Причината – въведеното извънредно положение заради Covid-19

С писмо да министъра на земеделието, храните и горите, от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ-2010, искат ново удължаване на срока за вписване в регистъра за Кампания 2020 – до 31 май, тази година.

Аргументите на браншовата организация са свързани с въведеното в страната извънредно положение заради пандемията от Covid-19. Наложените ограничения възпрепятстват придвижването на стопани в страната към областни и общински земеделски служби, пише още в писмото. То е подписано от председателя на Управителния съвет на НАТ – 2010 Цветан Филев.

Необходимите документи за подаване на заявление от страна на тютюнопроизводителите са:

- копие от сключен договор за изкупуване на суров тютюн за 2020 година

- при площи с тютюн над 5 дка, се представя документ, който удостоверява правното основание за ползването на земеделските земи

- при площи с тютюн до 5 дка, се предоставя информация, индивидуализираща земеделските земи през 2020 година – посочва се идентификационен номер на имота или част от него, както и площта на земеделската земя, върху която ще се отглежда тютюн

- копие от протокола за количествата изкупен тютюн от предходната 2019 година (не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната 2019 година)

Документите се подават в областните и общинските земеделски служби.

Публикувана в Растениевъдство

Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър, съгласно Закона за тютюна, се удължава с един месец, до 30 април 2020 г., със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Производителите се регистрират в регистъра всяка година до 31 март. 
Целта е да се даде възможност на по–голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, набавяйки си необходимия набор документи, като договори, правни основания и приемно – предавателни протоколи. 
В момента тече кампания за сключване на предварителни договори с търговски оператори за изкупуване на суров тютюн за стопанската 2020 г.

Необходимите документи за подаване на заявление са:

- копие от сключен договор за изкупуване на суров тютюн за 2020 година

- при площи с тютюн над 5 дка, се представя документ, който удостоверява правното основание за ползването на земеделските земи

- при площи с тютюн до 5 дка, се предоставя информация, индивидуализираща земеделските земи през 2020 година – посочва се идентификационен номер на имота или част от него, както и площта на земеделската земя, върху която ще се отглежда тютюн

- копие от протокола за количествата изкупен тютюн от предходната 2019 година (не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната 2019 година)

Документите се подават в областните и общинските земеделски служби.

 

Публикувана в Растениевъдство

За първи път тютюнопроизводителите ще получат средствата по преходната национална помощ за кампания 2019 г. по-рано от обичайното - в седмицата от 20 до 29 февруари 2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по тютюна, който се проведе в МЗХГ. Тя призова бранша за обединение в позицията на страната ни за запазване на преходната национална помощ. „В проектите за новия програмен период тази помощ липсва като допустим инструмент за подкрепа. България провежда среща със страните членки за подкрепа по отношение на включването на преходната национална помощ в преходния регламент“, каза още тя. Браншовите организации от сектор „Тютюн“ обявиха, че в подкрепа на тези усилия на страната те ще се срещнат с колегите си от европейските организации, за да представят позицията ни за запазване на помощта и в следващия програмен период.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов съобщи, че малко над 76 млн. лв. преходна национална помощ ще бъдат изплатени на 42 230 тютюнопроизводители за кампания 2019 г. На заседанието бяха гласувани и одобрени ставките за помощта по сортови групи Басми, Каба Кулак, Бърлей и Виржиния. Те са на база 5% намаление спрямо предходната 2018 г. Стопаните, отглеждащи тютюн от сорта Басми до 1000 кг. ще получат по 2.18 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. по 2.12 лв./кг. и за над 2000 кг. по 1.41 лв./кг. Ставката за тютюнопроизводителите, отглеждащи Каба Кулак, е 1.11 лв./кг.; за сорт Бърлей е 0.81 лв./кг. и за Виржиния-0.64 лв./кг. Реколтираните площи с тютюн през 2019 г. са 50 791 дка, произведеното количество е 8 268 тона. Общото изкупено количество тютюн до момента е 7 210 тона.

Публикувана в Растениевъдство

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 80 млн. лв. (80038 268 лева) субсидии на 41 116 земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ). Средствата по схемата са заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и са утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“.

Подпомагането по схемите за преходна национална помощ за тютюн се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 - 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Публикувана в Бизнес

От 15 април до 10 май 2019 г. тютюнопроизводители могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат обезщетени за предадена и неизплатена продукция от предходни години. На последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“ разпредели по схемата бюджет до 3,2 млн. лева, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, и в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Указанията за предоставяне на минималната помощ са утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите и са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

    Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за помощта de minimis трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.

    Право на подпомагане по схемата имат физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации. Те трябва да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и предавателно-приемателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ - АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ - АД за реколта 2016.

   Държавната помощ de minimis, която се предоставя на тютюнопроизводителите, има за цел да покрие част разходите за производство, съхранение и предаване на суров тютюн.

    Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

      Документи за кандидатстване ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Крайният срок за изплащане на помощта е 22 май 2019 г. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент.

След протести и намеса на премиера 3.2 млн. лв. на данъкоплатците ще отидат за покриване на дълговете на две компании, изкупуващи тютюн, към производители от Североизточна България. Първоначалната информация беше за поемане на малко над 1 млн. лв.

Новата сума става ясна от решение на фонд "Земеделие" от края на миналата седмица, което бе взето само няколко дни след като Бойко Борисов съобщи това на тютюнопроизводители в село Пристое до Каолиново. Средствата ще бъдат раздадени "по списък", ще се разпределят по схемата de minimis, а точният им размер за всеки отделен производител и начина на плащане предстои да се разпишат в указания.

Финансовото подпомагане на тютюнопроизводители идва и на фона на информацията, че години наред те не са плащали данъци върху субсидиите, като се очаква държавата да разсрочи дълга, който се смята, че е между 40 и 45 млн. лв.

Историята

В последните дни на март тютюнопроизводители от Североизточна България протестираха на пътя Силистра - Шумен заради неизплатена реколта за 2016 г. от гръцкия търговец "Лийв Табако А. Михайлидис". Два дни по-късно при тях отиде премиерът Бойко Борисов, който на среща в село Пристое до Каолиново обяви, че "има инструмент, с който можем да решим проблема". От думите му стана ясно, че фонд "Земеделие" ще отпусне държавна помощ на тютюнопроизводителите, която да покрие дълга на търговеца към тях- изключение, което държавата не прави за нито един друг бизнес.

Самото решение за това бе гласувано експресно: в края на миналата седмица фондът реши да бъдат отделени 3.2 млн. лв подпомагане по схемата за малки държавни помощи de minimis, чрез които ще се покрият вземанията на тютюнопроизводителите не само от "Лийв табако А. Михайлидис", но и от друг търговец - "Исперих БТ", която не е платила на фермерите изкупената реколта в периода 2010-2011 г. И двете компании са в несъстоятелност като законовата процедура изисква тютюнопроизводителите, които имат вземания към тях, да бъдат добавени в списъка с кредиторите на дружествата.

От протокола на заседанието на Управителния съвет фонд "Земеделие" се вижда, че субсидията за тютюнопроизводството е аргументирана с претърпени "финансови щети от предходни години". Схемата de minimis на ЕС позволява на държавите членки да изплащат подпомагане до 15 хил. евро на земеделците в срок от три години при кризисни ситуации на пазара. Тази субсидия е със 100% държавно финансиране, като в предходни години е прилагана например при болести в животновъдството, ниски изкупни цени на маслодайните рози и др.

Разсрочване на данъци

Извънредната държавна помощ за тютюнопроизводителите е второто изключение, която държавата прави в последните седмици за този отрасъл. Малко преди срещата на Борисов с фермерите от Североизточна България стана ясно, че тютюнопроизводителите имат задължения между 40 и 45 млн. лв към държавата, тъй като от 2014 г. насам не са плащали плосък данък върху получаваните субсидии. Оказа се обаче, че агенцията за приходите обсъжда как да разсрочи задълженията - изключение, което обикновено не прави за останалите браншове.

И двете компании - длъжници към тютюнопроизводителите, са с отнети лицензи и в несъстоятелност. 

Публикувана в Бизнес

Финансов ресурс в размер до 81 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2018 г. утвърди на свое заседание УС на ДФ „Земеделие“.

    Средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на Фонд „Земеделие“, като размера на подпомагането е с 5% по-малко спрямо предходната кампания.

   Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

    Допустими за участие в схемата са стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта отговарят на следните условия:

     ♦ Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или

   ♦ Да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или

     ♦ Да са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.

     Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

     Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

     УС на ДФ „Земеделие“ разпредели още 3,2 млн. лева по схемата de minimis за тютюнопроизводителите, претърпели финансови щети от предаден и неизплатен тютюн от две фалирали дружества за предходни години.

Публикувана в Бизнес

Да беше първоаприлска шега, да го разбереш. А то с изцяло предизборен подтекст премиерът Бойко Борисов се разпореди от бюджета на държавата да бъдат извадени не 20 хиляди лева, не 200 хиляди, а цели 2 милиона лева, за да реши отдавна трупан проблем между тютюнопроизводители от Североизточна България и частна фирма за изкупуване на тютюн.

И така на 4 април управителният съвет на фонд „Земеделие“ ще отпусне милионите за неплатен тютюн от 2016 година, без дори да стана ясно как държавата ще си върне тези средства. Защото тези пари са изработени не от партията, която ни управлява, а от всички други земеделски производители и данъкоплатци, чиито дългове досега никой не е опрощавал така лесно с един замах. И защо тези пари не бяха извадени през 2016 г., а чак сега?

В същото време, ако задълбаем за причината, довела да се стигне до това положение, то отново ще се натъкнем на бездействието на родната администрация, която отдавна е трябвало да извърши законово разписания контрол върху фирмата изкупвач, но кой знае защо не го е направила. Само че поради нейното нехайство не администрацията ще плати масрафа, а онази бездънна каца, наречена бюджет.

„Предайте на всички - който е садил и е загубил, да направим така, че по списък след четвъртък да може да си вземе парите“, е заявил при срещата си в Пристое премиерът Бойко Борисов.

На същата среща тютюнопроизводителите са го информирали и за друг проблем, който отдавна се знае в агроминистерството. От 2010 г. те би трябвало да плащат данъци за  преходната национална помощ, която получават, но не са били информирани. И сега данъчните искат да погасяват данъците си за 5 години назад. „С данъците е по-трудна работата, там можем да направим единствено отсрочване с много години и да търсим пак прекомпенсиране във времето. Защото видяхте - искахме на мюфтийството да опростим данъка и какъв вой се наддаде. Така че за данъците специално ще мислим“, отговорил премиерът Борисов.

За нас остава да се чудим защо така се управлява българското земеделие? И да припомним, че въпреки хвърлените милиони децата дори на тютюнопроизводителите не остават в България...

sinor.bg

Публикувана в Бизнес

Подготвяме декларация от Националната асоциация на тютюнопроизводителите, която ще бъде разпространена до медиите и до МЗХ, че се разграничаваме от тази информация, която е излязла в публичното пространство за протестни действия на тютюнопроизводителите. Това каза пред Агенция „Фокус” Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Относно изказването на заместник – председателя на Асоциацията на тютюнопроизводителите в България Фикрет Бекир, че се отлагат насрочените протестни действия на тютюнопроизводителите, но остава напрежението сред тях, Филев заяви: „Определям говоренето му като правилно. Ние сме разговаряли, предстои да бъде проведен управителен съвет. Няма причина за провеждане на протестни действия. Нямам обяснение за такъв род поведение на други хора”, каза още той.
Филев коментира и изказването на Асен Кичуков, че тютюнопроизводители от цялата страна се готвят за национален протест. „Точно от говоренето на такива хора НАТ 2010 се разграничава, понеже нито тютюнопроизводителите, нито държавата като цяло нямат интерес да се създава смут и да се използва индустрията за такива цели”, категоричен беше той.

Публикувана в Бизнес

Право  на  подпомагане  по  схемата  за  преходна  национална  помощ  за  тютюн  имат
земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния
период  2007-2009  г.,  който  е  изкупен  и  премиран  по  реда  на  Закона  за  тютюна  и
тютюневите изделия (ЗТТИ).
Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ  за тютюн  са земеделски
стопани,  които  продължават  да  извършват  земеделска  дейност,  и  са  запознати,  че  това
изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на
плащането на помощта:
1.  са  регистрирани  по  реда  на  Наредба  №  3  от  1999  г.  за  създаване  и  поддържане  на
регистър  на  земеделските  производители  (ДВ,  бр.  10  от  1999  г.)  или  в  база  данни  за
производителите на тютюн, и/или
2. са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в
Системата  за  идентификация  на  животните  и  регистрация  на  животновъдните  обекти  на
Българската агенция по безопасност на храните, и/или
3. декларират най-малко 0,1 хектара земеделска площ.
Преходната  национална  помощ  за  тютюн  се  изплаща  на  килограм  въз  основа  на
средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през
референтния  период  по  ал.  1  съгласно  данните  за  изкупения  и  премиран  тютюн,
представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през
всичките  три  години  от  референтния  период,  помощта  се  определя  въз  основа  на
средногодишното количество изкупен тютюн по  сортови групи за годините, през които е
отглеждал тютюн.
При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата
без  да  посочват  количеството  тютюн,  подлежащо  на  подпомагане,  и  декларират,  че
продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на Закона за подпомагане на
земеделските производители.

Публикувана в Растениевъдство

Влажността бави старта на изкупната кампания на тютюна в района на Гоце Делчев. Това стана ясно на срещата на представители на фирмите – изкупвачи и Министерството на земеделието със земеделци от Неврокопско.

По думите на експертите, влажността на тютюна в момента е 16%. Изчаква се тя да намалее, за да започне масовата кампания по изкупуването му. Именно това е и причината повечето от фирмите да не се ангажират с точна дата за старт на кампаниите си.

Единствено „Булгартабак” е обещала да започне изкупуване на културата от вторник. Това съобщи за вестник „Гласът на фермера” кметът на Община Сатовча и председател на Сдружението на производителите на ориенталски тютюн Арбен Мименов.

Плевенската фирма е изразила готовност да изкупи неограничено количество тютюн. Същото са обещали от „Мисириан”. Пловдивската „Сокотаб” имат възможност да изкупят 20% повече от договорираното количество.

В момента в Гоцеделчевско тютюн изкупува само гръцката фирма „Михайлидис”. Цената на килограм от културното растение варира от 4,50 до 5,30 лева, което е неприемливо за стопаните.

Ерол Емилов

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 2

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта