От 5 август до 16 октомври 2020 г. се отваря прием на заявления за отпускане на нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. Крайната дата за изплащане на средствата е 21 декември 2020 г.

    Предвидените средства са в размер на 15 млн. лв. Заемите са с годишна лихва в размер на 2%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

     Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове и 170 лв. на хектар за закупуване на семена). Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв.

    Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.

   ДФ „Земеделие“ отпуска нисколихвени кредити на зърнопроизводителите от години, но през настоящия прием лихвата е в размер на 2% вместо лихвените нива през предходните години от 4.5% - 3%.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 17 Февруари 2020 12:06

Ръст в търсенето на кредити за земеделие

„Агрион Финанс“ отпуска финансиране на фермери по облекчена процедура и съкратени срокове

Пазарът на земеделски кредити бележи значителен ръст последните месеци, отчетоха финансови експерти. Според проучване на „Агрион Финанс“ всеки четвърти собственик на земя е имал нужда от допълнително финансиране през последната година, а заявките за отпускане на финансиране са се увеличили двойно спрямо същия период на миналата година. Дъщерното дружество на лидера в управлението на земеделски активи „Агрион Инвест“ е сред най-активните компании, които отпускат кредити в земеделието и се ползва с огромно доверие сред собственици на земя и производители на селскостопанска продукция.

Според анализатори на пазара една от причините за засиления интерес към финансовите продукти на компанията са изключително изгодните условия, облекчената процедура и съкратените срокове. От кредитните продукти на компанията може да се възползва

всеки, който притежава земя

без значение дали е земеделски производител или се занимава с друга дейност. Част от кредитополучателите на Агрион Финанс са и частни лица, притежаващи ниви.

Условията и възможностите за финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на агросектора, както на големите земеделски производители и малките фермери, така и на частните лица. „Агрион Финанс“ предлага на своите клиенти стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Компанията не поставя ограничения за сектора, в който работи земеделският производител. Няма таван за финансирането, като се прилага индивидуален лимит за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди. Погасителните планове пък са съобразени с възможностите на фермерите, категорични са от „Агрион Финанс“. От фермерите не се търсят гаранти, бизнес-планове, баланси или други счетоводни документи. Единственото, което компанията иска в залог, е земеделска земя или друго недвижимо имущество.

На парцелите се прави

безплатна оценка за пазарната им стойност

като финансирането може да достигне до 100% от оценката. Според експерти едно от най-сериозните предимства на финансовите услуги на Агрион е, че до отпускането на кредита, кредитополучателите нямат никакви разходи. Не се изисква такса за разглеждане на документи и такса за ангажимент. За физическите лица е предвидена възможност и за оборотно рефинансиране до размера на вече погасената главница. Максималният размер на кредита не зависи от размера на дохода на физическото лице, а се определя от залога.

„Агрион“ дава възможност клиентите на финансовото дружество да разполагат с пари, винаги, когато им потрябват. На желаещите може да се отпусне кредитна линия, при която се плащат лихви само на реалната сума, която хората използват. На земеделските производители се предоставя и възможност за лизинг на земята, която са избрали. финансирането може да достигне до 100% от размера на пазарната оценка на парцела. Предвидена е възможност за финансиране и на разходите по прехвърляне на имота.

„Щастливи сме, че все повече начинаещи и малки фермери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започнат развиването на сериозно земеделие по европейски стандарти, казаха от „Агрион Финанс“. По думите им целта им е максимално да облекчат малките и средни производители и собствениците на земя, които често са лишени от финансиране.

Публикувана в Бизнес

Припомняме, че на 30 ноември изтича срокът, в който картофопроизводителите могат да подават заявления за разсрочване на кредити, дължими към ДФ „Земеделие“. Отсрочва се дължимата към 27 ноември 2019 г. главница по заеми, получени за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи за 2011 г. Стопаните могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване.

От възможността за удължаване срока на погасяване на дължимите суми към ДФЗ могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали картофи.

Припомняме още, че се приемат и заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“, но за тях крайният срок изтича на 10 януари 2020 г. От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

            Припомняме, че с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. и на животновъди през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Публикувана в Бизнес

„Агрион“ е предпочитаният партньор на арендаторите

Кредит за машини и лизинг на земя. Това търсят българските земеделци, сочи национално маркетингово проучване в цялата страна. Според данните близо 2/3 от анкетираните имат нужда от приблизително 200 000 лева кредити, за да поддържат бизнеса си действащ.
СПОРЕД АРЕНДАТОРИТЕ НАЙ-ВАЖНОТО ПРИ ТЕГЛЕНЕТО НА КРЕДИТ
са бързото получаване на средствата, липсата на бюрокрация, изгодните условия и гаранцията, че те няма да се променят.
За да отговори на търсенето и на изискванията на земеделците, „Агрион Финанс“ отскоро промени условията по най-популярния си продукт - лизинга на земя. Той вече е с по-гъвкави условия, изгодна лихва и подобрени параметри. Компанията, която е дъщерно дружество на лидера в управлението на земеделска земя – „Агрион“, дава възможност на клиентите си да получат до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята и значително съкращава процедурата и сроковете за отпускане на финансирането.
Това дава възможност на фермерите да разширят своите стопанства или да закупят нови терени, без да нарушават плановете си за развитие или за закупуване на нова техника.
През изминалата година, най-голяма е била потребността от кредит за закупуване на машини (41,2%), а
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ Е ЗАЯВИЛ, ЧЕ Е ВЗЕЛ ЛИЗИНГ
за закупуване на земя, сочи изследването.
Според същото проучване, за над половината от арендаторите „Агрион“ е предпочитаният партньор и се ползва с най-голямо доверие сред небанковите институции, предоставящи лизинг на земя. Предишно изследване показа, че компанията е предпочитан партньор на над 75 на сто от собствениците на земя.
„Компанията отпуска до 100% от размера на пазарната оценка на земята, обект на лизинга. Ако цената на избрания терен съвпада с оценката, на лизингополучателя не се налага да участва със собствени средства, а директно започва да изплаща вноските. Това е сериозно облекчение за по-малките и средните земеделци, за които осигуряването на самоучастието често е сериозно предизвикателство“, коментират от „Агрион Финанс“. Лихвата е изгодна, което също спестява много пари на фермерите.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН
Сериозно облекчение за фермерите е и изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. „Агрион Финанс” може да разсрочи изплащането на земята за период до 10 години, като в зависимост от финансовите потоци на клиента си, вноската може да се плаща дори само веднъж годишно.
БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ
„Агрион Финанс“ не удържа такса за разглеждане на документите и за оценка на обезпечението. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за лизингополучателя. Размерът на отпуснатото финансиране не зависи от дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането на предприемачи, които тепърва стартират своя бизнес. Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота.
Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да намерите на сайта на компанията на адрес www.agrion.bg/finance/, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.

Публикувана в Бизнес

Лихвите по кредитите ще започнат да се вдигат още през следващата година, а достъпът до тях ще става все по-трудно

Лили Мирчева

Най-вероятно още следващата година лихвите по кредитите ще започнат да се вдигат, като този процес ще обхване целия свят. Това обяви Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България, в интервю пред БиТиВи. Той обясни, че увеличение на лихвите вече се наблюдава в САЩ, но тепърва това ще се случи и в Европа. Финансистът допълни и още една подробност – очакваната печалба на банките за 2018 г. може да подобри рекорда, който беше записан преди 10 години. За пореден месец тя бележи двуцифрен растеж и е все по-близо до показателите отпреди кризата, показва статистика на Българската народна банка (БНБ). В края на октомври чистата печалба на банките е 1.379 млрд. лв., което е с 38% повече спрямо същия период миналата година. Почти сигурно сумата ще нарасне и се очаква да подобри рекорда от 2008 г., когато секторът отчете печалба от 1.387 млрд. лв.

Така, улисани в стремежа за бързи печалби, представителите на банковия сектор, който е най-честият източник на финансово-икономически кризи по света, загърбиха разумните граници в преследването на печалби.

От Асоциацията на банките у нас очакват цената на заемите да започне да нараства през втората половина на 2019 г., като ще бъдат засегнати както новите, така и вече отпуснатите заеми. За известно успокоение банкерите казват, че поскъпването на лихвите щяло да става на малки стъпки. Затова съветват хората да имат едно наум, като планират взимането на заем. Пресмятайки колко ще връщат месечно на банката, те трябва да предвидят, че вноската им ще нараства. Съветът на финансовите консултанти е, когато започнем да мислим за заем, никога да не вземаме кредит с месечна вноска на ръба на възможностите си в момента.

Примерно при ипотечен заем за 70 хил. лв. заемоискателят е сключил 20-годишен банков кредит с 3,5% лихва – сумата на месечната му вноска е 406 лв. Ако лихвата нарасне с 0,25%, както плавно предвиждат покачването й банкерите, това ще означава 415 лв. всеки месец за погасяване на заема. Но тъй като банките ще продължават да покачват лихвата, тя ще достигне до 2%, което ще оскъпи заема със 72 лв. месечно. Ако поскъпването продължи и през следващите години – смятайте си сами с колко „дупки трябва да свиете колана“.

Вероятно мнозина българи още пазят болезнения спомен от рязкото поскъпване на лихвите при финансовата криза през 2008 г., която Международният валутен фонд (МВФ) определи като най-лошата в съвременната история. Но едва ли тази обеца на ухото ще помогне на хората и в предвещаната икономическа буря, която вече се вихри с повишаването на цените на горивата.

Според банкерите финансовите институции у нас следват тенденциите в Европа. А ориентир може да са ни и Съединените щати, където лихвите на няколко пъти нарастват с по 0,25 пункта през последните години. „Идва краят на ниските лихви навсякъде, не само в България. Добрата новина за депозантите е, че най-сетне нулевите лихви ще започнат да се заменят с нещо положително”, обясни банкерът Петър Андронов. Той припомни, че Европейската централна банка вече е обявила, че ще започне лихвен растеж през втората половина на 2019 г. „Федералният резерв на САЩ започна процеса на корекция през декември 2015 г. и оттогава на 8 стъпки по 0,25% се увеличи от 0 до 2% лихвата по доларите. Вероятно ЕЦБ ще следва такъв плавен преход”, прогнозира банкерът. Според Андронов трябва да сме готови за забавяне на икономиката в глобален план, защото вече има „прегряване” в САЩ и Европа, а зад Океана скоро ще отбележат 10-годишен растеж и 80-годишен рекорд, след който няма как да не се навлезе в следващата фаза.

Според финансистите хората със стари кредити отсега трябва да си погледнат договорите и общите условия – там трябва да е записано при какви обстоятелства и на какъв период банката може да променя лихвата.

„При всички положения през следващата година ще има повишаване на лихвите – това е неизбежен процес“, прогнозира икономистът Лъчезар Богданов. По думите му достъпът до кредити ще стане по-труден, както и самите кредити ще станат по-скъпи.

На практика това означава дори неусвоени европейски средства по втори стълб на Общата селскостопанска политика и дори рязък спад на възможностите на фермерите за инвестиции в производството.

Публикувана в Бизнес

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение да разсрочи с една година кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3,6 %.

    От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г., свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 година. Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар. 

    Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 г. Картофопроизводителите могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110% от дълга.

   От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само стопаните, които през 2018 г. са отглеждали културата картофи, за която е получен кредита. Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи.

  Ежегодното отсрочване отпуснатите кредити на животновъдите и картофопроизводителите е в резултат на обективни причини, сред които финансови затруднения, ниски изкупни цени на продукцията, както и високите цени на фуражите.

    Заявления за отсрочване на отпуснати кредити на животновъдите ще се приемат от 26 ноември до 28 февруари 2019 г., а на картофопроизводителите – от 26 ноември до 21 декември 2018 г. Заявления се подават в областните дирекции на ДФЗ.

Публикувана в Бизнес

От 1 октомври до 16 ноември 2018 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за кредит за семена и торове за производство на пшеница, реколта 2019. Това реши УС на ДФ „Земеделие“. Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на институцията по адресна регистрация на физическото или юридическо лице.

За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Максималният размер на кредита е 200 000 лв. Заемът се предоставя при 3% годишна лихва и трябва да се погаси до 1 октомври 2019 г. Крайната дата за изплащане на средствата от ДФЗ е 21 декември 2018 г.

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.

Публикувана в Бизнес

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП. ДФ „Земеделие" отчита пълна и бърза възвръщаемост на предоставените кредити, заедно с начислените по тях лихви и такси за обработка и управление.   Кредитите се отпускат пряко от Фонда при лихва от 4% на годишна база като предоставянето на средствата е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба. Погасяването на по-голямата част от кредита се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по НПП, а за останалата част от дълга се дава възможност да бъде издължена до 25 юли на следващата година. За гарантиране погасяването на кредита не се изисква учредяване на обезпечения върху материални активи, а само издаване на запис на заповед.

Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

Актуализираната Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. ще се прилага от датата на настоящото решение за периода 2018 г. - 2019 г.

След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.  

Публикувана в Пчела и кошер

Нови такси, без реални услуги зад тях,  изпразват портфейла ни, предупреждават адвокати от Българския финансов форум

Лили Мирчева

Как банките постепенно и неотлъчно се настаниха във финансовите дела на всеки човек – от заплати до преводи, кредити и т.н., дори искат заеми от 5 хил. лв. пак да минават през тях? Добре, стига наистина това да е в ущърб на т. нар. сива икономика, която най-много пречела на легалния бизнес и на която се крепи съществуването на много българи. Дори социалните плащания за безработица, по майчинство, болнични, минават през търговските банки, а както знаете, всяко чукване на банкомата се заплаща...

Трупайки лихви, такси или както си искате да се наричат тези вземания, банките съществуват на гърба на цялата система, т.е. яхнали са вълната и по никакъв начин няма да отстъпят сърфа си на друг. Едва ли някой ще даде извлечение (не че не съществува такава), колко печелят банките от проекти на земеделски производители или да го кажем по друг начин – от  Програмата за развитие на селските райони?

Със сигурност

те са най-печеливши от еврофондовете

защото на всеки инвестиционен проект те осигуряват на фермерите 50-60 и повече процента от парите, като останалата част доплаща ЕС, но пък банковите кредити си имат съответните лихви. Затова и финансовите институции са сред най-заинтересованите да има субсидии за селското стопанство. А иначе, следейки зорко всяко движение на парите, уж преборвали сивата икономика, с която сме широко известни. Да се зачуди човек преди фалита на КТБ, как никой от надзорните органи не видя „отгоре“ по какви магистрали са профучавали не отделни товари, а цели парични потоци? Но това е друга тема.

Наскоро стана ясно, че

банките са въвели нови такси - обработка на запор и обслужване на запор

чрез които реално не се предоставят услуги. По този повод адвокат Станислава Виткова изпрати писмо до Министерския съвет, до председателя на правната комисия в Народното събрание и до омбудсмана на Република България, в което търси обяснение за двете нови такси. Първата е еднократна за обработка на запор от 15, 20 и 30 лв., и месечна такса за обслужване на запор от 8-10 лв. Според юристите, с тях банките излизат от понятието трето лице, което има задължения и получават неочаквани права и приходи. Адвокат Виткова се обръща към институциите и по повод гласувания на първо четене законопроект за промяна в закона за платежните услуги и платежните системи. Според нея там трябва да има текст, който ясно да показва принципа за въвеждане на видовете такси, които банките имат право да събират.

„На практика около две трети от таксите им не представляват такси за реални услуги“, коментира адвокат Валентина Иванова, зам.-председател на Българския финансов форум.

Според нея банките се опитват по един или друг начин да си набавят допълнителна печалба.

„Няма вече никакво ограничение пред тях,

подкрепяни от банковото лоби сред депутатите“

коментира Иванова. „Нека, например, някой от банкерите да ми обясни какво означава такса „дебитен оборот”, която плащаме от няколко години насам. Тя се удържа месечно от клиента, когато през сметката си извършвате плащания, отделно от таксата, която се взема за всеки превод на средства. Няма услуга тук. А какво означава таксата за поддръжка на сметката? Каква е тази поддръжка, какво й поддържат след като това се прави през софтуера? Когато е въведен софтуера в банката той е бил заплатен, оттам нататък имаме годишна такса и се предполага, че разходът на банката е компенсиран. Откъде накъде следва да се плаща и всеки месец такса поддръжка“, пита адвокат Валентина Иванова, цитирана в медиите.

За кой ли път, а и защо ли, пак се питаме и ние - докога банките ще ни вземат такси без да предоставят реални услуги срещу тях? Преди няколко години от Българския финансов форум направиха 7 предложения, едно от които се отнася за банковите такси. Още тогава юристите констатираха, че „освен чрез едностранна манипулация на лихвите, банките в България реализират

несъразмерни печалби чрез огромен брой “такси” в нереално висок размер

спрямо извършваните дейности и реалната им стойност”.
Непременно трябва да отчетем, че българинът плаща средно около 19% лихва за сумите по кредитни карти, ползвани извън гратисния период. През миналия месец средният лихвен процент е бил 18.21% за левове и 18.36% за суми в евро. Такива са ставките по кредитните карти на физически лица. За фирмите те са дори по-високи - средният процент за усвоени суми, непогасени в гратисния период, е 18.84% за левове и 19.41% за евро, сочат данните на  БНБ за месец юли. Лихвите по кредитните карти не само са  високи, но и почти не помръдват от години насам.

Но по-интересното е, че досега  Българската народна банка срамежливо криеше тази информация. Едва на 25 август 2016 г. открехна „смокиновото листо“ за лихвените проценти по кредитните ни карти. От информацията изскочиха за първи път цифрите за заеми, предоставени чрез кредитни карти, в безлихвен гратисен период и извън безлихвен гратисен период. Но картината е доста мъглива и неясна заради осреднените данни в тази статистика. Както знаем, различните банки си имат свои оферти за клиентите си  и съответно - различни видове кредитни карти.

За потребителя става все по-трудно да надникне в джунглата от лихви и такси. Осведомените хора ни съветват

да следим ГПР - годишният процент на разходите

който показва и всички такси, които банките допълнително събират. Има например кредитни карти, при които годишният процент на разходите надхвърля 60 на сто и то е тъкмо заради таксите. ГПР може да е много висок и заради годишната такса по картата. Има случай, цитиран в пресата, в който банката на всеки 12 месеца прибира по 260 лв. за поддръжка.

Малко хора знаят, че кредитната карта не е създадена за вземане на пари в брой и че там също са заложени капани. Ще припомним реклама, която се върти в националния ефир в последно време. Можем да я наречем „Кеш или Бонус?“ Задавайки този въпрос, двама актьори влизат с доста хумор в ролите на  героите Джони Кеш и Джеймс Бонус. Смисълът й е да отърве и банките, и клиентите, от стотинките и банкнотите,

да се насочат хората към виртуално плащане

- на сметки в магазини и заведения, онлайн резервации и покупки на самолетни билети, нощувки, екскурзии, коли и т.н. Затова тегленето на пари в брой не се толерира от банките и ако човек е взел заем по картата си от банкомат, гратисен период няма и лихвите веднага започват да текат.

Самите лихвени проценти са различни и най-често са по-високи за ползване на пари кеш, а по-ниски за плащане на битови сметки и покупки по електронен път. Но в крайна сметка, колкото и да внимаваме като потребители, винаги оставаме от "другата страна", защото банково-валутният съюз, какъвто е Европейският съюз, отдавна ни е стиснал за гушата и  ни отпуска по глътка въздух, но само дотолкова, че да имаме сили да продължим да плащаме.

Публикувана в Коментари
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта