Какво е това „ефект на помпата“ в храненето на растенията и необходими ли са листните торове

Агр. Петър Кръстев

Присъствието на достатъчного количество хранителни елементи в почвата не гарантира висок добив. Различните фактори – биотични (болести, вредители и плевели) и абиотични (светлина, топлина, въздух, влага), влияят на достъпността на хранителните елементи и усвояващата способност на кореновата система на растенията. Така например калият и нитратната форма на азота лесно се измиват от почвата, а фосфорът се свързва химически с калция, магнезия, алуминия и желязото, образувайки трудноразтворими минерални съединения, недостъпни за растенията.

Изходът от такава ситуация е листното подхранване с органо-минерални торове, които водят до бърза корекция на дисбаланса от елементи на минерално хранене и увеличаване с 15 – 20% потреблението на хранителни вещества от почвата чрез кореновата система на растенията.

Листното подхранване с необходимите елементи на минерално хранене в период на стрес е способно да поддържа жизнеспособността на растенията на високо ниво в продължение на целия неблагоприятен период. При изменение на концентрацията на хранителните елементи в надземните тъкани след листно подхранване, растенията се стремят към равновесие на системата, повишават потреблението на хранителни елементи от кореновата система. Това се нарича „ефект на помпата“. Растението потребява повече хранителни елементи от почвата и торовете, повишавайки тяхната ефективност. Затова листното подхранване работи по-добре при оптимална схема на внасяне на основните торове в почвата.

При възникване на стресови ситуации, когато кореновата система е неспособна да възприема храна, само листното подхранване може да възстанови физиологичните функции на растенията и да нормализира обмена на веществата с минимални загуби на добив.

Храненето чрез листния апарат позволява не само да се съхрани вегетативната маса, но и да се развие кореновата система. Развитието на мощна коренова система и на по-голямо количество коренови власинки повишава способността на растенията към поглъщане на вода и торове. Практически всичко, което е необходимо на растенията за растеж и развитие, се произвежда от листата. Хормоните, продуктите на метаболизма, протеините, аминокиселините и др., всичко това се произвежда от специални клетки, намиращи се в тъканите на листата.

Листното подхранване е уникална възможност да се влияе на растежа и развитието на растенията в продължение на целия вегетационен период, създавайки благоприятни условия за растеж и развитие на всеки етап от формирането на растенията.

Публикувана в Растениевъдство

При спазване на правилата и особеностите на приложение,

бързо може да се коригира хранителен недостиг, както и да се повиши качеството на продукцията

Петър Кръстев, агроном

Нормалният растеж и пълноценното развитие на земеделските култури се осигуряват с консумираните от тях хранителни вещества. Те могат да постъпват в растенията не само чрез кореновата система, но и по пътя на усвояването им от надземните части на растенията – листа, стъбла, дръжки, генеративни органи. Едно от предназначението на листата е да осъществяват газовия обмен между растенията и околната среда, но те могат да служат и като орган за извънкореново хранене на растенията. Поглъщащата способност на листата на вода например първо е била проследена от френския физик Едмон Мариот през 1676 година. Процесът на адсорбция на разтворените минерални соли от листната повърхност е описан през 1877 година, а след това е потвърден научно през 1909 – 1912 г. от немския учен, агроном Лоренц Хилтнер. Подобен вид хранене е получило названието извънкореново или листно.

Листата поемат и превръщат абиотичния материал в клетъчен компонент
Потреблението на хранителни вещества представлява процес на постъпване на необходимите химични съединения от околната среда непосредствено в самото растение, включващ качествени изменения, свързани с преобразуване на абиотичен материал в клетъчен компонент, който е способен на по-нататъшни асимилационни процеси. Аналогично, по този начин повечето растения получават кислород и въглерод в молекулярна форма от атмосферния въздух, (където те се намират във вид на СО2), както и други хранителни вещества, в това число N, P, K, Ca, Mg и микроелементи, намиращи се в солевите разтвори в определена концентрация. Такъв вид хранене съществува паралелно с кореновото, при което хранителните вещества и водата, намиращи се в почвата, постъпват в растението чрез кореновата система.

Листното подхранване е само допълнително и не може да замени кореновото

Листното подхранване следва да се възприема като допълнително хранене, което позволява оперативно бързо да се реагира на недостига на един или друг елемент не само по визуални признаци, но и въз основа на анализ на растителна биомаса. В същото време корекцията в храненето чрез листата може да се направи в кратки срокове, позволяващи икономия на труд и консумативи. Получаването на необходимите минерални вещества чрез листно подхранване не може да замени кореновото хранене, тъй като обемът на поглъщаните от надземните части торове и техният качествен състав са доста малки. Чрез опити е установено, че културите, получаващи хранителни елементи само през листата, осезаемо изостават в развитието си, особено в образуване на генеративни органи (цветове). Несъмнено, достойнство на извънкореновото хранене е достъпната йонна форма на торовете, които лесно се усвояват от растенията и са много по-ефективни от веществата, постъпващи от почвата. Минералните вещества от тях се включват непосредствено в състава на протеините, ензимите, пигментните пластиди на културата и др., образувайки органоминерални съединения. В същото време листното подхранване може да се приложи едновременно с третирането на културата с пестициди, а също и заедно с азотните торове, изключвайки вариантите за комбиниране в разтвори с несъвместими компоненти.

Фактори за ефективност на листното хранене

Ефективността на минералните торове за листно подхранване зависи от три основни фактора: почвен, растителен и екологичен.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

Листното торене снабдява растенията с нужните елементи много по-бързо от почвеното торене. Ефектът от него обаче е по-краткотраен, затова препаратите трябва да бъдат подавани няколко пъти през вегетацията със сравнително ниски концентрации.

. Листните торове оказват значителен ефект върху адаптацията на овошките към различни стресови фактори и помагат за възстановяване след градушки.

. Листното подхранване с желязосъдържащи препарати играе важна роля за отстраняване на хлорозата (пожълтяване на листата), предизвикана от недостатъчно снабдяване с желязо.

. При недостатъчен почвен азот листното му приложение е много важно - листно подаден карбамид намалява преждевременното опадане на листата, увеличава размера на плодовете и засилва вегетативния растеж.

. Листното приложение на борсъдържащи съединения подобрява плододаването.

. Листното подхранване с медни препарати има по-дълъг ефект от тези с манган и бор. Две пръскания с медни торове (през юни и септември) са достатъчни за снабдяване на дърветата с мед, докато третиранията с манган и бор трябва да се приложат няколко пъти през вегетационния период.

. Комбинираното цинково и борно листно подхранване предизвиква увеличаване на добива.

. Снабдяването на ябълките с достатъчно калций е ключов момент - напръсканите плодове имат по-добро качество, по-добра съхраняемост, по-малко физиологични смущения. Опити са доказали, че така се води успешна борба с горчивите ядки по ябълковите плодове, които са проблем №1 при съхранението на продукцията. Достатъчни са няколко пръскания с калциеви съединения.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Физиологичните процеси трудно се поддават на контрол

Листното подхранване доставя хранителни вещества непосредствено в листата, без да преминават в почвата. Поради това то действа бързо и предотвратява загубата на хранителни вещества в резултат на измиване или имобилизация в почвата.

Въпреки това, существуват също и потенциални недостатъци и рискове, свързани с тази практика. Например недостатъчната доза не може да направи корекция на дефицита, а предозирането може да изгори листата и да повлияе на плододаването. При извънкореновото подхранване скоростта на абсорбция на тора зависи от такива фактори, като условия на околната среда, типа на солите в тора и разбира се от отглежданата селскостопанска култура.

Немският професор д-р Томас Еичерт разглежда някой от най-важните заблуждения или митове, касаещи внасянето на хранителни елементи чрез листата на растенията.

Мит 1: Листното подхранване - „естествена“ алтернатива на почвеното внасяне

В обикновената практика при листното подхранване следва да се има предвид, че надземните органи на растението са разработени така, че да сведат до минимум обмена на веществата с околната среда, който е нужен за поглъщане на минералните хранителни вещества. По този начин повърхността на листата е покрита повече или по-малко с водоотблъскваща липофилна (мастна) кутикула, която противодейства на проникването на хидрофилни разтвори с хранителни вещества.

В същото време устицата са защитени от проникването на вода в течно състояние. Така че, основната задача на листното подхранване се състои в това, да се преодолее бариерата на повърхността на листата така, че хранителните вещества да се поглъщат от листата с подходяща скорост - достатъчно висока, за да отстрани дефицита на хранителни вещества, но достатъчно ниска, за да се избегне пригор по листата. Фактът, че листното поглъщане на хранителните вещества на повърхността на листата е чисто физически процес увеличива непроницаемостта, защото е много трудно да се регулират законите на дифузията.

Мит 2: Листата активно поглъщат хранителните вещества, попадащи върху тях

За разлика от кореновото поглъщане, процесите, участващи в листното поглъщане са пасивни и следователно проникването на хранителни вещества в листата не е избирателно. Това означава, че използваните хранителни вещества проникват в листата, независимо от физиологичните потребности на растенията.

При листното подхранване възникват два проблема: от една страна ниската скорост на абсорбция поради репелентните свойства на листата, а от друга – прекомерно високата скорост, предизвикана от пасивния процес на абсорбция. Затова една от основните задачи е да се използват оптимални дози хранителни вещества, за да се набави или предотврати дефицитът на хранителни вещества, без да се причини пригор по листата.

Мит 3: Кутикулата – единствен достъпен начин за проникване

Доказано е, че устицата играят важна роля в проницаемостта на листата. Нивото на поглъщане корелира с наличието на честотата или отварянето на устицата. Освен това, чрез устицата инфилтрацията на разтвора нанесен на листа не постъпва в масовия поток (доколкото повърхностното напрежение не се понижава много ефективно от активните съставка на повърхността).

Този парадокс е разрешен, когато е демонстрирано как наночастиците проникват в устицата по пътя на дифузия на повърхността на порите на устицата, а не по пътя на масовия поток на разтвора. Установено е, че процента устица, участващи в листното поглъщане често е малко, в същото време, количественият принос на устичното проникване в общото поглъщане може да бъде съществено. Наличните данни свидетелстват за това, че особено за минералните хранителни вещества, устицата могат да бъдат най-важният канал.

Мит 4: Кутикулата (винаги) е основен път на поглъщане

Докато някой липофилни разтворени вещества могат леко да проникнат в кутикулата, разтворени във восък и посредством дифузия чрез мембранните клетки на кутикулата, проникването на такива хидрофилни разтворени вещества като солите в минералните торове е силно затруднено, поради много ниската растворимост в епидермиса.

Въпреки това, солите на минералните торове могат да бъдат поглъщани при нанасяне на повърхността на листата (без устица), което показва, че моделът на разтваряне и дифузията в кутикулата, която действа за неполярните липофилни разтвори, не може задоволително да обясни кутикулярното поглъщане на хидрофилните разтвори. Затова е разработен модел на полярните водни пори. В съответствие с този „модел пори“, водата може да се поглъща от кутикулата и да формира вътрешни водни комплекси.

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 02 Февруари 2018 11:20

Листно подхранване с йод

За листното подхранване с йод е необходимо да се приготви разтвор от 250 мл нискомаслено мляко, 1 литър топла вода и 5 капки йод. С този разтвор доматите се пръскат сутрин и вечер. Пръскването на разтвора трябва да е фино, във вид на мъгла. Не е необходимо растенията да се обливат.

Дозировката на йода не трябва да се превишава, защото могат да се получат пригори по листата.

По време на отглеждането на доматите е добре да се прилагат различни методи за торене, включително и такива с йод. Приготвянето на подобни хранителни разтвори не е трудно и не отнеме много време. С навременно и правилно прилагане на торове може да се постигне устойчивост на растенията към болести и да се получат добри добиви.

Важно е да се запомни, че йодът като тор е полезен за доматите в определен период и в правилните дози. Предозирането с него при растенията води до прояви като деформации на цветните китки и плодовете.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Ако искате плодовете от ябълки и круши, които отглеждате да бъдат качествени, може да го постигнете. Това ще стане, ако се положат малко повече грижи по дръвчетата, като листно подхранване, поливане, прореждане, летни резитби и други операции през вегетацията.

ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ ДОПЪЛВА ОСНОВНОТО

Всички, които са направили основно торене през есента или рано напролет, нека не мислят, че са дали всичко на дръвчетата. Листното подхранване с торове съдържащи комплекс от макро- и микроелементи ще въздействат като десерт на растенията.

ПЪРВО ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Времето за първото листно подхранване, насочено за подобряване качеството на плодовете е около средата на юни. То се прави след като приключи естественият физиологичен процес, наречен юнско оподване на плодовете. Тогава дръвчетата сами регулират плодовия си товар. Ако той е в повече отколкото могат да изхранят, те се разтоварват като част от плодовете опадват.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако искате плодовете на дръвчетата, които отглеждате да бъдат едри, сладки и добре обагрени, може да го постигнете, като им направите допълнително подхранване с листни торове. Това е екстра на която дръвчетата се отблагодаряват с вкусни плодове.

Листното торене е допълнение към основното

Листното подхранване с торове, които съдържат макро- и микроелементи ще подобри прираста и храненето на листата и плодовете.

Листното подхранване по време на интензивният растеж на дръвчетата - около средата на юни, има изключително позитивен ефект върху дръвчетата. Тогава има достатъчно листна маса, която да поеме и усвои достъпните хранителни елементи. Най-добре е то се направи след като приключи естественият физиологичен процес - юнското опадване на плодовете, когато дръвчетата сами регулират плодовия си товар. Ако той е в повече отколкото могат да изхранят, те се разтоварват, като част от плодовете опадват. За първото листно подхранване се използват торове с по-високо съдържание на азот от основните елементи и целият комплекс от микроелементи.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Листните торове оказват значителен ефект върху адаптацията на овошките към различни стресови фактори и помагат за възстановяване след различни повреди като градушки, бури и др.

След третиране с листни торове растежът на леторастите се засилва, подобрява се качеството на плодовете - увеличават се съдържанието на глюкоза, сорбитол, сухо вещество, ябълкова и лимонена киселина и калий.

. Листното подхранване с желязосъдържащи препарати играе важна роля за отстраняване на хлорозата (пожълтяване на листата), предизвикана от недостатъчно снабдяване с желязо.

. Почвеното приложение на цинкови торове не е достатъчно ефективно, защото корените на овощните дървета заемат дълбоки почвени слоеве, а цинковите съединения са слабо подвижни в почвата. Листното подхранване с цинк е по-ефективно, но трябва да се направи няколко пъти.

. При недостатъчен почвен азот листното му приложение е много важно - листно подаден карбамид намалява преждевременното опадане на листата, увеличава размера на плодовете и засилва вегетативния растеж.

. Листното приложение на бор-съдържащи съединения подобрява плододаването.

. Листното подхранване с медни препарати има по-дълъг ефект от тези с манган и бор. Две пръскания с медни торове (през юни и септември) са достатъчни за снабдяване на дърветата с мед, докато третиранията с манган и бор трябва да се приложат няколко пъти през вегетационния период.

. Комбинираното цинково и борно листно подхранване предизвиква увеличаване на добива.

. Снабдяването на ябълките с достатъчно калций е ключов момент - напръсканите плодове имат по-добро качество, по-добра съхраняемост, по-малко физиологични смущения. Опити доказаха, че така се води успешна борба с горчивите ядки по ябълковите плодове, които са проблем №1 при съхранението на продукцията. Достатъчни са няколко пръскания с калциеви съединения.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. Във фаза бутонизация се внасят тези микроелементи, от които е проявен недостатък предходната година.

. 5-10 дни след цъфтеж за растенията, при които е отслабена връзката по някаква причина между короната и корена. 10 дни след него се прави второ подхранване.

. В първата половина на лятото - слаб 0,5% разтвор от урея (карбамид).

. При поява на симптоми на недостатък на определени микроелементи се тори със съответните разтвори - желязо, цинк, мед, манган, молибден, кобалт и др.

. По време на интензивния растеж на плодовете - необходим е бор и калций.

. До 3-5 седмици преди прибиране на плодовете с лошо хранене и склонни към стъкловидност при съхранение - разтвор на калциеви соли.

. Есенно пръскане преди окончателен листопад - 4-5% разтвор на урея. Това се прави и за унищожаване на спорите на много гъбни болести.

. Необходимостта от подхранване с разтвори на микролементи обикновено не се налага, ако в почвата се внася оборски тор или други органични подобрители.

. Във всички други случаи се ръководете от целесъобразната необходимост. Ако има симптоми - подхранете, ако не - въздържайте се.

. Концентрацията на разтворите за летни некоренови подхранвания, за да не предизвика пригори, трябва да не е висока.

. Не е нуждо да се обработва цялата градина, а само тези растения, които се нуждаят от подхранване

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 18 Септември 2014 15:53

Листното внасяне на магнезий е ефикасно

Много по-ефикасно от почвеното приложение на магнезиеви торове е листното третиране. Обикновено се правят няколко пръскания след образуването на листната маса. Използват се солите магнезиев сулфат ( 16 % магнезий) и магнезиев нитрат (15 % магнезий) с концентрация не по-висока от 2 % поради риска от появата на пригори по листата. За листно подхранване може да се използват и листни торове, съдържащи магнезий - «Хумус Лайф Магнезий», който еспециализиран продукт за почвено и листно подхранване при разход 60- 200 мл/дка, Кристалон кафяв – 3- 4 пръскания през лятото с 200 – 400 г / дка. Може да се използват и всички други съществуващи на пазара листни торове, които са с по-високо съдържание на магнезий.

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта