Д-р агроном Ани Попова

Повече от всякога до сега, земеделските производители са изправени пред предизвикателствата на климатичните промени и постоянно нарастващите производствени разходи. Това от своя страна изисква прилагането на най-добрите практики в земеделието, за да бъдат успешни и печеливши. В последно време много фермери преоценяват прилаганите до момента практики за обработка на почвата и въвеждат промени в тях. Някои преминават директно към безоранна система (No-till), докато други предпочитат не толкова крайната Strip-till. Без значение коя система за поддържане на почвата ще изберете, важно е да подходите информирано и с достатъчно внимание към детайлите, за да може да вземете максимума за вашите посеви и поле.

KV Kultistrip 6000 Ferti 2017 field 0005

КАКВО Е STRIP-TILL?

Буквално STRIP означава лента, а TILL - обработка на почвата или иначе казано, STRIP-TILL е система, при която почвената повърхност се обработва на ивици с различна ширина, а зоната между тях се оставя покрита с растителните остатъци на предходната култура.

ПРЕДИМСТВА НА STRIP-TILL СПРЯМО ОСТАНАЛИТЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Strip-till съчетава предимствата на безоранната технология (no-till) с тези на конвенционалната (оранна) обработка на почвата. Чрез strip-till почвата се предпазва от ерозия, а торовете от механично изнасяне. Посредством оставянето на растителни остатъци върху почвата между лентите се подобрява почвената структура, запазва се повече влага за по-дълъг период и едновременно с това имаме добре обработено семенно легло, което се затопля по-бързо през пролетта. Насоченото внасяне на торове повишава тяхната ефективност, което позволява намаляване с до 30 % на торовите норми. Обработване на почвата, торене и сеитба се извършват с едно минаване, което от една страна намалява разходите ни за гориво, а от друга намалява необходимостта от работна ръка. И всичко това без да се компрометират резултатите по време на жътва.

KV Kultistrip IMG 9101

КОИ КУЛТУРИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ STRIP-TILL?

Strip-till е приложима при почти всички редови култури – царевица, сорго, соя, слънчоглед, рапица, захарно цвекло и др.

ЗА КАКВО ДА ПОМИСЛИМ, ПРЕДИ ДА ПРЕМИНЕМ КЪМ STRIP-TILL?

Информацията в днешно време е всичко и ако я имаме навреме, бихме си спестили много проблеми или най-малкото затруднения. А проблемите и затрудненията обикновено имат сериозен негативен отпечатък върху финансите ни. Затова, първите въпроси, които трябва да си зададем, без значение каква технология прилагаме или към каква сме се насочили, са:

КАКЪВ Е ТИПЪТ НА ПОЧВАТА?

Типът на почвата има пряка връзка с храненето на растенията, с възможността да задържа вода и хранителни вещества. В зависимост от това с каква почва разполагаме се определя стратегията за осигуряване на адекватно хранене на растенията. Типът на почвата се определя и от нейните физико-механични свойства, а от тях зависи кога ще можем да я обработваме и с какво време ще разполагаме за това. При тежки почви, с по-голямо съдържание на глина е препоръчително да оформяме ивиците през есента. Заради прекомерна влага през пролетта, при такива почви съществува вероятност да не успеем да обработим полетата навреме. Обратно на тежките, при по-леки и песъчливи почви, е препоръчително ивиците да се оформят през пролетта.Типът на почвата е и фактор при избора на подходящ инвентар, като едно от най-адаптивните решения на пазара в България е това на Kverneland. С него настройките се извършват лесно, което позволява работа в полета с различен почвен тип, структура и характеристики.

Strip till minesota

КАКВА Е ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПОЧВЕНА РЕАКЦИЯ (pH)?

Както при киселите, така и при алкалните почви са налице проблеми с усвояването на редица хранителни елементи. От една страна се затормозява развитието на кореновата система, а от друга се засилва фиксацията на част от тях.

При почви с pH > 8,0 обикновено има наличие на много калций в почвата, който се свързва с фосфора и образува неразтворими съединения, а при pH< 5,5фосфорът се свързва с желязото и алуминия. Колкото по-кисела е почвената реакция, толкова по-силна е фиксацията, като едновременно с това се проявява и токсичното действие на тези метали.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ, АКО ПОЧВЕНАТА РЕАКЦИЯ СЕ ОТКЛОНЯВА ОТ ОПТИМАЛНАТА?

Първо, при кисели почви можем да вземем решение да варуваме, за да подобрим качеството на почвата, а от там и условията за хранене на растенията. Второ, ще знаем какви торове са подходящи или не за нашите почви. Трето, има подходящи начини на внасяне на торовете при неблагоприятна почвена реакция. Например, насоченото внасяне в реда е за предпочитане, тъй като се повишава концентрацията на даден хранителен елемент (обикновено фосфор) в по-малък обем от почва и се забавя фиксацията му.

КАКВА Е ЗАПАСЕНОСТТА НА ПОЧВАТА С ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ?

Преди да преминем към strip-till, а и ако вече практикуваме тази технология, е добре да знаем каква е запасеността на почвата с хранителни елементи в различните слоеве. Много често при консервационните технологии, хранителните вещества се разполагат в повърхностните 10-15 см, докато в дълбочина те са крайно недостатъчни. Важно е да знаем колко хранителни вещества има и къде са разположени, защото корените на растенията се стремят да достигнат зоните, където са разположени хранителните запаси. Ако те са в повърхностния слой, корените ще се разположат в него, а това не е добре, особено в условия на засушаване. Това се установява само чрез качествено извършен почвен анализ, който служи за отправна точка. Най-добре е да изградим запас от хранителни вещества по-дълбоко в почвата, където се запазва и по-голямо количество влага. По-този начин се осигурява по-голяма устойчивост на растенията при продължителна суша и по-дълъг период на хранене. Това е от особено голямо значение за бавно подвижните фосфор и калий. При подвижни елементи, каквито са азот и сяра, за предпочитане е по-плиткото им разполагане.

Запасяването на почвата е продължителен процес, който се извършва най-ефективно с помощта на променливо торене, прилагано година след година.

IMG 0322

ЗА ТОВА КАК ТЕОРИЯТА СРЕЩА ПРАКТИКАТА, ЗА СВОЯ ОПИТ СЪС STRIP-TILL И ПОЛЗИТЕ ОТ НЕГО, РАЗКАЗВА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, КОЙТО ОБРАБОТВА ОКОЛО 12 000 ДКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЪШЛЕН

Започнах да прилагам strip-till преди четири години и към момента близо 90 % от пролетниците, основно слънчоглед и царевица, отглеждаме по тази система. За втора година изпробваме strip-till и при рапица. В стопанството ни има различни типове почва. Преобладават черноземи, но има и сиви горски. Благодарение на почвените анализи, определихме подходящите торови продукти. Почвено-климатичните условия при нас налагат да оформяме ивиците през есента, което комбинираме с внасяне на фосфор. Така получаваме добре обработена почва и не губим натрупаната през зимата влага.

Финансовите предимства на strip-till в сравнение с конвенционалната, оранна технология са значителни поради няколко причини. Първо, за обработките ни е нужно по-малко гориво в сравнение с обработките при конвенционалната технология. За период от три години значително намалихме разхода на гориво, като вместо необходимите ни 11 л/дка от преди промяната, сега използваме около 6 л/дка. Поради по-малкия брой обработки, ни е нужно по-малко време за тях, а те се извършват и от по-малко механизатори. За всички дейности (обработки, сеитба и пръскане) върху цялата площ със strip-till са достатъчни трима. Сега работим с по-малко инвентар, като успяваме да спазим агротехническите срокове. Намалихме торовите норми, като фосфора внасяме през есента, съгласно препоръките за торене, базирани на почвени пробипрез всяка стопанска година. При азота отчитаме намаляване на нормата с до 50 %. Сега при царевицата използваме само около 10 кг/дка  активно вещество, с насочено в реда  приложение, в точния момент. След преминаване към strip-till,  добивите се запазиха на същите нива, но при значително намаляване на производствените разходи.

Инвестициите в нова система за почвообработки са стратегическо решение, чиито ползи стават видими във времето и след извършването на правилните анализи и сравнения. Своят опит може да споделите във Facebook групата „Добри практики в Strip-till обработките“, в която и нашият екип откри ценни съвети и полезна информация от опитът на фермерите с този тип технология.  

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 22 Април 2019 16:23

Изчислиха икономията от No-Till

Изследвания на учени от Университета на щата Мисури позволиха по-точно да се определи икономията от прилагането на ресурсоопазващо земеделие. Няколко години подред учените са правили анализ на разходите за три различни системи на земеделие - традиционна обработка, нулева и минимална.
За всяка от системите са пресметната всички преки разходи. Включени са и разходи за изплащане на кредити, заплащане на труд и машини.
Резултатът показва, че фермерите могат да постигнат най-висока икономическа полза от прилагането на нулевата технология за почвообработка. Тази система е показала средна рентабилност от  $1200 на ха (отношение на печалбата, получена от стопанството за година към средното ниво на собствените средства ), а също така има най-ниска производствена себестойност.
Най-ниска рентабилност е показала минималната почвообработка с покривна култура пшеница, поради много ниските добиви. Използването на покривни култури във всички случаи е повишавало разходите.
Учените отбелязват, че тяхното изследване не включва стойността на опазването на околната среда при използването на различните технологии, но на фермерите, които искат да намалят почвената ерозия, те препоръчват да предпочетат нулевата почвообработка с покривни култури.

Публикувана в Растениевъдство

Защо бъдещето принадлежи на директната сеитба според американските специалисти и руските фермери

 

Неотдавна в Ростов на Дон, Русия, се състоя ежегодният конгрес на привържениците на технологията No-till. В зависимост от технологията, която използват в стопанствата си, мненията на фермерите за нулевата обработка бяха диаметрално противоположни. За щастие, конференцията беше излъчена на живо, така че успяхме да съберем някои интересни моменти от изказванията за нашите читатели.

От американската фантастика

Конференцията беше открита от американския фермер Рик Бибър. Именно той произнесе фразата, че Nо-till е не толкова технология, колкото специфичен начин на мислене.

"Има много фактори, които възпират земеделците да преминат на No-till – например финансите. Но според мен главното препятствие се нарича разбиране", каза Бибър.

Неговите успехи в земеделието са впечатляващи – за 30 години работа с технологията No-till добивите му са достигнали до 650 – 700 кг от декар при пшеницата и до 1000 кг от декар при царевицата. И тази реколта е получена, въпреки че в неговото стопанство годишните валежи са 400 – 420 мм, а почвата е бедна на хумус. Това, което прави Рик Бибър, изглежда като фантастика – той се е отказал от обработване на почвата, торене,употреба на пестициди.

"Най-добрият и най-евтиният хербицид са семената, твърди американецът. – Всички казват, че плевелите са врагове. А всъщност те служат като индикатор, чрез който почвата ни показва какво не й достига. Тя като че ли ни казва –засейте ми ето това! За да не растат плевели, полето не трябва да стои празно"

В стопанството си Рик Бибър отглежда цял коктейл от различни култури, които възпрепятстват развитието на нежелана растителност, дават храна за почвената биота и защитават почвата от разрушителните летни горещини.

Да се откаже от фунгицидите и инсектицидите, му е помогнал сеитбооборотът, в който освен основните култури има лен, елда, соя, нахут и т.н. Фермерът е убеден, че сеитбооборотът, ако се изгради правилно, помага да се мине и без торене. Като пример Бибър посочва бобовите култури, които най-добре фиксират азота.

Вярно, че те работят заблагото на почвата, докато не дойде време да работят за себе си – да започнат да се размножават. Така че тези култури трябва да се прибират преди началото на цъфтежа, а още по-добре е да се пуснат животни да ги опасат.

Руските реалности

Иля Илченко е ръководител на стопанство от Ростовска област. Въпреки че има приличен опит в Nо-till – цели 11 години, той признава, че е далеч от съвършенството на Бибър. В стопанството на Илченко все още използват и торове, и препарати за растителна защита.

Проблемът с правилното хранене на растенията в стопанството са решили с помощта на агрохимична лаборатория. Ежегодно от всяко поле се вземат по няколко проби, за да могат агрономите да преценят с какво да хранят посевите.

"Преди използвахме случаен анализ на площите за минералното хранене. Смятахме, че след като релефът е равен, то е достатъчно да направим един анализ и да работим с осреднени дози на торене. Но при жътвата забелязахме, че дори вътре в едно поле има големи разлики. Единият комбайн се връщаше с протеин 12, а другият – с 14. Опитахме се да открием причината и след като разгледнахме спътниковите снимки, видяхме, че вътре във всяко поле има разноцветни петна".

Сега подхранването е изключително строго разчетено според резултатите от почвената диагностика. При това схемата си има хитрости. Например, Илченко е убеден, че азотът с инхибитори на уреята се запазва в почвата най-дълго, но при първото подхранване е най-добре да се дава селитра, тъй като тя се усвоява моментално от растенията.

"През пролетта правим три листни подхранвания с карбамид, задължително с микроелемент– при високи добиви микроелементите винаги са в дефицит. Когато започнахме да получаваме по 600 кг пшеница от декар, забелязахме, че растенията не изглеждат добре. Диагностиката показа дефицит на цинк. Оттогава винаги си припомням един цитат на големия агроном Иван Калиненко, че гладуването, което е понесло растението, не се компенсира впоследствие дори с повишени дози. Затова профилактично давам необходимите микроелементи".

В стопанството се използват и новости като утежнители, прилепители и кондиционери за вода. През пролетта в стопанството есенниците се обработват с ретарданти, за да накарат пшеницата да брати по-добре.

По въпроса за листното подхранване Илченко съветва агрономите да закупят кондуктометри и задължително да измерват концентрацията на соли в течния разтвор, преди да започнат пръскането. Ако приборът покаже до 5000 микросименса на сантиметър, със сигурност няма да има изгаряне. При 6000 – 7000 микросименса – пръскането е на собствен риск и зависи от времето. След 8000 микросименса изгарянето е неизбежно.

Нарастването на добивите Илченко обяснява не само с влагоопазващата технология и правилното подхранване, но и с това, че на пазара са се появили по-продуктивни сортове култури с променено съотношение на вегетативната маса  към масата на корените, масата на класа към масата на стеблото и т.н. В стопанството ежегодно залагат опити с по 25 – 30 сорта пшеница. Търсят този, които подхожда идеално за Nо-till.

"Учените непрекъснато се изненадват, че техните сортове се държат съвършено различно на нашите почви. По-ниски са на ръст, а кореновата система се развива плитко покрай повърхността. Изглежда, растенията разбират къде е храната и се устремяват към нея".

На демонстрационните площи през 2018 г. меката пшеница е дала над 900 кг от дка, а твърдата – по 770 – 790 кг.

Иля Илченко показва почвени карти на стопанството си от 1985 г. и сравнява как се е променило количеството на хумуса. Преди 35 г. на една трета от площите съдържанието му е било под 2%, а на останалите количеството е варирало от 2 до 4%. Днес една четвърт от площите имат съдържание на хумус над 4%, а площи с плодороден слой под 2% няма.

За сметка на хумуса почвата по-добре задържа влагата и дори в екстремно сухи години стопанството не е на загуба.

"Когато гледам диаграмите със средногодишното количество на валежите, си мисля - колко е хубаво, че преминахме на No-till! Миналата година въобще беше уникална - валежите бяха едва 280 мм. Ако не бяха технологиите и правилното минерално хранене, не бихме оцелели", казва агрономът.

Приложение и в Крим

Задоволството си от технологията No-till изказа и Александър Суслов от Крим. Неговото преминаване към технологията на директната сеитба започва през 2008 г. Казва, че на каменистите почви и при средногодишни валежи от 70 – 180 мм не е имал друго решение.

За 10 години той е направил много лични открития. Едно от тях са покривните култури, които не само предпазват полето от плевели, но и помагат да се разложат растителните остатъци.

"Сеем покривни култури, за да създадем възглавница на повърхността на почвата. Почвата остава хладна, а въздухът – горещ, и дори през горещите нощи на растителните остатъци се образува конденз".

Стърнището работи в полза на стопанството и през зимата. Александър показва видео – как през февруари от съседно "класическо" поле вятърът издухва сняг и почва в посока на неговото стопанство.

"През цялото време мислехме как да задържим снега, а в резултат задържахме и чуждата почва. При съседите целите поля бяха издухани заедно с есенниците, защото издухваше от корен. Впрочем, най-добре задържат снега растителните остатъци от лен. Ленът е прекрасен предшественик"– уточнява Суслов. Според него плодородието на почвата вече се вижда и с невъоръжено око. При всяко копване с лопатата се показват по 15 – 17 дъждовни червея. Днес според изчисления на местеннаучен институт на всеки хектар в стопанството на Суслов живеят по 25 тона червеи.

Или друг пример. Когато вали силно, "но-тилната" част на полето попива влагата и набухва. А по границите на полето, където е орано (това е изискване по правилата за пожарна безопасност), водата се стича на река, без да попива.

"Движим се в посока да внасяме колкото е възможно по-малко химия. Използваме биопрепарати. При нахута те сработиха отлично".

Обратната страна на биопрепаратите е, че на агронома му се налага буквално да живее на полето, за да не пропусне болестите и вредителите. Иначе никой биопрепарат няма да помогне и резултатите ще са плачевни.

Какво му е дала системата No-till? Според Суслов 100 кг пшеница от декар изплащат всички разходи. Всичко останало е печалба.

Сега стопанството ежегодно заделя по милион рубли за социални нужди – помага на пенсионерите да се газифицират, правят улично осветление, детски площадки. 

"С Nо-till можем да си позволим да се занимаваме дори с благотворителност. При класическата технология за това може само да се мечтае", казва Александър Суслов.

Жонглиране с културите

Земеделието по Nо-till помага на стопанството винаги да има печалба, заяви и Олег Новичихин от Воронеж. И това се дължи на гъвкавия сеитбооборот.

В неговото стопанство сеитбооборотът е построен на принципа на редуването на групи култури: топлолюбиви широколистни  (например слънчоглед), студоустойчиви пролетници (ечемик, пролетна пшеница, пролетен овес), топлолюбиви (царевица, просо, сорго), широколистни студоустойчиви  (грах), студоустойчиви есенници (есенна пшеница, тритикале, ръж). В скобите, пояснява Новичихин, е показана основната култура, която при желание, ако например няма пазар и цена, може да се замени снишова култура от същата група. Например, слънчогледътс елда или соя, грахът– с лен, синап или пролетна рапица. Тази година стопанството навреме е сменило слънчогледа с дефицитното просо и е продало зърното на много добра цена.

В стопанството на Новичихин спазват и още една тънкост – да не гонят силно братене на пшеницата напролет.

"При силното братене няма стабилност. Ако вали– си добре. А ако не? Ще имаме полупразно растение" – предупреждава руският земеделец.

И още: засяване в основната култура на растения-помощници. Например есенници с лен. Сеитбената норма на помощника се намалява в пъти, за да не конкурира основната култура.

"Влезте на полето след лен – краката потъват. Ленът помага на есенниците именно поради дългия си корен".

Резултатът от десетгодишното използване на No-till в стопанството на Новичихин е следният: средни добиви (в тонове от хектар) зимна пшеница – от 36,4 до 54,7; ечемик – от 31,6 до 39,8; грах – от 26,4 до 32,8; царевица – от 41,2 до 64,7. 

Освен всичко друго,Nо-till е позволила на фермера да влага пари в техника и да започне да развива животновъдство. Сега стопанството разполага с 4 мощни комбайна.

"Но най-важното е, че Nо-till дава стабилност. С тази технология винаги сме сигурни в успеха", заключава Новичихин.

 

Публикувана в Растениевъдство

За формиране на 1 т зърно със съответстващо количество листостъблена маса при различните по ранозрелост хибриди царевицата потребява от почвата и торовете средно по 24-30 кг азот, 10-12 кг – фосфор, 25-30 кг – калий, 6-10 кг магнезий и калций, 3-4 кг сяра; 11 г бор, 14 г – мед, 110 г – манган, 0,9 г – молибден, 85 г – цинк и 200 г желязо. На черноземни почви царевичните растения са способни да си осигуряват 78% азот от потребностите си, а фосфор и калий, съответно – 8 и 26%.

  

Агр. Петър Кръстев

През последните 10 години темповете на производство на царевица за зърно са най-високи сред зърнените култури. За периода от 2000 до 2010 година световното производство на зърно от тази култура нарасна от 592 до 816 млн. т, докато при пшеницата – от 581 до 652 млн. т. Първото място сред страните по отглеждане на царевица принадлежи на САЩ, второ – Китай, трето – Бразилия, които сумарно представляват 50% от площите с тази култура. Един от най-важните фактори, влияещи на растежа и развитието на царевичните растения, е минералното хранене. Заедно с фотосинтезата то представлява единен процес на обмен на веществата между растенията и средата. 

За разлика от повечето зърнени култури, царевицата се нуждае от усилено минерално хранене и торене до узряване на реколтата и като култура с дълъг вегетационен период е способна да усвоява хранителни вещества от почвата в продължение на целия си жизнен цикъл.

Растенията усвояват азот и калий преимуществено във фаза изметляване, а фосфорът се усвоява активно по време на формирането на семената, в периода на начално развитие и по време на наливане и зреене на зърното.

За формиране на 1 т зърно със съответстващо количество листостъблена маса при различните по ранозрелост хибриди царевицата потребява от почвата и торовете средно по 24-30 кг азот, 10-12 кг – фосфор, 25-30 кг – калий, 6-10 кг магнезий и калций, 3-4 кг сяра; 11 г бор, 14 г – мед, 110 г – манган, 0,9 г – молибден, 85 г – цинк и 200 г желязо. На черноземни почви царевичните растения са способни да си осигуряват 78% азот от потребностите си, а фосфор и калий, съответно – 8 и 26%.

Царевицата се отнася към културите, реагиращи положително на внасянето на торове, които способстват получаването на високи и устойчиви добиви от зърно. Безспорно, реализацията на продуктивния потенциал на царевицата зависи съществено от почвено-климатичните условия. Но не по-малко важно значение има съвременната агротехнология. В нея трябва да има балансирана система за хранене на растенията, която да включва в себе си предсеитбена обработка на семената с микроелементи, почвено внасяне на комплексни минерални торове и извънкореново (листно) подхранване.

Предсеитбена обработка на семената

Високата кълняема енергия на семената е основа на бъдещата реколта. Известно е, че повишаването на енергията за покълване и поникване на семената може да се постигне с помощта на предсеитбената им обработка с микроелементи. За тази цел се използват торове, представляващи висококонцентрирани смеси от микроелементи – бор, молибден, кобалт, мед, цинк, манган, желязо в хелатна форма, или съдържат основните хранителни елементи (NPK) + микроелементи в леснодостъпна за растенията форма. Те благоприятстват както едновременното поникване и изравняване на посевите, така и доброто вкореняване на растенията. Подходящ за предсеитбена подготовка на семената е произвежданият в България биостимулатор Амино Експерт Старт, чийто състав е специално подбран да стимулира развитието на първичното коренче. Продуктът съдържа азот, фосфор, молибден, бор, хелатирани мед, цинк, манган, органична материя, аминокиселини и фитохормони. Прилага се в доза 150-200 мл/100 кг семена. Към Амино Експерт Старт при обработката се добавя Хеласол Цинк в доза от 50 до 100 мл/100 кг семена. Нанесените на повърхността на семената макро- и микроелементи се усвояват без разход на енергия от зародишните органи и ускоряват развитието на коренчето и първите листа. Повишава се ефективността на използване на почвената влага. Подобрява се приемането на хранителни вещества както от разграждащия се ендосперм, така и от околокореновата зона на поникващите растения. Посевът се развива равномерно – младите растения са добре вкоренени.

Предсеитбената обработка на семената с подобен вид торове не само повишава добива и качеството на получаваната продукция, но осигурява и комплексна устойчивост на растенията към болести, неблагоприятни условия на околната среда (ниски или високи температури), ускорява растежа и развитието на растенията, способства продуктивното използване на влагата. Често предсеитбената обработка на семената с микроелементи дава по-добър ефект, отколкото внасянето на торове предсеитбено в почвата, дори във високи норми.

Почвено внасяне на минерални торове при царевицата

Непосредствен източник за храна на растенията е почвеният разтвор. Внасянето на минерални торове с основната обработка на почвата и като подхранване способстват оптимизацията на почвения разтвор по съдържание на хранителни елементи. Последните играят важна роля в създаването на оптимално осмотично налягане на почвения разтвор, което, от своя страна, подобрява минералното хранене на растенията.

Системата за почвено торене на царевицата включва основно торене, присеитбено торене (заедно със сеитбата) и подхранване. Най-голямо количество торове се внасят до сеитбата с основното торене на царевицата.

В условия на недостатъчно количество влага тези торове за основно торене е по-добре да се внасят есента, а в райони с достатъчна влага и на почви с лек гранулометричен състав – фосфорните и калиеви торове, – преди оранта, а азотните – пролетта с предсеитбеното култивиране. Като допълнителен резерв за попълване на почвата с органика следва да се използват органични остатъци от всички култури в сеитбооборота, заравяни в почвата при условие на задължително добавяне на азот: 7-10 кг/т остатъци.

Подходящи торове за основно торене на царевицата саTimac Start (MPPA-DUO®) със състав N20P10K5S26B0,1Zn0,1Mn0,1, Eurotim Plus (MPPA®) - N10P18K12S20Zn0,2, Timac 42 (MPPA-DUO®) - N10P12K20S9MgO2B0,1Zn0,1 и Eurocereal (MPPA-DUO®) N10P24S20B0,1Zn0,1. Тези формулации се отличават от всички останали продукти на пазара с интегрирания в тях комплекс MPPA® спомагащ за защитата и мобилизацията на хранителните елементи в почвата, независимо от рН и почвен тип, както и с патентованото решение DUO® - стимулира дружното и хомогенно поникване и развитието на кореновата система в началните етапи на развитие на културата.Нормата за внасяне на торовите смеси се изчислява, като се вземат предвид данните от агрохимичният анализ за всяко конкретно поле и планираният добив от културата.

Изборът на марка и нормата на внасяне на торове при царевицата зависят от съдържанието на подвижните форми хранителни елементи в почвата, планирания добив, биологичните особености на културата, предшественика, системата на обработка на почвата и климатичните условия. Изчисляването на торовите норми (кг/дка акт. в-во) за планирания добив зърно от царевица се прави в зависимост от съдържанието на хранителни елементи в почвата.

За подобряване храненето на младите растения, повишаване на тяхната устойчивост към неблагоприятни условия, стимулиране образуването на корени се прилага локално торене на царевицата при сеитбата. В този период царевичните растения са чувствителни към недостиг на фосфор и високи концентрации на почвения разтвор. Този вид торене на царевицата се прави едновременно със сеитбата с тороизсяващи устройства на сеялката на разстояние 3 – 5 см встрани от реда и на 4 – 5 см под дълбочината на заравяне на семената. По време на сеитбата на царевицата следва да се внасят малки дози фосфорни торове при норма Р1-1,5 кг/дка акт. в-во фосфор. Подходящ за това е микрогранулираният продукт GreenStart (Physio+®) - N16P40S5MgO2Zn2, съдържащ патентования комплекс Physio+®, който стимулира развитието на кореновата система и формирането на повече коренови власинки за по-добро усвояване на нужните хранителните елементи. Присеитбеното внасяне на минерални торове при царевицата осигурява допълнителен добив в рамките на 30 – 50 кг/дка зърно.

Норма на внасяне на торове при царевицата

По време на сеитбата на царевица се внасят суперфосфат, амофос, суперфос, нитроамофоска. При внедряване на високопродуктивни хибриди все по-широко приложение придобива внасянето със сеитбата на комплексни торове NPK торове като Duofertil TOP38 (TOP-PHOS®, MPPA-DUO®) с допълнително съдържание на сяра, магнезий и бор - N8P30S8MgO2Zn0,1B0,15, Duofertil TOP34 (TOP-PHOS®, MPPA-DUO®) - N5P19K10S19B0,1Zn0,1, както и изброените по-горе продукти Timac 42 (MPPA-DUO®), Timac Start (MPPA-DUO®) и Eurotim Plus (MPPA®).Внасянето на тези торове дава възможност за получаване на дружно поникване и изравнени посеви, здрави растения с добре развита коренова система, а също и осигуряване на пълноценен растеж и развитие на царевичните растения през вегетацията.

При недостатъчно внасяне на торове с основната обработка на почвата, а също така и в години със студена пролет царевицата реагира добре на подхранване. Особено ефективно е подхранването с азотни торове (Sulfammo 25 (N-PRO®) - N25S27Mg4) във фаза трети-пети лист.За подхранване на растенията на черноземи в степни зони (Добруджа) е по-добре използването на азотни и фосфорни торове, а в зони с горски почви (Южна България) – пълно минерално торене – 2-3 кг/дка акт. в-во. При кореново подхранване на царевицата торовете се внасят с торовнасящи култиватори – по средата на междуредията на разстояние 25-30 см от растенията, на дълбочина не по-малко от 12 см, осигурявайки им равномерно разпределение.

Листно подхранване

Неразделно допълнение към системата за торене на царевицата е прилагането на извънкореново подхранване с комплексни торове, съдържащи микроелементи в хелатна форма. Основната цел на този важен технологичен елемент е подобряване храненето на растенията и поддържане на културата в критични периоди от растежа и развитието, намаляване негативното влияние на условията на средата (природни условия, химични третирания), усилване интензивността на формиране на отделните органи на растенията, влияние на оттока на хранителните вещества и повишаване качеството на продукцията.

В развитието на царевичните растения могат да се разграничат два важни етапа (критични фази) по обезпечението им с макро- и микроелементи: фазите трети-пети и седми-осми лист.

Много важен период от развитието на царевицата е фаза трети-пети същински листа. В този период растенията формират генеративните си органи, определящи бъдещия добив.

За фаза пети-шести лист е характерна завишената потребност от цинк

Външните признаци на цинковия дефицит са избледняване на листа и последваща поява на по-тъмно и по-светло зелени участъци по дължината на неговото нарастване. Но дори и да няма видими външни белези, вътрешно се нарушава метаболизма на растенията – особено азотния обмен, което се отразява отрицателно на формирането на репродуктивните органи и води до намаляване на добива. Недостигът на микроелементи във фаза 5-6-ти лист от развитието на царевичната култура я прави по-уязвима на засушаване и възпрепятства ефективното използване на внесените в почвата торове, респективно на проявата на продуктивния потенциал на хибридите.

От наличието на хранителни елементи, особено фосфор, зависи количеството кочани на растенията и зърната в тях. В този период царевицата расте слабо, нейната коренова система е слаборазвита и не може да поглъща хранителни вещества от труднодостъпни съединения. Затова за стимулиране растежа на кореновата система е важно царевичните растения да са осигурени освен със съединения на фосфора, още и с манган (Mn), цинк (Zn) и бор (B).

Какви минерални торове са подходящи за царевицата?

За осигуряване на царевицата с торове в достъпни за усвояване форми е целесъобразно да се прави извънкореново похранване с водоразтворими торове с високо съдържание на фосфор своевременно, още преди появата на симптоми на дефицит от елементи на минерално хранене. Торовете съдържат повече водоразтворими съединения на фосфора, които подобряват развитието на кореновата система и генеративните органи на растенията, а съдържанието на микроелементи в хелатна форма осигурява стимулиране на вcички биологични процеси, които протичат в растенията. Чест проблем за царевичните посеви, особено при студена и влажна пролет или неблагоприятни температурни амплитуди, е задържане на началното развитие на растенията. Обикновено забавеното развитие е придружено и от проява на фосфорен дефицит – листата не нарастват и добиват виолетова окраска. Листното торене със специализираната модификация Лактофол Фосфор в доза 0,8-1 л/дка само за няколко дни възстановява растежа и развитието на царевицата. Лактофол Фосфор съдържа фосфор, азот и сяра и водоразтворими бор, мед, желязо, манган, молибден и цинк. Освен това, листното подхранване на царевичните растения с микроелементи е целесъобразно да се прилага в резервоарни смеси с вегетационните хербициди.

По време на изметляването и началното формиране на кочаните царевицата има висока потребност от вода и от хранителни елементи. При отглеждане на културата в неполивни условия засушаването уврежда приемането на хранителни вещества от почвата. В този репродуктивен период биостимулаторът Амино Експерт Импулс спомага за формирането на по-голям и по-качествен добив. Забавя стареенето на листата и подобрява водния режим на културата - в по-голяма част от деня растенията остават по-свежи и по-жизнени, което естествено се отразява положително и върху количеството на добитото зърно. Удълженият отток на асимилати към нарастващите кочани води до тяхното подобрено формиране. При отглеждана при поливни условия царевица микроелементите са винаги недостатъчни. При такива посеви количеството на Амино Експерт Импулс е добре да бъде завишено до 300 мл/дка.

При силажната царевица листното подхранване, проведено през втората част от вегетацията, оказва много добро влияние върху растежа, развитието и продуктивността. То намалява броя на прегорелите листа, увеличава сухото вещество и белтъчното съдържание на единица растителна маса, което от своя страна води до повишаване на хранителната стойност на фуража.

Система на минерално хранене на захарна царевица

Следващата критична фаза за царевицата – това е формирането на седми-осми лист, които се характеризират с интензивен растеж на растенията. Прилагането на листно подхранване именно в този период подобрява озърняването на кочаните на царевицата и повишава качеството на продукцията.

Какви торове са необходими в този етап за царевицата? В тази фаза нараства потребността от микроелементи: цинк (Zn), манган (Mn), бор (B) и мед (Cu). За бързо покритие на дефицита на определен хранителен елемент за царевичните растения може да се използват висококонцентрирани моноторове като Амино Експерт Импулс в доза 250-300 мл/дка.

Царевицата е много взискателна към условията на минералното хранене култура. За да се постигне висок добив и съответстващо качество на зърното, е необходимо минералните торове да се прилагат в оптимално количество и в нужното време. Важен фактор е и срокът на внасяне на торовете. Използването на балансирани торови смеси есента, оптимални формулации минерални торове пролетта, своевременното торене и листно подхранване на царевицата в критичните фази на растеж и развитие, осигуряват висок добив зърно и подобрено качество на продукцията.

В следващия брой ще продължим темата с почвено торене на царевицата.

Публикувана в Растениевъдство

Ползи и предимства от това непретенциозно към почвата растение: отличен предшественик и добър фитосанитар, който гарантира допълнителен добив от зърнени култури без вторични разходи

Агр. Петър Кръстев

Изисквания към условията

Светлина

Рапицата е светлолюбиво растение, лошо понася засенчване и сгъстяване. В гъсти посеви рапичните растения имат бледа окраска, стъблата им са тънки, слаби, с изтеглени междувъзлия, често полягат, слабо се развиват и образуват малко странични разклонения. Изтеглената точка на растеж се отразява лошо на презимуването. Рапицата се отнася към растенията на дългия ден.

Влага

Зимната рапица, както и всички зелеви култури е влаголюбива. Влагата е основният лимитиращ фактор, тъй като за формиране на висок добив през вегетационния период на културата са необходими от 600 до 800 мм валежи. През вегетацията се наблюдават три периода на повишено влагопотребление: стъблообразуване, бутонизация и цъфтеж.

Температурен режим

Рапицата е студоустойчиво растение. Зимата тя нормално понася до минус 15°С без снежна покривка, а при нейното наличие – с дебелина до 5 см до минус 22 –

25°С. Пролетната вегетация се възобновява при 1 – 3°С. Пролетните възвратни замръзи често водят до гибел на растенията. Температура, по-висока от 30°С, потиска развитието на културата и води до влошаване на опрашването и като следствие, намаляване на добива.

Почва

Рапицата не е взискателна към почвата. Вирее практически на всички типове почви. За получаване на добър добив са подходящи плодородни почви, свободни от преуплътняване с реакция на почвения разтвор, близка до неутралната. Влиянието на качеството на почвата на добивността е толкова по-високо, колкото климатичните условия се отклоняват от оптималните.

Хранене

Азот

Азотът има важно значение за рапицата, тъй като тя образува мощна вегетативна маса. За целия вегетационен период изисква от 5 до 6 кг азот на всеки 100 кг продукция (например, ако се планира получаване на добив 300–400 кг/дка, трябва да се внесат от 15 до 24 кг/дка азот в акт. в-во.). При определяне дозите на азотните торове е необходимо да се отчитат съдържанието на хранителните елементи в почвата, нейният тип, предшественикът и други фактори. Азотните торове се внасят есента и пролетта на 1–3 пъти. Необходимо е да се отбележи, че есента трябва да се внимава с азота, тъй като прераслите растения имат малко шансове да презимуват (особено при отглеждане на хибриди, които се отличават с бързо начално развитие). Но в случай на наличие на голямо количество сламести остатъци след прибиране на предшественика, азотните торове се добавят към основното торене: 1 кг азот на 100 кг слама.

Напролет азотът се внася на няколко пъти: задължително веднага след като растенията на рапицата се покажат изпод снега; и при необходимост – във фаза стъблообразуване и бутонизация (по 1/3 части от изчислената пролетна норма).

Внасянето на азота във фаза бутонизация позволява да се удължи фазата, при което се увеличава количеството бутони и се удължава срокът на цъфтеж на отделните цветчета. Излишното количество азот води до прерастване на вегетативната маса, растенията затлъстяват“, дълго не залагат генеративни органи. Стъблата и листата стават крехки и чупливи, силно се повреждат от болести, полягат. При това семената образуват повече протеин, а съдържанието на масло в тях намалява.

Фосфор

Рапицата изисква много повече фосфор, отколкото другите полски култури, например зърнените. Фосфорът способства развитието на кореновата система, влияе на качеството на семената, повишава стресоустойчивостта и студоустойчивостта. За формиране на 100 кг/дка добив е необходим от 2,5 до 3,5 кг Р2О5. Фосфорът се внася есента с основното внасяне на торовете, както и като запасяващо торене с предшественика.

Калий

Калият пречи на преждевременното отмиране на листата, влияе на оплождането и увеличава съдържанието на масло в семената, повишава устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия, намалява поражението от болести и неприятели. Цялото количество калий се внася есента преди основната обработка на почвата (или при предшественика), при разчет на износа: 4 – 6 кг на всеки 100 кг семена.

За успешен растеж и развитие на рапицата са необходими още редица важни за нея елементи: сяра, магнезий, бор, манган, молибден, мед, цинк и кобалт. Особено внимание следва да се обърне на ролята на сярата и бора, тъй като при недостиг на сяра шушулките могат да не се образуват напълно, а при недостиг на бор стъблата се скъсяват, цъфтежът се задържа, образуват се малко шушулки и семена. Обикновено рапицата си набавя тези елементи от почвата благодарение на своята развита коренова система. При недостига им те се внасят във вид на листно подхранване, а сярата – с основното торене в почвата или при сеитбата в реда (3 – 6 кг/дка).

Въпреки че рапицата изисква голямо количество минерални вещества, по-скоро става въпрос не за износ, а за въвличане на минералните вещества в оборот, тъй като тя оставя след себе си голямо количество растителни остатъци.

Място в сеитбооборота

Рапицата се отнася към културите, предявяващи повишено изискване към сеитбооборота. Добри предшественици за нея са чисти площи, заети с угар, зимни и пролетни зърнени култури, окопни силажни култури (освен слънчоглед), многогодишни треви.

Посевите с рапица не трябва да се разполагат след кръстоцветни култури (рапица, репко, зеле, ряпа, бял синап и др. подобни), цвекло и слънчоглед по-рано от 4 години, поради натрупването на общи болести и неприятели.

Площите с рапица (включително останалите кръстоцветни култури) не трябва да превишава 15 – 20% от структурата в стопанството, а при наличие в сеитбооборота на слънчоглед, общата с него площ не трябва да е повече от 25%. Нарушението на този принцип е допустимо само при отглеждане на устойчиви към болести хибриди и прилагане на комплексна система за защити от болести и неприятели.

Самата рапица е отличен предшественик.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на вестник "Гласът на фермера"

Публикувана в Растениевъдство

В Университета Квинсленд, в Сидни а също и в центъра за иследване на растенията Джон Инес (всички намиращи се в Австралия), са разработили нова платформа за бърза селекция. Тя е приложима в оранжерии или всяка друга изкуствена среда с допълнително осветяване за удължаване на светлинния ден. В своите експерименти австралийските учени успели да получат ново поколение пшеници от семе до семе само за 8 седмици.

Новата система за селекция позволява отглеждането на 6 поколения пшеница за година.

За селекционерите на пшеница новата система обещава три пъти повече поколения, отколкото сега получават дори при най-благоприятни условия. Освен това, растенията растат здрави и изглеждат много добре.

Сега селекционерите за ускорено получаване на нови поколения пшеница прилагат основно технологии, разработени след Втората световна война.

В новите технологии се използва напълно контролируема среда на отглеждане, която може да се създаде и в обикновени промишлени оранжерии. В нея също се използват LED лампи (светодиодни лампи), променени за оптимална помощ на процеса на фотосинтеза в интензивен режим до 22 часа на ден.

Светодиодните лампи значително намаляват себестойността на отглеждане в сравнение с натриевите лампи, които широко и отдавна се използват в оранжериите, но не са ефективни. Натриевите лампи излъчват прекалено голямо количество топлина и при това светлината от тях е с лошо качество и не е подходяща за растенията.

Технологията за бърза селекция може да се използва за много важни култури. Освен пшеницата, по 6 реколти на година дават още граха, ечемика и нахута. Рапицата при този начин на селекция в експериментите дава по 4 реколти годишно.

Важно е, че устойчивостта към болести, времето на цъфтеж и морфологията на растенията могат да бъдат изучени в детайли дори при такава бърза смяна на поколенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Кои са най-подходящите моменти за приложение на неселективни хербициди срещу смесено заплевеляване?

Агр. Петър Кръстев

Инж. Никола Средков от с. Чомаковци, община Червен бряг, от 5 години практикува земеделие, като прилага технологията No-till. Повечето от машините, които той използва, е направил сам, тъй като по професия е инженер конструктор.

Тази година инж. Средков е планувал сеитбата на 200 декара царевица по технологията Strip-till. Въпросът му е свързан основно с извеждане на борбата с плевелите при културата и по-конкретно – колко време преди сеитбата на културата да приложи тоталния хербицид Раундъп.

Потърсихме професионалното мнение на Александър Китев, един от пионерите в прилагането и популяризирането на технологията No-till в нашата страна.

Хербицидът Раундъп (или друг глифозатсъдържащ хербицид) преди сеитбата на царевицата може да се приложи в три варианта:

. 15 дни преди сеитбата;

. 1 ден преди сеитбата;

. 1 ден след сеитбата.

Тези срокове са препоръчителни за практиката, защото са установени в резултат на дългогодишни проучвания и експерименти в страните, главно в САЩ, където технологията No-till се практикува вече над 30 години, посочва специалистът. Приложението в тези срокове осигурява чист старт на царевицата без конкуренти по отношение на влага и хранителни вещества и без опасност от фитотоксичност за поникващите растения на културата.

По принцип приложението на неселективни (тотални) хербициди напролет трябва да се извършва максимално късно – т. е. в момент, в който са поникнали по-голяма част от плевелите. Някои специалисти препоръчват сеитбата да се извърши 20 дни след третирането.

По време на вегетацията на царевицата борбата с плевелите се извежда така, както при конвенционалната технология, т.е. използват се вегетационни хербициди или комбинации от тях. Те се подбират според конкретния плевелен състав – срещу широколистни, срещу житни или продукти срещу смесено заплевеляване. Моментът за прилагане на избрания вегетационен хербицид, освен с фазата за чувствителност на плевелите, задължително се съобразява със селективността на продукта спрямо фазата на културата.

Публикувана в Растениевъдство

CRISPR-Cas се нарича още молекулярна ножица. Протеин-9 (Cas-9) работи като изследовател вътре в генома, търсейки участъци, които учените могат да премахват, променят или преместват. Неговата работа се сравнява с редактирането на текста от редактора.
Значението на тази технология за селското стопанство е да ускори процеса на избиране на гени, които след това могат да се използват за подобряване на генетиката на културите. Въвеждането на нужните характеристики в генетиката чрез традиционно размножаване отнема 8 години, то CRISPR-Cas позволява това да се постигнете за 5 години. Новата технология позволява едновременно да се подобрят редица генетични характеристики.
„CRISPR-Cas е инструмент, който може да се използва за различни цели. Нашата компания го използва за селекция“, казва Нийл Гетърсън, вицепрезидент на изследване и развитие в DuPont Pioneer.
Гените могат да бъдат групирани и изучавани заедно или отделно, за да се види какъв резултат може да донесе тяхното разместване или промени.
Например в Уганда е възможно да се редактира генът на маниоката, за да направи растението устойчиво на вирус, който го прави негодно за консумация. С помощта на технологията CRISPR-Cas е възможно да се изолира и редактира генът eIF4E и да се преодолее болестта. В бъдеще изследователите се надяват да редактират пет други гени на маниоката, свързани с вируса.
Технологията вече е тествана не само на маниока, но и на банани, просо, сорго и сладки картофи. Опитвайки се да постигне целите си в селекцията , DuPont Pioneer е сключил споразумение за използване на технологията за редактиране на гени с Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет. Редактирането на един ген може да отнеме шест месеца или повече, а сътрудничеството между различните институции може да ускори процеса.
Въпреки ,че технологията е впечатляваща, тя не е вълшебна пръчица. Въвеждането на резултати от малките производители все още е проблем.
Специалистите отбелязват, че обществеността до голяма степен е неинформирана по отношение на новите технологии. Ето защо е нужна разяснителна работа.
„Трябва да се разбере значението на проблема. Трябва да се вслушаме в селските общности, защото говорим за доверие между фермери, потребители и учени“, казва Нийл Гетърсън.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
  • Засаждането на разсада от цинии на открито е най-добре да се направи в началото на май, когато премине опасността от слани. Цинията не понася дори слаб замръз от минус 1 градус.

  • Необходимо е подготвената от есента площ в цветната градина отново леко да се разрохка.

  • След това се подготвят малки гнезда за засаждане на цинията.

  • За да се развива много добре цинията се нуждае от простор, затова трябва да се спазват разстоянията между растенията. Для нискорастящите цинии то е 10-15 см, за среднорастящите — 20 см, за високорастящите сортове — 20-30 см между растенията и 35-40 см между редовете.

  • Ако разсадът е отгледан в саморазлагащи се торфени саксийки, задаждането става директно с тух. При другите случаи разсадът трябва внимателно да се изважда, като се внимава да се запази почвата около корените.

  • Ко избраният от вас участък за засаждане на циниите е в ниска част, добре е да осигурите дренаж, като на дъното на браздичките поставите чист речен пясък.

  • Внимателно разположете разсада в изкопаните браздички и заровете корените с почва.

  • За да предотвратите прекаленото изпарение на влага от почвата, около растенията може да мулчирате със сух торф.

    Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Компанията представи портфолиото си за 2017 година и авангардната си Xpro технология, която от години заема лидерски позиции в страни с развито селско стопанство в Европа

Агр. Петър Кръстев

На Шестия национален агросеминар на НАЗ в Пловдив, състоял се в края на миналата година, Байер представи на зърнопроизводителите технологиите и продуктите, които ще им предложи през новия сезон на 2017 година. Жечо Мурзов – Търговски мениджър на компанията, започна презентацията си с една нова технология, която от няколко години заема лидерска позиция в пазари като Великобритания и Германия – там, където фунгицидите наистина се тестват в много тежки реални условия. Фермерите зърнопроизводители бяха подробно запознати с технологията Xpro и първия продукт от нея -фунгицида Авиатор.

Какво представлява Xpro?

Xpro технологията е марка на някои продукти, които Байер ще представя занапред и които са с изключително иновативни активни вещества. Първият представител на Xpro технологията, който през 2017 година ще бъде на разположение на зърнопроизводителите, е фунгицидът Авиатор. Както бе съобщено на агросеминара, този продукт от 3-4 години предизвиква фурор в Германия, Великобритания, Франция... Тези страни имат сериозни проблеми с ключови болести, които са разпространени и в България – септория, жълта и кафява ръжда, фузариум и др.

Кои са ключовите предимства на Авиатор?
От една страна, Авиатор има отличен контрол върху болестите, от друга – той доказано дава по-продължително последействие и допълнителен зелен физиологичен ефект. Зеленият ефект помага в неблагоприятни условия (засушаване, високи температури), пшеницата и ечемикът да запазят своя добивен потенциал. Благодарение на тези ключови предимства Авиатор дава средно с 10% по-добър добив в сравнение с други продукти, представени на българския пазар.

Г-н Жечо Мурзов илюстрира презентацията си с графика, която нагледно показа, че Авиатор дава средно с три седмици по-дълго последействие спрямо алтернативните продукти у нас. С други думи, този продукт може да предложи на производителите цели 60 дни последействие в житните култури.

На какво се дължи дългото последействие на Авиатор?

Дължи се на изключително добрите активни вещества (протиоконазол – ключовото активно вещество в Прозарo плюс биксафен-ключовото активно вещество в Зантара). Авиатор е интересен продукт и поради това, че дава т.нар. зелен ефект на растенията. В резултат на новата формулация и на активните вещества в Авиатор, от Байер показаха, че зеленият ефект осигурява допълнителен добив, когато има стресови условия.

Авиатор е идеалният продукт, защото съчетава в себе си по-дълго последействие, по-добра ефикасност, по-широк спектър на контролирани болести плюс зелен ефект. Г-н Мурзов увери фермерите, че ако използват Авиатор, могат да бъдат сигурни, че половин час след третирането ще имат сигурната защита на посевите си.

Друго ключово предимство на Авиатор е, че формулацията му позволява той да бъде смесван с други активни вещества – напр. листни торове, , а също, че с него може да се работи и с по-малко количество разтвор. Това е ключово предимство, защото в определени моменти е много важно производителите бързо да влязат в полето и да третират посевите.

Кога е най-подходящият момент за приложение на Авиатор?
Авиатор може да бъде приложен във всеки един момент от развитие на пшеницата и ечемика, но зърнопроизводителите ще получат най-добрата възвращаемост, ако го приложат между фазите - флагов лист и изкласяване.. Ако зърнопроизводителите искат да защитят културите си още в начална фаза по най-добрия начин и на възможно най-добрата цена, те могат да заложат на Солигор, препоръча Жечо Мурзов. Не на последно място експертът уточни, че освен изключителната превантивна защита, Авиатор навлиза ефикасно в растението и има най-бързото лечебно действие.

Публикувана в Растениевъдство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта