Помощта се отпуска на земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици. Това реши Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”. Бюджетът за втория транш по всяка от двете схеми е 2,5 млн. лева.

Документите за подпомагане ще се подават от 14 юли до 31 юли 2014 г. областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. В тях кандидатите трябва да декларират броя птици и свине, за които искат да получат финансова помощ. Важно е този брой да не надвишава декларираните животни, за които е получено подпомагане на първи транш.

Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Хуманното отношение към птиците включва осигуряване на питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното. Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ „Земеделие”.

 

Публикувана в Животновъдство

Немската организация за хуманно отношение към животните настоява за нови регламенти относно транспортирането на животни. Искането е свързано и с „Деня срещу транспортиране на животни“, който беше отбелязан миналата седмица във вторник. Предвид „мъченията, които животните трябва да понасят ежедневно по пътищата на Европа“, е необходимо ограничаване на времето за транспортиране на национално ниво на четири часа и на интернационално на осем часа.  

Президентът на организацията, Томас Шрьодер, настоя двуетажните средства за превоз на животни да бъдат забранени, както и да бъдат премахнати европейските транспортни субсидии за отглеждане на разплодни говеда. Трябва да бъдат направени промени и по отношение на допустимия брои на превозваните животни. В заключение той допълни, че като цяло става въпрос за спазване на конкретни разпоредби и строго санкциониране на нарушителите. Настоящата система работи "само за сметка на животните", каза Шрьодер.

Източник: https://www.topagrar.com

Публикувана в Животновъдство

Ако успеем да съберем Управителния съвет на ДФ“Земеделие“ в четвъртък, първата ни работа е да разпределим пари предназначени по плащания за пропаднали площи от миналата година и за хуманно отношение към животните. Това съобщи земеделския министър министър на импровизиран брифинг по време на откриване на празник от българошвейцарския проект „За Балкана и хората“ днес. Греков добави, че става дума за 60,3 млн. лв, които ако не бъдат разпределени сега, ще останат. Той обясни, че има вероятност управителния съвет на фонда да не успее да се събере, защото другите министерства не заявяват своите представители. На въпрос на медиите дали ще поиска оставка на ръководството на фонда, както бе се заканил преди седмица, той отговори положително. Да,   и това ще направя, но по- важно е да разпределим тези средства, добави той.

Публикувана в Новини на часа

Настоящата методика е разработена от експерти на МЗХ, научни работници и специалисти от практиката, с цел определяне стойността на допълнителните разходи и пропуснати ползи за фермерите, отглеждащи ДПЖ по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ”

В схемата за подпомагане на сектор ДПЖ се предлагат осем мерки:

А. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;

Изпълнението на тази мярка изисква броят на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това ще доведе до пропуснати ползи от страна на фермерите, отглеждащи ДПЖ. При 10% увеличаване на осигурената площ за овце и кози се увеличава от 1,4 кв.м. на 1,54 кв.м. При това положение броят на отглежданите животни на единица площ се намалява и примерно вместо възможните 10, на същата площ ще се отглеждат 9 броя животни.

Приходите от едно животно са 200кг. мляко х 1.40лв. = 280 лв., 1 агне 28 кг х 6,50 лв. = 182 лв. Всичко приходи за една година са 462 лв. от 1 животно.

Разходите по отглеждането на 1 животно са: за фураж – 144 кг. х 0,60 лв. = 86 лв., за силаж – 3 кг. по 180 дни х 0,08 лв. = 43 лв., за сено 1 кг. по 180 дни х 0,25 лв = 45 лв., за отглеждане на агне – 70 лв., за слама и други консумативи – 30 лв.

Общо разходи – 274 лв. за 1 животно.

Разликата между приходите и разходите за 1 овца/коза възлиза на 188 лв., които се разпределят на останалите 9 животни съответно по 20,89 лв. Тъй като една овца/коза са 0,15 ЖЕ, то за 1ЖЕ се полагат 139,30 лв.

В случай, че отглежданите животните са повече, сумата се променя пропорционално.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база на проверка на място.

Б. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ДПЖ.

Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на амоняка, който се отделя в помещенията, върху здравето и благосъстоянието на животните. За целта се полагат допълнителни грижи и разходи свързани със закупуване от фермерите на подходящи абсорбенти.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база на предоставени документи за закупени абсорбенти.

В. Осигуряване на защита от инсекти (куликуиди)

При необходима площ от 1,4 кв. м за овца/коза-майка, при 180 дни оборно отглеждане са необходими 1,68 лв./бр. за ДДД за 6 мес. период (1,4 х 0,20 лв./кв. м х 6) или 11,26 лв./ЖЕ.

Г. Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1кг сено/1ЖЕ на ден)

Осигуряването на 1 кг.сено допълнително на ЖЕ ще доведе до допълнителен разход за фермера в размер на 13,69 лв. на едно животно (0,15 кг. х 365 дни х 0,25 лв. = 13,69 лв/бр.). Това е сумата, с която следва да бъде компенсиран фермерът като за 1 ЖЕ са необходими 91,25 лв.

Д. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ.

За осигуряването на суха и удобна постеля за животните е необходимо да се осигури допълнително 0,5 кг. слама на животно, което представлява 0,5 х 180 дни по 0,10 лв. = 9 лв/брой. За поддържане на постелята са необходими 3 часа разход на труд в повече на животно годишно. Постелята ще се сменя на 2 пъти годишно. При средна заплата 750 лв. и надница 3,13 лв./час, за 3 часа допълнителен труд годишно е необходима компенсация от 9,40 лв./ животно. Общият размер на компенсацията по тази мярка възлиза на 18,40 лв./брой или 123,28 лв./ ЖЕ.

Е. Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ДПЖ).

Изпълнението на тази мярка изисква увеличение на продължителността на осветление от минимум 8 часа (Наредба ………….) до 11 часа. С това разходите за осветление ще се увеличат с около 40%.

Реалните разходи за 8 часа осветление за овца/коза за 180 дни изискват 1440 часа светлина х 60 W, или общо 86,4 kW х 0,20 лв/ kW/ h средна цена, за което са необходими 17,80 лв./брой животно. Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите със 7,12 лв. (17,80 лв. х 40% = 7,12 лв.) за 6 месечен период или 47,70 лв./ЖЕ.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база вътрешна заповед за увеличаване на продължителността на светлинния ден от 8 на 11 часа, която е индивидуална за всяка ферма и се издава от собственика или управителя на фермата и от показанията на контролните уреди. Прилагането на мярката се доказва чрез горецитираната заповед и показанията на контролните уреди.

Ж. Осигуряване на свободно отглеждане на открито.

Подпомагането по тази мярка е свързано с осигуряването на достатъчно площ за паша на едно животно. За паша на една овца/коза, са необходими не по-малко от 2 дка пасище. Поради недостатъчната пасищна площ, животновъдите наемат такава на стойност 10лв./дка. За 1 животно са необходими 20 лв. годишно. За равномерното изпасване на пасищата е необходимо осигуряването на електропастир, който е на стойност 150 лв. на брой. При отглеждане на 10 животни, за едно са необходими 15 лв. за електропастир. Общата помощ е 35 лв. годишно за ЖЕ за 0,15 ЖЕ или за едно животно – 5,25 лв.

З. Осигуряване на закрита площ за ДРД на пасището

Осигуряването на закрита площ за животните на паша са необходими допълнителни разходи, с които следва да се компенсира фермерът. При отглеждане на 20 животни е необходимо построяването на заслон в размер на 56 кв.м. /20 х 2,8/. Минималните разходи за това са 170 лв. ЖЕ и 25,50 лв. за 0,15 ЖЕ.

Публикувана в Животновъдство

Настоящата методика е разработена от експерти на МЗХ, научни работници и специалисти от практиката, с цел определяне стойността на допълнителните разходи и пропуснати ползи за фермерите, отглеждащи ЕПЖ по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ЕПЖ”

В схемата за подпомагане на сектор ЕПЖ се предлагат осем мерки:

А. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;

Изпълнението на тази мярка изисква броят на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това ще доведе до пропуснати ползи от страна на фермерите, отглеждащи ЕПЖ. При 10% увеличаване на свободната подова площ, осигурената площ на телета се увеличава, както следва:

  • - от 150 до 220 кг. - от 1,5 кв.м. на 1,70 кв.м.
  • над 220 кг.- от 1,70 на 1,90 кв.м. -
  • 450 кг - от 1,80 на 2.0 кв. м. –.

При това положение броят на отглежданите животни на единица площ се намалява и вместо възможните 10 телета, на същата площ ще се отглеждат 9 броя. Стойността на телето при реализацията му на около 450 кг е 1350 лв. (450 кг х 3 лв./кг. ж.т. = 1350 лв.), което е пропуснатия приход от продажбата му. Средствата за изхранване и консумативи за едно теле възлиза на 1030 лв. годишно ( 900 кг. к.ф. х 0,60 лв. + 250 кг. сено х 0,25 лв. + 3600 кг. силаж х 0,08 лв. + 125 лв. консумативи). Пропуснатите ползи за фермера от нереализираното теле са на стойност 320 лв. при телета с тегло 450 кг. При телета до 6 месеца – разходите са 200 лв, (180дни х1кфх0,6=108 лв.+180х0,5кг сенох0,25=23 лв+100дни х5кг силажх0,08=40 лв.+30 лв.консумативи) приходите – 450 лв. (150 кг х 3лв.), или загубата възлиза на 250 лв. При това положение фермерът следва да се компенсира като получи за останалите 9 животни съответно по 35,56 лв. за 450 кг. теле и по 27,78 лв. за теле до 6 месеца. При кравите увеличаването на площта с 10% води до намаляване на броя на животните на единица площ. Ако за една крава са необходими 6 кв. м, то при увеличение с 10% - 6,60 кв. м. Това ще рече, че върху площ от 60 кв.м. ще се отглеждат 9 крави. Загубата от това, че фермерът отглежда 1 крава по-малко ще бъде в размер на 3 225 лв.:

/от мляко - 3750 л. мляко Х 0,50лв. = 1875 лв.

от теле 450 кг. Теле х 3 лв. = 1350 лв./

Разходите по отглеждането на кравата са: за фураж – 1600 х 0,60 = 960 лв., за силаж – 20 кг. По 210 дни х 0,08 лв. = 336 лв., за сено 2 кг. По 320 дни х 0,25 лв = 160 лв., за отглеждане на телето – 1030 лв., за слама и други консумативи – 206 лв.

Разликата между приходите и разходите за 1 крава възлиза на 533 лв., които се разпределят на останалите 9 крави съответно по 59,22 лв.

В случай, че отглежданите животните са повече, сумата се променя пропорционално.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база на проверка на място.

Б. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ЕПЖ.

Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на амоняка, който се отделя в помещенията, върху здравето и благосъстоянието на животните. За целта се полагат допълнителни грижи и разходи свързани със закупуване от фермерите на подходящи абсорбенти.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база на предоставеиниш документи за закупени абсорбенти.

В. Осигуряване на защита от инсекти (куликуиди)

При необходима площ от 6 кв. м за крава при оборно отглеждане х 0,20 лв./кв. м средна цена за ДДД при двукратно третиране за 1 мес., годишния разход е в размер на 28,80 лв.

При телета от 6 мес. до 2 год. и необходима площ от 1,75 кв. м в закрито помещение х 0,20 лв./кв. м средна цена за ДДД при еднократно третиране за 1 мес., разходът за полугодие е в размер на 2,10 лв./бр. или 3,50 лв./ЖЕ.

При телета до 6 мес. и площ 1,5 кв. м х 0,20 лв./ кв. м средна цена за ДДД при еднократно третиране за 1 мес, разходът за полугодие е 1,8 лв./бр или 4,6-0 лв./ЖЕ.

Г. Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1кг сено/1ЖЕ на ден)

Осигуряването на 1 кг. сено допълнително на ЖЕ ще доведе до допълнителен разход за фермера в размер на 80 лв/ЖЕ. /1 кг. х 320 дни х 0,25 лв. = 80 лв/ЖЕ/ За 0,6 ЖЕ разходът е 48 лв., а за 0,4 ЖЕ – 32 лв. Това са сумите, с които следва да бъде компенсиран фермерът.

Д. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ЕПЖ.

За осигуряването на суха и удобна постеля за животните е необходимо да се осигури допълнително 2 кг. слама на ЖЕ, което представлява 2 х 365 дни по 0,10 лв. = 73 лв./ЖЕ. За 0,6 ЖЕ – 43,80 лв. и за 0,4 ЖЕ – 29,20 лв.

За поддържане на постелята са необходими 13 часа разход на труд в повече на ЖЕ. Постелята ще се сменя на 4 седмици, което ще рече 13 пъти годишно на ЖЕ. При средна заплата 750 лв. и надница от 3,12 лв./час, за 13 часа допълнителен труд годишно са необходими 40,69 лв. + 73 лв. за постелята е необходима обща компенсация от 113,60 лв. за ЖЕ и съответно за брой. При категорията от 6 мес. до 2 год. компенсацията е – 84,40 лв. ЖЕ и 50,53 лв./бр. При категорията до 6 мес. компенсацията е 69,80 лв. ЖЕ или 27,92 лв./бр.

Е. Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ЕПЖ).

Изпълнението на тази мярка изисква увеличение на продължителността на осветление от минимум 8 часа чл. 2, ал. 2., т. 4 от Наредба 14 до 11 часа. С това разходите за осветление ще се увеличат с около 40%.

Реалните разходи за 8 часа осветление за 1 крава са 35 лв. целогодишно – 2920 часа светлина (365 дни х 8 часа) х 60 W, или общо 175 kW х 0,20 лв/ kW/h средна цена. Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите с 14 лв. (35 лв. х 40% = 14 лв.) годишно.

В зависимост от технологията на отглеждане - при 200 дневно осигурена изкуствена светлина, разходите за 1 крава възлизат на 19 лв. за 8 часа/ден.

Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите със 7,60 лв. (19 лв. х 40% = 7,60 лв.).

Контролът по тази мярка ще се извършва на база вътрешна заповед за увеличаване на продължителността на светлинния ден от 8 на 11 часа, която е индивидуална за всяка ферма и се издава от собственика или управителя на фермата и от показанията на контролните уреди. Прилагането на мярката се доказва чрез горецитираната заповед и показанията на контролните уреди.

Ж. Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ЕПЖ ( говеда над 6 месечна възраст и биволи) минимум 160 дни годишно

Подпомагането по тази мярка е свързано с осигуряването на достатъчно площ за паша на едно животно. За паша на една крава/биволица, респективно на 1 ЖЕ са необходими не по-малко от 8 дка пасище. Поради недостатъчната пасищна площ, животновъдите наемат такава на стойност 10лв./дка. За 1 ЖЕ за необходими 80 лв. годишно. За равномерното изпасване на пасищата е необходимо осигуряването на електропастир, който е на стойност 150 лв. на брой. При отглеждане на 10 крави/биволици, за една са необходими 15 лв. за електропастир. Общата помощ е 95 лв. годишно за ЖЕ. За 0,6 ЖЕ – 57 лв.

З. Осигуряване на закрита площ за ЕРД на пасището

За осигуряването на закрита площ за животните на паша са необходими допълнителни разходи, с които следва да се компенсира фермерът. При отглеждане на 20 глави добитък е необходимо построяването на заслон в размер на 100 кв.м. Минималните разходи за това са 170 лв. ЖЕ и 102 лв. за 0,6 ЖЕ.

Публикувана в Животновъдство

14 април - Започва приемът на заявления за Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици и свине
 
15 април - Започва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсирането на разходите на земеделските производители, свързани с контрола на Доматения миниращ молец Tuta Absoluta
 
23 април - Приключва приемът за помощ de minimis за изхранване на животни през 2014 г.
 
30 април - Приключва приемът на документи за компенсиране на разходите по растителна защита за трайните насаждения

Публикувана в Бизнес

Помощта се отпуска на земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици. Това реши в петък Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”.

Бюджетът за първия транш по всяка от двете схеми е 20 млн. лева. Документи за подпомагане ще се подават от 14 до 30 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите и изплащане на първия транш от помощта е до 15 май 2014 г. Плащането е на база броя декларирани птици или прасета за угояване.

Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Хуманното отношение към птиците включва осигуряване на питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното. Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ „Земеделие”.

Публикувана в Животновъдство

След проведената Тематична група по новата Програма за развитие на селските райони се очаква, че мярка 14 за плащанията за хуманно отношение към животните ще бъде доста спорна докато влезе в сила окончаелно в българската програма с бюджетите си.
Помощта ще бъде под формата на

годишни плащания за покриване частично или изцяло на допълнителни разходи

Освен допълнителни разходи могат да се покриват и пропуснати доходи, които са свързани с изпълнние на доброволни ангажименти, които са поеи за период от 1 до 7 години от производителя.
Производителят, който касае субсидията, мож да отглежда

едри и дребни преживни животни, птици, свине

Парит ще им се отпускат за доброволно поеи ангажимнти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти от Регламент на ЕС 1306 от 2013 година.
Парите ще могат да се получават от земеделските производители, регистрирани по ЗПЗП и отговарящи на условията за

"активен фермер", чийто обекти са регистрирани по чл.137 от закона за ветеринарно-мдицинската дейност


Тази финансова помощ е компенсаторна - нивата на подпомагане не са определени

Свързана е с допълнителните ангажименти като осигуряване на свободна подова площ, осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа, използване на специални фуражи, на свободно отглеждане на открито, на фураж, богат на влакнини.
Нивата на подпомагане за отделните животновъдни стопанства ще бъдат определени възоснова на методика, която включва изчисления за допълнително извършени разходи и пропуснати ползи.
Очаква се 3000 животновъдни стопанства да бъдат подпомогнати.

Публикувана в Животновъдство
От 5 до 29 март 2013 г. областните дирекции на фонд „Земеделие” ще приемат документи за компенсация на земеделски производители, чиято реколта от зимна маслодайна рапица през 2012 г. беше 100% унищожена поради измръзване. Размерът на държавната помощ, като процент от действителните разходи за отглеждане на зимна маслодайна рапица, ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления.
         Подпомогнати ще бъдат регистрираните земеделски производители, на които е издаден протокол от областните и общински служби „Земеделие” за 100% унищожен посев. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ.
          На 7 март започва и прием за втори траншпо схемите за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ до 25 март 2013г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 26 април 2013 г. Първият транш по тези две схеми бе изплатен на животновъдите през декември 2012 г.
         Земеделските производители ще намерят информация за условията и изискванията за подпомагане по горепосочените схеми за държавна помощ в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие” – по телефона или на място, както и на телефона на дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” в ДФЗ – 02/81 87 316.  
Публикувана в Новини на часа
Страница 5 от 5

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта