Понеделник, 29 Юли 2019 22:43

Нашествие на микотоксини

Ком­па­ния Alltech пуб­ли­кува­ резул­та­ти от еже­год­но про­вежданото изсле­д­ва­не на реколтата за зара­зеност на селскостопанските ­кул­тури с мико­ток­си­ни. В мони­то­рин­га на реколта 2018 г. са били ­ана­ли­зи­ра­ни 26 хил. проби фураж за живот­ните за съдър­жа­ние на 50 мико­ток­си­ни.

В резулта­т на екс­тре­мните природни усло­вия (суши и поройни дъждове) в евро­пей­ските стра­ни в пери­ода от май до август на миналата година в изсле­дван­ите проби силаж е било открито съдър­жа­ние на голямо коли­че­ство мико­ток­си­ни. В про­би силаж от житни култури е било фиксирано стопроцентно присъствие на фузарийна киселина, а в царевичния силаж – три­хо­те­цин тип B. Този мико­ток­син е открит в 57% от пробите пше­ни­ца и 70% в пробите ече­мик. Про­бите от Сър­бия, Хър­ва­тия и Испа­ния са били всички без изклю­че­ние зара­зе­ни с три­хо­те­ци­н тип B. През последните години почти всички царевици от евро­пей­ските полета са кон­та­ми­ни­ра­ни с три мико­ток­си­на от групата на фумо­ни­зи­ните.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Само преди една седмица коментирахме, че заради жестоката суша и екстремално високите температури производството на зърнени храни в Германия през 2018/19 г. ще спадне до най-ниското равнище от 24 години насам – до 36,3 млн. т и страната няма да върже зърнения си баланс, без да компенсира ниските добиви с мащабен внос.

Анализаторите акцентират, че в случая става въпрос за държавата, която е  втори по-големина производител и износител на зърнени храни и най-вече пшеница в ЕС. Впрочем голямото пазаруване вече започна.

През юли според търговски източници са сключени сделки за внос на 400 хил. тона фуражна пшеница за германския пазар, а към днешна дата количеството нарасна на около 800 хил. тона. Като основните доставчици търговците посочват страните от  черноморския регион  - Румъния и България и коментират, че покупките продължават.

Публикувана в Бизнес

Фузариотоксикозата е заболяване, което настъпва при храненето на животните с фуражи, нападнати от токсичните видове гъби от рода fusarium. Заразяването става алиментарно, чрез поемането на фураж, контаминиран с образуващи токсични щамове гъби. Най-чувствителни към фузариотоксикозата са конете, свинете, птиците и говедата.

При говедата тази интоксикация се среща рядко. Клиничните признаци се явяват 3– 5 дни след приемането на такъв фураж. Токсините, постъпвайки с храната в храносмилателния канал, проникват в кръвоносната система и се разнасят в целия организъм на животното, като увреждат централната нервна система, стените на кръвоносните съдове и предизвикват хеморагична диатеза в паренхимните органи. Болните животни са отпаднали, залежават, трудно стават. Установява се атония на предстомашията и цианоза на видимите слузести ципи.

Сигурен метод за лекуване на болните от фузариотоксикоза не е достатъчно добре разработен и е съществена причина за големите икономически загуби. При по-леки случаи на заболяване се прилага симптоматично лекуване: салинно очистително, с адсорбиращи и покривни средства. Инжектират се препарати против хеморагична диатеза – калциев бороглюконат, витамин C, витамин K, хипертоничен разтвор на глюкоза. Против вторичната инфекция се инжектират антибиотици, съобразно резултата от антибиограмата за бактериоцидността му (на антиобиотиците)

На животните не трябва да се дават плесенясали фуражи. Необходимо е фуражите да се подлагат на микотоксиколагичен анализ и в случай че са заразени с фузариум, да се забрани даването им за храна.

Публикувана в Животновъдство

Учени от Университета по хранителни технологии в Пловдив откриха, че прасетата наддават по-бързо, а и месото им е по-вкусно, ако животните бъдат хранени с фураж, обогатен с екстракт от сибирска лиственица и отработен цвят на маслодайна роза. Научното изследване на екипа, чийто ръководител е зам.-ректорът на университета проф. Стефан Драгоев, включвало експеримент с пет групи прасета. На първите бил даван обикновен фураж, а на останалите - обогатен с двете съставки фураж, но в различни съотношения. Било установено, че прасетата, които се хранят с обогатения фураж, наддавали много по-бързо и че в месото им така нареченият „лош холестерол", бил намалял с около 14%.  Животните, които получавали фураж с екстракт от сибирска лиственица, наддали с 9,5 килограма повече от останалите. Според учените сибирската лиственица е известна като „тайното оръжие" на руснаците по време на Втората световна война. Те знаели, че ако нямат дълго време храна, могат да оцелеят, ако смучат кора от дървото. Маслодайната роза съдържа антиоксиданти и ако отпадъкът от производството й се използва като съставка при фуража на свинете, ще има освен добър икономически, така също и екологичен ефект. Подобен експеримент с добавяне на розов цвят и екстракт от лиственица учените ще направят и с храната на агнета, за да установят как на тях им влияе обогатеният фураж.

Публикувана в Животновъдство
По-ниските цени на зърнените култури през последните години и високите добиви доведоха до разширяване на употребата на зърнени за фуражи. Развитието на птицевъдството и свиневъдството у нас е предпоставка за увеличаване употребата на по-богати на протеини фуражи. В резултат нараства делът на зърнените култури, които се използват за фураж за селскостопанските животни. Така до 2022 г. в света и у нас все по-големи количества пшеница, слънчоглед и царевица ще остават в България за преработка. Това прогнозира в доклада си за зърнено-маслодайния сектор Центърът за икономически анализи на селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика.
 
Според доклада през последните години, поради големия обем на производство и сравнително по-ниските цени, пшеницата се търси и за изхранване на животните. Същевременно у нас консумацията на хляб и макаронени изделия намалява ежегодно.  
 
 
В периода 2007 – 2011 г. пшеницата, използвана за човешко потребление, e средно 1,04 млн. тона на година, докато в следващия петгодишен период – 2012-2016, потреблението е под 1 млн. тона годишно – 951 хил. тона. Предвижданията на САРА са в периода 2017-2022 г. общото потребление да намалее допълнително до средно 915 хил. тона годишно.
 
 
Тук силна е конкуренцията на фуражи, базирани на употребата на соя, която не позволява рязкото нарастване на употребата на кюспе. Най-висок ръст в използването на фуражи за животновъдството се очаква да има не при пшеницата, а при царевицата. Увеличението на влаганата царевица за фуражи в периода 2017-2022 година се очаква да бъде с около 20% отколкото в предходния период 2012- 2016 година, се казва в доклада.
 
В последните години използването на царевицата за индустриална преработка се увеличава - за периода между 2012-2016 година влагането на царевица в индустриални нужди е около 450 хил.т. годишно, а за периода 2017-2022 година се очаква тези количества да нараснат до 630 хил.т. 
 
Потреблението на слънчоглед за човешка консумация обхваща консумацията на белен слънчоглед, както и количествата използвани за преработка в слънчогледово олио. Предвижданията за периода 2017-2022 година са за ръст в потреблението на слънчоглед - 163 хил. тона средно на година за периода. Това е свързано с очакванията за разширяването на преработвателния капацитет и ръста в производството на слънчогледово олио.
Брутната продукция от зърнени и маслодайни култури ежегодно представлява почти 50% от брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ у нас. Това показва огромното значение, което има производството на тези култури за българското земеделие. Произведените количества от следените 5 култури ежегодно зависят от засетите и реколтирани площи и получения среден добив от единица площ. 
 
Ежегодният ръст на реколтираните площи до пика през 2013 година позволяваше достигането на значителни количества, а по-високите средни добиви на някои от културите - царевица и рапица, през 2014 година допълнително доведе до ръст в производството, дори над този от 2013.
 
България изнася между 50-70% от производството на зърнени и маслодайни семена, което я поставя в силна зависимост от глобалната пазарна конюнктура. Очакваната добра реколта през 2017/18 стопанска година ще задържи световните цени на сравнително ниски нива, далеч от рекордните за 2012-2013. 
 
Предвижданията на САРА за изкупните цени от място на пшеница – Североизточна България, царевица, слънчоглед – Северно-централен район, ечемик и рапица – Югоизточен район, за настоящата 2017-2018 година у нас са за 280 лв./тон, при ечемика - 255 лв./т., около 630 лв./тон за слънчогледа и 670 лв./тон за рапицата, а цените на царевицата се предвижда да са около 280 лв./тон. Тези цени са по-високи от предходната година, като единствено при слънчогледа може да се очаква спад, коментират от САРА.
Публикувана в Бизнес

Изключително благоприятното съчетание на оптимална температура, влажност, слънчева светлина и чист въздух с изобилието на сочни зелени фуражи благоприятства получаването на максимална млечна продуктивност на кравите през пролетния сезон. Независимо от това, съществуват рискови фактори, които крият опасност от влошаване на здравословното и телесното състояние на млечните крави и за намаляванена тяхната продуктивност.

За да избегнат нежелани резултати, говедовъдите трябва да знаят и да осигуряват с всекидневната дажба на животните необходимите хранителни вещества.

За млечна крава с тегло 550 кг те са следните:

*за поддържане на жизнените функции и на постоянна телесна температура и енергия: кръмни единици – 5,2; суров протеин за всеки 1кг живо тегло – по 1 г дневно, т. е. 550 г дневно; минерални вещества – калций – 35 г, фосфор – 25 г и сол – 45 г;

* за произвеждане на 1 кг мляко с масленост 3,7 процента са необходими: кръмни единици – 0,5; суров протеин – 80 г; калций – 2,5 г; фосфор – 2 г; сол – 3 г.

Установено е, че при крава с тегло 550 кг за получаване дневно на

22 кг мляко с 3,7 процента масленост и 3,2 процента протеин, дневната дажба трябва да съдържа: 16,80 кръмни единици, 2550 г суров протеин, 91 г калций и 60 г фосфор.

Как може да се осигурят тези хранителни вещества през пролетта при наличието на зелена трева (паша) и подхранване с покосена люцерна или други зелени треви?

Първата особеност е, че зелените фуражи съдържат голямо количество вода – 75-80 на сто, особено през април и май, т.е. хранителните вещества

варират от 20 до 25 процента от общата маса.

Съдържанието на кръмни единици в 1 кг зелена маса варира от 0,1 до 0,3, т.е. 1 кръмна единица се получава от 3 до 10 кг.

Количеството на протеина зависи от вида на зеления фураж

при бобовите (люцерна, детелина, грах) то е в по-големи количества, а при житните и пасищните треви е крайно недостатъчно.

Втората важна особеност е, че зелените фуражи се приемат с голям апетит и ако кравите се изхранват на гладно, се предизвикват силни храносмилателни разстройства. Затова преходът към паша или изхранване на покосени зелени фуражи трябва да става постепенно

за 10-12 дни, като задължително преди това животните да са поели груби фуражи – сено, слама, силаж. През 1-2 дни зелените фуражи в дажбата се увеличават.

Особено трябва да се внимава при изхранване със сочни бобови

люцерна, детелина и др., тъй като те, поети в по-големи количества в началото (над 10-15 кг), предизвикват подуване (тимпанит). Необходимо е животните да се изхранват със завехнали (с намалена влажност) и с предшестващо поемане на груби фуражи. Грубите фуражи – слама и царевичак, съдържат много влакнини. Приемането на 2-3 кг слама дневно е абсолютно необходимо, когато животните са на сочна паша и при подхранване със сочни зелени фуражи.

Тъй като нито само сочните, нито само грубите фуражи могат да осигурят необходимите хранителни вещества за продуциране на дневна млечност на 20 кг,

абсолютно необходимо е включването на концентриран фураж

в дневните дажби на кравите. Като се има предвид, че през пролетния сезон е възможно да се осигурят зелени фуражи дневно до 30 кг от житни и до 20 кг от бобови, които ще осигурят общо 10 кръмни единици, за крава с 22 кг дневна млечност ще са необходими 16,80 кръмни единици. Става ясно, че освен зелените фуражи – общо 50 кг, плюс 2-3 кг слама, ще е необходимо в дажбата да бъде включен 5,0 – 5,5 кг концентриран фураж – царевица, ечемик, пшенични трици и др. Така съчетаването в оптимално съотношение на сочни зелени с груби и концентрирани фуражи осигурява максимална млечност на кравата през пролетта. 

Публикувана в Животновъдство

Как фермерът да разбере какво не достига в сезонното изхранване

Не е учудващо, че пикът на авитаминозите при животните е именно по време на зимния оборен период. Витаминните запаси, натрупани в организма през лятото, вече се изчерпват. Много чувствителни към недостига на витамини са бременните и лактиращите животни, самците-производители, както и подрастващите животни. Разбира се, това може да се случи с кравите, овцете и свинете и през лятото, но през зимата отговорните физиологични процеси винаги изискват повече сили и енергия.

През зимата животните се движат малко, не се хранят толкова добре, колкото през лятото, имат ултравиолетов дефицит, пък и боледуват по-често. Всичко това води до изтощаване на организма и до отслабване на имунитета.

И тук е важната роля на витамините. Как да определите дефицита на основни витамини и да вземете мерки за тяхното възстановяване?

Авитаминоза А е една от най-разпространените

От нея страдат абсолютно всички видове животни, но най-уязвими са бременните и лактиращите самки, подрастващите животни и самците. Какви са симптомите? По кожата на животните се появяват екземи и дерматити, наблюдава се лющене, сухост и промяна в космената покривка на животните. Характерни симптомиса слъзотечението, страхът от светлина и различни очни заболявания. Възможни са конвулсии, мускулни спазми, а при свинете и овцете - парализи, както и нарушения на координацията.

Недостигът на витамин А влияе и на репродуктивната функция. При самките може да възникнат аборти, мъртвородени плодове, задържане на последъка и безплодие. При самците се нарушава сперматогенезата, наблюдават се заболявания на половите жлези, цистити, образуване на камъни в бъбреците. При подрастващите животни авитаминоза А се проявява със слабост и задържане на развитието. Животните са по-склонни към простудни заболявания и често страдат от храносмилателни разстройства.

Важен момент в лечението на авитаминоза А са условията на отглеждане на животните през зимния период. Фермерите трябва да осигурят всекидневни разходки и облъчване с ултравиолетови и инфрачервени лъчи. Рибеното масло попълва успешно дефицита от витамин А, както и прорасналото зърно, зелените фуражи, силажът от рано окосени треви. При тежки форми на авитаминоза А се предписват инжекции подкожни или мускулни.

Най-честият дефицит в дажбите е на

всички витамини от В-групата:

тиамин, рибофлавин, пантотенова киселина, пиридоксин, фолиева киселина и др. Този тип авитаминоза е характерен за подрастващите преживни животни, за свинете и конете. При възрастните преживни животни витамините от В-групата се синтезират в търбуха и затова хиповитаминоза и авитаминоза от В-групата при тях почти не се наблюдават. Симптомите на дефицита на витамини от В-групата се проявяват чрез ясно изразени нервни разстройства: повишена възбудимост, атаксия, спазми, параличи. Може да се наблюдават промени на кожата и космената покривка, изоставане в развитието и изтощение.

Витамини от В-групата има в триците, зелените фуражи, морковите, във фуражните и в обикновените пекарски дрожди. Фермерите трябва да се погрижат тези продукти да станат постоянен елемент от зимните дажби.

Авитаминоза PP (пелагра) се наблюдава при свинете

Недостигът на витамин РР често възниква на фона на белтъчно гладуване на животните. Например, ако продължително време свинете се хранят с растителни фуражи - с царевични кочани, със силаж, с комбинирани фуражи или с картофи без белтъчни добавки. Симптоми за пелагра са намален апетит и признаци на храносмилателно разстройство: повръщане, диария, животните имат гнилостен дъх.

Други характерни симптоми на пелаграта са язви по кожата, отечност на устната лигавица, подуване на езика със сиво-черен налеп (черен език), а при тежки форми гърчове, припадъци, анемия и изтощение.

За да предотвратите пелаграта, следете в дажбите на свинете постоянно да присъстват

белтъчни храни и витамини от В-групата. Добавяйте дрожди, сочни фуражи и сенно брашно от бобови култури. Никотиновата киселина (витамин РР) може да се дава на животните заедно с храната или инжекционо след консултация с ветеринарен лекар.

Авитаминоза D (рахит) е характерна за младите животни:

агнета, ярета и прасета. По-рядко се наблюдава при телета, жребчета и зайчета. Зимно време рахитът се проявява особено често, доколкото за неговото развитие способстват и гранични фактори: недостиг на слънчева светлина и добра вентилация, повишена влажност, недостиг в дажбите на животните на калций и фосфор.

Симптоми на рахит. Отначало болните животни започват да изостават в развитието и нарастването си, стават вяли и напрегнати. По-късно се появяват удебеления по краищата на истинските ребра и на епифизата, изкривяват се тръбестите кости на крайниците, на гръбначния стълб, подуват се черепните кости. Движенията стават болезнени и ограничени. Наблюдава се гастроентерит и други заболявания, появяват се спазми.

Лечението на рахита предполага непременно включване в дажбите на животните на калций, фосфор и витамин D. Подрастващите животни може да се поят с витаминизирано мляко. Полезно е да се добавя витамин D и в дажбите на кърмещите животни. Витамин D се съдържа в рибеното масло и в облъчени винени дрожди. За компенсиране на минерално-солевата недостатъчност в дажбите се добавят трици, обработена креда, яйчни черупки, костно брашно и дървесна пепел. На животните трябва да се осигурят редовни разходки на чист въздух, а в обора да им се създадат максимално комфортни условия на отглеждане.

Недостигът на витамин Е

води до нарушаване на дейността на половите жлези и до проблеми в обменните процеси в организма.

Симптоми на авитаминоза Е. Недостигът на витамин Е веднага се отразява на репродуктивната функция на животните. В тази ситуация може да се наблюдава безплодие, липса на еструс и разгонване на животните, намаляване количеството или пълно отсъствие на сперма при самците. Възможни са и аборти, раждане на мъртви плодове и пълна липса или внезапно прекъсване на млечната секреция.

Лечение: витамин Е се съдържа в прорасналата пшеница и в зелените

фуражи. Може да се дават допълнително витамини на животните.

Липса на витамин К

Този витамин регулира кръвосъсирването, тъй като участва в образуването на белтъка протромбин. Недостигът му е характерен за птиците. При животните той се синтезира в храносмилателния тракт.

Симптоми на авитаминоза К: намален апетит, вялост, кръв в изпражненията. Често тази авитаминоза е трудно да се диагностицира самостоятелно.

Най-точна картина ветеринарният лекар може да получи след изследване на кръв и след вземане на проба от черния дроб от птицата. Най-добре е птицевъдите да се погрижат за профилактиката на авитаминоза К.

Специалистите настойчиво препоръчват към дажбата на птиците да се добавят зелени фуражи, тревно брашно и силаж. В комбинирания фураж (ако той не съдържа витамин К) също може да се добави от витамина.

Специалистите напомнят, че всички витамини трябва да се дават на животните много внимателно. Всяка доза от тях трябва да е добре пресметната и изписана от ветеринарен лекар. При най-малките подозрения за остра авитаминоза фермерът не трябва да се занимава със самолечение, а да се обърне за консултация към лекар.

Публикувана в Животновъдство
Четвъртък, 01 Декември 2016 13:50

Как да подготвим животните за зимата

  • Стопаните трябва да „запретват ръкави“, за да опазят стоката

  • Д-р Валентин Иванов, квмн

Тежката стопанска година не пожали нито земеделците, нито животновъдите. Неспирните валежи довлякоха куп заболявания по растенията и орляци комари-кръвопийци, които пък ни „дариха” с коварната и люта болест син език по преживната стока. Погинаха много животни. Много мъка се насъбра в душите на овчарите. Щетите в овцевъдството са огромни, защото и това дето оцеля, не се знае какво ще роди и дали въобще ще роди. Тежка ще бъде зимата за овчарите. Силно отслабналите преболедували животни отгоре на всичко трябва и да преминат към оборно отглеждане и хранене. Овцата, и особено козата, е свободолюбива стока.

Сеното и люцерната, които се прибраха през влажното лято, са с лошо качество, тъй като по време на сушенето непрекъснато валеше. Внимавайте много за фуражни отравяния – гъбичките са хиляди видове и са навсякъде около нас. Средствата, предвидени за обезпаразитяване на животните, сега се разбира, че са изчерпани за закупуване на препарати за борба със синия език. То не бяха антибиотици, аналгини, витамини, то не беше чудо!

Какво все пак е належащо да се направи с минимални средства и труд?

  • Прегледайте добре оборите и сеновалите.

  • Почистете, дезинфекцирайте помещенията и ги застелете с чиста постеля – слама, стърготини и др.

  • Задължително обезпаразитете преживните животни, защото както са отслабнали, до напролет много от тях няма да оцелеят. Използвайте таблетките Албендазол, Вермитан, инжективните – Пандекс, Норомек, Севамек и др. Сега е време да направите ваксината против ентеротоксемия (челекме), като използвате ваксината Ковексим 8. Ако в района „шета” болестта заразна агалаксия, ваксинирайте стоката срещу заболяването с ваксината Агалакс.

  • Добре е да подхраните овцете с по-качествени фуражи, витамини и минерали, тъй като на геройски преживелите синия език блеещи им предстои ново голямо изпитание- раждане.

  • Ако сте пропуснали да изкъпете овцете, можете да предотвратите разпространението на крастата с инжективни препарати, които много ефективно убиват кърлежите, а влияят и на много вътрешни паразити – Пандекс, Екомектин, Айвермектин СС, Кепромек, Сивамек и др.

  • Задължително напръскайте кошарите срещу комари, тъй като на топло тези кръвопийци спокойно си презимуват.

  • Сложете в яслите новите специални солно-минерални сини блокчета, които съдържат ароматни вещества. Последните се натрупват в мастната подкожна тъкан, откъдето се излъчват и гонят комари, въшки и др. и така ефективно предпазват от син език. В много европейски държави тази профилактика е напълно достатъчна и така се борят с лошата болежка.

Голяма част от свинете са вече обречени, наречени да живеят до Коледа. Сега е времето да ги изчистите от паразити, за да не зяносват фуража и бързо да натрупат килограми, че фризерите са пълни само със зеленчуци. Може да използвате инжективните Левамизол, Пандекс и др. и пероралния Булмектин на прах. Разбира се, ако искате да ядете чисто и вкусно месо, изключете от дажбата антибиотици, фуражни добавки, биостимулатори, ароматизатори и др. химия. Тъй като времето е студено и влажно, а свинете са податливи на респираторни инфекции, застелете кочината с дебел слой чиста слама или стърготини.

Птиците са особено чувствителни към температурния стрес, така че подсилете пернатите с витаминно-минерални препарати, за да презимуват успешно – Медистрес, Витамино и др. във водата за пиене. Добре е храната да се дава топла, за да снасят носачките и през зимата. Непременно опушете помещението да е топло и да не става течение.

Във всички ферми, около зърнохранилищата и сеновалите заложете отровни примамки срещу гризачите. Тази година се оказа особено плодовита и наспори, ако не друго, то толкова много мишки и плъхове, че човек може вече спокойно да ги срещне навсякъде. Със застудяването тази отвратителна гад буквално нахлува в помещенията на топличко и опустошава повече фураж дори от стоката. Да не говорим за вредите, които нанася от здравна гледна точка. Използвайте пелети, житни зърна, отровни пасти, лепила и др. Пазарът е пълен с всякакви ефективни препарати. От споделения опит със стопаните научаваме, че най-добър ефект дават т.нар. пастички, които са опаковани във фина филтърна хартия (приличат на готовите пакетчета чай). Такива препарати са Ракумин, Агрорат, Крысиная смерть и др. Ефектът е сигурен и настъпва след 2-3 дни – време, необходимо да ядат всички индивиди в стадото.

Ако все още не сте сложили лентички в кошерите срещу кърлежчето (вароатоза), използвайте някой наистина топъл ден да го направите, макар че по принцип вече е късничко. Непременно сложете отпред на прелката на входа на кошера мишепредпазители.

Зайцевъдите е добре щателно да прегледат помещенията и клетките. Зайците са изключително податливи на простудни заболявания и знаете, имат „кекава” храносмилателна система. Зачестяват подуванията, ушната краста (от повишената влажност) и диариите. Ваксинирайте периодично срещу чумата, миксоматозата и давайте във водата за пиене витаминно-минерални препарати и антибиотици през около 20 дни. Таушаните по принцип имат слаб имунитет , ограничени защитни механизми и адаптационни възможности. В тежките зимни дни трябва да им осигурим чисти и топли помещения, добра храна (гранули или цяло зърно), доброкачествено ливадно или люцерново сено, прясна и чиста вода и гореописаната профилактика. Сега е времето за залагане на зеле и туршии – внимавайте какви количества сочни фуражи давате на дългоухите. Те обичат зелеви листа, моркови, цвекло, тиква и др., но не прекалявайте с количествата. Дава се по малко.И най-важното – ако имате дори и най-малки съмнения, че плодовете и зеленчуците са обработвани с препарати, по-добре ги изхвърлете. В този период обикновено зайците не се пускат за разплод, а се изчаква пролетта, но пазете зайкините да не станат прекалено дебели. Последните няма да се заплодят и през пролетта. Поддържайте зайкините в елегантна, спортна форма – това е добрата развъдна кондиция. Последното се отнася с пълна сила и за мъжките зайци.

Публикувана в Животновъдство

Топлинният стрес се отразява много зле на кравите: те започват да дишат учестено, температурата на тялото им и потреблението на сухо вещество се увеличава. Но това може да бъде избегнато с фуражни добавки, които поддържат имунната система на млечните крави. Този ефект е бил известен, но сега учени от Университета на Флорида изясниха, че определени фуражни добавки наистина помагат да кравите да преживеят по-леко горещините.
Учените наблюдавали четири групи крави в продължение на 160 дни. По време горещините, продължили 45 дни, две групи крави били били предпазвани от горещината само с навес. При това на първата група давали фуражни добавки (в изследването използвали OmniGen), а на втората група - не.
Другите две групи имали укритие с вентилатори и оросители. На едната от тях също давали фуражна добавка.
Фуражните добавки давали преди, по време и след горещия период на годината. Освен това след отелването всички крави били превеждани в охлаждано помещение.
Резултатите от наблюдението показали, че кравите, получавали фуражни добавки, не дишали ускорено, а теглото и млеконадоят им били по-високи.

Публикувана в Животновъдство

Как да избегнем грешките при експлоатацията на тези машини, съветват специалисти от CLAAS, New Holland, „Ростсельмаш”, Krone и John Deere

Фуражите са фундамент на животновъдството. От тяхното качество пряко зависят здравето и продуктивността на животните. А грешките при заготовката им могат да доведат до сериозни загуби при съхраняването на фуражите. От правилния избор на силажокомбайна и добрата му работа зависи резултатът от целия труд на фермера по отглеждането, подготовката и съхраняването на бъдещия фураж. От това как ще работи в този къс период техниката, ще зависи продуктивността на животните през следващия сезон, а следователно и доходите на стопанството.

Мощността не е самоцел

При избор на силажоприбиращ комбайн трябва да се изхожда от потребностите на стопанството и условията за съхраняването на фуражите. Също голямо значение има и видът на прибираната култура. Както обясняват специалистите, при работа с тревни култури в повечето случаи не е възможно да се постигне пълно натоварване на комбайни с мощност 600 к.с. и повече. Това е свързано с липсата в стопанствата на сеносъбирачки с голяма работна ширина, както и с неравните релефи на полята, което не позволява да се увеличи работната скорост на машините. Поради тази причина стопанствата, заготвящи силаж изключително от тревни култури, трябва да изберат силажокомбайн с мощност от 400 до 600 к.с., препоръчват експертите.

Също така върху избора на мощност оказват влияние условията на жътвата, необходими за получаването на качествени фуражи, добавят инженерите от сервизните служби. Тук може да се отнесат дължината на отреза, диапазонът на промяна, която зависи от броя на ножовете. Така при дължина на нарязване от 5 мм и по-малко е необходимо да се използва барабан за биогаз с 40 ножа. А за раздробяване на дължина 10 – 20 мм може да се използва барабан с 28 ножа. Следователно необходимата мощност ще е по-ниска.

При прибирането на царевица за силаж производителността на комбайни с мощност над 600 к.с. е много по-висока. В този случай трябва да се обърне внимание на релефа на площите, добивите, сроковете за прибирането и възможностите на логистиката.

Логистика

Логистиката е крайъгълният камък на жътвата – от нейната грамотна организация зависи директно производителността на комбайна. Една от най-разпространените грешки при експлоатацията на силажооприбиращите комбайни е неправилната организация на логистиката, подчертават специалистите. Например, когато се избира мощен комбайн, но извозването на прибраната маса не е организирано правилно, в резултат на което машината престоява на полето. Задача на фермера е да организира без прекъсване цялата верига за разтоварване на прибираната маса и доставката й до силажохранилището в къси срокове.

Ако среден самоходен силажокомбайн с мощност 400 к.с. е в състояние да прибира зелена маса с производителност до 100 тона в час, то за извозването на такъв обем на стопанството ще са му необходими не по-малко от 10 – 12 превозни средства в час, дават пример експертите. Тоест, примерният разчет на транспортните средства за тази мощност са 10 – 12 транспортни средства на един силажокомбайн.

При това трябва да се вземе предвид разстоянието до силажната яма, скоростта на движение на транспортното средство (ако за разтоварването се използват трактори, тяхната скорост е много по-ниска от скоростта на камионите), а освен това да се вземе под внимание скоростта на трамбоването на силозната маса в самата яма.

А тъй като трамбоването трябва да се провежда на слой от 20 – 25 см, стопанството трябва да види дали успява не само да превози тези 100 тона на час (или 1000 тона за ден), но и дали ще успее да ги уплътни. Колкото е повече масата, прибирана от комбайна, толкова повече едновременно работещи трактори ще се необходими на ямата.При това не бива да се забравя, че сезонът за прибирането и заготовката на фуражите може да съвпада с други кампании, също изискващи техника.

Специалистите обръщат внимание, че бързото залагане на траншеята също оказва влияние върху избора на мощност на силажокомбайна – колкото по-бързо е отрамбоването, толкова по-голяма е възможността за реализация на мощната машина.

В европейските страни скоростта на залагането на траншеята е равна на 4 – 5 часа. На първо място върху нея оказва влияние вместимостта на хранилищата. Средният размер на хранилище в Европа е 1000 – 3000 тона.

Оптималният размер на ямата, според експертите, трябва да е равен на дневната производителност на заготовката и транспортирането на тревната маса. Например, ако в стопанството има три силажоприбиращи комбайна, то размерът на ямата трябва да бъде 3000 тона.

Поради това още на етапа на избор на техниката фермерът трябва ясно да познава своите транспортни възможности и мощности за отрамбоване, за да осигури нон-стоп работа на комбайна или поне да сведе до минимум престояването в очакване на транспортното средство. И изхождайки от това, да подбере мощността на комбайна.

Грешки при организацията

Като основна грешка при процеса на заготовката на фуражи като цяло и работата с комбайна в частност, специалистите сочат липсата на отговорност при работниците. Често агрономът смята, че това е отговорност на механизатора, а механизатора – на зоотехника. Но за да бъда гладък процесът на прибирането на силажа, е необходимо в стопанството да има съвсем отделна длъжност – отговорник по фуражите, в задълженията на когото да влиза контрол на качеството и отговорност за процеса на заготовка на фуражите. И още един проблем, с който често се сблъскват дилърите – на обучение се изпраща един работник, а след това работи съвсем друг. А на обучение задължително трябва да бъде изпращан онзи специалист, който след това ще работи с машината.

Избор на адаптери

Като друга характерна грешка специалистите посочват покупката на хедер с малка работна ширина (който е значително по-евтин) при високи добиви. По принцип фермерите вярват, че увеличавайки работната скорост на комбайна, ще могат да увеличат и производителността на машината.

От една страна, това е така – съвременният силажокомбайн може да увеличава скоростта и да я регулира безстепенно в диапазона до 10 км/час, не отричат експертите. Но при това фермерите забравят, че паралелно с комбайна винаги се движи транспортно средство, което обикновено няма автоматична скоростна кутия. И ако комбайнът увеличи скоростта и започне да работи в диапазона 6 – 10 км/час, на водача на транспортното средство ще му бъде трудно да следва този темп. Обикновено комфортна и съгласувана работа се получава при скорост на комбайна 6 – 7 км/час, когато транспортното средство непрекъснато се движи на първа скорост. Вариантът с увеличаване на скоростта на комбайна е възможен с максимален комфорт, само в случай че транспортното средство също има автоматична трансмисия.

Но при работа на висока скорост износването на комбайна е значително по-голямо, напомнят специалистите. Важно е също да се знае, че ако при работа с голям хедер не достигат добиви, комбайнът ще работи с непълно натоварване, което означава висок разход на гориво. Съветът на експертите при избор на машина е оптимално да се пресметне пропускателната й способност, основавайки се не на планираните, а на реалните добиви от тревни, царевица и т.н. Така, ако комбайнът е с мощност 400 – 450 к.с. , а добивите на царевица не надвишават 3 тона на хектар, трябва да се работи с 6-метров хедер. Ако комбайнът е с мощност от 500 до 600 к.с., трябва да се обърне внимание на работни ширини 7,5 и 9 метра.

Сега на пазара се предлагат основно два вида хедера – с големи и с малки режещи дискове. Ако в стопанството се отглеждат едростъблени сортове царевица, то подходящи са и двата вида. При ниски добиви, или за сортове царевица с дребни стебла, се препоръчва използването на хедери с малки режещи дискове. В противен случай се увеличават загубите при жътва, тъй като поради рядкото разположение на големите режещи дискове, стеблото след отрязване пада пред хедера.

Освен това малкият размер на дисковете подобрява преминаването на масата към комбайна при влажни условия. Масата при такъв хедер не е подложена на двойно раздробяване за сметка на бързото й подаване към захранващотго устройство на комбайна. Както обясняват специалистите, по-ниското тегло на хедер с малки дискове позволява да се работи на комбайна почти без баласт и да се изключи ефектът на вълнообразното окосяване. С помощта на такива хедери може да се прибират и зърнено-сенажна маса, и зърнени култури в млечно-восъчна зрялост.

Но ще бъде грешка и да се избере голям хедер, ако на комбайна му се налага често да се движи по обществените пътища на голямо разстояние. Тук трябва да се съобразите с изискванията за транспортните габарити. Впрочем и хедерите с големи режещи дискове имат своите плюсове – по-малкото количество въртящи се елементи намалява експлоатационните разходи, освен това те са значително по-евтини от хедерите с малки режещи дискове и по-пригодни за прибирането на слънчоглед.

Както главна системна грешка при избор на силажоприбиращ комбайн специалистите сочат акцентирането на по-евтина окомплектовка и не вземане под внимание на бъдещите планове за развитие на стопанството. А допълнителното поръчване на адаптери с голяма работна ширина към комбайна излиза значително по-скъпо.

Избор на кракер

Основно влияние върху качеството на фуража оказва раздробителят на зърното. Животните не усвояват цели зърна царевица. Но да икономисат от дробилката, искат повече от половината купувачи, отбелязват производителите. При положение че комбайнът ежегодно заготвя не по-малко от 30 000 тона силаж, хранителната му стойност при липса на кракер пада и икономисаните няколко хиляди лева могат да доведат до загуби от десетки хиляди.

При избора на дробилка специалистите препоръчват да се има предвид количеството на зъбците, което зависи от размера на зърното на прибираната култура и избраната дължина на отреза. Валяците с голямо количество зъби (166 зъба) са предназначени за работа с дребно зърно, например при прибирането на зърнен фураж. Оптималното оборудване за прибирането на силажна царевица с дължина на раздробяване 18 мм са валци с по-малко количество зъби (105/123 зъба). А валците на кракера със 144 зъба са най-добрият вариант за дължина на отреза до 20 мм.

Грешки при настройките

Основна грешка при настройките, оказваща влияние върху качеството на силажа, е дължината на отреза. Запазването на залагания за съхраняване материал се осигурява от промяната в неговата дължина в зависимост от влажността на заготвяната маса. Например, ако влажността на масата е висока, то отрязването трябва да е по-едро, и обратно – сухата маса трябва да се реже по-надребно, за да може отделяният сок да способства за нейното овлажняване. По-ситното нарязване на материала увеличава податливостта на отрамбоване и съхраняването, както и обема на фуражите, употребявани от животните. По-дългите частици увеличават структурността, и животните ядат такъв фураж по-охотно. При това трябва да се има предвид в какъв стадий на вегетация се намира растението. Повечето съвременни машини имат в базова версия трансмисия, позволяваща да се променя дължината на отрязването степенно или безстепенно, направо от кабината.

Не са редки случаите обаче, когато на механизатора му е по-лесно да работи по „среден показател“, тоест веднъж да зададе дължината на отреза за целия маршрут. Причините за това могат да са най-различни – или нежеланието на оператора всеки път да променя дължината на отреза, или следване на указанията на агронома. Но без да се вземе предвид влажността, е невъзможно да се постигне равномерна консистенция и отрамбоване на силажа и това често става причина за високи загуби, предупреждават експертите. Ако не се вземе под внимание зависимостта на дължината на отреза от влагата, при определени обстоятелства може да се загуби до 50 на сто от заготвения силаж, което в парично отношение е съпоставимо със стойността на половината комбайн. Автоматизирането на този процес позволява да се спестят нерви, време и да се заготви качествен продукт.

Сред фермерите все по-популярни стават системите за автоматична настройка на дължината на отреза, която се определя в зависимост от показанията на датчика за влага. Всичко се случва без участието на оператора. Такива системи с поставени влагомери предлагат New Holland (SMARTLOC, на серия FR) или компания John Deere с датчик HarvestLab при сериите 7000 и 8000.

Както обясняват специалистите, дължината на отреза се променя в зависимост от аналитичните данни за влажността, постъпващи в режим на реално време. За целта в системата са включени автоматична трансмисия и датчик. Първата безстепенно променя дължината на отреза в диапазона 3 – 25 мм, а датчикът фиксира показанията – съдържание на сухо вещество, белтък, захари, както и целулоза NDF и ADF.

А при машини като Krone Big X (система AutoScan), настройката на дължината на отреза се базира на показанията на оптичен датчик, който определя степента на зрялост на царевичната маса по цвета на растенията.

По този начин в съответствие с данните за влажността, комбайнът сам избира дължината на отреза, автоматично оптимизирайки работния процес. Това позволява на първо място да се управлява качеството на фуражите, както и да се икономиса поне 10 на сто от горивото, увеличавайки живота на консумативите и повишавайки производителността на машината като цяло.

Също така специалистите съветват да се обърне внимание на равния край, който трябва да се получи при отреза. Това е важно за минималното отделяне на растителен сок. Може да се постигне само с постоянен контрол върху остротата на ножовете. Операторите много често игнорират тази операция или не я изпълняват изцяло (след наточването на ножовете не се регулира противорежещата пластина). По тази причина много съвременни машини с цел опростяване на операцията поставят система, позволяваща на оператора да провежда тези рутинни процедури направо от кабината.

Промяна на височината на отреза

Излишната влага се отделя при силажирането под формата на растителен сок, а недостатъчната влажност води до потискането на развитието на полезните микроби, поради което е много важно оперативно да се реагира на промяната на влажността направо на полето, включително променяйки височината на отреза, което механизаторите нерядко забравят да направят. Както е известно, колкото по-нисък е отрезът, толкова е по-висока влажността на масата. Но в същото време не бива да се забравя за препоръчителната височина на отреза от 40 – 50 см. Отклоняването от тази норма може да доведе до недосъбиране на реколтата и загуба на хранителните вещества (висок отрез) или към замърсяване на растителната маса и продължителен нов растеж на тревните култури преди следващото окосяване (твърде нисък отрез).

Освен това се препоръчва ежедневно да се проверяват височината на растителните остатъци след комбайна и настройката на механичните елементи по отношение на правилното копиране на релефа. Така в началото на сезона поради рохкия състав на почвата може да възникне необходимост от коригиране на налягането на хедера над повърхността на полето и коригиране на механичните ботуши за копиране в крайно високо положение. Също е важно да не се забравя за настройките на опорните колела за копиране, за да се намалят вибрациите на хедера и да се предотврати влизането на почва в режещия апарат.

Неправилната настройка на височината на крайната точка на греблата води до навлизане в машината на почва, което на свой ред води до замърсяване на растителната маса и последващото й разваляне. А твърде високо разположените гребла водят до загуба на хранителна маса. Като цяло, да се предотврати всичко това е възможно, ако в машината има система за копиране на релефа и автоматично поддържане на височината на отреза, които е важно да бъдат предварително поръчани на силажния хедер.

Смяна на културата

При преминаването от тревни култури на царевица и съответно смяната на хедера, експертите препоръчват да се обърне внимание на ъгъла на атака на хедера по отношение към земята, което често не се прави, а също така и на правилния избор на ножове.

За царевицата почти винаги са необходими леки ножове от по-тънък метал, а за тревните култури – по-дебели и тежки. Ако с по-леки ножове за царевица се прибират тревни култури, те ще се износят за един сезон, а ако царевицата се прибира с тежки ножове, ще нарасне значително потреблението на гориво. В някои машини е предвидена възможност за поставянето на универсални ножове за различни култури, но това решение може да увеличи консумацията на гориво.

Но най-важното условие за безпроблемна работа и избягването на аварии е ежедневното обслужване на машините – преглед, проверка на всички системи, диагностика и внимателно отношение при работа.

Публикувана в Агротехника
Страница 1 от 4

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта