В Държавен вестник са обнародвани промените в Наредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Мярката е от Програмата за развитие на селските райони и ще се прилага до 2020-а година.

Всеки животновъд трябва стриктно да описва дневната паша на своето стадо. Води се дневник, в който се вписва броят на животните по вид и категория, с дните и часовете на извеждане. Книгата се заверява от регистрирания ветеринарен лекар – в началото и в края на периода на извеждане на животните на паша.

Земеделските стопани трябва да предоставят ежегодно план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане, по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В план-програмата се посочва животновъдният обект , в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ, и включва данни за броя на животните по вид и категория.

 

Животновъдите имат право да се откажат от поет ангажимент по мярката за хуманно отношение. Подава се заявление по образец в местната областна земеделска служба. Ако фермерът се откаже обаче, трябва да възстанови получената финансова помощ по мярката.

 

Публикувана в Животновъдство

На заседание на Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ е взето решение за предоставяне на финансовият ресурс в размер на 30 млн. лева за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, за 2018 г. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни.

С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобрена схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" за периода 2018-2020 г. В обхвата на новата схема на държавна помощ са запазени мерките, прилагани до 2017 г.:

 • Мярка А. Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;

 • Мярка Б. Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;

 • Мярка В. Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.

Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Максималният годишен интензитет на подпомагане е до 500 евро на животинска единица.

Помощта се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. Покриват се разходи на земеделските стопани, надвишаващи стандартите за хуманно отношение към свинете. Кандидатите по схемата трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и правилно да съхраняват зърното.

По схемата за държавна помощ ще бъдат изготвени указания за прилагане, съвместно с МЗХГ.

Публикувана в Животновъдство
От 13 до 20 март 2018 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат документи по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Размерът на финансовата подкрепа за 2018 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв. Помощта е с период на действие 2018-2022 г.
Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години.
Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).

Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

 • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;

 • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид;

 • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата)

 • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери.

 Изплащането надържавната помощ ще започне от 27 март 2018 г. Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

Публикувана в Животновъдство

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която е с регистрационен номер SA. 47026.

  Помощта е с период на действие 2018-2022 г.

  Максималният бюджет за срока на прилагане е 172 764 450 лв. за следните мерки:  
   - Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
  - Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
   - Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
   - Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.) 

Земеделските стопани се задължават да прилагат мерките в срок от 5 години.

Помощта е предназначена за регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, предприятия,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция и за активни земеделски стопани. Изискване е предприятията да не са в затруднение, както и  стопанисваните животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Публикувана в Животновъдство

Приемът на заявления по мярка 14„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. започва на 25 септември и ще продължи до 31 октомври 2017 г. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

Бюджетът по мярката възлиза на 56 859 510,50 евро, съобщиха от фонда.

Документите за ползване на сградите и помещенията, използвани за нуждите на животновъдния обект, трябва да са за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане за свободно отглеждане на открито трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да осигуряват възможност за паша на заявените животни.

Заявленията за подпомагане трябва задължително да бъдат придружени от удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарната дейност, което се издава от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Животните, обект на подпомагане по мярката, трябва да са идентифицирани и въведени в системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и в информационната система на БАБХ.

Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане.

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Публикувана в Животновъдство

Според индикативния график, публикуван от Министерство на земеделието, храните и горите, една дългоочаквана мярка, която беше планирана да отвори още в предходния програмен период, но това не се случи, най-сетне ще види бял свят тази година. Заявления за подпомагане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще бъдат приемани от края на август до към средата/края на септември. Кандидатстването ще става чрез заявление, определен набор от документи и план-програма (нещо като бизнес план), която ще се подава ежегодно. Поетият ангажимент е за срок от 5 години. Плащанията са до 44 евро за животинска единица/ЖЕ (виж информацията и таблицата по-долу).

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“  има за цел осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето им и повишаване на безопасността на труда, осигуряване на качествени и безопасни храни, както и опазване на околната среда. По същество това означава покриване на изисквания, които надхвърлят заложените законови норми по отглеждане на преживни животни. Поради тази причина на плащанията по мярката се гледа като на компенсаторни, т.е. покриващи пропуснати ползи и допълнително направени разходи.

За подпомагане могат да кандидатстват лица и фирми, които отговарят на следните условия:

1. регистрирани са като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин;

2. отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. са собственици и/или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Помощта ще се предоставя под формата на годишни плащания за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за период от най-малко 5 години от земеделски стопани, отглеждащи преживни животни.

Годишните плащания се предоставят при поемане на ангажимент за изпълнение на следните типове дейности:

1. Осигуряване на свободна подова площ

Изпълнението на тази операция изисква броят (гъстотата) на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това от своя страна, води до по-голямо пространство заемано от едно животно, по-голяма двигателна активност, а от там и до подобряване на здравословното състояние и благополучие. Осигуряването на свободна подова площ, не по-малка от 10 % над задължителния стандарт е свързано с намаляване на броя на отглежданите животни, респективно приходите от продажба.

1.1. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ЕПЖ

 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. - най-малко 1,9 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2;
 • Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца - най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор;
 • Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца - най-малко 7.7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

1.2. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ДПЖ

 • За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2/на двор 3,3 -3,9 м2;
 • За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2/на двор 1,7 -2,8 м2;
 • За агнета и ярета в помещение 0,44 м2/на двор 0,7 -0,8 м2;
 • За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 - 1,1 м2/на двор 1,3 -2,2 м2;
 • За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 - 1,5 м2/на двор 2,2 -2,8 м2;
 • За шилета за угоява в помещение 0,7 - 0,8 м2/на двор 1,7 -2,2 м2;

2. Осигуряване на свободно отглеждане на открито

Mинимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за ЕПЖ и ДПЖ води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните.

Финансови условия

За дейността осигуряване на свободна подова площ размера на компенсаторните плащания възлизат на:

 • За телета и малачета (до 6 месечна възраст) в евро/ЖЕ - 27,46 евро;
 • За крави и биволици над 24 месечна възраст в евро/ЖЕ - 42.71 евро;
 • За осигуряване на свободна подова площ за ДПЖ в евро/ЖЕ - 44,40 евро.

За дейността свободно отглеждане на открито размера на компенсаторните плащания възлиза на:

 • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ в евро/ЖЕ- 24,54 евро;
 • За осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ в евро/ЖЕ- 22,50 евро.

Коефициентът на преобразуване на броя на животните в Животински единици (ЖЕ) е както следва:

Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък над 2 г.

1 ЖЕ

Животни от рода на едрия рогат добитък от 6 м. до 2 г.

0,6 ЖЕ

Животни от рода на едрия рогат добитък до 6 м.

0,4 ЖЕ

Животни от рода на овцете и козите

0,15 ЖЕ

Източник: ИнтелиАгро
Публикувана в Животновъдство

Ще кандидатствам за субсидии по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Какви са изискванията за свободно отглеждане на открито на животните?

Въпроса задава Юри Ангелов от г. Брезник

За да кандидатствате за подпомагане по мярката с изискването за осигуряване на свободно отглеждане на открито, трябва да спазвате следните условия. Животните трябва да бъдат на открито минимум 160 дни годишно, от които минимум 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор.

Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито за едрите пасищни животни (ЕПЖ) и за дребните пасищни животни (ДПЖ) води до увеличение на разходи за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой. Чрез осигуряване на свободното отглеждане на открито ще се подобри благополучието на отглежданите животните, коментират експертите от земеделското министерство.

За дейността свободно отглеждане на открито размера на компенсаторните плащания възлиза на 24,54 евро за животинска единица, ако осигуряватесвободно отглеждане на открито на едри преживни животни – крави, биволи и малките им. Както вече е известно  за осигуряване на свободна подова площ, размера на компенсаторните плащания за телета и малачета (до 6 месечна възраст) е 27,46 евро на една животинска единица (ЖЕ). Крави и биволици над 24 месечна възраст ще се подпомагат по 42.71 евро на ЖЕ.

За осигуряване на свободно отглеждане на открито на овце и кози ще се дават по 22,50 евро на една животинска единица. Ще припомним, че според таблицата, предоставена от МЗХГ, коефициентът на преобразуване на броя на животните в Животински единици (ЖЕ) е 0,15, което означава, че 15 овце или кози правят една животинска единица. За осигуряване на свободна подова площ за овце и кози подпомагането ще е 44,40 евро на ЖЕ.

Заявления за подпомагане по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще бъдат приемани от края на август до към средата или края на септември. Кандидатстването ще става чрез заявление, определен набор от документи и план-програма (нещо като бизнес план), която ще се подава ежегодно. Поетият ангажимент е за срок от 5 години. Плащанията са до 44 евро за животинска единица.

Публикувана в Животновъдство

Месец и половина преди да започне приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, в министерството на земеделието са готови с проекта за наредба, който трябва да се обнародва до началото на август. Според наредбата най-голяма помощ се предвижда за козефермите и овцевъдните стопанства, където субсидията за една животинска единица ще бъде 44,40 евро (близо 90 лева). За да получат тези средства обаче, фермерите трябва да поддържат изискванията за хуманно отглеждане на животните минимум 5 поредни години.

Субсидиите са своеобразна компенсация за допълнителните инвестиции, влагани от стопаните при отглеждането на стадата, се посочва в мотивите.

Според наредбата помощта се дава за ферми с по-голяма подова площ за животните, която да не бъде по-малко от 10 % над задължителниястандарт. При разплодниците тази площ трябва да бъде между 2,4 и 2,6 м2 за оборите, а при дворното отглеждане - 3,3 -3,9 м2.

За овце и кози майки, които се гледат в обори, площта за едно животно трябва да бъде 1,1 – 1,5 квадратни метра, а за дворно отглеждане - 1,7 -2,8 м2. За агнета и ярета в помещение тази площ е съответно 0,44 квадратни метра, а за двор - 0,7 -0,8 м2.

За женски шилета и кози за разплод, които се гледат в помещение, изискванията са за площ от 0,8 - 1,1 м2, а за двор - 1,3 -2,2 м2. За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение площта е 1,2 - 1,5 м2 и 2,2 -2,8 м2 на двор. За шилета за угояване, гледани в помещение, площта е 0,7 - 0,8 м2, а на двор 1,7 -2,2 м2.

Mинимум 160 дни годишно фермерите трябва да извеждат животните на открито, като от тях поне 120 дни трябва да са на свободна паша и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Тези срокове за пасенето на открито важат и за едрите преживни животни.

Осигуряването на по-дълго отглеждане на открито води до увеличение на разходите за наемане на персонал, както и пропуснати ползи от намален млеконадой, затова Евросъюзът отпуска тези помощи, припомниха от агроведомството.

Компенсаторните плащания за телета и малачета (до 6 месечна възраст) ще бъдат 27,46 евро за една животинска единица. За крави и биволици над 24 месечна възраст тази помощ е 42.71 евро за животинска единица.

При телетата с тегло до 150 кг свободната подова площ трябва да бъде най-малко 1,7 м2, при теле с тегло от 150 до 220 кг. - най-малко 1,9 м2.

При теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2. Свободната подова площ за крави над 24 месеца трябва да бъде най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор.

Свободната подова площ за биволици над 24 месеца е най-малко 7,7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

По тази схема могат да кандидатстват фермери, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, които отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б Закона за подпомагане на земеделските производители. Те може да са собственици или ползватели на животновъден обект или животновъден обект-пасище.

Изплащането на финансовата помощ може да се намали или откаже, когато се установи, че земеделският стопанин е заявил по-голям или по-малък брой животни в сравнение с реално отглежданите от него в животновъдния обект. Помощите се режат и ако не е спазен срокът за подаване на заявлението за кандидатстване, съгласно Наредбата за условията и реда за прилагане на мярка „Хуманно отношение към животни“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Ако при проверка се установи, че не спазва изискванията по отделните подмерки и дейности за хуманно отношение към животните или не спазва изискванията за хуманно отношение към животните, посочени в друг нормативен акт, фермерът отново се санкционира.

При установяване на разлика между одобрените за подпомагане животни по вид и категория и броят, вида и категорията на декларираните животни в заявката за плащане размерът на помощта се намалява и се прилагат санкции.

Финансовата помощ се отказва в следните случаи:

1. Ако кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ.

2. Ако при проверки на място фермерът или негов представител възпрепятства инспекторите.

3. Ако при проверката на място се установи, че за дадено заявление за подпомагане видът на отглежданите животни не съответства на заявените.

Публикувана в Животновъдство

Всяка спекулация с кодекса за земята, показва непознаване на проблемите с поземлените отношения. Има средства за отваряне на мерките за биологично земеделие, агроекология и за хуманно отношение към животните, твърди бившият министър на земеделието и храните Десислава Танева

Интервю на Мартин Иванов

- Г-жо Танева, освен отваряне на мерки 10 и 11 от ПРСР 2014-2020г., какво друго поискахте на срещата си с премиера Герджиков? Фермерите настояват за отваряне на мярката за групи и организации на производители.

- Да, така е, но там все още наредбата е в процес на подготовка,и тя подлежи на обсъждане. Това, което остро поставихме като въпрос, е отварянето на мярка 14 за хуманното отношение към животните. Незнайно защо, или може би поради административен дискомфорт, тази наредба, чието обсъждане мина, но продължава да се бави и още не е обнародвана. Ето защо тя не беше отворена в кампанията по директните плащания, която тече в момента. Ние поискахме спешно обнародване на наредбата, за да се направи всичко възможно да има прием, тъй като тя е за много чувствителен сектор каквото е животновъдството. Освен това, в нарочно писмо до премиера от екипа на ГЕРБ отговарящ за земеделие, поискахме да се организира техническа среща по въпроса със схемата за директните плащания за обвързана подкрепа. Настояваме да се изпрати доклада за сертифициращия орган до Европейската комисия и да се заредят незабавно правните основания в софтуера за очертаване на площите.

- Фермерите продължават да се оплакват от забавяне на процеса на очертаване на площите. Може ли да се стигне до провал на кампанията или пък срокът да се удължи?

- Не трябва да си помисляме дори за подобен провал. Проблем наистина съществува заради това, че модулът за генериране на правни основания не е качен, но според уверенията на аграрното ведомство от вчера, това ще стане до седмица. Ние апелираме за график за работа в извънработно време на съответните общински служби, за да приключи кампанията навреме. Тази година, както знаете няма да има възможност за удължаване на графика, така, както имаше в предходните две години, съгласно решение на Еврокомисията. Това означава, че оганизацията трябва да е много стриктна, а фермерите да са наясно, че няма да има удължаване на сроковете.

-Освен закона за храните, който се очертава като приоритет на новата законодателна власт, ще се върне ли на дневен ред и законънт за браншовите организации?

- Да, той е предвиден в законодателната програма на бъдещото правителство, както Законът за Селскостопанската академия и приключване на реформата като цяло. Земеделието не е нито червено, нито синьо. Това е един отрасъл, който се развива с много бързи темпове, който е конкурентоспособен и отбелязва растеж всяка година. Изключителна отговорност е да управляваш този сектор по начин, по който тези трендове да продължат, а не да стресираме системата, поради политически реваншизъм или политически задачи, които са ни спуснати и трябва да ги решим.

- Какво се случва с Кодекса за земята? Излязоха информации за целесъобразността на обществената поръчка.

- Категорично продължаваме да работим по него. Той е цел номер едно в програмата ни и неин фундамент. Относно обществената поръчка вече обявих, че тя не е разплатена. Това е най-фундаменталният труд за земята след реституирането й през 1990 година и всяка спекулация по тази тема показва едно - непознаване на генезиса на проблемите с поземлените отношения в България, както и обхвата на регулаторните нормативни актове за собствеността и ползването на земеделските земи. Нещо повече - самата земеделска общественост след проведено обсъждане, настоява за приемането му. Различните регулации в момента са несинхронизирани, а регулаторният режим като цяло е далеч в по-голям ущърб на земеделските производители в сравнение с другите страни, с изключение на Румъния. Всичко това е работа, която е трябвало да се свърши още през 2005 година.

- Знае ли се какъв е процентът на несъответствие на тези регулаторни режими?

- Да, всичко се знае. Това е тежък труд, който няма как да се реализира за една година. Говорим не за написване на поредния неработещ закон, а за кодификация и осъвременяване на цялата система на поземлените отношения. Изкарването на подобна фундаментална тема от контекста с цел политически реваншизъм, е безкрайно несериозно на фона на целия проблем.

В интервюто са използвани и изявления на Десислава Танева в социалните мрежи

Публикувана в Бизнес

 В последната седмица на месец март Фонд „Земеделие“ изплати още близо 3 милиона лева за изпълнени ангажименти за хуманно отношение към птиците. Така до момента по схемата са изплатени близо 20 милиона лева по 200 договора.

 Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно отношение към отглежданите в стопанствата им птици. Държавната помощ покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.

  ДФ „Земеделие“ продължава да сключва договори по подадени в срок заявления. Средствата по схемата се изплащат след приключване на административните проверки.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта