Киселецът е многогодишно растение с месест вретеновиден корен и светло до тъмнозелени копиевидни листа, богати на витамини, белтъчни вещества, желязо, фосфор.

Киселецът може да се сее до края на октомври-началото на ноември. Растенията не са взискателни към почвата, но за предпочитане е тя да е добре обработена, богата на хранителни вещества и да има достатъчно влага. Киселецът обича засенчени места, където влажността на почвата се поддържа продължително време.

Киселецът се отглежда на едно място 3-4 години. Като многогодишна култура изисква ежегодно торене с органични минерални торове, за да се осигури по-богата и качествена реколта от листна маса.

Препоръчително е при сеитба на киселец да се използват пресни семена, тъй като те имат по-висока кълняемост. Киселецът традиционно се сее в лехи с ширина между редовете 20-25 см, а разстоянието между растенията е 5-7 см. Семената се заравят на дълбочина 1,5 см.

Семената на киселеца поникват при 2-3°С за две седмици.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

В повечето френски стопанства технологията по отглеждане на царевицата е добре отработена, но има тънкости за получаване на стоково качество, на които обръща внимание Институтът по растениевъдство ARVALIS

Жан-Пол Рену

Асоциация на производителите на царевица във Франция

Ксавие Готе

Институт по растениевъдство ARVALIS, Франция

Повишеното търсене на царевично зърно с определени стокови и санитарни качества изисква спазването на все по-нови условия за работа на пазара. Това налага да се вземe под внимание цялостното прилагане на технологичната верига – от полето до пункта за първична обработка на прибраната продукция. Всеки, който иска да е стабилен играч на този пазар, трябва стриктно да спазва нормите и изискванията на всеки етап от производството. Само в този случай той ще може да предложи качествена царевица, отговаряща на нормативните изисквания и на очакванията на купувачите.

Качеството на царевицата се определя от нейните технически (физически свойства и пригодност за преработка) и фитосанитарни характеристики (наличие на микотоксини).
Институтът по растениевъдство ARVALIS във Франция, занимаващ се с въпросите за качеството на зърното, дава своите препоръки за методите на производство на качествена царевица.

С ясна стратегия на полето

Технологията на отглеждане влияе съществено на качеството на получавания като краен резултат продукт. Оптималното узряване (добив/влажност) се определя от вече избраните хибриди, съответстващи на типа ранозрелост. Разбира се, че се отчитат и регионалните особености, но своя дял в стратегията за избора на един или друг хибрид внасят още и пазарните условия. Продукцията, постъпваща на пазара по-рано от основния обем на реколтата, може да бъде продадена на по-изгодна цена. Защо да не се заложи на това, още повече че наливането на зърното на ранните хибриди е по-сигурно, запазват се неговите фитосанитарни и технически качества, а растенията получават всичката необходима им за вегетацията влага.

Стопанствата, занимаващи се с отглеждане на царевица за зърно, не правят това за пръв път и при повечето от тях технологията на производство е отработена до най-малките детайли. Въпреки това ще им напомним, че е необходимо да знаят:

  • фитосанитарното състояние на растенията и зърното се подобряват при спазване на агротехниката при производство на културата от момента на сеитбата до прибирането;

  • раздробяването и плиткото заравяне на растителните остатъци се отразяват положително на фитосанитарното състояние на културата, следваща в сеитбооборота след царевицата. Въпреки това за предпочитане е плитко преораване на почвата, тъй като повърхностното заравяне на остатъците може да стане потенциален източник на инфекция;

  • необходим е постоянен мониторинг на фазите на растеж и фитосанитарното състояние на царевицата в полето. Систематичният контрол позволява по-добре да се планира срокът на прибиране, изборът на приоритетен участък, осигуряването на проследяемост на постъпващата от полето продукция. Особено внимание следва да се отдели на по-късните посеви, които са по-уязвими: на тях им се падат по-малко благоприятни агрометеорологични условия, растежът е по-бавен, по-късно се прибират.

Всичко по план

Изхождайки от данните на мониторинга на полето за узряването и фитосанитарното състояние, може да се планира най-благоприятният срок за стартиране на прибирането, който да бъде осигурен с необходимата техника. Показателите за зрелостта на царевицата за зърно са съчетание от максималното тегло на зърното (напълно завършена фаза „наливане на зърното“) и най-ниското съдържание на влага в него, което прави културата подходяща за жътва. Максималният добив достига във фаза биологична зрелост, т.е. когато влагата в зърното достигне 32 – 30%. Оставайки по-нататък на полето, на царевицата й се дава възможност да просъхне – да отдаде влагата, но при това се повишават рисковете от влошаване на фитосанитарните качества и от полягане.

Във Франция дълго време са прибирали царевицата при влажност 28 – 31%, но през последните 10 години френската стратегия е променена: сега прибирането се извършва по-рано и при по-ниска влажност на зърното (22 – 28%), срокът за прибирането се удължава, приближава се към сроковете и показателите при прибиране в другите страни. Тези изменения са обусловени от редица стратегически фактори: от все по-ранните срокове на сеитба и глобалното затопляне; генетичната еволюция на сортовете/хибридите, които все по-бързо изпускат влагата си в края на съзряването (drydown); стойността на сушене на зърното; европейските нормативни актове, които допускат минимално ниво на присъствие на микотоксини (късният срок на прибиране на реколтата и предварителното й складиране са рисков фактор).

Постигане на стоково качество

В момента на прибиране на реколтата най-добрите условия както по качествени, така и по количествени критерии се осигуряват от съчетанието на много фактори: прецизно определяне датата на старта за прибиране на реколтата, която трябва да съответства на стадия достигане на физиологична зрелост на растенията и по възможност най-ниска влажност – стадий, при който няма да има загуби в полето или те ще бъдат незначителни; пригодност на растенията за прибиране; технически свойства и леко настройване на прибиращия комбайн. Както за фермерските, така и за кооперативните стопанства става въпрос за бързо прибиране на реколтата, с минимални загуби.

Пристъпвайки към жътва, не бива да забравяме, че много по-добре се продава само качествено стоково зърно, което отговаря на нормативните изисквания. Тук се отчитат физическите свойства на зърното (оценява се делът на счупените зърна), а също и на примесите. Към примесите се отнасят и зърната, повредени от неприятели, прорасналите, с аномална окраска, зърна от други култури, чужди примеси, развалени зърна – позеленели или почернели. Известно е, че съдържанието на влага в зърната влияе на тяхната цялост при вършитбата, на предварителното складиране и просушаване, а по-късно и на самото съхранение. Този показател допълва очакванията и изискванията на купувача, за който понятието качество се заключава само в стоковото, например: влажност на зърното 15%, счупени зърна 5%, примеси 3,5%.

За да се постигне стопанско качество, е необходимо „чисто и прецизно“ прибиране, което позволява повредените или заразени с фузариум зърна да остават на полето, а така също и примесите, влажността на които винаги е по-висока, отколкото в зърното на царевицата (в процеса на съхранение те провокират запарване на зърното).

Добре регулираният прибиращ комбайн (скорост на движение, настройка на вършачния барабан, качеството на сепарацията) осигурява чистота на зърното и намалява риска от разпукване и чупене. Действително повредените при прибирането зърна неизбежно водят не само до увеличение на дела на счупеното зърно и дребните фракции, но и към влошаване циркулацията на въздуха в масата, което оказва влияние на фитосанитарното качество.

След прибиране на реколтата

Не трябва да забравяме главната ни цел: производството и продажбата на качествено царевично зърно. Времето между прибирането и сушенето на зърното трябва да се съкращава до минимум. Сушенето при умерени температури осигурява добро техническо качество на зърното, което е подходящо за всички видове в по-нататъшното им използване. Съхраняването в специално разработени и правилно експлоатирани съоръжения, с активна охлаждаща вентилация, предпазва зърното от риск, от каквото и да било повреждане в продължение на месеци, до момента на неговото използване.

Ако в момента на прибиране първият критерий за качеството на царевицата е нейната зрелост, то при зареждане на продукцията за съхранение особена важност придобиват условията, при които се държи току-що прибраното още влажно зърно. Препоръчително е влажната царевица да не се складира в продължение на 24 часа, а да се вентилира със силен поток студен въздух (70-80 куб. м на куб. м зърно), за да се избегне повреждане на зърнената маса от загряване преди сушенето. Необходимо е също да се следи и за това, първата партида прибрано зърно първа да постъпва за сушене и всеки ден напълно да се освобождават мощностите, в които се съхранява зърното на етапа преди сушене.

Условията на сушене имат определящо значение за качеството на зърното и неговите промишлени качества: рискът от повреди оказва влияние на физиологичните свойства, стоковото качество и пригодността за по-нататъшно използване. Прекалено горещото или прекалено мощното сушене може да повреди частиците на нишестето и протеина, което намалява пригодността на зърното, в частност прави го негодно за преработка в заводите за нишесте. Температурата на сушене се определя в зависимост от направлението на по-нататъшното използване на зърното (виж таблицата). Работейки и тук с голяма точност и спазвайки препоръките, отгледаната качествена реколта може да се съхрани напълно до нейната успешна реализация на пазара.

Таблица: Препоръчителни температури за сушене на царевично зърно в зависимост от неговата влажност при прибирани и предназначение, °С

Влажност при прибиране, %

Восъчна царевица

(waxy)

Царевица за заводите за нишесте

Царевица за фураж на животни

20-24

100-110

130-140

130-140

25-27

100-110

130-140

130-140

28-30

90-100

120-130

130-140

31-34

80-90

110-120

120-130

35-38

70-80

100-110

110-120

Публикувана в Растениевъдство

И тази година природата изправи на нокти зърнопроизводителите. В началото беше сухо, а сега е прекалено влажно за обработка и сеитба на пшеница

Агр. Петър Кръстев

През последната седмица агрометеорологичните условия принудително спряха сеитбата на есенниците. Падналите обилни валежи – от 35 до 50 литра на кв. м, отложиха за неопределено време основното есенно мероприятие сеитбата на зимни житни култури. Особено тежко е положението в Добруджа, където валежите бяха най-обилни, дори причиниха наводнения. Една малка част от зърнопроизводителите успяха да приключат сеитбата на пшеница и ечемик, но това са тези, които разполагат с високопроизводителна техника. Добре оборудваните с модерни машини стопанства бързо прибраха преждевременно узрелите пролетници – слънчоглед и царевица, бързо успяха да обработят освободените площи и без всякакви затруднения засяха планираните декари с есенници.

Но какво ще правят всички останали земеделски стопани, които са много повече. По оперативни данни на МЗХ до първата десетдневка на октомври са засети едва 2 млн. 239 хил. дка с пшеница и 264 хил. дка с ечемик. При ечемика засетите площи, сравнени със същия период на миналата година, са с една трета по-малко. Рапицата е с близо 200 хил. декара по-малко от миналата година, ръжта е с 50% по-малко. По-малко с една трета от миналогодишните са и засетите с тритикале площи.

От тези данни става ясно, че сеитбата на основната за земеделието ни култура – пшеницата е още в началото. А кога ще й дойде краят, за да се постигнат обичайните за страната ни 10 – 11 млн. декара с пшеница, никой не може да прогнозира. Никак няма да е лесно и времето държи в ръцете си голяма част от решението на проблема – както казват в такива случаи земеделците: „Ако даде време, ще се засеем!“

Причините за закъснението и за трудностите в кампания са повече от ясни: първо,беше много сухо, почвата трудно се обработваше и машините се чупеха, сега пък дойде и преовлажняването. Преовлажнената почва трудно се поддава на обработка, почвата бавно просъхва, защото температурите са ниски, денят се скъсява, а времето следва календара и не остава много до настъпване на зимата.

Въпреки това все пак земеделците хранят надежди, че ще имат възможност да приключат сеитбата навреме. Можем да се успокоим с това, че оптималните срокове за нея все още не са изтекли. Последните години дори се наложи практиката за по-късни сеитби, с оглед избягване на ранно нападение от болести и неприятели.

Кога е оптималният срок за сеитба на есенните зърнено-житни култури всъщност вече трудно може да се каже, но едно е важно: до настъпване на трайното застудяване на времето културите трябва да са достигнали оптимална фаза, която да им позволи да презимуват успешно. Дотогава те трябва да са развили фаза розетка и да са преминали към фаза братене. Това е предпоставка за устойчивостта им на ниски температури и нападението от болести и неприятели. Рискове има както при ранна, така и при късна сеитба.

Опасности при ранна сеитба

Най-ранните посеви от края на септември вече поникнаха и след падналите валежи се развиват нормално. При продължително задържане на положителни температури при тях е възможна буйна вегетация, която може да доведе до прекалено сгъстяване и прерастване. В този случай при рязко застудяване е възможно измръзване на незакалените растения. При тези посеви има условия и за нападение от житни мухи, листни въшки, цикади, ранни заразявания от брашнеста мана и други. Една част от неприятелите, главно въшки и цикади, са преносители на вирусните болести както по пшеницата, така и по ечемика. Опасност от тях има най-вече при посеви, чиито семена не са обеззаразени преди сеитбата с подходящи инсектофунгициди.

Късната сеитба също крие рискове

Ако сеитбата се направи прекалено късно, условията се влошават, растенията поникват по-бавно и не успяват да развият добра коренова система. Такива растения изостават в развитието си и по-лесно измръзват при сурови и безснежни зими. Податливи са на изтегляне при замръзване на почвата.

Затова специалистите препоръчват на всички зърнопроизводители да правят всичко възможно да оползотворят максимално всеки подходящ ден за работа на полето.

Сеитбата изисква спазването на добра агротехника

Спазването на оптималната дълбочина на сеитба (4 – 6 см), равномерната сеитба и валирането след това са важни условия за дружното поникване, добрата гарнираност на посевите и повишаване на устойчивостта им към болести и неприятели. При късна сеитба често се случва валирането да отпадне като операция, поради преовлажняване на почвата след сеитба. В случай че по-късно времето позволи, практикува се валиране и върху поникнали посеви, в начален стадий на развитие. Високата сеитбена норма е предпоставка за сгъстяване на посевите, което, от своя страна, води до ранно нападение от брашнеста мана, видове ръжди и други.

Каква е настоящата картина с есенниците?
Рано засетите посеви са във фаза 1 – 3 лист, по-късните в начало на поникване. Поникналите посеви са рискови за нападение от болести и неприятели, като рискът е особено голям, ако семената не са третирани предсеитбено. Нещо повече, тези площи могат да послужат като магнит за неприятелите и те да се съсредоточат там в по-голяма плътност поради факта, че обектите за тяхното изхранване (незасети площи и непоникнали посеви) са в ограничен размер. По-голяма част от посевите сега поникват, а други са във фаза покълване. 

Публикувана в Растениевъдство

Започна есенната сеитба в Пазарджишко, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик Александър Миндачкин, зърнопроизводител и председател на местната структура на Националната асоциация на зърнопроизводителите. „Въпреки сушата и трудната обработка на почвата, почти масово навсякъде в региона сеитбата върви. Стопаните влизат в оптималните срокове, но заради сушата нещата вървят трудно. Последните валежи малко помогнаха за по-лесните обработки и се надяваме те да са малко по-качествени”, добави Миндачкин. Според него дори да има по-сериозно застудяване в следващите дни, това няма да попречи на подготовката за сеитба. „По принцип, това не е пречка, по-сериозно ни затрудняват сушата и прекомерно обилни валежи, каквито засега не се очакват. Валежите, които паднаха, са ни достатъчно, въпреки че при засушаването, което продължи 4 месеца, почвата изсъхна много. За жалост, в Пазарджик най-малко вали. В другите региони вече има достатъчно влага, а тук все още е много малко влагата”, коментира зърнопроизводителят.

Публикувана в Новини на часа

Ранната сеитба носи успех

Отглеждането на покривни растения повишава хумусното съдържание в почвата и подобрява физичните й свойства

Покривните или т. нар. междинни култури са необходими за предпазване на почвата от зимния студ и летните жеги. Те се сеят в промеждутъка между отглеждането на основните култури, когато площите са свободни. Чрез тях се създава своеобразно покривало от органична материя, която, освен че защитава почвата от неблагоприятни климатични въздействия, повишава и нейното плодородие. Междинните култури влияят значително за подобряване на микробиологичната дейност и физическите свойства на почвата. Неслучайно тези култури са включени в програмите за подпомагане на земеделските производители с евросредства. В тази връзка ви предлагаме и настоящия материал от британското издание Farmers Weekly, в който експертът Крис Мартин дава ценни препоръки за сеитбата на междинни култури – неизменна част от технологичния процес в земеделската практика на английските фермери. (Бел. ред.)

Датата на сеитба на междинните култури е изключително важна, за да се даде време на посева да се развива през есента, споделят експертите, имайки предвид сеитбата на рапица. Крис Мартин – технически експерт в компанията Агровиста, твърди от опит, че както рапицата, така и покривните посеви трябва да се засеят максимално рано, при добри условия. “Планирайте така, че да засеете покривните култури преди първата сеитбена дата за рапицата. Ако се забавите след първата седмица на септември, ефектът от тях няма да е ползотворен”, съветва г-н Мартин.

Смеските от покривни култури, които съдържат дребни семенца, са особено чувствителни и зависими от времето. Ако те включват детелина например, трябва да се сеят още през август. Основното правило е, че колкото по-късно се засеят, толкова по-малко положително въздействие ще се постигне, споделя експертът. Специално за тази година г-н Мартин съветва да се използват миксове от житни покривни култури на полета, където се очаква късна сеитба. “По този начин ще спечелите време, тъй като семената имат повече енергия и са в състояние да се справят и с малко по-сурови условия”, казва той. Макар че всичко зависи от самата есен, която вече настъпи.

Фермерите могат да срещнат трудности при миксовете с повече видове, тъй като вариациите в големините на семената предпоставят разлики при сеитбата и времето, нужно да се заложи посевът. В този случай не е важна само датата на сеитба, а и дълбочината. И разбира се, някои видове култури от един и същи микс биха могли да са в съревнование с други. Ето защо по-простите миксове са по-успешни като резултати. Специалистът съветва тези миксове да се третират като посеви и да се сеят със сеялка, а не просто семената да се разпръскват по повърхността на почвата. “Ако покривната култура има за цел да подобри почвената структура или да се бори с житните плевели, трябва да се отглежда като истинска култура.” Той препоръчва миксове с коефициент 5-125 кг/ха. В случай че целта е и контрол на плевелите, те трябва да бъдат оставени да покълнат заедно с покривната култура, а не да бъдат задушени.

Разделяне на семената и дълбочина на сеитбата

Основен практически проблем при миксовете със семена е, че в резултат на различната им големина те лесно се разделят. Вибрациите по време на процеса на сеитбата служат като гравитационен сепаратор и от това по-малките семена биват засети първи, а по-големите след тях, докато изискването в случая е точно обратно. Опитът показва, че това разделяне се забелязва едва след третия хектар, както казва френският експерт Кристоф Дьокарвил, продуктов мениджър при производителя на сеялки SkyAgriculture. Той съветва чувалите със семена да се изсипват в сеялките на самото поле, а други фирми, от своя страна, предлагат семената в по-малки чували. Добре е семената да се презареждат на всеки 2 – 3 хектара, макар и да отнема повече време. Тъй като различните семена трябва да се сеят на различна дълбочина, на пазара има сеялки, които сеят на две различни дълбочини едновременно.

Контакт с почвата

Всяка ферма има предпочитан метод на сеитба, но независимо от избора, най-важният фактор за бързо поникване е добрият контакт на семената с почвата, което се постига с уплътняването й чрез валиране. Поддържането на влагата на почвата е важно особено в края на август, защото посевът няма как да поникне и расте при суха почва на бучки. Контролът на голите охлюви също е основна грижа при покривните растения, като това важи и за вредителите като граховия и фасулевия зърнояди и бълхите. Ето защо, колкото по-бързо поникнат растенията, толкова по-добре.

Ако пък фермерите искат да засеят покривна култура в стърнище на житен посев, сечката за слама на комбайна е особено важна. “Сламата трябва да се разпръсне възможно най-равномерно на тънък слой, в противен случай покривният посев не може да поникне”, споделя Крис Мартин.

Дейвид Блекър – производител, който от 2012 г. отглежда покривни култури, също споделя важността на сеитбената дата. Той съветва: ако не успеете да засеете преди септември, да се инвестира в по-евтини миксове. Блекър използва купени или собствени миксове от семена според нуждите, които имат дадените почви. Алтернативен метод за сеитба на тези култури е семената да се разпръснат сред съществуващите посеви 2-3 седмици преди жътвата, но производителят предпочита да види семената добре засети. Неговата ферма редува пшеница и зелен боб. “Вместо да оставям почвата гола, аз сея фацелия, като междинна култура. Особено приятно съм изненадан от доброто структуриране на почвата и запазване на влагата в нея“, споделя той.

Превод от FW Десислава Радоева

Публикувана в Растениевъдство

. За характерните грешки при избора, експлоатацията и настройките на пневматичните машини разказват представители на  Amazone, John Deere, Kverneland,  AGCO, Ростсельмаш, Kuhn и Horsch

Ангел Върбанов,

По материали от чуждестранния печат

От производителността и качеството на работа на сеялката зависят пряко добивите, а следователно и доходите на земеделеца. По време на кампанията тази машина трябва да работи бързо, безотказно, с висока точност и в строго определените срокове.

Сеялката се експлоатира активно само 3-4 седмици в годината, но понякога поради капризите на времето сроковете на сеитбената кампания силно се скъсяват, и работа, предвидена за 2 седмици, трябва да се свърши за 5 дни например (и то в промеждутъците между дъждовете). Съответно натоварването върху тези машини може да нараства на пикове, поради което, когато избират сеялка, е добре фермерите да предпочитат дълговечна, непретенциозна и поддаваща се на ремонт в домашни условия машина.

Да разкрием тайните

От друга страна, земеделците искат да имат максимално автоматизирана „умна“ машина с голяма работна ширина, позволяваща да се извърши сеитбата с минимално натоварване върху оператора. Но такива машини трудно се ремонтират самостоятелно. Да се намери оптималното решение и да не се допуснат грешки на етапа на избор на машината, според специалистите е реално, ако земеделецът още от самото начало предостави на продавача възможно най-пълна и с най-големи подробности информация за това как ще се експлоатира машината.

Понякога фермерът разкрива на продавача само част от своите планове, казват експертите. По-късно в процеса на работа се изясняват подробностите, но време за оправяне на положението вече няма. И дават пример – клиент споделя своите намерения да сее соя. Съответно в комплекта се включват стандартните изсяващи дискове за тази култура. Но това, че клиентът е имал намерение да спазва нестандартна норма на засяване, не е споделено, и едва на полето става ясно, че при такава норма дисковете не се справят с поставената пред тях задача.  В крайна сметка на земеделеца му се налага срочно да поръчва нови дискове, да задържа сеитбената кампания, да хаби нерви и да дава излишни пари.

Според специалистите основните факти, които фермерът трябва да сведе до знанието на продавача, са технологията на отглеждане на културите, условията, при които протича сеитбата, релефът, контурите на площите, разнообразието на културите, средните размери на полята, тяхната отдалеченост и необходимостта от преместване на сеялката, състоянието на машинно-тракторния парк и готовността на персонала за обучение и степента на неговата отговорност.

Избор на работни органи

Днес основните засяващи органи са анкерни и дискови ботуши, практикува се и сеитба под култиваторни лапи. Критерии за избор тук са технологията на обработка, плоскостта на терена, машинният парк и икономиката на стопанството.

Както обясняват сервизни специалисти, основното преимущество на машини, при които сеитбата става под култиваторни лапи, е намаленият брой на работни преминавания по полето и провеждането на почти целия комплекс от пролетни полски операции – предсеитбена култивация, брануване, сеитба, торене, притъпкване, изравняване на почвата. По този начин стопанинът може да спести закупуването на някоя машина (култиватор, брана), да съкрати времето за работа, да намали необходимостта от работна ръка, обслужване и да ликвидира времевия промеждутък между операциите по предсеитбена подготовка и сеитба, характерен при традиционната обработка на почвата.

По принцип, сеялките на база на култиватора (с лапи на стойка) са способни да сеят практически на всякаква почва, забелязват експертите. Те, като правило, са избирани в стопанства, където сроковете за сеитба са много кратки и няма време за предсеитбена подготовка на почвата. В случая на полето се влиза по-рано, въпреки високата влажност, а в такива условия за дисковите сеялки е почти невъзможно да работят – нищо не може да спаси дисковете от задръстване. По тази причина, ако в стопанството се работи главно рано напролет, фермерът трябва да се замисли за закупуването на сеялка от култиваторен тип (със закрепване на работните органи на стойка – култиваторна лапа, длето, ботуш) или сеялки с анкерни ботуши.

Действително, анкерните сеялки с длетовидни лапи успешно работят на влажни почви, тъй като за сметка на тясното контактно петно налягането върху ботушите е равномерно, а работните органи не се задръстват.

А основният недостатък на култиваторните сеялки, казват специалистите, е лошото копиране (твърдото прикрепване на лапите към рамата не позволява на ботушите да повтарят неравностите на релефа). По този причина закупуването на култиваторна сеялка с голяма работна ширина е съществена грешка за стопанство с неравни и неголеми площи – поставянето на семената ще е неравномерно, предупреждават експертите. Като правило, сеялките от култиваторен тип се избират от стопанства с равни и големи площи и не много висок потенциал за добиви, за които най-важна е икономичността на процеса.

Земеделците, които сеят в по-сухи условия (например наесен, когато почвата е пресъхнала след горещото лято), в повечето случаи предпочитат дискови сеялки, които позволяват да се копират неравностите на терена независимо от положението на рамата, както и да се запази влагата благодарение на минималното разрохкване на повърхността на почвата.

В дъждовни години разликата в посевите между култиваторните и дисковите сеялки често не се забелязва, тъй като при достатъчно количество влага в почвата развитието на растенията се изравнява, а освен това растенията в широк ред при сеитба под лапа братят много по-добре, отколкото при лентовата сеитба на дискова сеялка, за сметка на по-ниската конкуренция между семената.

Паралелно с това днес набират популярност сеялките с копиращи анкери. Тези машини имат независимо окачване, при това те позволяват да се излиза на полето по-рано напролет, без проблем сеят върху следжътвени остатъци и точно поставят дребни семена на минимална дълбочина.

Да се впишеш във веригата

Специалистите са убедени, че машинно-тракторният парк в стопанството не бива да се формира, започвайки от сеялката. Те съветват да се започне, опирайки се на почвообработващите машини, а сеялката трябва да се впише в технологичната верига. За качествената и производителна работа на сеялката трябва строго да се вземат предвид една камара детайли – изравненост на полето, обработка на почвата, нейната структура, раздробяване и разпределението на растителните остатъци след жътвата. Всичко това трябва да съответства на конструктивните особености на сеялката.

Експертите призовават фермерите да бъдат особено внимателни при избора на сеялка за директна сеитба – не всеки анкерен или еднодисков ботуш (дори с голяма сила на натиск) може да влезе в дълбока слама, особено на площи, където сечката не е разпределяла нарязаната слама по цялата работна ширина. Откосите, образувани от недоразпределени растителни остатъци, може да създават сериозни препятствия за работата на анкера или диска (няма да може да ги разреже). В такива случаи спецовете препоръчват да се обърне внимание на допълнителното разпределяне на следжътвените остатътци от зъбни брани.

Освен това специалистите предупреждават, че не всички сеялки са способни да сеят върху мулч. Ако в стопанството се работи по технологията на минималната почвообработка, което предполага наличието на много растителни остатъци на полето, то добре ще работят или дискова сеялка с предварителна подготовка на почвата (не самостоятелна сеялка, а именно сеитбена комбинация, която позволява още веднъж да се работи с растителните остатъци), или анкерна сеялка. Подходяща е и дискова сеялка с голямо налягане на дисковете и добри чистачи, която може да работи по мулч. Със следжътвени остатъци добре се справят сеялките от култиваторен тип.

Въпреки големия избор както на анкерни, така и на дискови машини, трябва да се признае, че повечето от тях съвсем не са създадени, изхождайки от почвено-климатичните особености на някои райони, обръщат внимание специалистите. А това е най-важно за практиката. Не всеки анкерен ботуш може да влезе в преуплътнената почва с тежък механичен състав (особено при сеитбата на есенници), и не всяка дискова машина може да сее в следжътвени остатъци на полето. Поради това най-сигурният път е да се пробва машината на собствените поля, тоест да поискате индивидуална демонстрация от дилъра.

При избор на сеитбен комплекс е важно да се вземе предвид средният размер на полето и неговата геометрия, за да се избере правилната работна ширина, напомнят производителите. При малки размери на площите не бива да се купува „влак“ с голяма работна ширина, за да не се губят време и сили на завоите и обработване на полосата за обръщане, която заема голяма площ. И обратно, ако размерът на едно поле е 700-100 дка, то логично ще е да се работи с 12-16 метрови машини.

Освен това на този етап трябва да се помисли за гъвкавостта на технологиите. Ако се счупи една машина с голяма ширина, сеитбата ще спре, а ако фермерът има две или три сеялки сумарно със същата ширина, то вероятността всички да излязат от строя едновременно е малка.

А с какво ще теглим?

Естествено най-важното е да се избере правилното енергийно средство, способно да работи със сеялката. Като характерна грешка при избора на сеялка специалистите сочат недостатъчната мощност на трактора, който фермерът е предназначил да дърпа новопридобитата машина. Такава грешка най-често се прави при покупката на сеялка с голяма работна ширина.

Типична е ситуацията, когато и тракторът, и сеялката се избират изключително по данните, описани в брошурите, констатират експертите. А всяко измерване е регламентирано от норми на определен стандарт, международен или национален. Това също е указано в брошурите, но с най-дребния шрифт. А какво включва стандартът не всеки фермер си прави труда да разбере. Както обясняват експертите, нормите на стандартите (например американските, международните и европейските) могат съществено да се различават помежду си.

Теглителното съпротивление на прикачната машина на свой ред може да бъде указано за „стандартни“, тоест благоприятни условия на работа (когато бункерът е натоварен с леки семена, на сухи и меки почви, с добра предсеитбена обработка). И ако производителят на трактора декларира в своите брошури мощността му по най-либералния стандарт, а производителят на сеялката указва някакви осреднени показатели на теглителното съпротивление на машината, то на практика може да се получи, че при нормално натоварване и в реални условия тракторът трудно помръдва сеялката от мястото й и работи с много ниска скорост.

Както си спомнят специалистите, случвали са се прецеденти, когато фермерът, ориентирайки се по голи цифри, е купувал машини, а после възмутено е изказвал претенции пред производителя на сеялката, че скоростта на работа е наполовина по-ниска от посочената в брошурата.

Сега в тези брошури обикновено се посочва ножицата от минималната до максималната граници на мощностния диапазон, а специалистите призовават фермерите да не се ориентират по минималната мощност. Вземете предвид обичайните условия на работа, оставете резерви за случаи на сеитба при екстремни условия, качеството на предсеитбената подготовка и ще получите реално необходимата мощност за вашата работна ширина, обясняват експертите.

 Впрочем, случва се и ножицата между указаните диапазони на мощности да е твърде голяма, и в резултат фермерът не знае по коя стойност да се ориентира. Например, предлага се машината да се агрегатира с трактор с мощност от 250 до 400 к.с. Но машините с такава мощност принадлежат към различен теглителен клас и имат различна цена. В този случай трябва да се забрави за брошурата и да се посъветвате с производителя, а също  да съберете опит от други земеделци, работещи с такива машини.

Добросъвестните производители имат достатъчно точни графики, отчитащи условията на работа на машината и количеството мощност, необходима при такива условия на всеки метър работна ширина. Например, те могат да пресметнат необходимото енергийно средство с точност до 10 литра в секунда.

Като цяло специалистите са единодушни, че за осигуряване на необходимата скорост на сеитба е необходим трактор с резерв на мощност не по-малък от 30 на сто от средната стойност на диапазона на мощността.

Също при избора на трактор експертите препоръчват да се обърне внимание на хидравличните възможности на теглителната машина, с която ще се агрегатира сеялката.  Работата е там, че на всички производителни пневматични сеялки е необходим въздушен поток, създаван от турбината. Тя се върти от хидравличен мотор, за който е необходим постоянен регулируем поток масло от разпределителя на трактора. С новите машини не възникват проблеми. Но ако земеделецът планира да работи със стар руски трактор, той ще има проблем, тъй като тези машини нямат такива възможности.

Публикувана в Агротехника
Сряда, 21 Септември 2016 13:50

Пред старта на сеитбата на есенници

Важни за кампанията са агрономическите детайли от технологията

Агр. Петър Кръстев

Не остана много време до старта на сеитбата на есенните житни култури. Основна грижа на зърнопроизводителите сега е подготовката на площите. Освен това не трябва да се подценяват и не по-малко важните чисто агрономически елементи от технологията. Сега е моментът за избор на сортове пшеница и ечемик, определяне на сортовата структура, подготовката на семената – почистване, здравни анализи, окачествяване, обеззаразяването им срещу икономически значимите болести и неприятели, както и за стратегия за борба с плевелите.

Сортовете пшеница трябва да са подходящи за нашите условия

При определяне на сортовата структура на пшеницата трябва да се имат предвид фактори, като климатичните условия, нивото на агротехника, биологичен потенциал и качества на сорта, качества на посевния материал и други. Броят на сортовете зависи от обема на посевната площ в даденото стопанство, големината на парцелите, актуалното почвено плодородие, факторите на околната среда, целта на реализация на продукцията и наличието на подходящи сортове за района. Моносортието (сеитбата само на един сорт) не се препоръчва дори за най-малките по размер стопанства и посевни площи, защото създава риск от непредвидими неблагоприятни климатични или епифитотийни обстоятелства.

Нож с две остриета
През последните 2-3 години наблюдаваме масово навлизане на вносни сортове и хибриди пшеница и ечемик от западноевропейската селекция. През последната 2015/16 стопанска година тези чужди сортове заеха над 45% от площите с пшеница, а за предстоящата сеитба голяма част от зърнопроизводителите декларират, че се отказват напълно от българските сортове. Тази тенденция е нож с две остриета, защото, въпреки че тази година добивите от вносните сортове бяха значително по-високи от българските, няма гаранция, че това ще се случва и занапред. Повечето от тези сортове са предназначени за отглеждане при специфични агроклиматични условия, които при нас не са гарантирани. Независимо от факта, че вносните пшеници дават по-високи добиви, качествата на зърното им не е достатъчно добро и не може да осигури на производителите цена, която да възвърне вложените по-високи разходи и да донесе печалба. Това се доказва от настоящия пазар и изкупни цени на пшеницата. Твърде вероятно е реколтата, която е най-голяма според статистиката от 36 години насам, да създаде сериозни проблеми с реализацията.

За добър старт пшеницата се нуждае от азот

Много важен е въпросът за агротехническите изисквания на пшеницата, като един от основните акценти в агротехниката е торенето. Зърнопроизводителите трябва да знаят, че в началото на вегетацията пшеницата има предпочитания към амониевия азот. Нитратната форма се предпочита в по-късен етап от развитието на културата и при по-високи температури. Карбамидът не е подходящ за използване при почви с алкална реакция, каквито са карбонатните черноземи. Препоръчително е заедно с обеззаразяването на семената срещу болести при възможност те да се третират и с растежни регулатори.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 20 Септември 2016 13:29

Fendt финализира проекта MARS

Буквално преди дни компания Fendt обяви, че пилотният проект за разработване на автономни земеделски роботи, по който работи от началото на годината, е достигнал финалната си фаза. Авторите на проекта, финансиран от Европейския съюз и проведен със съдействието на университета в Улм, Германия, са проучвали възможностите за засаждане на царевица от роботи, които използват спътникова навигация.

Проектът е наречен MARS (Mobile Agricultural Robot Swarms: Система от мобилни земеделски роботи). Работата се извършва с помощта на малогабаритни автономни роботи с електрическо задвижване и дистанционно управление посредством облачни технологии. Според представители на Fendt основните преимущества на тези роботи са намаляване на риска от повреди на почвата, намаляване на отделянето на вредни газове, безшумност и възможност за непрекъсната работа 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

Транспортирането на роботите на полето става с помощта на т.нар. група за материално-техническо снабдяване - модул, който може да се използва едновременно в качеството на зарядно устройство на робота и бункера за семената. Роботите използват специално програмно осигуряване MARS, което позволява да се задава и регулира картата на полето и сеитбата, необходимата плътност на посева, количеството на работещите роботи, както и да се записва и съхранява в облака информация за местоположението на конкретните култури. Според представители на компанията всичко това значително улеснява и прави по-прецизна последващата обработка на почвата.

Във Fendt смятат, че автономните роботи са най-добрата алтернатива за земеделието на бъдещето.

Приложението MARSApp осигурява удобно планиране на сеитбата. През интерфейса могат да се изберат от наличните данни необходимите полета, семена, схема и плътност на засяването, както и броят на използваните роботи. С помощта на интелигентен алгоритъм OptiVisor се планира използването на роботите според зададените параметри и се изчислява необходимото време за изпълнение на задачите. По време на работа роботите общуват с облака, и при това се съхраняват географските координати за всяко засято семе. При излизане на робот от строя, неговата работа веднага се възлага на някои от останалите. Работата в реално време може да се следи чрез приложението. OptiVisor следи състоянието на батериите на роботите и гарантира, че всички те се зареждат навреме в логистичния блок. Информацията за координатите на семената се съхранява в облака в продължение на целия процес на растеж на културите, торене и прибиране на реколтата и може да бъде използвана за анализ и оптимизиране на процесите.

Публикувана в Агротехника

На практика в област Пазарджик есенната сеитба не е започнала, защото състоянието на почвата след сушата не позволява да бъде обработвана. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик Александър Миндачкин, зърнопроизводител от Пазарджик. „На места се правят някакви подготвителни мероприятия с дискови брани, но е много трудно. След тази суша проблемите са сериозни, както имаше с тазгодишната реколта, така имаме и с подготовката на почвите за следващата”, добави Миндачкин. Той поясни, че стопаните не са закъснели, тъй като в региона есенната сеитба традиционно започва в средата на месец октомври. „Зърнопроизводителите се надяват дотогава да има дъждове, за да може да се подготви почвата. Проблеми се очакват само при рапицата, която се сее рано – в края на август, началото на септември. Колегите, които искат да отглеждат рапица, не могат да засеят и това е най-сериозният проблем в момента”, коментира Александър Миндачкин.

Публикувана в Новини на часа

Земеделските стопани ще могат да ползват целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2017. Това реши на свое заседание, проведено на 30 август, УС на Държавен фонд “Земеделие“.

Заявления се приемат в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на Фонд „Земеделие“ в периода от 3 октомври до 15 ноември 2016 г. Крайният срок за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г.

Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Общият финансов ресурс по целевия кредит е 10 млн. лв. Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“ до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена като максималният размер на кредита е 200 000 лв.

Земеделските стопани могат да получат кредит:

- за закупуване на минерален тор след представяне на фактури за закупен минерален тор;

- за закупуване на семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена като представят фактури за закупени семена и/или складови разписки и искане за изписване на продукцията (при използването на неокончателно сертифицирани собствени семена);

- за закупуване на минерален тор, семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена след представяне на фактури за закупен минерален тор, за закупени семена и/или складови разписки и искане за изписване на семената за влагане в производството.

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 120 процента.

Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора за кредит, като застраховката покрива пълния размер на получените средства по договор, както и вещните обезпечения, като стойността на застрахованото имущество следва да е не по-малко от 120 процента от размера на кредита.

Повече информация за условията и изискванията за предоставяне на кредит, стопаните могат да получат в областните дирекции или на сайта на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта