БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От името на българските биоземеделци, Българска Асоциация Биопродукти изказва благодарност на министър Танева за решението да удължи кампанията за подаване на заявления за стопанската 2019-2020 година до 20.05.2020 г., с което биофермерите, неуспели да приключат своите заявления в рамките на последната седмица, няма да търпят санкции за закъснение.

Бихме искали също да изкажем благодарност на заместник министър Вергиния Кръстева, на целия екип от експерти във МЗХГ и ДФЗ, които оказваха съдействие за решаване на казуси и затруднения на биоземеделци при подаването на заявления по 12 часа на ден, както и на хилядите служители в земеделски служби, които работиха без почивни дни, с удължено работно време, за да може да се състои кампанията по подаване на заявления в извънредната ситуация, в която се намираме.

Надяваме се сътрудничеството да продължи и в следващите три седмици, в които ще могат да се правят корекции и да се добавя мярка 11 „Биологично земеделие“ към заявленията, които показваха грешки и бяха своевременно затворени, за да се спази крайния срок.

Усилията на Българска Асоциация Биопродукти са насочени към целта всички биологични фермери, които отговарят на условията за получаване на компенсаторни плащания по мярка 11, да могат да заявят био площите, животните и пчелните си семейства, за да може осигурените допълнителни 40 млн. евро за биоземеделие да постигнат целите си – справедливо разпределение между всички биосертифицирани фермери.

Надяваме се в края на кампанията, с общите ни усилия с МЗХГ, да постигнем тази цел и да няма биоземеделци, които да се чувстват огорчени и излъгани, независимо дали са членове на нашата асоциация.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ 

Публикувана в Агроновини

Земеделските служби ще работят тази събота и неделя

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания за Кампания 2020 до 20-ти май (сряда) включително, без санкция.

Причината за това е, че през днешния ден в Общинските служби по земеделие в Сатовча, Гърмен, Панагюрище и Карлово са постъпили заявления от земеделски стопани, които не са били включени в предварително изготвените графици за това. Някои от тях подават в последния момент искане за регистрация като земеделски производители.  

До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението.

До 15 юни земеделските производители могат да подават заявления със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.
Към 15 май 2020 г. са подадени  97 886 заявления.
Създадена е организация и Общинските служби по земеделие в цялата страна ще работят и през настоящия уикенд.

Публикувана в Бизнес

Днес, 15 май е крайният срок, в който земеделците подават заявления за субсидиране в Кампания 2020, без да търпят санкции.

От утре до 31 май по подадените вече заявления могат да бъдат направени промени, без да им бъде налагана санкция за закъснение.

До 10 юни фермерите могат да кандидатстват за подпомагане, като глобата е в размер на 1% от дължимата сума върху всеки просрочен ден.

Проблем с подаването на заявления по мярка 11 имат биопроизводителите. Стотици фермери все още не са успели да подадат заявления и има риск да останат без подпомагане. От Българска асоциация "Биопродукти" съветват своите колеги да приключат до края на деня своите заявления, макар и с грешки в очертаването на площите, за да не търпят санкции. След това могат да нанасят корекции. 

Въпреки настояването на бранша, към момента МЗХГ не смята да удължава срока за подаване на документи по директните плащания, въпреки че има разрешение от Европейската комисия за това. Ако кампанията приключи навреме, това ще позволи по-ранно плащане към земеделците, аргументират се от ведомството.

Едва 4% от заявленията за субсидии са подадени по електронен път. Ежегодно близо 100 хил. регистрирани земеделски производители кандидатстват за подпомагане.

Всяка година стопани и земеделски служби са под напрежение по време на кампанията – дали ще успеят да се справят с обявените срокове. Често, заради софтуерни проблеми и т. нар. бъгове в системата, кампанията реално стартира дни, след първоначално обявения срок. Въпреки подаването по електронен път, финалното приключване на заявлението е с подпис на кандидата в местната земеделска служба.

Въпреки извънредното положение, областните и общинските земеделски служби останаха в работен режим. В много от тях се работи по предварително изработен график, за да няма струпване на хора. Фермерите алармират, че трудно се свързват с ДФЗ или с МЗХГ – ако имат въпроси за хода на кампанията.

 

Публикувана в Бизнес

Причината – въведеното извънредно положение заради Covid-19

С писмо да министъра на земеделието, храните и горите, от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ-2010, искат ново удължаване на срока за вписване в регистъра за Кампания 2020 – до 31 май, тази година.

Аргументите на браншовата организация са свързани с въведеното в страната извънредно положение заради пандемията от Covid-19. Наложените ограничения възпрепятстват придвижването на стопани в страната към областни и общински земеделски служби, пише още в писмото. То е подписано от председателя на Управителния съвет на НАТ – 2010 Цветан Филев.

Необходимите документи за подаване на заявление от страна на тютюнопроизводителите са:

- копие от сключен договор за изкупуване на суров тютюн за 2020 година

- при площи с тютюн над 5 дка, се представя документ, който удостоверява правното основание за ползването на земеделските земи

- при площи с тютюн до 5 дка, се предоставя информация, индивидуализираща земеделските земи през 2020 година – посочва се идентификационен номер на имота или част от него, както и площта на земеделската земя, върху която ще се отглежда тютюн

- копие от протокола за количествата изкупен тютюн от предходната 2019 година (не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната 2019 година)

Документите се подават в областните и общинските земеделски служби.

Публикувана в Растениевъдство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по трите схеми за държавни помощи „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца.

Решението е взето с оглед обявеното извънредно положение в Р България, заради пандемията от коронавирус (COVID-19) и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат допълнени и утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите.

Публикувана в Бизнес

С един месец да бъде удължен срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра за Кампания 2020, поискаха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ – 2010, с председател Цветан Филев.

Днес е входирано писмо до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, в което се настоява срокът за регистрация да бъде удължен до 30 април 2020 г. Аргументите – нужно е повече време, за да набавят стопаните нужните документи, както и да сработи напълно системата по отношение на вписването в регистъра - във всички областни и общински земеделски служби в страната.

Земеделските производители, които и през 2020 година ще се занимават с производство на тютюн, трябва да се впишат в актуализирания регистър.

Необходимите документи за подаване на заявление са:

- копие от сключен договор за изкупуване на суров тютюн за 2020 година

- при площи с тютюн над 5 дка, се представя документ, който удостоверява правното основание за ползването на земеделските земи

- при площи с тютюн до 5 дка, се предоставя информация, индивидуализираща земеделските земи през 2020 година – посочва се идентификационен номер на имота или част от него, както и площта на земеделската земя, върху която ще се отглежда тютюн

- копие от протокола за количествата изкупен тютюн от предходната 2019 година (не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната 2019 година)

Документите се подават в областните и общинските земеделски служби.

Публикувана в Агроновини

- Г-н Кралев, оправдани ли са страховете на биопроизводителите, че заради грешките в биорегистъра, могат да останат без плащания?

- Няма такъв вариант. Данните за самите имоти, които са с ангажимент по мярка 11, бяха автоматично пренесени в новия биорегистър. Това са данни, които до момента са присъствали във фонд „Земеделие“ и в системата за идентификация на земеделските парцели и не би трябвало да има разминаване. Така че, който си е изпълнил ангажиментите по мярка 11, ще си получи парите.

- Софтуерен ли е проблемът с новия регистър?

- Не мисля. Контролиращите лица трябваше да въведат голям обем от данни в новия биорегистър – става дума за хиляди имоти и за хиляди животни. Затова се постарахме да осигурим автоматичен пренос на данни, но той няма как да покрие на 100% въвеждането. Със сигурност е имало нужда от корекции в данните и това е една от причините за забавянето.

- Имаше ли вариант да се даде повече време за въвеждането на данните в новия биорегистър?

- Законовият срок, в който могат да се извършват корекции в данните, въведени от контролиращото лице, е 10 дни. Така че за всеки оператор този срок се явява индивидуален. Задължението на биопрозиводителите беше да следят системата на регистъра и в момента, в който видят, че техните данни са качени, в рамките на 10 да се могат да сигнализират за корекции по тях, ако се налагат такива. Проблемът не е в срока, а в това дали данните в регистъра ще са пълни.

- От кого зависи това?

- От контролиращите лица. Затова и онези, които не са си свършили работата в срок, могат да бъдат санкционирани. Няма риск за биопроизводителите – те ще получат своите плащания по мярка 11. Ако са си изпълнили ангажиментите, разбира се. По отношение на онези, които тепърва ще кандидатстват, предприехме по-гъвкаво решение. От системата за идентификация на земеделските парцели бяха въведени в биорегистъра всички имоти по КВС и по кадастър /там, където вече има такъв/. Така всички, които имат някаква биологична сертификация, вече фигурират в регистъра. Предстои очертаване – кой и за какво иска да кандидатства по мярка 11. Има идея да бъде направен нов слой, който да фигурира на картата – слой „Биологични земи“. Но това е работа на следващ етап.

- От форума за биоземеделие, който се проведе в рамките на Агра, човек остава с впечатлението, че фермерите все още се затрудняват да четат и да прилагат нормативните уредби. Нужно ли е опростяване?

- По-просто от това няма накъде. Особено по отношение на наредбите. Европейските регламенти са сложна материя. И който се е захванал с биологично производство, трябва да е на доста високо ниво на познание. Това е най-интелектуалният вид земеделие.

- Но и тук се появиха схемаджиите и субсидажиите.

- Да, но бързо бяха разкрити.

Интервю на Анета Божидарова

Публикувана в Интервюта

Крайният срок за подаване на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” изтича на 27 септември. Общият размер на помощта за 2019 г. е до 84 млн. лв. Той беше същият и през миналата година.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички регистрирани земеделски производители, които имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. Кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и по схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.Фермерите с видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Заявления по схемата за газьола се подават в общинските земеделскислужби - по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

Публикувана в Агроновини
Понеделник, 20 Май 2019 12:35

Издънките се премахват в срок

В процеса на вегетация в различни части на плодните дръвчета често израстват допълнителни леторасти, които са ненужни или са на неподходящи места. Затова трябва да оглеждате дръвчетата и при необходимост да се намесвате.

Леторасатите по стъблото се премахват

. Когато по стъблото покарат леторасти, трябва да ги премахваме още в началото, когато са зелени (невдървесинели). Тогава раните са най-малки, бързо зарастват и не се налага да се използват инструменти, защото лесно се отстраняват с ръка.

. От тях може да се оставят само тези, които се намират под повредено място по стъблото. Те ще ви трябват по-късно за заздравяване на повреденото стъбло чрез мостово присаждане.

Издънките от подложката също се премахват

. Тези леторасти, които са излезли от основата на стъблото от кореновата шийка на подложката, също се премахват.

. Но за да е свършена качествено тази работа, първо разровете почвата около основата на стеблото и изрежете издънките от основата им, след което заровете отново.

. Ако ги премахвате повърхностно ще предизвикате обратен ефект. Отрязвайки с ножицата само стърчащата част от издънките над почвата ще започне разклоняването им и още по-активен растеж на издънки.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Седмица остава за подаване от фирмите на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци. Тази година крайният срок е 1 април, защото 31 март е почивенден. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис. С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица, които през 2018 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността. Неподаването на декларацията се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

           До 1 април 2019 г. трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане чрез интернет без такса с електронната услуга на НАП, както и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративен данък може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700, съобщават от приходната агенция.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта