Аграрната политика на България е най-скъпата икономическа политика в управлението за последните 25 години, в която са вложени милиарди левове, но без адекватен ефект за икономиката на страната. До този извод стигат учени от Икономическия институт към БАН, които в годишния си доклад за 2015 г. изследват състоянието на селското стопанство и неговата роля за българската икономика. Статистиката е доста стряскаща, сравнявайки размера на брутната стойност, внесена от селското стопанство в икономиката на страната и милиардите левове, вложени за реформиране на сектора през двете десетилетия.  

В същото време приходите на земеделието, животновъдството и горския сектор взети заедно в брутния вътрешен продукт на страната са почти непроменени и през 2001 г., и през 2015 г. Нещо повече, секторът дори е намалил ефективността си. И ако през 2001 г. брутният вътрешен продукт на селския и горски сектор е възлизал на 4 млрд. лева годишно, то през 2008 година тези показатели вървят надолу, падайки до 3 млрд. лв. След плавно покачване към 2015 г. брутният продукт на селското стопанство отново е над 3,8 млрд. лева, без да достигне  4-е милиарда от 2001 г.

В същото време през годините в този сектор са наляти милиарди лева европейски и национални средства. Още за поземлената реформа през 1992-1998 г. са изхарчени над 400 млн. долара от бюджета, като тук не влизат заплатите повече от 300 чиновници, работещи в аграрното министерство по въпросите на земеразделянето, и на повече от 900 служители, работещи в поземлените комисии, се посочва в доклада.

За разлика от другите бивши социалистически страни, където поземлената реформа приключи до 1993 г., в България тя продължи почти до 1998 г., като негативните последици продължават и днес със съдебните дела по нерешени проблеми, посочват икономистите от БАН.

Друг елемент, определящ цената на аграрната политика, е свързан с разходите за издръжка на държавната администрация в сферата на тази политика.

На щат в министерството на земеделието са заети общо над 17 000 човека. В това число не са включени държавните фирми. Такава е например „Напоителни системи” ЕАД, в чиито активи са най-големите язовири и магистрални канали, големи административни сгради в областните градове и т.н. По данни на Министерството на финансите, балансовата стойност на тази държавна фирма надвишава счетоводната стойност на активите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Следователно, това е най-голямата като брой заети лица държавна административна машина към икономическия блок на Министерския съвет на България.

По отношение на бюджетните разходи, МЗХ е с трети по размер бюджет и заема около 25% от средствата, предназначени за финансиране на министерствата.

В същото време нивото на брутната добавена стойност по цени на производител през 8-годишния период на пълноправно членство на страната в ЕС показват ясна тенденция на регрес.

До приемането на страната за пълноправен член на ЕС по линия на предприсъединителните фондове на ЕС и програма САПАРД в аграрната сфера са реализирани проекти за около 6 млрд. лв. След 2007 г. и приемането на страната в ЕС средногодишно по линия на ОСП се усвояват около 2 млрд. лв. (вж. фиг. 4). Очевидно този огромен по размер финансов ресурс няма непосредствено влияние върху БВП, произведен в аграрната сфера.

От 2008 г. се наблюдава свиване и на добавената стойност в селското стопанство. Брутната добавена стойност, изразена в съпоставими цени, като цяло спада. През 2015 г. тя достига нива, които са с 1/4 по-ниски от средните за периода 1998-2006 г. Съответно и делът на селското стопанство в общата БДС спада под 5% за първи път, откакто има статистика за БДС на страната (фиг. 2 и 3).

Въпреки еврофинансирането основният извод, който се налага е, че ваграрния сектор на България протичат парадоксални икономически процеси, които не са характерни за страните от Европейския съюз,както и за страните-членки от Източна и Централна Европа със сходна историческа съдба.

Икономистите от БАН дават и конкретни примери.

Първо: Страната се характеризира с висок дял на силно уедрени стопанства.

През 2007 г. в България използваните площи са между 53-59 млн. дка, а обработваемата земя е 46 млн. дка.

Стопанствата с размери над хиляда декара заемат 78% от използваните земеделски площи със среден размер 6 240 дка. В тази група се включват и стопанства с обработваема земя на един стопанин от 24 300 декара (общо 477 стопани, обработващи 11.6 млн. декара или 38% от обработваемата земя в тази група).

В ЕС средният размер за групата над хиляда дка е 2 500 дка, а стопанства с размери средно 24 000 декара въобще няма.

Дори в САЩ, страната с най-едрото фермерско земеделие, групата на най-доходните стопанства има средни размери под 12 000 дка, или те са 2 пъти по-дребни от българските и заемат едва 16% от ползваните земи. 

Второ. Развитие на монокултурно земеделие.

Към 2009 г. няколко юридически свързани лица, регистрирани във фонд "Земеделие", стопанисват 494 664 дка площи, което им позволява да усвоят огромна по размер субсидия. Това води до монокултурно земеделие и отглеждане само на зърнени култури, без традиционните за нашия географски район животни, зеленчуци и плодове.

Трето. Спад в производството на традиционни продукти.

В периода 2007-2013 г. са произведени средногодишно за консумация на човек едва 7% от ябълките, 22% от доматите, 33% от месото и 44% от млякото. Дори зърното, което страната изнася, е едва 78% от консумацията на човек от населението. Останалите 22% са вносни хлебопекарни смеси и тестени изделия.

Както беше споменато, в България 1.5% от всички регистрирани стопанства обработват 82% от земята. В тях са концентрирани основните финансови ресурси – и като стойност на произведената продукция, и като размер на субсидиите, които получават.

На практика участието на България в общата селскостопанска политика на ЕС показва:

По І стълб – Директни плащания 2007-2013 г. (75% от субсидията е получена от 3700 физически и юридически лица, които на практика представяват 100 свързани лица).

По ІІ стълб – Развитие на селските райони (от 3242 млн. евро са усвоени около 2609 млн. евро, от тях 67% са усвоени от 100-те свързани лица).

Тези деформации очертават няколко трайни тенденции за последните 20 години:

• концентрация на земята и капитала;

• оформяне на монопол при арендуването на земеделската земя;

• прекъсната връзка между земеделските производители и потребителите;

• инвазия на мултинационални търговски вериги;

• западащо животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство;

• производство на продукция с ниско ниво на добавена стойност, основно зърно и други суровини;

• почти напълно преустановено производство на традиционни български храни;

• липса на интегриране на земеделското производство и производството на храни с туризма като приоритетен отрасъл.

Опростеният отговор е, че това е резултат от ОСП на ЕС и начина на организация и регламентиране на директните плащания по І стълб.

Това наистина е логичният отговор, защото ако за зърнопроизводството 20 лв. на един дка (средният размер на субсидията на 1 дка земеделска земя) съставлява около 30% от производствените разходи, то при зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството тази сума не надвишава 1-2% от разходите за производство.

Така практически европейската субсидия се превръща в икономически стимул за производство на интензивни култури – зърнени и технически, при огромна концентрация на земята и капитала.

Тук обаче е необходимо да се изтъкне, че ОСП описва само рамката на общите цели, правилата и инструментите на политиката, а останалото е въпрос на национална политика, вместена в тази широка рамка.

Във всички страни на ЕС, където се прилага системата на „Единно плащане на единица обработваема земя“, с изключение на България и Чехия, се прилага модулация на размера на субсидията. Това е механизъм, при който след определени размери на земеползване субсидията на единица площ се намалява, а над определен размер въобще не се изплаща. Например, в Германия субсидията на единица площ се изплаща по следната схема:

• до 500 дка – 100%;

• от 500 до 1000 дка – 80%

• от 1000 до 3000 дка – 60%

• над 3000 дка – не се плаща субсидия.

В Чехия няма модулация според размера, защото там основна стопанска форма е модернизираната кооперация, която е с големи размери, докато в България политиката е насочена към стимулиране на едрите арендни стопанства или на практика към монополистични структури в земеползването.

В повечето от старите членки на ЕС системата на единно плащане на единица обработваема земя не се прилага, а земеделието се субсидира на база стопанство в зависимост от наличие на животновъдство и други земеделски производства с по-голям дял на добавената стойност.

Следователно, в България е избран модел на прилагане на ОСП, в резултат от който се наруши традиционната за България структура на земеделското производство.

Този избор може да се илюстрира с историческата реалност на земеделието в България преди 30 години.

През 1987 г. България произвежда годишно над 10 млн. т зърно, което нарежда страната между 20-те водещи аграрни страни в света. Въпросът е защо през този период България изнася не повече от 450 хил. т, а днес, когато произведеното зърно не надвишава 4.5 млн. т, над 2 млн. т от тях е износ?

Опростеният отговор, който всички специалисти и хора на село знаят, е, че от зърното се произвежда фураж, с фуража се хранят животни, от животните се произвежда мляко и месо, а от млякото и месото се произвеждат млечни и месни произведения.

Голяма част от тези продукти, освен че осигуряваха рационалното хранене на българина, отиваха за износ не само по линия на СИВ, но и в Западна Европа

(т.нар. Стара Европа) и в много други страни от целия свят. Немалка част от тази продукция отиваше в чинията на туристите по нашето Черноморие и планинските курорти. Тази сложна верига може да се изрази икономически с един показател – добавена или новосъздадена стойност.

През 2015 г. страната е 10-та в Европа по износ на зърно.Според данните на НСИ, България изнася зърно главно за страните от Европейския съюз.

Нашето зърно е нискоглутеново и е изключително ценно за арабските страни поради спецификата на произвеждания там хляб. Износителите за тези страни са фирми, регистрирани предимно в Европа. Техните адреси са в Женева, Париж, Лондон. Това са фирми, които не притежават складове, товарни автомобили или търговски кораби.

Тяхната дейност се изчерпва с логистика. Те купуват от нас и продават на арабските страни само по документи. Въпросът е защо ние и арабските ни партньори не можем сами да организираме търговския процес, а трябва да ползваме логистика на трети лица?

Това е пазар, на който страната някога изнасяше големи количества живи животни, месни и млечни продукти, зеленчукови консерви и други продукти с

висок дял на добавената стойност, значително по-голям от този на зърното.

Когато зърното се преработи в брашно добавената стойност е почти два пъти по-висока отколкото в произведеното и изнесено като суровина зърно. За съжаление страната почти не изнася брашно. Следователно се губи добавена стойност.

Ако това брашно бъде преработено в хляб, хлебни и други тестени изделия, добавената стойност нараства значително (2.2 пъти). Ако се произведе фураж – над 3 пъти. Ако с този фураж се хранят животни, ще се произведе мляко и месо, чиято добавена стойност е почти 9 пъти по-голяма от тази на зърното, което се изнася.

Ако се преработи произведеното мляко и месо в млечни и месни продукти, добавената стойност нараства близо 13 пъти. Ако тази продукция, или поне част от нея, се поднесе в чинията на туриста, добавената стойност ще е 20 пъти повече от стойността на суровината в началото на веригата – зърното.

Влияние върху добавената стойност на крайната продукция оказва не само зърното. Факторите са много – технологиите, другите отрасли и т.н. Точно заради тях ефектът би бил още по-голям, ако се изпълни докрай математическият модел за изчисляване на добавената стойност. Този ефект е приблизително 1.5-2.5 млрд. лв. добавена стойност ежегодно.

За съжаление, ефектът не се състои само в добавената стойност.

Освен добавена стойност България и българите губят и около 200 000 работни места в преработката на зърното от суровина до краен продукт.

Следователно, за периода, в който България е член на ЕС, теоретично с модела на свръхедро, монокултурно земеделие в сравнение с модела на традиционното българско производство страната губи около 10 млрд. лв. добавена стойност и около 500 000 работни места (условно целогодишно заети)!

Учените от БАН дават и препоръки, насочени за преодоляване на натрупаните диспропорции.

1. Необходими са реформи, които да възстановят традиционните производства като база за реализация на големия природно-географски потенциал и конкурентните предимства на българското земеделие за постигане на реален икономически растеж.

2. Схемите на ОСП на ЕС в България трябва да бъдат преформатирани към прилагане на по-добри инструменти и практики: схема за преразпределително плащане, въвеждане на прогресивно намаление на плащанията, схеми за обвързване на производството с директната подкрепа, специални преференции за младите фермери, отпускане на директни плащания само на активни фермери и т.н.

3. Стимулиране на производството на храни с висока добавена стойност, т.е. предлагане на скъпи храни, с което българското земеделие може да бъде конкурентоспособно.

4. Структурната политика в земеделието трябва да подкрепи приоритетно създаването на широк сектор от жизнени фамилни стопанства като основа за устойчиво производство. Такава политика не само ще създаде предпоставки за стабилизиране на земеделското производство, но и ще допринесе за развитие на селските райони.

Тези схематично представени изводи и препоръки по отношение на аграрната политика на Република България за засилване на ролята на аграрния сектор за икономическото развитие на страната правят актуална дискусията за бъдещата й аграрна политика в контекста на глобалното развитие в дългосрочен план.

Въпросът е много по-дълбок – какъв ще бъде моделът на аграрната политика през следващите десетилетия в България и каква структура ще придобие отрасълът земеделие и производство на храни?

Учените препоръчват и така наречения модел на „Средиземноморска диета".

Първо. От тази диета произтича изискването за консумация на преснизеленчуци, от местни сортове. Това предполага развитие на зеленчукопроизводство, териториално разположено непосредствено около големите консумативни центрове. Изисква се и конвенционален тип производство, осигуряващо сезонни зеленчуци, а през сезоните, в които те не могат да се произведат по традиционните технологии – съответно съхранение, консервиране или преработка по традиционни методи.

Традиционните местни зеленчуци изискват и друг тип търговия – създаване на пазари и хранителни вериги на къси разстояния от местни производители.

Второ. Месото и млякото също трябва да са преди всичко пресни, само охладени при минимална първична обработка, без химически и други нетрадиционни методи. Превес се дава на птичето месо и месото от дребен рогат добитък.

Млечните и месните продукти като правило трябва да са произведени от мляко и месо, добити в непосредствена близост до преработвателя, както и да са от местни породи животни.

Има и изисквания при хранене на животните да преобладават естествените фуражи, свободно отглеждани животни, при превес на естествената паша на съответната територия. Всичко това отново изисква друг тип организация и структура на производството и търговията.

Трето. Очевидно се смесват две икономически, иначе самостоятелни политики: Аграрната и Продоволствената политика

Проблемите на продоволствената политика на България, Европа и света са

обект на няколко десетилетия изследвания в БАН, и в ИИИ при БАН. Като продоволствената политика става водеща при „Средиземноморската диета“ и е определяща за аграрната политика.

Четвърто. Моделът „Средиземноморска диета“ не може да се развива и да бъде ефективен, ако не се основава на постиженията на науката и техническия прогрес. Задължително е обаче да се изключат ГМО технологиите, химическите методи и другите инструменти с недоказана безвредност за човека и природната екологична система. Но в същото време трябва да се подчертае, че без развитие и използване на постиженията на съвременната генетика и химия и на другите природни науки няма как да се съхранят традиционните храни и производствените методи!

Пето. Производството на „биохрани“ е част от модела„Средиземноморска диета“. Но не всички храни в този модел са био, защото повечето от тях са произведени по конвенционални методи. В случая е важно, че в Средиземноморската зона, където географски е и България, все още преобладават екологично чисти територии. Това дава на България безспорни предимства в производството на скъпи храни!

В чист вид нито една държава в света няма само един модел на развитие на аграрната сфера. В САЩ, Канада, страните от Латинска Америка преобладава свръхинтензивен модел на индустриално или по-точно свръхинтензивно постиндустриално производство на храни.

Китай също се ориентира към този модел на структуриране на аграрната сфера. В Европа и в ЕС моделът е по-скоро смесен.

Следователно, България би трябвало да се стреми към изграждане на модел на „Средиземноморска диета“ за организацията на производството и търговията с храни. Това обаче не може да бъде самостоятелно решение извън общата стратегия за развитие на другите сектори на икономиката и на България, се посочва в икономическия доклад на БАН.

Публикувана в Бизнес
Неделя, 29 Май 2016 19:03

Подвеждаща информация

Във връзка с публикации в някои медии „Тровят ни с телешко, престояло две седмици в камиони“ и „Телешко месо, отказано от Турция, е пуснато на пазара в Хасковско“, Българска агенция по безопасност на храните заявява, че:

Представената информация е абсолютно невярна и подвежда потребителите. Категорично заявяваме, че въпросното месо е годно за консумация.

Телетата не са били допуснати в Турция по административни неточности, не е имало никакви съмнения за заболяване на животните. Те са насочени за санитарно клане в най – близката кланица на територията на България. На добитото месо са направени всички необходими лабораторни изследвания, които са доказали, че месото е годно за консумация.

Публикувана в Животновъдство

ЕК разреши на земеделците, които произвеждат говеждо, телешко месо и зехтин да се организират в картели, за да могат заедно да търгуват стоката си. Това се прави с цел повишаване конкурентоспособността на земеделския сектор, който, който е на стойност над 80 млрд. Евро годишно за Европа.

Общият пазарен дял на сдруженията за месо трябва да бъде не повече от 15% за телешко и говеждо месо, а за зехтин 20%. Обединените за съвместна търговия на тези стоки групи ще трябва да имат съоръжения за съхранение, транспорт и разпространение на продукцията си. Създаването на тези сдружения ще се финансира от Брюксел следващата година по новата ПРСР, а по схемата ще могат да кандидатстват и български фермери.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 13 Август 2015 08:59

Маргаринът е вреден, маслото не!

Маргаринът е към трансмазнините, получени при промишлен процес, при който към втечнени растителни мазнини се добавя водород. Месото, яйцата, маслото, киселото мляко, сиренето и другите млечни продукти не са вредни. Това посочва анализ на изследванията направен от канадски учени в Университета МакМастър с 1 млн. души. В заключението им се посочва, че няма доказателства наситените животински мазнини да носят риск от инсулт, инфаркт или диабет тип 2, както се считаше до преди 40 години. Но консумацията на трансмазнини увеличава смъртността с 34% като цяло. Увеличава се рискът от смърт заради коронарна болест на сърцето и заради сърдечно-съдови заболявания. Препоръката е трансмазнините да се избягват, а 10% от калориите да се набавят от наситени мазнини.

Публикувана в Животновъдство

Затяга се контролът при вноса на рискови за приходите в бюджета стоки като домати, дини, месо, яйца и захар. Служителите от звеното за "Фискален контрол" към НАП освен да спират за проверка камиони на пътя, ще могат да изискват от шофьора да посочи ден и час за разтоварване на стоката от получателя. Така при съмнение за укриване на данъци служители на НАП ще може да присъстват при разтоварване на стоката, за да видят дали товара съответства на придружаващите го документи. Това гласят промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които са внесени от Министерски съвет в парламента, пише "Стандарт".

Публикувана в Растениевъдство

Френските фермери производители и месо мляко са застрашени от фалит заради ниските изкупни цени за своите продукти. Те искат правителството да преговаря с Русия за вдигане на ембаргото на храна, съобщава френското радио RTL.

Френските земеделски производители блокираха пътища в западната част на страната и призовават властите да предприемат мерки за увеличаване на изкупните цени на земеделските продукти, съобщава RTL. Едно от исканията на протестиращите е да се постигне споразумение с Русия относно премахването на ембаргото за храни.

В отговор на протестите, които продължават вече седмици, държавните служители казват, че не могат да влияят пряко върху равнището на цените. Въпреки това, бившият министър на земеделието Бруно Льо Мер е уверен че решение за ситуацията за френските производители на мляко и месо е разширяването на пазарите, и Русия, по негово мнение, е изгоден търговски партньор.

Според Льо Мер сегашната ситуация е следствие от „съществуващата борба по други дипломатически въпроси“.

Френското правителство започна процес на преговори и приемане на план за подпомагане на местните земеделски производители, но последните изразяват своите страхове и опасения, че обещаните помощи ще останат само на хартия.

Публикувана в Новини на часа

През 2014-та година отделните държави – членки на ЕС се справяха трудно при създалите се условия за износ. Според Европейската комисия, засегнатата от Африканската чума по свинете (АЧС) Полша, е загубила половината от продажбите на свинско месо към трети страни спрямо 2013-та година. Дания, Франция и Белгия са загубили между 7,9% и 15,3% от износа си. Със спад от 6% до 712 000 тона, Германия се доближава до средното ниво в Европа, докато Холандия е успяла да увеличи продажбите си към трети страни с 6%.

Най-добри са резултатите на Испания. Спрямо 2013-та година страната е успяла да увеличи продажбите от износа на свинско месо с една трета или с повече от 395 000 тона. Едновременно с това, за разлика от почти всички други държави-членки, испанците са успели да увеличат продажбите от износа и на пресни и замразени стоки и то до малко над 226 000 тона.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Производство на месо в ЕС се увеличава. Това е заключението от краткосрочната прогноза на Европейската комисия. Според нея, оцененото към момента нетно производство в държавите – членки през 2014-та година е нараснало с 2,2% на близо 44,4 милиона тона спрямо предходната година. Най-много е увеличено производството на птиче месо, а именно с 3,7%, следвано от това на говеждото с 2,1% и на свинското с 1,4%. Спад в производството с 1,3% е отчетен единствено при овчето месо.

През настоящата година се очаква кланиците в ЕС да произведат 44,9 милиона тона месо. Това биха били 0,5 милиона тона или 1,2% повече от 2014-та г. Тази тенденция се основава предимно на увеличаващия се брой на животните в ЕС. В сектора на едрия рогат добитък се очаква производствен ръст от 1,5% на 7,66 милиона тона, в свиневъдството от 1,2% на 22,96 милиона тона. Не толкова динамично се очаква да се развие производството на птиците за угояване. Предвижда се ръст от 1,1% на 13,38 милиона тона. По отношение производството на овче месо, Комисията предвижда ръст от 0,3% на 901 000 тона.

Според прогнозите, потреблението на месо в ЕС също ще се увеличи и това ще облекчи пазара. По данни на Комисията, потреблението през изминалата година се е увеличило с 2,8% на 42,2 милиона тона спрямо 2013-та година. През настоящата се очаква ръст от 1,0% на 42,6 милиона тона. Средната консумация на глава от населението на ЕС ще се увеличи от 66,1 кг на 66,7 кг.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 3,99 лв./кг, незначително над нивото от предходния седмичен период (с 0,2%). Предлагането на стоковите тържища е в ценовите граници от 3,45 лв./кг (Добрич) до 4,85 лв./кг (Благоевград). В осем от областите се регистрира седмично поскъпване на продукта в рамките на 0,2% (Варна) – 3,4% (Сливен), докато в други седем цените на едро на замразеното пиле бележат понижение с между 0,2% (Ловеч и Шумен) и 2,5% (София), отбелязват в анализ експерти на МЗХ.

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на замразеното пиле продължават да варират от 4,62 лв./кг (Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Сливен, Хасково и Ямбол) до 5,15 лв./кг (Разград), без изменения на стойностите по области спрямо предходната седмица. Така, средната стойност за страната остава 4,80 лв./кг.

 Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,81 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,55 лв./кг в Добрич. Изключение прави Благоевград, където цените в големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с 0,23 лв./кг.

Предлагането на замразено пиле в другите търговски обекти (ДТО) е на цени от 4,50 лв./кг (София) до 5,50 лв./кг (Силистра). В четири от областите се наблюдава седмично поевтиняване на продукта, в рамките на 0,4 – 5,3% (София), а единствено в Шумен – поскъпване, с 2,1%. Средната за страната цена на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини намалява с 0,2% на седмична база, до 4,91 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на замразеното пиле в ДТО са с 0,92 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,40 лв./кг във Варна до 1,86 лв./кг в Силистра. В област Благоевград цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези на едро с 0,22 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 2,2% по-ниски от тези в ДТО.

През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле по области се задържат в диапазона от 4,28 лв./кг (Бургас и Ямбол) до 5,30 лв./кг (Плевен), като в почти цялата страна са без промяна спрямо предходния седмичен период. Единствено в област Варна е регистрирано леко ценово изменение – понижение с 0,6%, което не дава отражение на средната стойност за страната и тя се запазва на нивото от предходната седмица – 4,51 лв./кг. 

При търговията на дребно с охладено пиле в големите супермаркети се отчита намаление на средната стойност за страната с 2,2% на седмична база, до 4,93 лв./кг. По области, цените на продукта в ГТВ са в границите от 4,44 лв./кг (Варна) до 5,24 лв./кг (Благоевград, Кюстендил, Смолян и Хасково). Спрямо предходния седмичен период, в дванадесет от областите се наблюдава намаление на цените от 1 до 6,7%, най-чувствително във Видин, Враца, Монтана, Разград, Русе, Силистра и Търговище, а само в Шумен и Добрич – увеличение с по малко над 3%. 

През изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,42 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока варира от 0,19 лв./кг в Силистра до 0,81 лв./кг в Благоевград. Изключение правят областите Варна и Плевен, където цените на продукта в големите супермаркети са съответно с 0,26 и 0,41  лв./кг по-ниски от тези на едро.

В по-малките търговски обекти цените на дребно на охладеното пиле остават в интервала от 4,75 лв./кг (Бургас и Сливен) до 5,45 лв./кг (Стара Загора). Само в две области се наблюдават леки седмични ценови изменения – понижение с 2,9% в Благоевград и с 1,4% в Шумен. Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини намалява с 0,2% на седмична база, до 5,07 лв./кг.

За наблюдавания период цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са средно с 0,56 лв./кг по-високи от тези на едро, като маржът е най-малък в Плевен (0,05 лв./кг), а най-голям - в Стара Загора (0,94 лв./кг).

Средната цена на охладеното пиле в ДТО за страната е с 2,8% по-висока от тази в ГТВ.

Публикувана в Новини на часа

От гледна точка на Министерството на земеделието на Русия, страната постига много добри резултати в реализирането на целта сама да покрива нуждите от месо на населението. Според "доктрината за сигурност на политиката на храните" до 2020-та година най-малко 85% от нуждите на страната ще се покриват от вътрешното производство.

Според заместник-министъра на земеделието Дмитрий Юриев, за периода от 2008-ма до 2014-та година е постигнат ръст в дяла на руското производство на месо до 83%. В този период  консумацията на месо на човек средно се е увеличила с 10 кг до 75 кг.

По-високият собствен капитал е постигнат най-вече чрез увеличаване на капацитета за производство на птиче и свинско месо, съобщава Юриев. През последните седем години в тази област от селското стопанство чрез държавно финансиране са изградени и модернизирани близо 1300 производствени съоръжения, от които 490 обекта за производство на говеждо месо, 470 за свинско и 334 за птиче месо. Само през миналата година за държавно финансиране са одобрени над 400 инвестиционни проекти.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта