Днес от 17 часа най-после ще товори врати фермерският пазар, чийто организатори преодоляха всички административни бариери. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, посланикът на Швейцария Денис Кнобел и заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов ще открият постоянният фермерски пазар „От нашата ферма - с любов за Вас". Той ще се провежда всяка сряда до края на октомври от 10,30 до 18,30 ч. пред сградата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), съобщиха от ведомството.

Организатор на събитието е Фондацията за биологично земеделие "Биоселена" и Българското дружество за защита на птиците /БЗДП/. Проектът се изпълнява с подкрепата на Столична община и Програма Европа 2017.

Фермерите - участници в пазара, получават техническа и финансова подкрепа по проекта „За Балкана и хората“, който е врамките на на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с общ бюджет от 200 млн. швейцарски франка.

Публикувана в Новини на часа
От началото на 90-те години на миналия век американските фермери получават средно по 50 млрд. щатски долара годишно. През 2013 година тази сума е намалена до 20 млрд. долара поради повишаването на рентабилността в отрасъла. Въпреки че подкрепата на фермерите в ЕС и САЩ като сума е почти еднаква, то подходът за нейното разпределяне е доста различен. Ако в Европа подкрепата се ориентира повече към социална стабилност, то в Америка се стъпва на състоянието на самата икономика.
В кризисните години нивото на субсидиране на американските фермери се увеличава, а в печелившитге - намалява. Държавното регулиране на аграрния сектор в САЩ предвижда използването на такива критерии като заеми, кредити, данъци, субсидии, цени, осигуряване на вериги за реализиране на продукцията със срокове на доставка, обеми и цени, определяне на пътища за реализиране на продукцията. Конкурентноспособността на международните пазари се осигурява по пътя на правителственото влияние върху обема на произвежданата земеделска продукция, стабилната политика за ценообразуване и доходи на фермерите. Това е основата на американското земеделие.
През 2014 г. интензивните ферми в САЩ са получили 48 на сто от правителствените помощи. И въпреки, че малките стопанства получават малка част от държавната подкрепа, тя все пак им позволява да останат в бизнеса. Активно се използва и още един пазарен механизъм за подкрепа на фермерите - в САЩ съществуват два вида цени - целеви (гарантирани) и заложни (ставки). Първите гарантират на фермерите достатъчно ниво на доходите за самофинансиране на растящото производство. Земеделската продукция се реализира по пазарни цени, които могат да са по-високи, по-ниски или равни на целевите, а в края на годината производителят получава разликата между целевата и продажната цена, ако последната е по-ниска. По фиксираната заложна цена (ставка) фермерът предава продукцията си в стоково-кредитните кооперации в залог в случай, когато пазарните цени са по-ниски от заложните. Заложената продукция в течение на 9 месеца може да бъде откупена от фермера, в противен случай става собственост на стоковата кооперация, а фермерът получава парична компенсация по залоговата цена (ставката) , намалена с цените за съхраняване.
Също през 2014 г. привичната за страната бюджетна помощ бе заменена на законодателно ниво с други инструменти - застраховка на рисковете. Американският конгрес прие Закон за селското стопанство, които предвижда в продължение на няколко години заделяне на $956,4 млрд за стартирането на редица програми, в частност в областта на търговията, научните изследвания в земеделието, възобновяемата енергия и продоволствената помощ. А директните плащания са заменени със застрахователни. Тоест, най-важният критерий за помощ е застраховането на реколтата, като концепцията за застраховането е разширена и в други отрасли като производството на хранителни продукти.

 

Публикувана в Бизнес

Сформираната от 30 браншови организации работна група към Националния земеделски форум – ОСП след 2020 г. ще проведе второто си заседание на 29 юни в Арбанаси.  Участниците ще дискутират по изготвяне на единна позиция за визията на бъдещата Обща селскостопанска политика, като основните теми са структура на ОСП и Стълб 1.

Екип от Института по аграрна икономика и ССА ще представи цялостен анализ за 10-годишното прилагане на ОСП в България, който бе възложен по време на първото заседание на 18 май 2017г в Стара Загора.

В програмата на второто заседание браншовиците са заложили теми, свързани с еволюцията на Стълб 1 в ОСП, обсъждане на настоящата структура, финансовото съотношение, прехвърляне на средства между стълбовете, място на „екологизирането“ в структурата, „зелени“ схеми и мерки, сближаване нивата на подпомагане в ДЧ, СЕПП и Схемата за основно плащане/права на плащане, приоритетност в обвързаната подкрепа, преразглеждане на национални решения.

Работната група ще дискутира и по целесъобразността, приложимоста и администрирането на схемите в настоящия програмен период от Стълб 1 в България-  СЕПП, „зелени“ плащания, обвързана подкрепа, национално съфинансиране, преразпределително плащане, активен фермер, малки стопанства, млади фермери, схема за големи бенефициери, изкуствени условия, контрол и санкции, електронизация, прозрачност, административна тежест и пр.

Целта на второто заседание в Арбанаси е да бъдат оформени и аргументирани основните предложения за визията за структурата на ОСП след 2020“, както и визията за Стълб 1 след 2020.

От секретариата на работната група съобщават, че ще има техни представители на 6 и 7 юли 2017 в Брюксел, когато ще бъдат представени резултатите от проучване на ГД АГРИ „Изследване относно управлението на риска в селското стопанство в ЕС“, както и  резултатите от допитването на Комисар Хоугън за модернизация на ОСП 2014-2020 и ОСП след 2020.

Резултатите ще бъдат обсъдени след това в заседание на Работната група към форума, което се очаква в края на юли/началото на август месец, когато дискусията ще продължи с теми по Стълб 2 на ОСП/Програми за развитие на селските райони, пазарни мерки на подкрепа, управление на риска, „американски“ модел на подпомагане, „модернизация“ ОСП 2014-2020 и оформяне на предложения за финална позиция на земеделската общност за визията на ОСП след 2020. 

Публикувана в Бизнес
През последните 3 години в света за подпомагане на производителите на земеделски продукти ежегодно са давани средно  $519 млрд, се казва в ежегодния доклад "Мониторинг и оценка на земеделската политика 2017", подготвян от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  (ОЕСР). Основната част от тази сума, почти 60 на сто, се дава за поддържане на цените на вътрешния пазар. "Други форми, такива като подкрепа на ефективното производство и регулирането на търговските дисбаланси, като цяло са имали най-малка роля, но тяхното значение остава важно на определени пазари", се посочва още в доклада.
В документа са разгледани показателите на 52 страни, в повечето от тях делът на подкрепа на аграрния сектор в обема на БВП през последните 20 години е намалял. В страните от ОЕСР това съотношение е намаляло до 1,4 на сто през 1995-1997 г. до 0,6 на сто през 2014-2016 г. "Най-голямо е намалението в страните, където нивото на подкрепа на аграрния сектор по отношение на размера на икономиката е било най-високо, в това число Южна Корея, Турция, Швейцария и Исландия. Въпреки това, делът в тези страни остава висок - от 1,2 % до 1,7 % от БВП, въпреки факта, че селското стопанство продължава да има важна роля в икономиката само в Турция", се казва в обзора.
Освен това, съществено понижение във финансирането на агросектора е регистрирано в страни като Колумбия, Казахстан, Русия и ЮАР, докато в Китай, Индонезия, Коста-Рика и Филипините подкрепата се е увеличила. Сред различните отрасли най-голяма парична подкрепа от 2016 г. в света са получили производителите на ориз, памук и захар.
 
Публикувана в Бизнес

Най-после фонд „Земеделие“ преведе 8 156 495 лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Общо 993 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, както и за хората,  поели ангажименти за двете дейности „Биологичнo растениевъдство” и „Биологично пчеларство”, са получили подпомагане.

Заедно с изплатените до момента субсидии за биоземеделие, общата сума на подпомагането по мярка 214 „Агроекологични плащания“ и мярка 11 „Биологично земеделие” за 2016 година, достигна близо 67 милиона лева.

Финансовата помощ представлява годишно компенсаторно плащане, насочено към земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% са национално съфинансиране.

Публикувана в Бизнес

През четирите недели на юни ще се проведе Летен фермерски пазар, на който ще бъдат представени свежи и разнообразни продукти от цяла България. Пазарът ще бъде пред магазин ИКЕА, а на щандовете ще бъдат представени повече от 50 български ферми. Фермерският пазар ще бъде провеждат в часовия диапазон от 11 до 16 ч  в четири поредни недели.

Посетителите ще могат да избират между богат асортимент от чисти и качествени продукти, сред които и сезонни плодове и зеленчуци, месни и млечни стоки, сокове, оцети, ядки, чайове, подправки, бира, вина, гъби и други.

На пазара са предведени и кулинарни демонстрации, работилници, музикални изпълнения, дегустации и много други.
Пазарът на ИКЕА се организира в партньорство с Хранкооп-София.

Публикувана в Новини на часа
Много американски фермери са обезпокоени заради водената от президента Доналд Тръмп политика, която се различава сериозно от предизборните му обещания. Това коментира в анализ за Асошиейтед прес Пол Уайзман, цитиран от БТА. 
Авторът припомня че селска Америка  подкрепи Тръмп в борбата за президентския пост. Фермерите бяха привлечени от обещанията му да се намалят екологичните регулации и да се засили прилагането на закона. Но сега обещанието му за преразглеждане на търговската политика на САЩ, включително обявеното намерение да предоговори Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА) с Канада и Мексико, всяват смут и недоволство сред стопаните.
Позицията на Тръмп, че НАФТА е "катастрофа", унищожаваща работни места, никога не е срещала силен отклик в селскостопанска Америка. НАФТА разшири достъпа на американските фермери до пазарите на Мексико и Канада, стимулира износа им и донесе преимущества на мнозина от тях.
 
Селскостопанска Америка внезапно се разтревожи миналия месец, когато изглеждаше, че Тръмп ще се стреми дори към пренаписване на НАФТА. Сътрудници на Белия дом сигнализираха, че той просто ще изтегли страната от пакта.
"Господин президент, американските фермери, отглеждащи царевица, помогнаха да бъдете избран. Оттеглянето от НАФТА ще бъде катастрофално за американското земеделие", предупреди в изявление Уесли Спърлок от Националната асоциация на производителите на царевица.
За броени часове Тръмп смекчи позицията си. Той заяви, че всъщност не иска да изостави НАФТА, а първо ще се опита да постигне по-изгодно споразумение с Мексико и Канада. Този процес официално бе започнат в четвъртък, когато търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър обяви намерението на администрацията да предоговори условията.
Докато бе кандидат за президентския пост, Тръмп определяше позицията си "Америка на първо място" като средство за борба с нечестните чуждестранни конкуренти. Той обвиняваше несправедливите споразумения за увеличаващия се търговски дефицит на САЩ и "кражбата" на работни места в промишления сектор.
НАФТА и други търговски споразумения обаче бяха благоприятни за американските фермери, които ще понесат загуби, ако Тръмп изостави пакта или разпали търговска война
САЩ са имали излишък в търговията със селскостопански продукти поне от 1967 година, сочат правителствени данни. Миналата година износът на селскостопанска продукция е превишил вноса с 20.5 милиарда долара.
"Не започвате търговски преговори... с битки с търговските си партньори, които са напълно излишни", посочва Арън Лемън, пето поколение фермер в Айова, който произвежда царевица, соя, овес и сено.
Много фермери са разтревожени, че политиката на Тръмп ще застраши износа им точно в момент, когато се сблъскват с по-ниски цени на растителната и животинска продукция.
"Доста бързо се стига до тази тема в разговорите", казва Блейк Хърст, производител на соя и царевица от северозападната част на щата Мисури. Жителите на неговата област подкрепиха Тръмп с повече от 3 към 1 в изборите, но сега усещат: "Щеше да бъде по-добре, ако реториката (по търговските въпроси) не бе толкова рязка", отбелязва Хърст, който е президент на Фермерската организация на Мисури.
Основният аргумент на Тръмп срещу НАФТА и другите споразумения бе, че те излагат американските работници на неравностойната конкуренция на нископлатени работници в страни като Мексико и Канада.
НАФТА наистина подтикна някои американски производители да преместят заводите си и работните места в Мексико. От влизането в сила на споразумението през 1994 година и смекчаването на тарифите обаче годишният износ на селскостопански стоки за Мексико е скочил близо пет пъти до около 18 милиарда долара.
Мексико е третият по големина пазар за американската земеделска продукция и най-вече за царевица, соя и свинско. "Търговските споразумения, които имаме, са много благоприятни", твърди Стивън Ценски, главен изпълнителен директор на Американската асоциация на производителите на соя. "Трябва да се погрижим да не нанесем удар на значителните придобивки, които земеделието спечели", допълва той.
САЩ имат излишък по търговията със селскостопанска продукция с Мексико през 20 от 23-те години от влизане в сила на НАФТА. Излишъкът все пак премина в дефицит през 2015 и 2016 година, когато световните цени на земеделските култури и добитъка се понижиха и намалиха стойността на американския износ, отбелязва Джоузеф Глаубър от Международния институт за изследване на хранителната политика.
Мексико започна да търси алтернативи на американските храни, защото, както мексиканският министър на земеделието Хосе Ровироса посочи през март, коментарите на Тръмп за търговията "предизвикаха несигурност" в селскостопанския сектор.
След като се разпространи новината, че Тръмп обмисля да изтегли САЩ от НАФТА, Сони Пърдю, от дни министър на земеделието на САЩ, побърза да отиде в Белия дом с карта, показваща районите, които ще бъдат засегнати най-тежко от този ход, припокриващи се с териториите, където мнозинството жители гласуваха за Тръмп.
"Опитах се да му покажа, че в селскостопанския сектор понякога думи като "изтегляне" и "прекратяване" могат да имат големи последици на пазарите", каза Пърдю в интервю за АП. "Според мен президентът взе много мъдро решение в интерес на множество селскостопански производители в цялата страна", избирайки да запази НАФТА, допълни министърът.
Тръмп поднесе друго разочарование на земеделските организации в САЩ през януари, изпълнявайки обещанието си да изтегли страната от Транстихоокеанското партньорство, което администрацията на Обама договори с 11 страни от Азиатско-Тихоокеанския регион. Според Тръмп пактът щял да унищожи американски работни места заради конкуренцията с нископлатените азиатски работници.
 Сделката обаче също така щеше да даде на американските фермери по-широк достъп на пословично недостъпния японски пазар и лесно влизане на бързо растящия пазар на Виетнам. 
Филип Сън от Американската федерация на износителите на месо отбелязва, че оттеглянето на САЩ от ТТП е оставило Австралия с конкурентно предимство, тъй като Канбера вече е договорила по-ниски мита с Япония.
Тръмп заплаши също така да наложи мита върху вноса от Мексико и Канада, с което предизвика опасения, че двете страни ще отговорят със собствени санкции. Фермерите знаят, че често стават първите жертви в търговските войни.
Мнозина си спомнят търговския сблъсък през 2009 година, когато Китай отговори на американските мита върху автомобилните гуми, налагайки мита върху вноса на пилешки продукти от САЩ. Мексико пък въведе мита за редица американски стоки - от шунка до лук и коледни елхи - през 2009 година в знак на протест срещу забраната мексикански камиони да пресичат границата.
Белият дом отказа да коментира опасенията на фермерите, че търговската политика на Тръмп може да им навреди. Много фермери все още възлагат надежди на администрацията на Тръмп.
Някои например приветстват плановете му да намали регулациите за защита на околната среда, които според тях водят до оскъпяване на селскостопанската дейност. Някои се надяват също, че авторът на книгата "Изкуството на сделката" ще успее да договори начини за подобряване на НАФТА.
Една от възможностите може да включва Канада. НАФТА дава на Отава възможност да предпазва млекопроизводителите си от чуждестранната конкуренция чрез мита и регулации, но оставяше поне едно изключение - американският млечен протеинов концентрат, който се използва за производство на сирене. Когато канадските фермери се оплакаха от по-евтиния внос, Канада промени политиката си и чрез цените на практика изтласка американския млечен протеинов концентрат от пазара.
"Канада силно затрудни бизнеса на млекопроизводителите ни от Уисконсин и други гранични щати. Няма да търпим това. Внимавайте!", написа в "Туитър" Тръмп през април. Някои американски животновъди биха искали предоговореното споразумение да им даде нещо, което сегашната версия им отказва - правото да обозначават продуктите си като "Произведени в Америка". През 2015 година Световната търговска организация отхвърли подобно етикетиране като несправедлива спрямо Мексико и Канада. Мнозина се опасяват, че преразглеждането на американската търговска политика, планирано от Тръмп, има за цел да съживи промишленото производство, а селското стопанство е оставено на заден план. 
Публикувана в Бизнес

Служителите в областните дирекции „Земеделие“ - изкупителни жертви на недоразуменията на администрацията на МЗХ

Лили Мирчева

Веднага след Великденските празници започва очертаването на площите и подаването на заявления за субсидии в Кампания 2017 г. Това обяви за в. Гласът на фермера“ изпълнителният директор на националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ася Гочева. По думите й след тревожното писмо на асоциацията до министъра на земеделието проф. Христо Бозуков, вече са взети мерки и процесът на зареждане на данните в Информационната система за администриране и контрол (ИСАК), върви с пълна сила. „Знаем че е създадена необходимата организация и е осигурена допълнителна техническа подкрепа. Надяваме се бързо да се отстранят грешките и неточностите, за да могат стопаните по места безпроблемно да подадат заявления за субсидии, а също и да очертаят обработваемите земи“, допълни Ася Гочева.

Дадени са указания на служителите в областните дирекции „Земеделие и гори“ да работят и по време на почивните дни. Така че те на практика ще се окажат изкупителната жертва на чиновническите недоразумения в МЗХ.

След като фермерите обявиха опасенията си за провал на Кампания 2017, все пак администрацията взе крайни мерки и се опита да влезе в час.

Стартът на кампанията трябваше да е на 1 март, а финалът - до 15 май. Сега времето се скъси драстично, но пък ако фермери и местна администрация не успеят да се вмесят в крайния срок, подлежат на санкции, тъй като срокът е регламентиран от европравилата.

Ще припомним, че причината е забавянето е обществената поръчка за фирма, която да направи софтуера за прехвърляне на данните за актуализиране на правното основание. Вместо в началото на март, поръчката стартира едва в края на месеца.

Нищо ново под слънцето, ще си кажат фермерите, защото и през миналогодишната кампания пак имаше опашки и напрежение. Но пък тогава ЕК позволи удължаването на кампанията, за да няма санкции за стопаните. Сега няма прошка. Реверансът на Брюксел към България бе направен защото за първи път бе въведено правно основание и имаше затруднения със стартирането на цялата система.

Да се стягат служителите на областните дирекции по земеделие, които още чакат парични компенсации за извънреден труд през празниците по това време на миналата година.

Публикувана в Бизнес

Традиционният Великденски фермерски пазар в центъра на София ще предложи пресни вкусни храни пряко от фермата, както и различни забавления. 
Пазарът ще се състои навръх Цветница, 9 април, от 11 до 19 часа на ул. „Оборище“, между храм-паметника „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“. 
Над 100 фермери и малки производители ще предложат сезонни зеленчуци, хляб и печива с квас, мед и пчелни продукти, млечни и месни продукти, сладка и конфитюри, сокове и сиропи, чайове, билки, подправки и още много вкусни предложения от всички краища на страната. Ще можете да заредите празничната трапеза с изцяло български продукти, да изберете великденска декорация за дома и подаръци, да се насладите на хубава храна и музика на място и да се позабавлявате.

По традиция фермери от зони по Натура 2000 в Централна и Западна Стара планина донесат сирене, кашкавал и кисело мляко от редки български породи, биологичен мед, сладка, яйца от свободно отглеждани кокошки… Производството им е подпомогнато по българо-швейцарския проект "За Балкана и хората", носител на престижната награда на Европейската комисия Натура 2000 – 2016, раздел Социално-икономически ползи. Фермерите от Балкана вече от няколко показват на практика успешния модел на малкия местен бизнес, който опазва природата и печели достойно.

Фермерите произвеждат храни от животни от традиционни български породи, отглеждани пасищно и на открито през по-голямата част от годината. Всички ферми са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните за производство и директна продажба на млечни и месни продукти, яйца, мед и пчелни продукти, част от тях имат сертификат за биологично производство. Използват традиционни рецепти и занаятчийски методи. Посетителите на пазара познават добре кравето, овче, козе и биволско сирене на фермите “Под Балкана“ от с. Васил Левски, Карловско, „Угърчин“, „Чемерник“ край с. Бов, Врачанско, на Христо Василев от с. Нефела, биопчелините на семействата Начеви и Попови край Калофер…

И нали скоро е Великден, на пазара ще има и щандове с козунаци и сладкиши с високо качество и от български суровини. Две огромни великденски яйца очакват малките художници да ги нарисуват за забавление и настроение, а и за тренировка преди рисуването на яйца за празника.

Пазарът е организиран от Столична община, Общинско дружество "Пазари Юг" и Хранкооп София, както и от Фондация Биоселена и БДЗП, партньори по проекта „За Балкана и хората“.

Публикувана в Бизнес

През март 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе над 79 милиона лева (79 011 934 лв.) по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020.

   В средата на миналия месец 27 833 земеделски стопани получиха близо 70 млн. лева по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 52 584 266 млн. лева. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 16 705 751 млн. лева. В рамките на месеца бяха преведени и 10 000 лева по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“.

  По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ бяха платени почти 6.5 млн. лева по подадени заявки за плащане по 36 одобрени проекта. Сключените договори за месеца са 49, субсидията по тях възлиза на 18.5 млн. лева. Преведени бяха и 1.9 млн. лева по три заявки за инвестиции за преработка на селскостопански продукти по подмярка 4.2.

   Одобрените заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” са 700. Субсидията по тях е общо 20.6 млн. лева. В областните дирекции на Фонда продължава изготвянето и подписването на договори с одобрените кандидати. Половин милион са получили през март стопани, които вече са сключили договори по подмярката и са започнали реализация на проектите си.

  Фонд „Земеделие“ разплати през март и 455 000 лв. по подмярката за стартова помощ за млади земеделски стопани. По преходната мярка 223 за залесяване и поддържа от ПРСР 2007-2013 са преведени близо 49 000 лв., а по мярката за техническа помощ са платени почти 12 000 лева. По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разплатената сума е над 400 хиляди лева по подадени девет заявки от бенефициери с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020=

  През март бяха одобрени и първите 25 проекта за ремонт и реконструкция на храмове на обща стойност над 11.3 млн. лева. Към момента са подписани 6 договора, по които одобрената субсидия е в размер на почти 3 млн. лева.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта