Течният азотен тор в амониева форма позволява лесно усвояване и предотвратява загубите от елемента

Агр. Петър Кръстев

Перспективно решение за усъвършенстване системата за хранене на пшеницата е есенното внасяне на течни азотни торове в амониева форма на дълбочината на кореновата система на културата. Това позволява да се повиши ефективността от усвояването на азота и да се предотвратят загуби от елемента.

Днес пред земеделските общества по света стои задачата за интензификация на производството на растителна продукция, обусловена от ръста на населението и намаляване на посевните площи. Житните култури са изразени азотофили и за формиране на добива използват значителни количества азот. Практически е невъзможно поддържането на почвеното плодородие на високо ниво само благодарение на естествените процеси на азотфиксация. За попълване запасите с основния градивен елемент за растенията масово се използват азотни торове, което изисква значителни разходи на средства и енергия. От цялата енергия, необходима за производство на трите основни хранителни елемента – азот, фосфор и калий (NPK), 87% се използва за синтез на амоняк. Ако днес производителите на зърно се откажат от използването на азотни торове, в продължение на няколко години обемът на селскостопанското производство ще спадне толкова, че редица страни, които днес изнасят големи количества продукция, едва ще смогнат да осигурят собствените си потребности.

По данни на ФАО в света се използват около 100 млн. т азотни торове, като 60% от тях отиват за производството на зърно. Изчислено е, че при повишаване на ефективността на използвания азот дори само с 1% ежегодно, могат да се икономисат около $250 млн. Ефективността от използването на азота в света в посевите със зърнени култури е доста ниска – около 33%. Този нисък процент произтича от сложността при избора на система за азотно хранене. На азота се падат по-малко от 1-3% от сухата маса на растенията, но независимо от това, при недостатъчното му наличие в почвата нормалният растеж и развитието на зърнените култури са невъзможни.

В развитите страни фермерите често се презастраховат и внасят прекомерно количество тор за култури, които вече са добре снабдени с азот, или когато периодът на прилагане на тора не съвпада с най-високата потребност на растенията от елемента. Освен това огромна част от азота не се изнася с реколтата и влошава екологичната ситуация в агрофитоценозите. Затова много земеделски стопанства в света широко използват течните азотни торове. Те са удобни за внасяне, съдър­жат едновременно амониева, нитратна и амидна форма азот. При използването им се предотвратява ниската ефективност на усвояване на азота при повърхностното внасяне на карбамид без инкорпориране, когато загубите на азот могат да достигнат до 40% и повече.

Плюсове на есеннето внасяне на течен азотен тор

Известно е, че в есенния период на вегетация, за развитие на вегетативната маса пшеницата изисква малки количества азот. В зимния период потребността на пшеничните растения от хранителния елемент е минимална. В този период, в условия на преовлажняване в съчетание с положителни температури, са възможни значителни загуби на елемента, ако внесеният тор е в нитратна форма.


След началото на вегетацията – рано напролет, потребността от азотни торове рязко нараства. Високата потребност от азот се наблюдава също във фазите цъфтеж и наливане на зърното.

Изследвания с белязан азот (15N) са показали, че загубата на елемента в производството на зърнено-житни култури може да стигне от 20 до 50% от внесеното количество. Ефектив­ността на усвояването му от пшеницата в значителна степен зависи от условията на отглеждане. Ниска ефективност при второ и трето подхранване може да се наблюдава практически при всички почвено-климатични зони и условия, ако внасянето е съпътствано с високи температури и недостиг на влага в периода от фазите вретенене до формиране на класа.


Известно е, че внасянето на амониев азот може да повиши ефективността от прилагането на торовете. Причината е, че йоните NH4+ по-добре се фиксират от почвените колоиди и не се измиват от почвата. Установено е, че при внасяне на елемента в амониева форма, за културата е достъпно достатъчно количество азот в продължение на цялата вегетация. Увеличената интензивност на поглъщане на азота по време на наливане на зърното свидетелства за потенциалното преимущество на амониевото хранене (NH4+) при отглеждането на зърнено-житните култури. Опитно е установено също, че локалното внасяне на течни азотни торове, съдържащи елемента и в амониева форма, благодарение повишаването на концентрацията на амониевите йони, забавя процесите на нитрификация, което благоприятства запазването на азота в почвения профил.

Перспективи за течните азотни торове

Прилагането на течни азотни торове е перспективно поради ред положителни причини. Тази технология е особено актуална на големи площи, поради възможността за пълно механизиране на транспорта и внасянето на тора в почвата. Освен това се осигурява по-равномерно внасяне в сравнение с гранулираните торове. Известно е, че разходите за ресурси при внасянето на течен азотен тор в почвата са с 20 – 40% по-малко, отколкото при използване на твърди гранулирани торове, а и разходите за труд намаляват до 2 – 2,5 пъти.


Ефективността от течните азотни торове се увеличава при внасяне на определена дълбочина в почвения профил. Установено е положително влияние на амониевата форма върху добива на зърно в сравнение с внасянето на карбамид и амониева селитра по повърхностния начин. Като цяло, внасянето на азотните торове под повърхността на почвата способства за по-продължителното съхранение на азота, а също така за по-пълното му използване от растенията.


С намаляване количеството на валежите в пролетно-летния период, което все по-често се наблюдава през последните години, ефективността от подхранването на посевите с пшеница намалява. Затова все повече ще се налага практиката в зърнопроизводството през есента еднократно да се внасят течни азотни торове на определена дълбочина в почвения профил (15 – 20 см). Това е обяснимо поради по-добрата достъпност на азота за пшеницата, благодарение на повишената влажност на този слой почва.


Въпреки многото изследвания, проведени в областта на оптимизация на азотното хранене на пшеницата, все още много въпроси остават нерешени. Колко азот поглъщат растенията в есенния период при внасяне на елемента на дълбочина 15 – 20 см при различна продължителност на есенния вегетационен период? Какви форми амониеви торове е добре да се използват? Как влияе осигуреността на растенията с азот на презимуването и на възобновяване на пролетната вегетация? Как високите концентрации амониев азот влияят на хумуса на почвата при многогодишно внасяне на такъв вид тор?

Тези въпроси заедно с още други търсят решение. Затова оставяме темата отворена, като сме готови да публикуваме всяко едно аргументирано и компетентно мнение.

Публикувана в Растениевъдство

Как да изберем подходящия тор с основния хранителен елемент за нашето стопанство

Агр. Владимир Желев
Предсеитбеното (основно) хранене на растенията е едно от най-важните мероприятия, които ни гарантират добър старт на културата и добри добиви. Винаги трябва да се ориентираме за правилния тор по реакцията на почвата (кисела или алкална). Ако се съобразим с това единствено правило, всичко останало е въпрос на избор от икономическа гледна точка.
АМОНИЕВ НИТРАТ
Най-популярният и масов азотен тор е амониевият нитрат. Той обуславя бързо усвояване на активното вещество от растенията. Усвоява се бързо в благоприятна среда. Под благоприятна среда се разбира умерена влажност на почвата, инкорпориране на самия тор и рН в границите от 6,5 до 7,5. При наличие на всички показатели културата ще получи необходимото азотно хранене и ще го усвои напълно. Амониевият нитрат не трябва да се употребява на кисели почви, почви с лек механичен състав и почви със склонност към вкисляване. Ако почвите ви попадат в тези групи, не е желателно да го прилагате, защото едностранчивото торене ще доведе до силно вкисляване, което пък от своя страна ще блокира усвояването от растението на останалите хранителни вещества, намиращи се в почвата.
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР СЪС СЯРА
Този продукт съчетава в себе си положителните качества на три различни азотни тора – амониев нитрат, карбамид и амониев тиосулфат. Всички предимства на течния азотен тор в комбинация със сяра го правят уникален по рода си продукт, който може да даде най-добрия старт на всяка една култура. Приложим е не само при масовите полски култури, но и при зеленчукопроизводството, трайните насаждения, лозя и др. Наличието на трите форми азот в съчетание със сяра не са основните му предимства. Амониевият тиосулфат действа като инхибитор на нитрификационните процеси и по този начин отдаването на азота се забавя и може да продължи от 8 до 12 седмици.

Agropolihim tabl01

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 20 Юни 2019 19:47

Медният сулфат е и тор

Медният сулфат, популярен в практиката като син камък, е профилактичен фунгицид за ограничаване развитието и разпространението на гъбни болести по овощните и зеленчукови култури. Важно е да се подчертае думата „профилактичен“, защото много хора смятат, че препаратът е лечебен. Ако спорите на гъбата вече са проникнали в тъканите на листата и плодовете, това средство вече не може да помогне. Освен като фунгицид, медният сулфат може да се използва и като тор. Използва се както за почви, които са бедни на хумус, така и на песъчливи и торфени почви, тъй като в състава им елемента мед практически не присъства. Медният сулфат помага за премахване на дефицита на този елемент. Прилага се под формата на прах в доза 1 г на 1 м2 почва. Достатъчно е тази процедура да се провежда веднъж годишно, а на почви с различен химичен състав - веднъж на всеки пет години.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Понеделник, 08 Април 2019 10:46

Колко тор да внесем на дръвчетата

Колко тор да внесем на дръвчетата

Половината от постъпилите през сезона азот, фосфор, калий и други елементи, есента се губят с листопада.

  • След засаждането през първата година в почвата около ствола на дървото не се внася тор.
  • През втората година внасянето на тор около стъблото или в междуредията е задължително.
  • През следващите години на бедни почви ежегодно се внасят торове на овощни и ягодоплодни, на по-богати почви е достатъчно веднъж на две-три години независимо от добива.

Ежегодните изисквания от азот, фосфор и калий при някои култури

Култура азот (N)
г/м2
фосфор (P2O5)
г/м2
калий (K2O)
г/м2
ягода 6-10 2-4 2-4
френско грозде 8-12 6-8 3-5
цариградско грозде 8-10 3-5 6-8
малина 6-10 3-5 6-8
       
вишна 10-12 8-10 10-15
слива 10-14 8-10 10-14
ябълка 9-12 6-10 10-15
круша 10-14 6-10 10-15

При едновременно внасяне на оборски тор и минерални торове, дозите на минералните торове се намаляват наполовина!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Банановата кора е богата на калий, лесно изсъхва и бързо се разлага в почвата, като отдава хранителни вещества по-бързо от други растителни отпадъци.

Кората на един банан (например 50 грама) съдържа 4-5 грама K2O (активни вещества). Дозата калий на основна култура е 10-15 г акт. в-во/кв. м. Така че за да подхраните с калий, можете да внесете на квадратен метър по три банана - след като се разложат, те ще дадат нужното количество калий на квадратен метър във вашата градина. Но това е на теория. На практика, в обелката на тези плодове се съдържат немалко остатъчни количества пестициди. Затова е по-добре да не ги прилагате в чист вид при зеленчуци и ягодоплодни, а да се използват за компост – там остатъчните химически вещества ще се разпаднат. При цветя и декоративни храсти обелката от банана може директно да се използва като се закопава в почвата, за да не става храна за мишки и други вредители.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 25 Октомври 2018 13:23

Разработен е тор, потискащ плевелите

Освен че подхранва растенията, новият продукт ще спести милиарди долари на фермерите, изразходвани досега за хербициди

Учени от Тексаския механо-селскостопански университет са разработили тор, който ще бъде използван при генномодифицирани сортове памук по цял свят, служещ и за защита от плевели.

Новата система на торене се състои в нанасяне на фосфити върху памука, което предизвиква експресия (работа) на гена, отговарящ за преработката на фосфитите в хранителни вещества. При това фосфитите потискат растежа на плевелите, които нямат такъв ген. Генът, който отговаря за това, е ptxD, а начинът за внасяне на тора – селективен.

Фосфорът е един от основните хранителни елементи за всички растения – без него животът им не е възможен. Повечето организми са способни да усвояват фосфора само в ортофосфатна форма. А памукът с ген ptxD е способен да усвоява фосфора само чрез фосфити, на което плевелите не са способни. Памукът преработва фосфитите в ортофосфати и по този начин усвоява азота. Новият подход икономисва на фермерите по цял свят милиарди долари, изразходвани за хербициди. Дори може напълно да ги замества. Още повече че използваните досега химични средства за борба с плевелите на памуковите полета е силно ограничено, тъй като се появиха много устойчиви към хербицидите плевели. В последните 10 – 15 години плевелите на много полета в САЩ вече не реагират на химични средства за борба, съдържащи глифозат, който обикновено се съдържа в хербицидите. Остават само скъпоструващите механични или дори ръчни начини за борба. Или новата система за торене. За разлика от глифозата, малко вероятно е плевелите да изработят устойчивост към фосфитите, смятат учените. Това позволява да се надяват на дългосрочно решение на проблема с плевелите на памучните полета. 

Публикувана в Растениевъдство

Опадалите плодове може да бъдат добър тор, ако е подготвен правилно. Малко количество опаднали ябълки без болести и вредители могат да бъдат заровени под дървото по периметъра на короната. Ако в градината отглеждате цариградско грозде или малини, то опадалите плодове са идеален тор за тях. Между храстите на малини, касис и цариградско грозде се изкопават плитки дупки и там се изсипват опадалите ябълки, но без признаци на болести. Посипват се с трева и непременно се покриват с почва. Ако има повече опадали плодове, а тази година в градините се наблюдават много, тях вече може да поставите в купчината компост, за да се отървете от патогени и вредители по време на компостирането.

В компостната купчина е най-добре да се складират различни органични отпадъци - окосена и леко изсушена трева, плевели, кухненски отпадъци и разбира се опаднали ябълки. Растенията с големи стъбла се нарязват. Зелената маса и други органични отпадъци непременно покривайте с почва или торф. Ако е възможно, добавяйте и дървесна пепел.

Можете да направите и отделна купчина за разлагане само на опадалите ябълки. Изкопайте дупка с размери около 50 см дълбочина, поставете ябълки там и засипете с почва и дървесна пепел.

Желателно е компоста да се разбърква с вила, за да има достъп на въздух, който ускорява разграждането на масата. Полезни микроорганизми помагат да се ускори компостирането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Поливането на доматите с разтвор от дрожди не може да се счита за подхранване, тъй като те имат специфично действие в почвата. Попадайки във влажни и топли условия, дрождите, които са гъби-захаромицети, започват да се размножават бързо. При това те отделят вещества, които усилват активността на почвените микроорганизми, което допринася за бързото минерализиране на органичната материя с освобождаването на азот и фосфор, както и за ускоряване на коренообразуването. Това означава, че дрождите действат като стимулатори на растежа на растенията. Това означава, че поливането с разтвор от дрожди (както и всички микробиологични препарати) е полезно само за плодородните почви, богати на органични вещества. На бедни може да се получи обратен ефект.
Използването на дрожди трябва да става в комбинация с органични и минерални торове. Ферментацията им абсорбира много калций и калий, така че е желателно да се използват заедно с дървесна пепел.
Важно: дрождите се използват при добре затоплена почва, на студена почва те не са активни.
Доматите трябва да се поливат с разтвор на мая не повече от два пъти в сезона: да се стимулира растежа на разсада една седмица след засаждането и преди началото на масовия цъфтеж. В противен случай може да се получи богата зелена маса, вместо изобилие от плодове.
Краставици, тиквички, пипер и моркови също реагират добре на дрождите. Като цяло маята може да се прилага при всички зеленчукови, плодови и цветни култури, особено ако те изостават в растежа.
Рецепта за поливане с дрожди: 100 г дрожди се разтварят в кофа с топла вода и се оставят на слънчево място за 3 часа. След това растенията се поливавт в корена - 0,5 л или 1 л на растение.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 14 Юни 2018 14:34

Нуждите на растенията от тор

Ако дълго време се задържи хладно време, кореновата система при много от топлолюбивите растения престава да работи. Тогава е необходимо на растенията да се внесе даден елемент или микроелемент, или комплекс от такива. Това трябва да стане в началото на лятото или в разгара му, като е добре да се съобразите с вида тор, който се внася.

Всички плодово-ягодни култури се нуждаят от микроелементи в момента на наедряване на завързите, не трябва да забравяте това, иначе ще берете красиви плодове, а вътре с горчиви ядки (кафяви петна). При растенията изискванията от микроелементи не са никак високи, но без тях не може да се получат качествени плодове.

Овошките в началото на лятото се нуждаят от азот и калий, а във втората половина на лятото от фосфор и калий. От фосфора растенията се нуждаят два пъти по-малко, отколкото от калия. За предпочитане е и двата елемента по това време да се внасят в оксидна форма, тъй като растенията не обичат хлора. Особено чувствителни към хлор са костилковите и цариградското грозде. При подхранване с калиев хлорид е възможно листата на тези култури да опадат напълно.

При подхранване е достатъчно да се постави по 1 лъжица от всеки тор на 10 л вода и да се полее под дървото, но така, че да обхване площ колкото е големината на короната. За възрастно дърво са нужни 5-6 кофи, а за млади дървета по 2-3 кофи с разтворен тор, под храстите по 1 кофа.

Добре е азотното торене при трайните насаждения да се прави в момента на естественото опадване на завързите. Да не се внася азот в края на лятото, тъй като той задържа узряването на тъканите, като при това понижава зимоустоичивоста на растенията.

Безразборното внасяне на торове не само не помага, а даже напротив, вреди на растенията.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 20 Април 2018 11:00

Дрождите като тор

Дрождите са познати на всички. Тези малки едноклетъчни гъбички се използват за производство на алкохол, на хлябни изделия, квас и бира, влизат в състава на лекарствата и др.
С какво може да е полезна маята за растенията?
За културните растения дрождите са много полезни:
. Те са добър стимулатор на растежа и източник на полезни бактерии;
. Подхранването с мая активира образуването на корени: резултати от опити показват, че веществата отделени от дрождите във вода, ускоряват появата на корени с 10-12 дни, увеличават количеството им с близо 2-10 пъти, щом се увеличава кореновата система и растенията се развиват по- силни и здрави;
. Подхранените с мая растения стават по-устойчиви на стрес и болести;
Подхранването с мая е полезно за всички зеленчуци, ягоди, цветя.

Рецепти за подхранване с дрожди
Рецепта 1
200 г дрожди се разреждат в 1 литър вода. Преди подхранването се добавят още 9 л вода.

Рецепта 2
10 г суха мая + 2 супени лъжици захар се разтварят в 10 литра топла вода и се оставят за около 2-3 часа. Преди подхранването получената инфузия се използва в съотношение с вода 1:5.

Рецепта 3
1 лъжица суха мая + 2 супени лъжици захар + 2 г аскорбинова киселина + шепа почва – всичко това се размесва в 5 литра вода. За подхранване 1 литър от инфузията се разрежда с 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Страница 1 от 3

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта