в) завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или г) завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или д) удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

ВАЖНО! Съгласно Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 639/2014, плащане по схемата повече не се отпуска, ако младият земеделски стопанин е престанал да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице. Ако се установи, че кандидат е предоставил неверни сведения, за да спази изискванията на схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която е получил или би получил.

Публикувана в Бизнес
През тази година земеделските производители имат възможност се пререгистрират и след срока от 28-и февруари.
 
Фермерите ще могат да извършат своята пререгистрация в крайния срок за подаване на заявления за директните плащания. Заявления се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. 15-и май е срокът за подаване на заявления без санкции, а до 30 май може да се правят корекции в документацията без санкции. В дните до 9 юни също е възможно да се нанесат промени, но те вече ще бъдат съпътствани със санкции.
 
Възможността за по-късна пререгистрация е факт след като бяха направени промени в заключителните разпоредби на наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания.
Публикувана в Бизнес

Стопанство с обработваема земя над 15 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи (земя, оставена под угар; особености на ландшафта; ивици допустими площи по краищата на гори; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; азотфиксиращи култури). Изискването за екологично насочени площи не се прилага, когато:

- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

- повече от 75 % от земеделската площ, отговаряща на условията за подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

- Обработваемата земя в стопанството е до 15 ха; - Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани. Като ЕНП се признават площи, които отговарят на следните изисквания:

- Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция;

- Особености на ландшафта, включващи:

- Живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват с широчина до 10 м; - Полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0,3 хa;

- Синори (полски граници) с широчина минимум 1 м., върху които не се произвежда земеделска продукция и за целите на ЕНП се изчисляват до максимална ширина от 20 м.;

- Ивици допустими площи по краищата на гори с широчина от минимум 1 м., които за целите на ЕНП се изчисляват до 20 м.;

- Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

- Площи с междинни култури или зелена покривка;

- Площи с азотфиксиращи култури.

В зависимост от вида на ЕНП и тяхната екологична стойност, при изчисляване на размера на площите, се прилагат следните коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти:

Характеристики  Коефициент за преобразуване  Тегловен коефициент ЕНП

9 Угари (за 1 кв.м) - 1 1 кв.м

Елементи на ландшафта: Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица/дървета в редица (за 1 м) 5 2 10 кв.м

Полски горички (дървета в група) (за 1 кв.м) - 1.5 1.5 кв.м

Синори (полски граници) (за 1 м) 6 1.5 9 кв.м

Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство (за 1 м) 6 1.5 9 кв.м

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв.м) - 0.5 0.5 кв.м

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв.м) - 0.3 0.3 кв.м

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв.м) - 1 1 кв.м

ВАЖНО! При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им. За угарите, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури, които се използват като ЕНП има забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ). Забраната за използване на ПРЗ на тези видове площи не спира по принцип земеделските стопани от използване на ПРЗ, но ако са приложени ПРЗ тези площи не могат да бъдат отчетени за изпълнението на изискването за ЕНП. По тази причина земеделският стопанин може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на заявлението.

Забраната за ПРЗ съвпада с продължителността на ЕНП елемента. За земите под угар, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е в периода 1 януари-15 юли 2018 г. За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури.

За междинните култури или зелена покривка, създадени от смески култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е през 8 седмичния период на задържане на полето от 1 октомври до 1 декември 2018 г. Но предвид целите на междинните култури като екологично насочени площи за опазване и подобряване на биоразнообразието не следва да се прилагат ПРЗ и в периода от засяването на смеските (ако е по-рано от периода на задържане на полето) до периода на задържането на полето.

10 Продукти за растителна защита (ПРЗ) следва да се разбират по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009 като се прилага за вещества, включително микроорганизми, които имат роля при защитата на растенията. ПРЗ са продукти във вида, в който те се доставят на потребителя, състоящи се от или съдържащи активни вещества, антидоти или синергисти и предназначени за защита на растенията. В този смисъл „вещества“ означава химични елементи и техните съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес. В тази връзка забраната за ПРЗ върху екологично насочени площи (ЕНП) не допуска прилагането на определени продукти и вещества, които са разрешени в биологичното земеделие.

ЕНП – Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция

За целите на изпълнение на изискването за екологично насочени площи върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари-15 юли 2018 г. През същия период има и забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ) върху тези площи. ЕНП – Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация за целите на ЕНП са площите, засадени с бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране, посочени в следния списък:

1. Тополи (Populus ssp.) – Черна топола (Populus nigra); Бяла топола (Populus alba); Трепетлика (Populus tremula) – Максимален цикъл на реколтиране – 6 години. 2. Върби (Salix spp.) – Бяла върба (S. alba); Тритичинкова върба (S. triandra); Трошлива върба (S. fragilis); Ракита (S. purpurea); Ива (S. caprea) – Максимален цикъл на реколтиране – 6 години. 3. Черна елша (Alnus glutinosa) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 5. Полски бряст (Ulmus minor) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 6. Леска (Corylus avellana) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 7. Източен чинар (Platanus orientalis) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години. 8. Черница (Morus spp.) – Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.

Дървесните култури са многогодишни и техните корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки. Върху площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация не е разрешена употребата на минерални торове. Продукти за растителна защита може да се употребяват върху площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация по отношение на върби и тополи до двегодишна възраст.

За площите, заети с Черна елша (Alnus glutinosa), Сребролистна липа (Tilia tomentosa), Полски бряст (Ulmus minor), Леска (Corylus avellana), Източен чинар (Platanus orientalis) и/или Черница (Morus spp.) трябва да бъде осигурена минималната гъстота на растенията от 6000 бр./ха. Обърнете внимание, че тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за дървесните култури с кратък цикъл на ротация е 0.5.

ЕНП – Междинни култури и/или зелена покривка

11 Междинните култури, създадени като смески от не-житни култури и житни култури (съгласно приложената таблица) трябва да включват смески от приложения списък с култури. Списък на смески с междинни култури:

Група Житни култури

Ръж, тритикале, ечемик, пшеница, овес, лимец, просо, сорго, метла

Група Нежитни култури

Грах, фий, звездан, еспарзета, леща, фасул, нахут, бакла, лупина, бурчак, соя, синап, репко, фуражна ряпа, рапица

Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша. Обърнете внимание, че тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за междинните култури е 0.3.

ВАЖНО! Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември 2018 г. През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето. Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2019 г. Това означава, че земеделският стопанин трябва да ги е заорал до тази дата, като по този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

ЕНП – Площи с азотфиксиращи култури

Площи с азотфиксиращи култури за целите на изпълнението на изискването за ЕНП са парцелите, засети с култури от приложения списък: Люцерна (алфалфа) - Medicago sativa; Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) - Phaseolus spp.; Боб (аспержов боб, вигна) - Vigna spp.; Нахут - Cicer spp.; Детелина - Trifolium spp.; Бакла - Vicia faba; Леща - Lens culinaris; Лупина - Lupinus spp.; Грах - Pisum spp.; Фий - Vicia spp. (освен Vicia faba); Еспарзета - Onobrychis spp.; Звездан –Lotus corniculatus L; Соя – Glycine max.; Бурчак - Vicia Ervilia; Фъстъци – Arachis Hypogaea.

На площите, заявени като ЕНП с азотфиксиращи култури не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ). За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП 12 – забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури. Въпреки това, ако има многогодишни азотфиксиращи култури, те могат да бъдат отчетени като ЕНП, ако не се прилагат ПРЗ през календарната 2018 г. Например, ако люцерна е засята на 30 септември 2017 г. и е използвано ПРЗ през октомври 2017 г. – тази площ може да бъде зачетена за ЕНП, ако е спазена забраната за прилагане на ПРЗ през календарната 2018 г. От 2018 г. тегловният коефициент при преобразуване за целите на изпълнение на екологично насочените площи (ЕНП) за азотфиксиращите култури е 1.

Връзка между зелени изисквания и биологично земеделие

Земеделските стопанства, които са сертифицирани като биологични или са в преход към биологично производство и отговарят на условията за допустимост по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат автоматично да получават зелените директни плащания за биологичните площи след ежегодно подаване на заявление за директни плащания. От съществено значение е фактът, че зелените плащания могат да бъдат получени директно само за площите, които са под биологично производство, а за останалите земи ще е необходимо да се изпълняват релевантните зелени дейности. Ако фермерът избере да се възползва от правото за директно отчитане на площите под биологично производство, те се изваждат от обработваемите му земи и зеленото задължение се изчислява само за остатъка от земята, като биологичните площи не се отчитат при изпълнение на съответното задължение. Земеделският стопанин, чието стопанство е само частично биологично, може да се откаже от правото за директно получаване на зелено плащане за биологичните площи, и тогава те ще се включват при изчисленията на съотношението за изискванията. Ако решите да се възползвате от възможността за директно получаване на зелените плащания за биологичните площи или площите в преход, Ви съветваме да не забравите да отбележите „Да“ в графата „Биологичен или в преход“ в таблицата на използваните парцели за 2018 г. в заявлението, което подавате за подпомагане. Ако земите Ви са биологични или в преход, и изберете опцията за автоматично получаване на зелени плащания, и отбележите „Да“ в графата „Биологичен или в преход“ срещу парцелите, няма да се налага да спазвате изброените зелени изисквания за тях.

Публикувана в Бизнес

Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя.

Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;

- повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

- Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха; - Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

ВАЖНО! Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2018 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

Публикувана в Бизнес

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговият вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП.

Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

Зелените изисквания са 3: - диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството; - запазване на постоянно затревените площи; - поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи. За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

 

Публикувана в Бизнес

Подпомагане по Схемата за преразпределително плащане се отпуска за първите до 30 ха допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всяко стопанство, независимо от размера. За стопанствата с размер до 30 ха преразпределителното плащане е за съответния брой хектари, които са допустими по СЕПП. За стопанства с размер 30 ха и повече преразпределителното плащане е за 30 ха.

Изискванията за допустимост по Схемата за преразпределително плащане са: - земеделските площи да отговарят на изискванията за допустимост по СЕПП; - земеделските площи да са заявени за подпомагане по СЕПП. Важно условие е земеделският стопанин да отбележи в заявлението за подпомагане желание за участие по Схемата за преразпределително плащане. Схемата за преразпределително плащане само се отбелязва (маркира) в заявлението, без да се заявяват конкретни парцели. Тя е обвързана със СЕПП и може да бъде заявявана само при заявяване на площи по СЕПП.

Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от схемата. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Публикувана в Бизнес

СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание.

Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро и със 100 % за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година, като преди това се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.

Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Публикувана в Бизнес

Хоризонтално изискване – допустима площ в стопанството от минимум 0.5 ха и минимален размер на парцела от 0.1 ха.

Земеделски площи са: обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения. На земеделските площи, с които се кандидатства за подпомагане, трябва да се извършва земеделска дейност, т.е. да се произвежда земеделска продукция, да се извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша, за да бъдат допустими за подпомагане. Освен това земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато:  на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м. (за орлова папрат, чемерика, айлант, къпина, клек, хвойна и аморфа – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;  разпръснато разположените на тях сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 10 % от общата площ, след изключване на компактните (над 100 кв. м.) неподходящи за подпомагане площи;  постоянните пасища се използват за паша, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха; ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент на годината;  на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена минимална земеделска дейност съгласно Наредбата за критериите за допустимост на земеделските площи и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:  най-малко 70 % от растенията в парцела след изключване на недопустимите части, са живи (неизсъхнали);  почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване). Земеделските площи, с които се кандидатства, трябва да бъдат на разположение на кандидата, което се проверява в специализиран софтуер за наличие на регистрирано валидно правно основание.

ВАЖНО! При попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.

ВАЖНО! От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне 6 изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Публикувана в Бизнес

През Кампания 2018 продължава да се проверява изискването всички кандидат- бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Към тях, с национално решение на България, са прибавени държавните и общински администрации или техни поделения.

Лицата от негативния списък ще бъдат признати за активни земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания: 1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства; 2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето; 3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност; 4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро. В Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) има изискване всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани по чл.7 от закона. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ („ОДЗ“) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин.

На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. ВАЖНО! Регистрацията по чл.7 от ЗПЗП не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта