В стопанството Bel Orient се изпробват нови модели на производство, държи се на комфорта и хуманното отношение към животните и се изработват специализирани решения за животновъдите във Франция

Мила Иванова

Стопанството „Бел Ориан“ (Bel Orient) се разпростира на 1550 декара земеделска площ, притежава 150 млекодайни крави, които скоро ще станат 300, и се обслужва от четирима работници и един мениджър. Намира се в град Роан, регион Бретан, Северозападна Франция.Това е млечната ферма на утрешния ден според нейния собственик и вдъхновител – фирма Vital Concept – известна в цяла Европа като онлайн верига за продажби на органични храни и витамини. Това бретанско предприятие обаче има и други, по-възвишени цели: в Bel Orientсе влагат големи инвестиции с амбицията да се внедряват всички иновации в селското стопанство, да се изпробват нови модели на производство, за да се дадат специализирани решения в помощ на френските земеделци. По-конкретно със създаването на фермата се цели да се обменя опит за благополучието на животните, оптимизацията на работата и икономическите резултати. Както се изрази собственикът и главен изпълнителен директор на Vital Concept Патрис Етиен: „Бел Ориан“ ще бъде витрината на френското млечно производство“. Фермата бе открита в края на миналата година и функционира вече четвърти месец, като приема посетители, предимно животновъди, от цяла Франция.

1. Bel Orient

 

Мениджър на това капиталистическо, финансирано със собствени средства, предприятие е синът на собственика – Виктор Етиен, амбициозен млад мъж, завършил маркетинг и мениджмънт. Той представи

четирите стълба на експерименталната ферма

А това са: ефективност на работата, прецизирана до най-дребния детайл; хуманно отношение към животните, с което откликват на изискванията на обществото; оптимизация на агрономическия потенциал на почвата чрез технологиите и инструментите на прецизното земеделие и икономическа ефективност, която се изразява в анализ и сравнение на многобройните данни от фермата с тези от традиционното животновъдство.

Фермата работи по нови концепции и създава високи стандарти за отглеждане на животните – по отношение на инфраструктурата, организацията на работата, използването на съвременна техника и технологии, собствен машинен парк. „Всички иновация в нашия занаят ще бъдат изпробвани“ – твърди Виктор Етиен и навлиза в детайлите.

Комфортно настаняване

Фермата обхваща сгради с площ 7000 кв. м с капацитет 150 млечни крави и техните потомства. Още по време на строителството на главното помещение – обора, бе предвидено, че всяка крава ще разполага с площ от 10 кв. м за спане и още 5 кв. м в свободното за движение пространство. „Предимство се дава на комфорта“ – споделя Виктор Етиен. Оборът по новозеландски модел е отворен и от двете страни и е разделен на две помещения, с под от сено. В едната част са настанени 80 черно-бели крави Прим Холщайн – най-продуктивната млечна порода в света, а в другата по съседство съжителстват 70 светлокафяви Джерсей, датчанки по произход, от най-дребната порода, но пък млякото им е с най-висок процент мастни вещества и сух безмаслен остатък. Стадото произвежда 1,5 милиона литра мляко.

2. Юници и теленца

Всяка крава има електронна обеца на ухото и детекторно колие на врата, така че всички животни са свързани с терминала.

Друга сграда, построена също по модела на отворен коридор, е подслонила теленцата и юниците в боксове. Всички женски животни на стопанството се отелват тук – холщайнките на 24 месеца, джерсейките на 22.

Хранителен режим

Основна цел на стопанството е да осигури автономен хранителен режим на стадото. „Нашите 950 декара райграс и люцерна ни позволяват да изхранваме стадото и неговото потомство през цялата година. Равновесието в дажбите се осигурява с прибавянето на царевично зърно (изсушено в хамбара ни), пшеница и ечемик, отглеждани в стопанството. Купуваме единствено соево кюспе и рапица, за да увеличим протеините“ – разказва Виктор Етиен.

3. Controle laitier

Стопанството притежава огромен хамбар-сушилня. Принципът е тревите за фураж да се прибират точно навреме, при определена влажност, да се сушават и да се складират, без да губят хранителната си стойност. „Ние сушим целия фураж в хамбара на стопанството (райграс и люцерна). Това ни позволява да раздаваме сухи и еднакви през цялата година дажби без хранителен преходен период и да осигурим целогодишен храносмилателен комфорт на животните“ – хвърля светлина върху новата технология на хранене мениджърът. Освен това фермата притежава и вътрешностопанска продоволствена фабрика за дозировка и смесване на суровините с добавките и пневматичен транспорт към 12-те силоза, които захранват 14 станции ЦАП.

Във фермата се правят и първите

опити за подсилване на имунната система на телетата

Целта е да се измери хранителната ефективност и да се открие точният момент за раздаването на добавките.Според едно проучване 59% от телетата нямат достатъчно прием на имуноглобулин. Здравето на телетата влияе директно върху растежа на животните и дълголетието на кравите. Дори ако приемът на коластра през първите 6 часа се спазва, необходима е също така и достатъчната концентрация на специфични антитела.

5 а тракторът

В залата за доене, която е обща и за двете породи крави, са разположени доилни инсталации 2 х 16, като с увеличаването на стадото съоръжението ще стане 2 х 22. Двама души се занимават с доенето – сутрин и вечер, по 2 ч и 15 мин за 150-те крави.

Всичко трябва да блести! Веднъж месечно екипът измива с апаратура под високо налягане помещението за разходки с каучуков под и доилните инсталации, за да поддържа оборудването безупречно.

Фермата в цифри

Площ на стопанството: 1550 дка земеделски земи, от които 700 дка напоявани

Култури: 800 дка хибриден райграс и 200 дка люцерна; или 1200 т суха материя;

250 дка силажна царевица; 200 зимен ечемик, 100 царевица за зърно.

Площ сгради: 7000 кв. м, разположени на 40 декара

Площ за една крава: 10 кв. м за лежане, по 5 кв. м за движение

Млечно стадо: 80 крави Прим Холщайн и 70 крави Джерсей

Млеконадой: 1,5 милиона литра мляко

Работна сила: четирима работници и един мениджър.

Публикувана в Животновъдство

От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 1 млн. лева, се разпределят за 2019 г.

Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Животновъдство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри над 11,3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Подпомагането се предоставя в допълнение към помощта, осигурена от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, който позволява на държавата членка да добави 100% национално финансиране към осигурения от ЕС финансов пакет. Европейската помощ беше предоставена през 2016-та година. В периода на прием бяха подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, която се разпределя по три схеми, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане. Помощта ще бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на отговарящите на условията за подпомагане земеделски стопани, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема.

По Схемата за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие допълнителна национална помощ ще получат стопани – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили по схемите за обвързано подпомагане от 5 до 20 крави, юници и биволици, както и от 10 до 49 овце-майки и кози-майки.

По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи на производство ще се подпомогнат животновъди, които през 2016 г. са отглеждали и са заявили за подпомагане по схемите за обвързано производство над 20 крави, юници или биволици, както и 50 и повече овце-майки и кози-майки. Помощта ще се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопанство. Изискване към кандидатите по схемата е и поне един от животновъдните обекти в стопанството им да е регистриран в населено място в състава на община, включена в нитратно уязвима зона или да имат работещи биогаз инсталации с преработка на биомаса от животновъдни обекти.

По Схемата за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство допълнително национално финансиране ще получат земеделски стопани, които през 2016 г. са заявили за подпомагане по схемите за обвързано подпомагане и преходна национална помощ над 20 крави или биволици. Помощ ще се предостави и на животновъди, отглеждали и заявили за подпомагане 50 или повече овце-майки и кози-майки, допустими по същите две схеми. Кандидатите по тази схема трябва да прилагат екстензивни методи на производство – пасищно или оборно-пасищно, както и всички техни животновъдни обекти да са регистрирани в населени места, чиито землища не попадат в общини, включени в нитратно уязвими зони. Помощ се предоставя за не повече от 200 крави и биволици и не повече от 500 овце-майки и кози майки в едно стопанство.

Изискване към кандидатите по трите схеми за извънредна помощ е да не са заявили за подпомагане през 2016 година постоянно затревени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) или да са заявили такива, чиито размер не надвишава 10 декара на една животинска единица. Индикативните ставки на извънредната помощ и по трите схеми ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Животновъдство

До края на юни над 30 хил. литовски фермери, пострадали от кризата в млечния сектор, ще получат общо 17,2  млн. евро държавна подкрепа, след като правителството на страната одобри решение в този смисъл, съобщи местното електронно издание Delfi. Мярката „ще помогне на производителите на мляко да намалят щетите си от понижаването на цените”, смята премиерът на Литва Алгирдас Буткявичус. Това не е първото държавно финансиране на сектора в Литва през тази година – досега на местните млекопроизводители бяха отпуснати 18 млн. евро.

„Ускорихме изплащането на националната подкрепа в преходния етап, тъй като в съответствие с всички законови актове за 2016 г. трябваше да извършим изплащането в началото на следващата година. Утвърдихме целия пакет от 33,9 млн. евро и ще изплатим на млечния сектор 17,2 млн. евро още през тази година. Трябва да преведем цялата сума в последната седмица на юни”, заяви на свой ред министърът на селското стопанство на страната Виргиния Балтрайтене.

От оглавяваното от нея министерство уточниха, че производителите ще получат по 15 евро за тон мляко. Балтрайтене изтъкна, че макар засега изкупните цени на млякото в страната да продължават да се понижават, има надежда, че през юли те ще се стабилизират.

Същевременно Службата за подкрепа на селото в Латвия започна изплащането на допълнителни суми на производителите на мляко в страната на обща стойност 6,19 млн. евро, става ясно от съобщение на ведомството, цитирано от електронното издание Milknews. Средствата са в размер на 14,05 евро за тон и ще бъдат превеждани на производители, които към 10 юни 2016 г. са били регистрирани в общата информационна система за селското стопанство. Помощта ще достигне до фермерите за количествата мляко, които са продадени между 1 октомври 2015 г. и 30 април 2016 г., ако съответният производител е регистрирал дойни крави или телета до 18-месечна възраст.

Решението за осигуряване на държавна подкрепа за млекопроизводителите бе взето под натиска на фермерите, пострадали тежко от кризата в отрасъла. Заделените средства имат особено голямо значение в настоящия момент, тъй като през лятото Европейският съюз няма да осигури извънредна подкрепа за млекопроизводителите в страната, каквато бе практиката през последните години. В края на 2015 г. латвийските млекопроизводители получиха държавна подкрепа в размер на 43 млн. евро, а освен това 7,15 млн. евро бяха преразпределени за тях от отпуснатите от ЕС 8,5 млн. евро за секторите на млякото и свинското месо.

Статистически данни сочат, че в Латвия функционират около 21 800 млечни стопанства, а броят на дойните крави през април тази година е намалял до 161 392 от 165 984 към същия месец на 2015 г. През първото тримесечие на тази година в страната са били произведени 16 620 тона пастьоризирано мляко (с 5,35% повече, отколкото за същия период на миналата година, 6 650 тона сметана (с 5,3% по-малко) 4 510 тона масло (с 2,76 пъти повече) и 6 630 тона сирена (с 38% по-малко).

Тежката криза в сектора е следствие от свръхпроизводството на мляко в ЕС след премахването на квотите през април 2015 г., забраната, наложена от Русия върху вноса на селскостопански продукти и храни от държавите-членки на общността, както и свитото търсене от Китай. От юли 2014 г., до април 2016 г. цената на млякото в ЕС се понижи с 33%, а най-мрачните прогнози на експертите са през лятото тя да падне до 12 евроцента за килограм.

Публикувана в Животновъдство

Германските власти се подготвят да подкрепят своите млекопроизводители, които търпят сериозни загуби от понижаването на изкупните цени на суровината. Сумата, която ще им бъде отпусната, ще бъде най-малко 100 млн. евро, съобщи DPA. Германия обаче ще трябва да разчита на подкрепа от страна на Европейския съюз, тъй като сумата трябва да бъде обсъдена с Европейската комисия.

Според министъра на селското стопанство на страната Кристиян Шмид средствата ще бъдат осигурени под формата на пряко подпомагане и на данъчни облекчения. Шмид добави, че млекопроизводителите могат да получат финансова помощ и от провинциалните бюджети.

Заради пренасищането на пазара, предизвикано от свърхпроизводството на мляко след премахването на квотите през април миналата година, както и от руската забрана за внос на селскостопанска продукция и спада на търсенето в Китай, изкупните цени на млякото се понижават в много държави-членки на ЕС. В момента германските производители получават под 20 евроцента за литър мляко, докато само за покриване на разходите им по производството сумата трябва да бъде 35 евроцента.

Публикувана в Животновъдство

Българските млечни ферми отговарят на всички изисквания и те са в правото си да продават у нас и в общността. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в предаването „Денят започва” по БНТ , във връзка с мерките за справяне с кризата в млечния сектор.

По повод на извършваните проверки, министър Танева заяви:„Проверките са съгласно Плана за качеството на контрол на суровото мляко. Този план е единствения по рода си, който Европейската комисия прие, за да даде възможност на българските ферми да изпълнян всички европейски изисквания за качеството на млякото и да бъдат допустими за търговия и преработка”. Тя поясни, че ако планът не е беше предложен от страната ни и приет от ЕК, в края на миналата малко над 13 000 ферми нямаше да покрият необходимите изисквания, за да имат право да продават продукцията си. Министър Танева разясни механизма на извършване на проверките. „Всички млечни ферми, които произвеждат сурово мляко с над 50 животни, са включени в този план. В рамките на 2 месеца ще бъдат взети проби за качеството, общо 5 броя минимум. Съгласно резултатите от тези проби, те или ще покрият всички изисквания, или там, където има отклонения, ще им бъде даден 3-месечен срок, за да вмъкнат критериите за качество”, разясни още министър Танева.

 

Публикувана в Животновъдство

Германската асоциация на фермерите (DBV) призовава всички заинтересовани страни да използват "Международния ден на мляко" на 1 юни 2015 г., за да се запознаят от първа ръка с постиженията на млекопроизводителите, перспективите и проблемите пред тях, както и с продукта „мляко“.

Млекопроизводителите в цяла Германия канят всички, които имат интерес, да посетят фермите и оборите им, за да им покажат как отглеждат, хранят и доят кравите. Регионалните асоциации за мляко и организациите на земеделските производители в страната подкрепят този диалог с потребителите, политиците и медиите. Това написаха в изявление от Германската асоциация на фермерите (DBV).

В Германия, около 75 000 млекопроизводители произвеждат около 85 000 тона мляко и 150 млекопреработвателни предприятия го преработват до висококачествени продукти. Търсенето на немски млечни продукти се е увеличило най-вече в Европа, защото надписът „Произведено в Германия“ е знак за качество и безопасност. От DVB подчертават, че разработените стандарти за хуманно отношение към животните и опазването на околната среда в Германия също са на световно ниво.

В същото време, млекопроизводителите се сблъскват с проблеми свързани с цените на млякото, които едва покриват разходите им. Според Асоциацията, последното намаляване на цената за прясно мляко е напълно неоправдано. Този натиск върху цените на млякото ще доведе до структурни промени в търговията с хранителни продукти. Надеждността на доставките на мляко от местните ферми и непрекъснатото подобряване на стандартите в животновъдството и качеството на продуктите, изисква положително развитие на цените, призоваха от DBV.

Списък на събитията и дейностите по повод Международния ден на млякото в Германия може да намерите на Интернет адрес: www.bauernverband.de/itm2015

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Асоциацията на руските млекопроизводители Sojusmoloko е загрижена за спада на цените на млякото в страната. Изпълнителният директор на асоциацията се опасява от намаляване на стадата с крави, главно поради рязкото покачване на производствените разходи, както и от спад на производството на мляко с 1 млн. тона до 2 млн. тона.

От асоциацията са на мнение, че партньорите на митническия съюз, Беларус и Казахстан, също са отговорни за пазарната ситуация. Руските производителите на мляко призовават за съвместни действия с цел гарантиране стабилност на пазара. Мерките включват въвеждането на временни мита за мляко и млечни продукти, хармонизиране на експортните цени, по-строг контрол на договорените количества във взаимната търговия и засилване на борбата срещу фалшифицирането на продукти от местни и чуждестранни производители. Тези намерения бяха изразени в писмо до правителството в Минск и Астана и до Евразийската икономическа комисия (EAWK) в средата на май.

Проблем за асоциацията е и недостатъчният контрол на млечните продукти направени с растителни мазнини. Тъй като те често се предлагат като чисти млечни продукти, това води до подвеждане на потребителите. Установено е също, че вносителите често заобикалят забраната за внос на млечни продукти от ЕС и Украйна. С цел да се ограничи производството на "фалшиви млечни продукти" в рамките на митническия съюз, Sojusmoloko иска да въведе по- строги наказания и да наложи квоти за внос на палмово масло.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес

Френското сдружение на производителите Syndilait разработи лого за мляко с произход от Франция. Логото гарантира 100% френско мляко, което се произвежда от местни фермери и се опакова във Франция. Това е реакция на сдружението срещу увеличаващия се внос на мляко.

През следващите няколко седмици, логото с думите „Мляко – създадено и бутилирано във Франция“, ще бъде поставено върху картонените опаковки и бутилките за мляко. Акцията е подкрепена от министъра на земеделието Стефан Льо Фол и от сдруженията на производителите на мляко (FNPL). Така, Syndilait иска да помогне на потребителите по-лесно да идентифицират произхода на млякото.

На производителите на млечни продукти, новото лого дава възможността да събудят вниманието на потребителите и така да ги провокират към по-отговорно и информирано потребление. Сдружението отбеляза, че местните млекопроизводители се борят с все по-трудните пазарни условия поради ценовата конкуренция между преработвателите, спада в продажбените цени и все по-големия размер на вноса.

По данни на сдружението, между септември и октомври 2014 г., вносът на млякото за пиене се е увеличил общо с 38,4% в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се само доставките от Германия и Белгия да се увеличат с 18,4% и 50%.

Източник:  https://www.topagrar.com

Публикувана в Бизнес
Неделя, 15 Февруари 2015 19:43

Крави с висока производителност

Целта на всеки собственик на ферма е да получава възможно по-голямо количество мляко на ден. Семейство Рийглер споделя своите стратегии за по-голяма производителност.

Стадото крави на семейство Рийглер е едно от стадата с най-голяма производителност в Австрия. Как се постига това?

Удобен обор за кравите

Кравите са настанени в обор с ниски отделения за животните и коридори за свободно предвижване. Покривната конструкция на построената през 2003-та година ферма е ориентирана на юг. В кабините на животните е постлано голямо количество слама. Полагат се усилия активността на кравите да се стимулира във всеки момент. Коридорите за придвижване на кравите също са оформени удобно. През 2014-та година семейство Рийглер е сменило обикновената асфалтова настилка с бетон с надлъжни канали. В резултат на това решение, проблемите с болестите по копитата на животните са намалели значително. Два пъти в годината експерт проверява копитата на животните от цялото стадо.

Проверка на силажите

Томас Рийглер храни стадото със смесена дажба за 28 кг мляко от трева и царевичен силаж, сено, фураж, меласа и смес от минерали. През тази година царевичният силаж е намалял поради набезите от червей по царевицата и наводненията. Млекопроизводителите са предоставили силажите на лаборатория за проверка. Смесената дажба се допълва с максимум 11  кг концентриран фураж. Рийглер първо е намалил това количество до 9 кг. След проблеми с плодовитостта на кравите обаче, той отново е увеличил количеството. Част от кравите, които в определени периоди не дават мляко, получават сено, а вечер царевичен силаж и минерали.

Факторът време  

Рийглер предоставя на кравите си достатъчно време, за да могат да се възстановят. Така по-възрастните крави не дават мляко поне 60 дни. От тези крави фермерът взима млечна проба и я дава за проверка в лаборатория. Времето на задържане - т.е. периодът между отелването и първата инсеминация – през 2014-та година е било 71 дни. Производителят на мляко разяснява: „Предпочитам една крава да достигне количество от 100 000 кг мляко след седем периода на кърмене“. Той самият разказва за крава в стадото си, която е постигнала резултат от 53 000 кг мляко след три периода на кърмене.

Източник: http://www.landwirt.com/

Публикувана в Животновъдство
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта